Модуль ІІ « Інституціональні форми та механізми здійснення політики»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль ІІ « Інституціональні форми та механізми здійснення політики»ЗМ 6 Економічна і соціальна політика.

Самостійна робота №4.

Тема: Економічна і соціальна політика держави.

I. Навчальні цілі:

1. Проаналізувати зміст, особливості та значення економічної політики держави.

2. Проаналізувати зміст, особливості та значення соціальної політики держави.

3. Визначити взаємозв’язок економічної і соціальної політики.

II. Контрольні запитання:

2.1. Визначити структуру економічної політики.

2.2. Схарактеризувати риси сучасного економічного становища в Україні.

2.3. Оцінити найважливіші принципи соціальної політики .

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Скласти схемо-конспект пропонованої теми.

Реферати за вибором. (С.З. № 7)

Література:

Основна: 1,3-9.

Додаткова: 41, 123, 137.

ЗМ 7 Політика та ентнонаціональні відносини.

Самостійна робота №5.

Тема: Етнонаціональні відносини й національна політика.

I. Навчальні цілі:

1. З’ясувати співвідношення категорій етнонаціональної політики: етнос, народ, нація,

національні меншини тощо.

2. Характеристика національного складу України на сучасному етапі.

3. Аналіз сучасних політичних технологій по використанню етнічних проблем у виборчому процесі.

4. Аналіз причин етнонаціональних конфліктів та шляхів їх вирішення.

II. Контрольні запитання:

2.1. Що є спільним, а що – відмінним у поняттях «етнос» та «нація»?

2.2. Чим відрізняється самовизначення нації від сепаратизму?

2.3. Як, на вашу думку, співвідносяться поняття «народ України» та «український народ»?

2.4. Визначте, чи абсолютно тотожні гасла «Нація понад усе» та «Національна ідея – основа буття нації?

2.5. Прокоментуйте вислів М. Драгоманова: «Всесвітня правда вища над національною»

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Глосарій – основні поняття – скласти письмово.

Надати письмові відповіді:

3.1 Визначите структуру національного питання.

3.2 Розкрийте принцип право нації на самовизначення на прикладі колишніх республік Радянського Союзу.

3.3 Визначте сутність та типи національних конфліктів.

3.4 Порівняйте три основні державно-правові форми об’єднання народів: унітарна держава, федеративна держава, конфедерація.

3.5 Реферати за вибором. (С.З. № 8)

Література:

Основна: 1,3-9.

Додаткова: 51, 84, 103, 121, 124, 134.

ЗМ 8 Особистість і політика. Політичне лідерство.

Самостійна робота № 6.

Тема: Сучасна практична політологія

I. Навчальні цілі:

1. Розуміння поняття політичні технології.

2. Аналіз політичної діяльності як цілеспрямованої системи взаємопов’язаних дій, за допомогою яких досягається певний політичний результат.

3. Характеристика учасників політичного процесу: лідери, активісти, послідовники, лідери громадської думки.

4. Характеристика найпоширеніших політичних технологій

5. Загальний огляд політичного маркетингу та політичного менеджменту

II. Контрольні запитання:

2.1. З’ясуйте, що таке політичні технології?

2.2. Вибір політичної орієнтації це одномоментна дія чи процес? Відповідь обґрунтуйте.

2.3. Визначте, що таке політичний маркетинг та його функції.

2.4. Як Ви розумієте категорію політичний менеджмент.

2.5. Для чого в політичній діяльності необхідні наступні складові : планування, організація, мотивація і контроль

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

3.1 Скласти письмово тести (15) відкритої та закритої форми за пропонованої темою самостійної роботи.

3.2Альтернативне завдання: на підставі огляду періодичних видань підготовте повідомлення про особистість будь-якого політичного лідера ХХ – ХХІ ст..

Література:

Основна: 3-9.

Додаткова: 42, 46, 55, 70, 119, 135, 139, 140.

 

ЗМ 10 Світовий політичний процес.

Самостійна робота № 7

Тема: Україна в сучасному геополітичному просторі

I. Навчальні цілі:

1. Аналіз геополітики, як політологічної концепції.

2. Характеристика нормативно-правових чинників зовнішньополітичної діяльності України.

3. Визначення геополітичної орієнтації України.

4. Характеристика співвідношень України і НАТО.

5. Визначення місця України в СОТ.

II. Контрольні запитання:

2.1. Яке місце займає геополітика в політології?

2.2. На підставі яких принципів реалізується стратегія зовнішньополітичного курсу України?

2.3. Схарактеризуйте відносини України к країнами СНД? Особливо зверніть увагу на взаємовідносини України і Росії.

2.4. Продумайте власну думку по питанню: Чи є необхідним для України бути членом НАТО?

2.5. Які зовнішньополітичні орієнтири України на сучасному етапі.

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

 

3.1. Проаналізувати місце України в сучасному геополітичному просторі.

3.2. Підготувати по 2 питання по актуальним проблемам зовнішньополітичної стратегії і тактики України.

Література:

Основна: 3-9.

Додаткова: 15, 25, 40, 53, 61, 62, 72, 75, 100, 122, 123, 146, 147, 148

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.008 с.)