Модуль №1 «Політика як наука і суспільне явище»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль №1 «Політика як наука і суспільне явище»ЗМ 1 Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Семінарське заняття №1

Тема:Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства .

Мета:

- знати: місце і роль політики у житті суспільства та відображення політики як суспільного явища в політології.

- вміти: визначати і аналізувати політичні явища, об’єктивно оцінювати Їх, передбачати можливі наслідки політичних дій та процесів, користуватися понятійно-категоріальним апаратом політичної науки.

План:

І. Походження, сутність, зміст і форма політики.

2. Структура, функції, властивості і видиполітики.

3. Предмет, функції, закони і категорії політології.

4. Методи політології

Теми рефератів:

1. Політика як форма прояву в системі соціальних явищ.

2. Політологія як відображення політики, як система специфіч­них знань.

3. Стан сучасної політичної науки в світі і в Україні.

4. Сучасні політологічні видання і центри в Україні.

Питання для самоперевірки

1. З яких компонентів складається зміст поняття «предмет пол­ітології»?

2. Наведіть приклади ключових, концептуальних та окремо-на­укових понять політології.

3. Перелічить класифікації законів, методів та функцій політо­логії і прокоментуйте їх.

4.В чому відмінність змісту та функцій академічної і приклад­т. політології, теоретичної та емпіричної?

5. Як на Вашу думку зав’язала політологія з їх гуманітарним. Природнім та технічним знанням?

6. В чому полягає сенс політики та які її функції в суспільному житті?

7. Відомо, що у значної частини суспільства переважає індифе­рентне і навіть негативне ставлення до політики. Разом з тим без політики не обходиться жодне суспільство. З’ясуйте чому так відбувається?

8. В чому полягає відмінність політики від інших відомих регуляторів суспільних відносин?

9. За якими ознаками Ви вирізняєте поняття «чистої» та «бруд­ної» політики?

10. Яке твердження є більш наближеним до істини: політика — це мистецтво можливого; політика — це наука; політика — це наука і мистецтво? Аргументуйте свій вибір.

Література:

1. Беляев Л.А. Политика и ее роль в розвитии общества // Социально-полигические науки - 1991, - №3.

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр произвед. - М., 1990.

3. Лузан А.. Політика і суспільство (до засад політичної науки) // Політологічні читання. - 1993. - №1

4. Лазаренко О.О. Теорія політології. - К., 1996. -С 8-24

5. Муляр В.І. Політологія: Курис лекцій. - Житомир, ЖІТІ. -1999. - С. 5-21

6. Політологічний енциклопедичний словник: Посібник для студентів вищ. навч. закладів -К., 1999.

7. Політологія: Посібник для студентів вузів. За ред. О.В. Бабкіної, В.П.. Горбатенка. - К, І998.-С 5-21

8. Палітологія. Підручник. За заг. ред. І.С Дзюбка, К.М. Левківського. - К..1998,-С 10-90.

9. Потульницький В. Теорія української політологіі. - К., 1993. - С. 17-20, 56-60, 82-85.

10. Рябов С.Г-Томенко М.В Основи теорії політики. Розд.1 - К, 1996.

11. Федун Л.А. О предмете и методе палитологии//Социал -пояит. науки -1991. №3. -С. 66-67.

12. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.7-45.

ЗМ 2 Політична діяльність і влада

Семінарське заняття №2

Тема:Політична діяльність і влада

Мета:

-знати: історичні і соціальні умови виникнення влади і політики, логіку їх історичного розвитку і взаємодії та сучасні форми прояву; структуру влади і політики. Їх прояв через владно-політичні відносини, політичну діяльність І політичний процес; сучасні типи і форми влади і політики.

-вміти: орієнтуватися в системі владно-політичних відносин, адекватно визначати особисту політичну поведінку в політичному середовищі.

План:

І. Походження і сутність влади і її взаємозв’язок із політикою.

2. Структура влади і політики. Політична діяльність і політичний процес.

3. Типологія влади І політики. Державна і політичнівлада. Легітимністьвлади.

Теми рефератів:

1. Концепція влади М. Вебера.

2. Співвідношення політичної влади з іншими різновидами вла­ди.

3. Сучасні механізми отримань і противаг проти порушення принципу розподілу влади та процес їх втілення в Україні.

4. Влада і мораль.

5. Сучасна практична політологія.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність поняття «легітимність політичної влади».

2. Яка найголовніша ознака політичної влади:

а) контроль над життям людини;

б) регулювання суспільного виробництва;

в) узгодження інтересів і дій різних соціальних верств;

г) насилля;

д) примус;

є) панування.

3. Першими в історії політичної думки ідею розподілу влади висловили:

а) І. Кант;

б) А. Августин;

в) Платон;

г) Аристотель;

д) Дж. Лільберн;

є) Дж. Локк;

ж) Ш.-Л. де Монтеск’є.

4. В чому полягає відповідальність влади перед суспільством?

5. Як Ви розумієте поняття «сильна політична влада»?

6. Охарактеризуйте основні види і роль ресурсів політичної влади.

7. Поясніть, чому поєднання політиками їх діяльності у владних структурах заборонено законодавчими актами багатьох держав?

8. На думку О. Тоффлера, домінуючим фактором влади е:

а) насильство;

б) знання;

в) багатство.

9. Яке співвідношення між правом та владою в умовах різних режимів?

10. Яке значення мають нові інформаційні технології щодо при­роди, характеру та засобів реалізації політичної влади?

Література:

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, методологія, практика. ~ К., 2000.

3. Бакунин Л, А. Группы в политике (к истории развития американских теорий) // Полис. — 1999. — № 1.

4. Ледяев В. Г, Вдасть: концептуальний анализ // Полис. — 2000. — № 1.

5. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. — 2000.

— № 2.

6. Політологія: історія та методологія. (За ред. Ф. М. Кирилюка). — К., 2000.

7. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях (За заг. ред. І. С. Дзюбка. І. Г. Оніщенко, К. М, Левківського, Щ. І. Тимошенко). — К., 1999.

8. Політологічний енциклопедичний словник (За ред. Ю. С. Шемшученко)

— К., 1997.

9. Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. — К., 1996.

10. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? — К., 1999.

11. Токарева В. Еліас Канетті: концепція відносин влад і мас // Соціологія, теорія, методи, маркетинг. — 1998, — № 6.

12. Тоффлер О. Проблеми власти на пороге 21 века // Свободная мьісль. -1994. — № 1.

13. Трипольський В. О. Демократія і влада. — К., 1999.

14. Хазратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади // Ук­раїнські варіанти. — 1998. — № 3.

15. Халипов В. Ф. Власть. Основы кратологии. — М., 1995.

16. Хомелева Р. А. Природа политической власти, — С.-Пб., 1996.

17. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.86-136.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.009 с.)