ТОП 10:

Тема: Логічні операції над поняттямиАктуальність теми: Знання логічних операцій над поняттями допомагає правильно давати визначення та здійснювати класифікації.

Навчальна мета:навчитись визначати зміст та обсяг понять.

Знати: зміст та правила логічних операцій визначення, поділу, обмеження та узагальнення понять.

Вміти: правильно давати визначення та здійснювати класифікації.

Розуміти: специфіку логічних операцій визначення, поділу, обмеження та узагальнення понять.

Основні поняття:визначення поняття, поділ поняття, обмеження поняття, узагальнення поняття, підстава поділу, Закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Визначення поняття як логічна операція

2. Логічний поділ поняття.

3. Операція обмеження поняття.

4. Операція узагальнення поняття..

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: визначення поняття, поділ поняття, обмеження поняття, узагальнення поняття, підстава поділу, Закон оберненого відношення між змістом та обсягом поняття.

ІІ. Фіксований виступ: «Роль визначень у медицині», «Особливості вивчення понять в медицині».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

 

Питання для контролю знань:

1.Що таке визначення поняття?

2. Яке значення має операція визначення понять?

3. Що таке поділ поняття?

4. Які ви знаєте помилки у поділі понять?

5. Який закон лежить в основі операції обмеження та узагальнення понять?

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

34. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

37. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Судження як форма мислення,

Його структура та види

Актуальність теми: за допомогою суджень людина відображає дійсно існуючі суттєві зв'язки і відношення між предметами.

Навчальна мета:з’ясувати специфіку судження як форми мислення, її значення в житті людини та основні види.

Знати: що таке судження і які слід розрізняти види суджень.

Вміти: визначати структуру та вид судження; давати йому логічну характеристику.

Розуміти: цінність судження як форми мислення.

Основні поняття:судження, суб’єкт судження, предикат судження, зв’язка судження, квантор, прості судження, складні судження.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика судження.Судження як форма мислення. Судження та речення. Медичний діагноз як судження.

2. Структурні елементи судження. Терміни висловлювання (суб’єкт і предикат). Стверджувальна (позитивна) і заперечна (негативна) зв’язки. Квантифікація висловлювань (квантори існування та загальності).

3. Прості судження та їх види.Підстава поділу суджень на прості та складні. Поділ категоричних (простих) суджень за змістом предиката (судження властивості, відношення, існування). Класифікація простих суджень за якістю та кількістю.

4. Розподіленість термінів у категоричних судженнях судженнях..

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: судження, суб’єкт судження, предикат судження, зв’язка судження, квантор, прості судження, складні судження, розподіленість термінів.

ІІ. Фіксований виступ: «Логічна та фізична модальність, їх різновиди. Урахування модальності суджень у діяльності лікаря», «Судження та речення».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

 

Питання для контролю знань:

 1. Що таке судження і яка його роль у пізнанні?
 2. Як співвідносяться судження і речення?
 3. Які є види простих суджень?
 4. Що таке істинне і хибне судження?
 5. Що є основою поділю судження за кількістю та якістю?
 6. Що таке терміни судження?
 7. Яка структура судження?
 8. Як встановити розподіленість термінів у судженні?
 9. Що таке модальність судження і на які види вона ділиться?
 10. У чому полягає відмінність між атрибутивними, екзистенційними судженнями та судженнями відношення?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

48. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

51. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Відношення між простими судженнями

Актуальність теми: відношення між простими судженнями допомагає встановити їх істинність чи хибність.

Навчальна мета:з’ясувати, які існують відношення між простими судженнями та їх специфіку.

Знати: які існують відношення між простими судженнями.

Вміти: визначати істинність судження за логічним квадратом.

Розуміти: принцип визначення істинності суджень за допомогою встановлення відношення між ними.

Основні поняття:істинне судження, хибне судження, порівняні судження, сумісні та несумісні судження, відношення рівнозначності, відношення підпорядкування, відношення часткової сумісності, відношення протилежності, відношення суперечності.

САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА

Питання для обговорення:

1. Відношення між простими судженнями за істинністю: загальна характеристика.

2. Відношення сумісності: еквівалентність (рівнозначності), логічне підпорядкування, часткова сумісність.

3. Відношення несумісності: суперечність, протилежність.

4. “Логічний квадрат” як схема відношень між простими порівнянними судженнями.

 

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

І. За допомогою словника дайте визначення наступним поняттям: істинне судження, хибне судження, порівняні судження, сумісні та несумісні судження, відношення рівнозначності, відношення підпорядкування, відношення часткової сумісності, відношення протилежності, відношення суперечності.

ІІ. Фіксований виступ: «Врахування відношень між простими судженнями у діяльності лікаря».

ІІІ. Розв’язування логічних вправ.

 

Питання для контролю знань:

 1. Які судження називають порівнюваними?
 2. У чому специфіка відношень сумісності?
 3. У чому специфіка відношень несумісності?
 4. Назвіть відношення сумісності?
 5. Назвіть відношення несумісності?
 6. За яких умов «логічний квадрат» має сенс?

 

ЛІТЕРАТУРА.

Богдановський І.В. Логіка. – К., 2004.

Волошко І.М., Семенов І.С. Практикум з логіки. – К., 1993.

Гнатюк Я.С. Основи логіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ, 2009.

Жеребкін В.Є. Логіка. – К., 1995.

Івін О.А. Логіка. – К., 1996.

62. Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна). – К., 2004.

Марценюк С.П. Логіка. Курс лекцій. – К., 1993.

Мозгова Н.Г. Логіка. – К., 2006.

65. Орендарчук Г.О. Логіка. Посібник для студентів вузів. – Тернопіль, 2001.

Повторєва С.М. Логіка. – Львів, 2006.

Титов В.Д. Логіка. – Харків, 2005.

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

Хоменко І.В., АлексюкІ.А. Основи логіки. – К., 1996.

Цалін С.Д. Логічний словник-довідник. – Харків, 2006.

ІНТЕРНЕТСАЙТИ

http://pidruchniki.ws/15840720/logika/logika_-_zherebkin_vye

 

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)

Тема: Складні судження

Актуальність теми: знання і застосування правил побудови складних суджень забезпечує їх істинність.

Навчальна мета:з’ясувати, які існують види складних суджень та їх специфіку.

Знати: які існують види складних суджень, умови їх істинності.

Вміти: правильно будувати складні судження.

Розуміти: принцип перевірки складних суджень щодо їх істинності.

Основні поняття:складне судження, сполучне (кон’юнктивне) судження, розділове (диз’юнктивне) судження, умовне (імплікативне) судження, еквівалентне (рівнозначне) судження, таблиці істинності складних суджень.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.01 с.)