ТОП 10:

Простий категоричний силогізмАктуальність теми: найпоширенішим видом умовиводу є дедукція, насамперед простий категоричний силогізм.

Навчальна мета:засвоїти поняття простого категоричного умовиводу, його фігури та відповідні правила.

Знати: що таке дедукція та простий категоричний силогізм.

Вміти: будувати міркування у формі правильної дедукції, встановлювати її істинність.

Розуміти: універсальність дедукції та принципи її функціонування.

Основні поняття:дедуктивний умовивід, простий категоричний силогізм, фігура простого категоричного силогізму, модус простого категоричного силогізму, ентимема, розділові умовиводи, умовні умовиводи.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Дедуктивні умовиводи та його різновиди.Істинність засновків та формальна правильність міркування – гаранти істинності дедуктивного виводу.

2. Простий категоричний силогізм. Структура силогізму. Загальні правила категоричного силогізму. Фігури та модуси силогізму.

3. Скорочений силогізм (ентимема). Відновлення силогізму з ентимеми.

4. Умовний та розділовий умовиводи. Умовно-категоричний та суто умовний силогізми. Правила умовно-категоричного силогізму. Розділово-категоричний умовивід та його модуси (стверджувально-заперечний та заперечно-стверджувальний). Умовно-розділовий силогізм.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: дедуктивний умовивід, простий категоричний силогізм, фігура простого категоричного силогізму, модус простого категоричного силогізму, ентимема, розділові умовиводи, умовні умовиводи.

ІІ. Фіксований виступ: «Складні силогізми (полісилогізми) та складноскорочені силогізми (сорит та епіхейрема)», «Роль умовних умовиводів в аналізі та оцінці медичних висновків».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

Питання для контролю знань:

 1. Що таке категоричний силогізм?
 2. Як перевірити правильність простого категоричного силогізму?
 3. Як встановити середній термін силогізму?
 4. Чим відрізняються фігури та модуси простого категоричного силогізму?
 5. Що таке ентимема?
 6. У чому специфіка умовних умовиводів?
 7. Які існують модуси розділового умовиводу?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

118. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

121. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: правдоподібні умовиводи

Актуальність теми: індукція та умовивід за аналогією є важливими способами побудови міркувань, зокрема є принциповими методами природничих наук.

Навчальна мета:засвоїти поняття індукції та умовиводу за аналогією.

Знати: що таке індукція та умовивід за аналогією.

Вміти: будувати правильні правдоподібні міркування у формі індукції та аналогії.

Розуміти: принципи побудови індуктивних умовиводів та аналогії.

Основні поняття:правдоподібність,індуктивний умовивід, повна індукція, неповна індукція, наукова індукція, умовивід за аналогією, аналогія властивостей, аналогія відношень, строга і нестрога аналогія.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Специфіка правдоподібних умовиводів.

2.Індуктивний умовивід. Повна індукція. Неповна індукція. Індукція через простий перелік. Індукція через відбір фактів. Наукова індукція. Індукція в медицині.

3.Аналогія як комбінований (індуктивно-дедуктивний) вивід. Строга і нестрога аналогія в медицині.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: правдоподібність,індуктивний умовивід, повна індукція, неповна індукція, наукова індукція, умовивід за аналогією, аналогія властивостей, аналогія відношень, строга і нестрога аналогія.

ІІ. Фіксований виступ: «Спостереження та експеримент», «Методи встановлення причинних зв’язків між явищами (метод єдиної схожості, метод єдиної різниці, сполучений метод схожості і різниці, метод супутніх змін та метод залишків)».

ІІІ. Наведіть приклади застосування індукція та аналогії в медицині

ІV. Розв’язування логічних вправ.

Питання для контролю знань:

 1. Що таке індукція?
 2. Які помилки трапляються в індуктивних умовиводах?
 3. Охарактеризуйте умовиводи за аналогією.
 4. Які види аналогії ви знаєте?
 5. Чому аналогія дає лише ймовірні висновки?

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

132. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

135. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Логічні основи теорії аргументації.

Доведення та спростування

Актуальність теми: логіка підвищує культуру мислення людини через забезпечення її навиками правильної аргументації.

Навчальна мета:засвоїти принципи правильного доведення та спростування.

Знати: що таке доведення та спростування, правила їх побудови.

Вміти: правильно доводити тезу та спростовувати хибні думки.

Розуміти: принципи побудови прямого та непрямого доведення, правила критики.

Основні поняття:аргументація, доведення, спростування, теза, аргумент, демонстрація, пряме доведення, непряме доведення, пропонент, опонент.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

Поняття аргументації.

2. Доведення. Структура логічного доведення:теза, аргументи (підстави), демонстрація. Основні різновиди доведення: пряме та непряме. Непряме апагогічне (методом від протилежного) та непряме (методом послідовного виключення) доведення, їх використання при обґрунтуванні медичних висновків.

3. Спростування.Безпосередня та опосередкована критика тези. Встановлення хибності тези шляхом прямого та непрямого спростування. Критика аргументів і виявлення логічної неспроможності демонстрації. Поняття протесту в медицині.

4. Правила доказового міркування:

а)Правила по відношенню до тези й aнтитези (правила визначеності, несуперечливості та незмінності тези).

б) Логічні правила та помилки, що відносяться до аргументів. Вимоги істинності, несуперечливості, достатності аргументів та автономності їх обґрунтування щодо тези, яка доводиться.

в) Основне правило демонстрації та можливі помилки при його порушенні.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: аргументація, доведення, спростування, теза, аргумент, демонстрація, пряме доведення, непряме доведення, пропонент, опонент.

ІІ. Фіксований виступ: «Місце логічної теорії аргументації в медицині».

ІІІ. Наведіть приклади прямого та непрямого доведення в медицині

ІV. Розв’язування логічних вправ.

Питання для контролю знань:

 1. Як співвідносяться поняття «аргументація» та «доведення»?
 2. Яка структура доведення?
 3. Які види доведення вам відомі?
 4. Що таке «демонстрація»?
 5. Які існують види правил у доведенні?
 6. Які ви знаєте правила стосовно тези доведення?
 7. Які є правила стосовно аргументів?
 8. Як формулюється правило стосовно демонстрації доведення?
 9. Які помилки виникають внаслідок порушення правил стосовно тези?
 10. Які помилки виникають внаслідок порушення правил стосовно демонстрації?
 11. Що таке спростування?
 12. Що таке спростування тези?
 13. Чим характеризується спростування аргументів?
 14. У чому полягають особливості спростування демонстрації?
 15. З порушенням якого правила пов’язана помилка «підміна тези»?
 16. З порушенням якого правила пов’язана помилка «необґрунтований аргумент»?
 17. Наведіть приклади помилки «коло в обґрунтуванні»
 18. Чим відрізняються «хибний аргумент» і «брехливий аргумент»?

ЛІТЕРАТУРА.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.011 с.)