ТОП 10:

Экологическое право Украины: Курс лекций. Под ред. Каракаша И.И.-Одесса, 2001.-478 с.10. Экологическое право України. Учебное пособие. / Отв. ред.
А.П. Гетьман и М.В. Шульга. - Харьков, «Одиссей», 2007. - 464 с.

ВАРІАНТ 3

Задача № 1

За рішенням міської ради, заводу гумотехнічних виробів були пере­дані кошти позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища для будівництва природоохоронних об'єктів та споруд. Під час перевірки фінансовим управлінням правильності використання наданих коштів встановлено, що більше 50% виділених коштів було використано на будівництво житлового будинку, придбання земельної ділянки для заводу в курортній зоні, закупівлю фільтраційного устаткування та при­ладів контролю викидів в атмосферу. В акті перевірки також зазначено, що встановлені заводу платежі за забруднення навколишнього серед­овища перераховувалися тільки два рази на рік пропорційно фактичній кількості забруднюючих речовин за показниками контрольних приладів, які включалися лише в денні години роботи. Фінансове управління на­правила матеріали перевірки до прокуратури для відповідного реагуван­ня, зокрема, повернення коштів у позабюджетний фонд з урахуванням планового прибутку і про стягнення невиплачених заводом платежів за забруднення навколишнього природного середовища.

Дайте характеристику правових норм щодо економічного стиму­лювання екологічної діяльності. Розкрийте порядок внесення платежів за забруднення навколишнього природного середовища. Які функції виконує прокуратура стосовно охорони навколишнього природного середовища

Задача № 2.

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Нікітченко про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасу худоби за умови, що фермерське господарство буде забезпечувати продуктами харчування готельний комплекс автокемпінгу, розташований в межах господарської зони. Крім цього, Нікітченко щорічно надаватиме згоду на розміщення тимчасового наметового містечка для оздоровлення відпочиваючих поблизу ставка, який наданий йому на праві власності разом із земельною ділянкою. Внаслідок інтенсивних дощів використання сінокосів і пасовищ стало складним і фермер припинив в односторонньому порядку виконання умов угоди. Дирекція національного природного парку направила фермеру пре­тензію, в якій зазначала, що у разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до господарського суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначте коло правовідносин, що виникли та їх галузеву правову належність. Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню?

Задача № 3.

Одержавши земельну ділянку у власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га за рішенням Берестівської сіль­ради Бородянського району Київської області, громадянин Єршов уклав письмовий договір з громадянином Рябченком, за яким передав остан­ньому земельну ділянку у довгострокову оренду. Угодою передбачено, що Рябченко буде передавати Єршову 50% зібраного врожаю. Укладання договору Єршов пояснював своєю важкою хворобою, яка не надає йому можливості особисто обробляти земельну ділянку. Через рік Рябченко за згодою Єршова збудував на земельній ділянці теплицю для зрощування овочів. Сільська рада винесла рішення про вилучення земельної ділянки у зв'язку з тим, що Єршов особисто не використовує її та з мотивів вико­ристання ділянки не за цільовим призначенням. Вказане рішення Єршов і Рябченко оскаржили в суді.

Чи впливає зміна власників та користувачів природних об'єктів на їх екологічний стан? Чи можна власника земельної ділянки позбавляти права власності з вказаних мотивів? Вирішите справу по суті окреслених умов.

Нормативно-правові акти

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

2.Про охорону навколишнього природного середовища: Закон Укра­їни від 25 червня 1991 року в редакції від 6 березня 1996 року//Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 546.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 502.

4.Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 року в редак­ції від 2 жовтня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№ 10.-Ст. 102.

Про охорону земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 349.

6.Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради Укра­їни. - 2003. - № - Ст. 350.

7.Про Основні напрями державної політики України у галузі охо­рони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еко­логічної безпеки. Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 року // Відомості. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.

8. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навко­лишнього природного середовища і стягнення цього збору: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 303 // Урядовий кур'єр № 65-66 від 8 квітня 1999 року.

Навчально-методична література

Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навчальний та науково-практичний посібник. - К., Знання-Прес, 2002. - 132 с.

Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення. - Одеса, Астропринт, 2000. - 125 с.

Екологічне законодавство України. Збірник нормативних актів, судової та арбітражної практики у 2-х книгах. За ред. О.О. Погрібного та. І.І. Каракаша - Одеса, «Латстар», 2001.

Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики. За ред. Погрібного О.О. - Харків, «Одіссей», 2002.

Екологічне право України. Повний академічний курс за ред. акад. HAH України, проф. Ю.С. Шемшученко. - К., 2008.

Законодавство України про довкілля. Збірник 2-х томах / За ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. - Харків, 2006.

Земельне право України: Підручник / Під ред. О.О. Погребного та І.І. Каракаша. - К., «Істина», 2009. - 600 с.

8.Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар / Ко­лектив авторів. За загальною ред. B.B. Медведчука. - К., Юрінком Інтер, 2004.-656 с.

Природноресурсове право України. Навчальний посібник за ред. Каракаша І.І. - К., «Істина», 2005. - 375 с.

10. Экологическое право України. Учебное пособие. / Отв. ред.
А.П. Гетьман и M.B. Шульга. - Харьков, «Одиссей», 2007. - 464 с.

ВАРІАНТ 4

Задача № 1.

Спільне підприємство, що діє на території області, здійснює підпри­ємницьку діяльність щодо ввезення на територію України та реалізації вторинної сировини з європейських країн. Міська рада, на території якої функціонує орган управління спільного підприємства, прийняла рішення про припинення його діяльності, оскільки вона порушує вимоги чинно го законодавства стосовно ввезення особливо токсичних та екологічно небезпечних речовин. Юридична фірма, яка обслуговує спільне підприємство, звернулася до господарського суду з позовом про визнання цього рішення незаконним, оскільки воно обмежує його господарську діяльність.

Надайте реферативний огляд законодавства, що регулює ввезення в Україну токсичних та екологічно небезпечних речовин. Чи підлягає розгляд таких справ у позовному порядку? Вирішите справу за наданими умовами.

Задача № 2.

На підставі рекомендацій територіальної курортної ради органи місцевого самоврядування прийняли рішення про впорядкування ор­ганізованого відпочинку та лікування у курортній зоні Коблеве та Рибаківка. З метою створення необхідних економічних (фінансових) засад функціонування і розвитку курортів запроваджено платне перебування на пляжах, в лісопарку та на прибережних територіях. Впровадження за ходів організованого відпочинку та надання сервісних послуг доручено підприємству «Дозвілля». Громадське екологічне об'єднання звернулося до суду про визнання таких рішень незаконними, оскільки вони обмеж ують права громадян на вільне і безоплатне користування природними якостями курорту, зокрема, загальними оздоровчими властивостями морських вод.

Надайте характеристику ознак загального і спеціального при­родокористування. Якими нормативними актами визначається пра­вовий статус громадських екологічних об'єднань та у яких випадках вони можуть звертатися в суд за захистом екологічних прав громадян? Вирішите справу по суті наданих умов.

Задача № З

Комплексною перевіркою Міністерства охорони навколишнього природного середовища встановлено, що на ведення робіт по геологіч­ному вивченню та промисловій розробці родовищ корисних копалин загальнодержавного значення укладено контракт з іноземною фірмою «Пошук». Однак фірма здійснює зазначені види діяльності за відсут­ності спеціальної ліцензії, а також проводить забудову площ залягання корисних копалин без проектно-кошторисної документації, без дозволів на виконання вказаних робіт та геологічного обґрунтування забудови. Представники фірми у процесі перевірки пояснили, що вони зводять переважно будівлі із металевих конструкцій, які після виконання робіт по видобуванню корисних копалин підлягають знесенню, що погоджено з територіальним органом гірничого нагляду. За наслідками перевірки додержання законодавства про використання та охорону надр на по­садових осіб фірми були накладені адміністративні штрафи, а відповідні матеріали передані в прокуратуру про порушення кримінальної справи проти посадових осіб територіальних органів геологічного контролю і гірничого нагляду.

Надайте характеристику основних вимог законодавства щодо проведення робіт по геологічному вивченню та промисловій розробці родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Вирішити справу по суті викладених обставин.

Нормативно-правові актиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.006 с.)