ТОП 10:

ЗАНЯТТЯ ТРЕТЄ ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ФОРМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА1. Природокористування як природна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.

2. Основні принципи інституту права природокористування: цільове використання природних ресурсів; нормування природоко­ристування; безоплатність загального і платність спеціального при­родокористування .

3. Засоби реалізації права природокористування, основні права та обов'язки природо-користувачів: обмеження повноважень природо-користувачів і межі їх належного здійснення.

4. Лімітування (квотування) та ліцензування природокористування як засоби охорони навколишнього природного середовища та викорис­тання природних ресурсів.

5. Підстави умови та порядок виникнення, зміни та припинення права природокористування.

 

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року // Відомості. 1996. -№30.-Ст. 141.

Лісовий кодекс України: прийнятий 21 січня 1994 року в редакції Закону від 8 лютого 2006 року // Відомості. - 2006. - N« 21. - Ст. 170.

Кодекс України про надра: прийнятий 27 липня 1994 року // Відомості. - 1994. - № 36. - Ст. 340.

Водний кодекс України: прийнятий 6 червня 1995 року // Відомості - 1995. - № 24. - Ст. 189.

Земельний кодекс України: прийнятий 25 жовтня 2001 року // Відомості. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості. - 1996. - № 41. - Ст. 546.

Про ліцензування окремих видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 року // Відомості - 2000. - № 36. - Ст. 299.

Про оренду землі: Закон України у редакції від 2 жовтня 2003 року //Відомості. - 2004. - № 10. - Ст. 102.

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав­ного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459.

 

Навчально-наукова література

Екологічне право України: Підручник // За заг. ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. - Харків, 2007.

Екологічне право України. Повний академічний курс за ред. акад. HAH України Ю.С. Шемшученко. - К., 2008.

Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористу­вання. - К., 1973.

Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. - Одеса: «Юридична література», 2002.

Природноресурсове право України. Навч. посібник. За ред. Каракаша І.І. - К.: «Істина», 2005.

Радик І.Л. Про юридичну природу екологічного ліцензування // Ві сник Академії правових наук України. - Харків, «Право», 1998, № 4 (15).

Розовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природо­пользования. - К., 1981.

Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів,

2004.

ЗАНЯТТЯ ЧЕТВЕРТЕ ТЕМА: ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

План заняття

1. Основні принципи управління природокористуванням та природо-охороною: забезпечення законності при здійсненні управлінні; поєднання інтегрованого (комплексного) та диференційованого (пооб'єктного) підходів в управлінні охороною навколишнього природ­ного середовища.

2. Система органів державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища: органи управління загальної і спеціальної компетенції; правовий статус Міністерства охорони навко­лишнього природного середовища України.

3. Основні функції державного управління у сфері охорони навко­лишнього природного середовища.

4. Правовий механізм забезпечення ефективності природо-охорони: форми екологічного контролю та їх здійснення.

5. Юридичні гарантії участі громадськості в управлінні природо­користуванням і природо-охороною: правовий статус громадських при­родоохоронних організацій та екологічних рухів.

Нормативно-правові акти

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості у ході прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються до­вкілля від 25 червня 1998 року (Аргус, Данія) // Відомості. - 1999. - № 34. - Ст. 296.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості. - 1996. - № 41. - Ст. 546.

Про об'єднання громадян: Закон від 16 червня 1992 року // Відо­мості. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон від 21 травня 1997 року // Відомості. - 1997. - №24. - Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року // Відомості. - 1999. - № 20-21. - Ст. 190.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 року // Відомості. - 2000. - № 25. - Ст. 195.

Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості. - 2004. - № 25. - Ст. 352.

Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України: Постанова Кабінету Міністрім України від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України -2006.-№ 44.-Ст.294.

Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України (у складі Мін. АПК): Постанова Кабінету Міністрін України від 24 січня 2007 року № 42.

Про затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 882 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 48. Ст. 1981.

Про затвердження Положення про Державний комітет лісового господарства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 883 // Офіційний вісник України. - 2007. - № 48. Ст. 1982.

Про затвердження положення про Державний комітет України із земельних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 224 // Офіційний вісник України. - 2008. - № 23.

Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 2003 року // Офіційний вісник України. -2004.-№ 6.-Ст.358.

Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охо­рони довкілля: Наказ Мінекоресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 12. - Ст. 631.

Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля: Наказ Міністерства охорони навколиш­нього природного середовища України від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 6.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)