Модуль ІІ «Інституціональні форми та механізми здійснення політики»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль ІІ «Інституціональні форми та механізми здійснення політики»ЗМ 5 Політична система суспільства

Семінарське заняття №5

Тема: Політична система суспільства.

Мета:

- знати: сутність, структуру і соціальне призначення політичної системи та її конституційно-правові засади; різновиди політичних систем сучасного світу і Їх особливості; місце і роль держави як центрального інституту політичної системи суспільства та форми ЇЇ прояву; сучасні політичні партії та рухи як інституціональні форми політичної участі громадян;

усвідомлювати існуючіпроблеми становлення демократії і утвердження верховенства права в Україні.

- вміти: орієнтуватися в системі політичних інститутів, конституційно-правовому порядку їх функціонуванні; самостійно здійснювати порівняльний аналіз політичних систем світу і формувати особисту позицію щодо вдосконалення української політичної системи, її основних інституцій, форми правління, розподілу влади між її гілками та структурами; давати належну оцінку програмним установкам і діяльності політичних партій та відповідно приймати безпосередню участь у їх діяльності;

План:

1. Поняття, сутність, структура і функції політичної системи суспільства.

2. Політичні системи країн сучасного світу.

3. Держава як центральний інститут політичної системи суспільства

4. Політичні партії і партійні системи.

Теми рефератів:

1. Системний підхід в політичній науці.

2. Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда.

3. Становлення нової політичної системи в Україні.

4. Умови політичної стабільності та методи її забезпечення.

5. Політичний режим сучасної України.

Питання для самоперевірки

1. У чому особливості та переваги системного аналізу в політиці?

2. З яких ланок складається політична система суспільства?

3. На якій підставі та за якими ознаками можна тип ологізу вати політичні системи суспільства?

4. У чому полягають особливості політичної системи сучасного українського суспільства?

5. У чому полягають відмінності тоталітаризму, авторитариз­му, демократії?

6. За яких умов демократія може перейти в анархію?

Література:

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: Світ і Україна. — К,, 1997.

2. Грач Л. Автономная республика Крым в политической системо современной Украины // Віче. — 1999. — № 4.

3. Каменская Г. В., Родионов А. В. Политические институты. — М., 1996.

4. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні // Нова політи­ка. — 2000. — № 2.

5. Политология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «юриспруденция», — М., 2000. — Гл. 7.

6. Политология: краткий знциклопедический словарь / Под ред. Й. Д. Коро­тун. — М., 1997.

7. Сумбатян Ю. Г. Тоталитаризм — политический феномен XX века // Социально-гуманитарные знания. — 1999. — № 1.

8. Тихомиров С. Й. Основные направлення развития совремснных политических систем. — Севастополь: изд-во Сев. ГТУ, 1999.

9. Бураківський І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів // Політична думка. — 2001. № 22.

10. Кірімов І. Хто для кого: держава для людини чи людина для держави? // Нова політика. — 2001. — № 2.

11. Корнієнко В, Держава: ідол та ідеал // Віче. — 2001. — № 4.

12. Котельников В. У пошуках національних інтересів: державне будівниц­тво в Україні в контексті світового досвіду // Політична думка. — 2000. - № 4.

13. Литвин В. На шляху державного самоствердження України // Віче. — 2002. — № 9.

14. Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин // Віче. — 2002. — № 4.

15. Погорілко В. Функції українського парламенту. Від номінального до ре­ального // Віче. — 2002. — № 2.

16. Сіленко А. Права людини в соціальній державі // Нова політика. — 2002, — № 1.

17. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче.— 2002. — № 5.

18. Черних В., Зубро Т. Права людини в Україні // Нова політика. — 2001.— № 1.

19. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С. 110-157 .

ЗМ 6 Економічна і соціальна політика

Семінарське заняття №6

Тема: Економічна і соціальна політика.

Мета:

знати: сутність, основні принципи формування і здійснення

економічної політики держави; механізм взаємодіїполітики і економіки;

основні цілі, форми і методи здійснення соціальної політики; головні проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства та концептуальні підходи основних суб’єктів політики до їх вирішення.

- вміти: самостійно аналізувати та визначати особисту позицію щодо основних цілей і напрямків, форм і методів формування і здійснення державної економічної І соціальної політики; давати кваліфіковану оцінку соціально-економічним програмним засадам основних політичних партій України.

План:

1. Поняття, сутність, основні цілі і напрямки економічної політики.

2.Форми і методи здійснення економічної політики.

3. Соціальна політика: поняття, сутність, основні цілі і напрямки, форми і методи здійснення. Взаємозв’язок економіки і соціальної політики.

4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства.

 

 

Теми рефератів:

1. Взаємодія політики і економіки

2. Соціальна справедливість в соціальній політиці.

3. Економічні функції держави.

4. Особливості фінансової та кредитної політики держави.

Питання для самоперевірки:

1. Проаналізувати основні цілі і напрямки економічної політики

2. У чому полягають політичні особливості бюджетного процесу в Україні?

3. Визначити провідні завдання соціальної політики.

4. У чому полягають взаємовідносини економічних і політичних сфер життя суспільства?

Література:

1. Є шанси позбутися гострих соціальних проблем // Соціальний захист.-2001.-№2.-с.49-50

2. Макконели К.Р. Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-е изд. – К.: Хагар-Демос 1993.

3. Основи політології / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 271-296.

4. Політологія: наука про політику / За. ред. проф. Кремень В.Г. проф. Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001.

5. Решетняк Б.К., Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. – К., 1988.

6. Таггарт М. Пенсійна реформа у постсоціалістичних країнах // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001-№1.- С.19-26,

7. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001.

8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: Либідь, 2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.179.251 (0.008 с.)