ТОП 10:

Тема: Предмет і завдання логіки. логіка і медицина.Актуальність теми: логіка як філософська дисципліна підвищує культуру мислення людини, сприяє здобуттю нею навиків раціонально-критичного осмислення дійсності; правильне мислення лікаря є запорукою його успішної практики і професійної безпеки.

Навчальна мета:з’ясувати специфіку та місце логіки в системі наукового та світоглядного знання, її значення в житті людини.

Знати: поняття логіки та предмет логіки як науки.

Вміти: обрунтувати місце логіки в системі наукового та світоглядного знання, пояснити її функції.

Розуміти: цінність логіки для майбутнього лікаря.

Основні поняття:логіка, мислення, форма мислення, поняття, судження, умовивід, закон, аргументація.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Мислення як предмет вивчення логіки. Чуттєве пізнання і абстрактне мислення. Специфіка абстрактного мислення, його теоретична і практична значимість. Мислення і мова.

2. Логіка як наука.Предмет логіки – форми і закони правильного мислення. Поняття логічної форми та логічного закону. Істинність і правильність мислення. Співвідношення логіки з іншими науками про мислення. Єдність та багатоманітність логічних теорій.

3. Формалізація як метод дослідження структури мислення,його суть, можливості та межі застосування. Поняття формалізації мислення та основні принципи побудови формалізованих міркувань.

4. Значення логіки для формування логічної культури майбутнього лікаря. Властивості лікарського мислення: нормативність, системність. Поняття про засоби лікарського мислення.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: логіка, мислення, форма мислення, поняття, судження, умовивід, закон, аргументація.

ІІ. Фіксований виступ: «Основні історичні етапи розвитку логіки як науки».

Питання для контролю знань:

1. Що вивчає логіка?

2. У чому полягає специфіка абстрактного мислення?

3. Які міркування називаються правильними?

4. Що таке логічна форма?

5. Яке значення має формалізація?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

6. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Логико-гносеологические и методологические проблемы диагноза // Тезисы Всесоюзной конференции. – М., 1973.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

10. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Попов В.Г. Принцип причинности в познании медико-биологических закономерностей. – К.-Одесса, 1982.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

Черкасов С.В. Теорія пізнання і лікарська діагностика. – К.-Полтава, 1999.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Поняття як форма мислення. Види понять.

Актуальність теми: поняття є засобом відтворення навколишнього світу у свідомості людини.

Навчальна мета:з’ясувати специфіку поняття як форми мислення, її значення в житті людини та основні види.

Знати: що таке поняття і які слід розрізняти види понять.

Вміти: визначати зміст та обсяг поняття; давати повну логічну характеристику поняття.

Розуміти: цінність поняття як форми мислення.

Основні поняття:поняття, зміст та обсяг поняття; конкретне поняття, абстрактне поняття; одиничне, загальне та порожнє поняття; збірне поняття.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Поняття як форма мислення.Особливості відображення світу у поняттях. Місце понять у структурі процесу мислення.

2. Зміст і обсяг понять.Закон оберненого відношення між обсягом та змістом поняття.

3. Види понять. Поділ понять за кількістю елементів обсягу (порожні, одиничні, загальні), за типом (якістю) відображуваних явищ (конкретні, абстрактні), за характером вказування елементів змісту (позитивні, негативні), за можливістю самостійного визначення (відносні, безвідносні).

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: поняття, зміст та обсяг поняття; конкретне поняття, абстрактне поняття; одиничне, загальне та порожнє поняття; збірне поняття.

ІІ. Фіксований виступ: «Основні логічні прийоми формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення», «Загальна характеристика поняттєвого апарату лікаря як базису медичної науки та практики».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

 

Питання для контролю знань:

  1. Охарактеризуйте поняття як форму мислення.
  2. Які ознаки називаються істотними?
  3. Яким чином між собою пов’язані зміст та обсяг понять?
  4. Що означає дати повну логічну характеристику поняття?
  5. Які бувають види понять за змістом?
  6. Які бувають види понять за обсягом?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

6. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

9. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: ВІДНОШЕННЯ МІЖ ПоняттяМИ

Актуальність теми: Знання відношення між поняттями дає змогу не змішувати одні поняття з другими, вбачати у поняттях як спільне, так і відмінне, правильно користуватися поняттями у практиці мислення.

Навчальна мета:навчитись визначати відношення між поняттями.

Знати: у яких відношеннях можуть перебувати поняття.

Вміти: визначати відношення між конкретними поняттями.

Розуміти: символічний зміст кіл Ейлера.

Основні поняття:сумісні та несумісні поняття; відношення рівнозначності; відношення перетину; відношення підпорядкування; відношення співпідпорядкування; відношення протилежності; відношення суперечності.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Відношення між поняттями.Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісність і несумісність порівнянних понять. Колові схеми Ейлера як засіб відношення між поняттями.

2. Типи сумісності: рівнозначність (тотожність), перетин (перехрещення), підпорядкування.

3. Типи несумісності: співпідпорядкування, протилежність, суперечність.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: сумісні та несумісні поняття; відношення рівнозначності; відношення перетину; відношення підпорядкування; відношення співпідпорядкування; відношення протилежності; відношення суперечності.

ІІ. Фіксований виступ: «Відношення між медичними поняттями».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

 

Питання для контролю знань:

1.Що таке порівнянні та непорівнянні поняття?

2. Що таке сумісні та несумісні поняття?

3. Назвіть основні типи відношень між сумісними поняттями.

4. Назвіть основні типи відношень між несумісними поняттями.

5. Чим відрізняється відношення суперечності від відношення протилежності?

6. Чим відрізняється відношення підпорядкування від відношення співпідпорядкування?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

20. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

23. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.009 с.)