ТОП 10:

ОФІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУМетодологія та форми взаємодії суспільства з природою в умовах індустріального періоду цивілізації.

Об'єкти і суб'єкти природноресурсового та екологічного права.

3. Основні етапи становлення розвитку природноресурсо­вого та екологічного права в Україні.

Принципи природноресурсового та екологічного права в Україні.

Система природноресурсового та екологічного права.

6. Загальна характеристика, визначення поняття і особли­вості змісту джерел природноресурсового та екологічного права.

7. Конституційні основи природноресурсового та екологіч­ного права України.

8. Кодифікаційні закони як джерела природноресурсо­вого та екологіч­ного права.

9. Значення спеціальних законів як джерел природноресур­сового та екологічного права.

10. Нормативні акти органів центральної виконавчої і спеці­альних відомчих органів управління як джерела при­родноресурсового та еко­логічного права.

11. Нормативні акти місцевих органів самоврядування у сфері природо­користування та екологічний стан.

12. Роль і значення судової практики в регулюванні природ­норесурсо­вих та екологічних відносин.

Природноресурсові та екологічні правові відносини.

14. Проблеми вдосконалення природноресурсового та еко­логічного законодавства щодо регулювання природноресу­рсових та екологічних правовідносин.

Загальна характеристика і визначення поняття права власності на природні ресурси.

Об'єкти права власності: природні ресурси та природні комплекси.

Суб'єкти права власності на природні ресурси.

18. Підстави виникнення права власності на природні об'­єкти і ре­сурси.

19. Умови і порядок передачі природних ресурсів у влас­ність за рішен­ням компетентних органів.

20. Особливості змісту та здійснення повноважень власно­сті відносно природних об'єктів.

21. Правові вимоги щодо захисту то охорони права власно­сті на приро­дні ресурси і межі їх здійснення.

22. Правові підстави припинення права на природні ре­сурси.

23. Основні принципи управління природокористуванням та природо­-охороною.

24. Система органів державного управління у сфері викори­стання природних ресурсів та охорони навколиш­нього природного середо­вища.

Функції управління у сфері використання та охорони природних об'єктів.

26. Правовий механізм забезпечення раціонального приро­докористу­вання та ефективної природо-охорони.

27. Правові гарантії участі громадськості в управлінні при­родокористу­ванням і природо-охороною.

Розгляд спорів щодо природокористування та природо охорони органами управлення та контролю.

Роль та значення екологічної експертизи.

Форми екологічної експертизи.

31. Функції державних органів влади та управління щодо врегулю­вання екологічної експертизи.

Правовий статус експерта екологічної експертизи.

Умови і порядок проведення екологічної експертизи.

34. Відповідальність за порушення законодавства про еколо­гічну експертизу.

Поняття екологічної безпеки.

36. Забезпечення екологічної безпеки населення при засто­суванні отруйних хімічних речовин і токсичних препаратів.

37. Правові заходи щодо забезпечення екологічної безпеки від неконт­рольованого та шкідливого біологічного впливу на життя і здо­ров'я населення.

38. Правове забезпечення екологічної безпеки населення від радіоакти­вного забруднення.

39. Дотримання законодавчих вимог екологічної безпеки при здійс­ненні наукових досліджень, впровадженні нової техніки та передових технологій.

40. Проблеми підвищення ступеня гарантованості екологіч­ної безпеки населення. Вплив екологічної безпеки в країні на національну безпеку.

41. Загальна характеристика і функції юридичної відповіда­льності за природоохоронні правопорушення.

42. Види юридичної відповідальності за скоєння природно­ресурсових та екологічних правопорушень.

Правові форми відшкодування збитків, спричинених природному середовищу.

Попередження екологічних правопорушень.

45. Земля як об'єкт господарського використання та право­вої охорони.

Форми права власності на землю.

Право землекористування та його види.

48. Підстави, умови та порядок виникнення, зміни та припи­нення права землекористування.

Особливості використання окремих категорій земель.

Індивідуальні форми землекористування громадянами.

Колективні форми землекористування громадянами.

Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітряної ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.

Контроль за використанням та охороною земель.

Вирішення земельних спорів і компетенція державних органів по їх розгляду.

Загальна характеристика і визначення поняття надр.

Правове регулювання надрокористування.

57. Підстави виникнення, зміни та припинення надрокорис­тування.

Права та обов'язки надрокористувачів.

Державній облік родовищ і запасів корисних копалин.

60. Вирішення спорів та юридична відповідальність за по­рушення законодавства про використання та охорону надр.

61. Загальна характеристика правового регулювання вико­ристання та охорони водних ресурсів.

Види водокористування.

63. Підстави та умови виникнення і припинення водокорис­тування.

64. Правова охорона водних об'єктів. Державне управління та держав­ний контроль у сфері використання та охорони вод.

65. Вирішення спорів з питань використання та охорони водних об'єк­тів.

Загальна характеристика права лісокористування, його об'єкти і суб'єкти.

Право лісокористування і його види.

68. Державне управління та державний контроль у сфері викорис­тання, охорони, захисту та відтворення лісів.

Державний облік лісового фонду.

Охорона і захист лісів.

71. Вирішення спорів щодо застосування лісового законо­давства.

Загальна характеристика законодавства про природно-заповідний фонд України.

73. Право користування територіями та об'єктами приро­дно-заповід­ного фонду.

74. Правовий режим охорони територій та об'єктів приро­дно-заповід­ного фонду та їхніх охоронних зон.

75. Правове забезпечення використання територій та об’єктив приро­дно-заповідного фонду для наукових дослі­джень.

76. Юридична відповідальність за порушення законодав­ства про приро­дно-заповідний фонд та її види.

77. Поняття і особливості використання та охорони курорт­них, лікува­льно-оздоровчих та рекреаційних об’єктів і територій.

78. Правові заходи охорони природного середовища курорт­них об’єктів та їхніх охоронних зон.

Лікувально-оздоровчі об'єкти та їхній правовий статус.

Правові заходи охорони рекреаційних зон і територій.

81. Загальна характеристика законодавства про викорис­тання та охо­рону тваринного світу.

82. Тваринний світ як об'єкт власності, права користу­вання та право­вої охорони.

Основні види використання тваринного світу в стані природної свободи.

Правові заходи щодо охорони тваринного світу.

85. Юридична відповідальність за порушення законодав­ства про вико­ристання, охорону та відтворення тваринного світу.

86. Особливості атмосферного повітря як об’єкта господар­ського використання та правової охорони.

Правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання атмосферного повітря.

88. Правові заходи охорони атмосферного повітря від побу­тового, хімічного та біологічного впливу.

89. Правові вимоги охорони атмосферного повітря при розміщенні та розвитку міст і населених пунктів, проекту­ванні та будівництві вироб­ничо-господарських об’єктів.

90. Екологічний механізм забезпечення охорони атмосфер­ного пові­тря.

91. Юридична відповідальність за порушення законодав­ства про охо­рону атмосферного повітря.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Оцінка „відмінно”

Відповідь студента базується на самостійному твор­чому ми­сленні. Знання структури курсу, теми, мікро­теми, висві­тлення питання, вміння складати тезисний план і користуватися понятійним апаратом. Грамотно і логічно будувати усний текст відповіді. Студент без зволі­кань дає відповідь на основні і дода­ткові питання. Програмний мате­ріал засвоєно повністю. Ґрунто­вні знання першодже­рел, нормативно-правових актів, вміння робити узагаль­нення і висновки, використову­ючи додаткову лі­тературу.

Оцінка „добре”

Відповідь студента базується на самостійному аналізі даного питання. Хороші знання структури тексту, висвітлення матеріалу – грамотне і по суті. Хороше засво­єння програмного матеріалу. Воло­діння навичками і засо­бами виконання практич­них завдань. Можливі несуттєві неточності в поясненні деяких не основних питань. Знання першоджерел, нормативно-правових актів та іншої перед­баченої про­грамою літератури.

 

Оцінка „задовільно”

Відповідь студента ґрунтується на рівні репродук­тив­ного мислення. Слабкі знання структури курсу, допус­кає помил­кові тлума­чення термінів, формулювань. Спосте­рігаються по­рушення послідов­ності у висвітленні питання. Виникають про­блеми при виконанні прак­тичних завдань. Засвоєно лише осно­вну частину програмного матері­алу, яка охоплює тільки вузлові питання, що мають визнача­льне зна­чення для розуміння багатьох тем курсу. Знає лише основний зміст першоджерел і недостат­ньо володіє знанням понятійного апарату, нор­мативно-правого ма­тері­алу, навичками узагальнення і висновків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)