ТОП 10:

ТЕМА 8. ЕКОЛОГО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИСТОСТІ, ЕКОЛОГО-ПРАВОВА ОСВІТА Й ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ1.Сучасний стан нормативно-правового закріплення екологічних прав, свобод та обов'язків людини, громадянина й особистості в націо­нальному законодавстві та міжнародних документах.

2.Еколого-правовий стан людини й особистості у системі правового статусу громадян держави.

3.Еколого-правова освіта та її значення для формування екологічної культури особистості й громадянина.

4.Правові засоби гармонізації взаємодії особистості та суспільства і навколишнім природним середовищем.

5. Еколого-правова культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.

 

ТЕМА 9. ПІДСТАВИ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ)

1.Функції юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2.Основні види екологічних правопорушень та види юридичної відповідальності за їх скоєння: кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна.

3.Підстави та умови застосування юридичної відповідальності за вчинені екологічні правопорушення.

4.Види шкоди (співвідношення економічного збитку й екологічної шкоди): принципи відшкодування шкоди за екологічним законодав­ством.

5.Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу та здоров'ю людини, спричиненою погіршенням якості на­вколишнього середовища.

6.Попередження екологічних правопорушень: усунення законо­давчих прогалин і поліпшення роботи природоохоронних органів; удо­сконалювання системи управління й екологічного контролю; зміцнення матеріальної бази екологічного контролю та підвищення екологічної правосвідомості.

 

ТЕМА 10. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1.Землі як об'єкт правової охорони: правовий режим цільового ви­користання окремих категорій земель.

2.Принципи державної політики в сфері охорони земель: державні стандарти і нормативи щодо охорони земельних ресурсів; заборона ви­возу ґрунтової маси за межі кордону України.

3.Система правових заходів в області охорони земельних ресурсів та їх закріплення в земельному та екологічному законодавстві.

 

4. Правове забезпечення охорони земель при здійсненні господар­ської діяльності: рекультивація і консервація земель.

5. Правові вимоги щодо охорони земель від водної та вітрової ерозії, хімічного і радіоактивного забруднення, забудови і нових технологій.

6. Повноваження органів державної влади та місцевого самовряду­вання в області охорони земельних ресурсів.

7. Державний, самоврядований та громадський контроль за охо­роною земель: моніторинг за станом земель і ґрунтів та його наукове і практичне значення.

8. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону земель, її види, умови і порядок застосування.

 

 

ТЕМА11.ПРАВОВІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР І КОРИСНИХ КОПАЛИН

1.Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.

Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів ко­рисних копалин.

2.Законодавче закріплення заходів щодо охорони надр та їх зміст: запобігання забудови територій та площ залягання корисних копалин.

Державна охорона надр: державний контроль і нагляд за веденням робіт з вивчення, використання й охорони надр.

3.Призупинення та припинення надрокористування за порушення |вимог чинного гірничого та екологічного законодавства.

4.Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність И порушення гірничого та екологічного законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону надр.

 

ТЕМА 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

1.Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони: специфіка повітреохоронного законодавства; структура і зміст Закону «Про охорону атмосферного повітря».

2.Правові вимоги щодо стандартизації та нормування використання й охорони атмосферного повітря: гранично припустимі концентрації за­бруднюючих речовин в атмосфері; юридичне значення дозволів на викиди забруднюючих речовин.

3. Правові міри охорони атмосферного повітря від побутового і ви­робничого впливу: регулювання та регламентація викидів забруднюючих речовин зі стаціонарних та пересувних джерел.

4. Правові заходи запобігання хімічного впливу на атмосферне по­вітря: скорочення викидів хімічних сполук, заборона утилізації речовин, що не розпадаються та особливі вимоги поводження з хімікатами.

5.Заходи щодо зниження і запобігання фізичного впливу на ат­мосферу: шумового, ультразвукового, електричного, електромагнітного, іонізуючого та радіоактивного.

6.Види біологічного впливу на атмосферне повітря та заходи їх за­побігання: бактеріального, вірусного, грибкового та кисневого.

7.Правові вимоги охорони атмосферного повітря при розміщен­ні та розвитку міст і населених пунктів, проектуванні та будівництві виробничо-господарських об'єктів, реконструкції й експлуатації про­мислових підприємств; особливості охорони атмосферного повітря при будівництві й експлуатації ТЕЦ і АЕС, видобутку корисних копалин і ни копанні вибухових робіт.

8.Правові вимоги національного законодавства та норм міжна­родного права стосовно запобігання діяльності, що впливає на погоду І клімат.

9.Економічний механізм забезпечення охорони атмосферного повітря: державний та громадський контроль за станом атмосфери; облік шкідливих речовин, що викидаються в атмосферу; ведення моніторингу стану атмосферного повітря.

10.Особливості застосування юридичної відповідальності за пору-
шення законодавства про охорону атмосферного повітря: дисциплінарної,
цивільної, адміністративної та кримінальної; стягнення матеріальних
втрат, екологічного збитку та моральної шкоди за порушення повітреохоронного законодавства.

 

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

ЗАНЯТТЯ ПЕРШЕ ТЕМА: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

 

План заняття

1.Форми взаємодії суспільства з природою в умовах індустріального періоду розвитку цивілізації.

2.Екологічна криза: поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання. Еколого-правові аспекти концепції сталого розвитку суспільства.

3.Поняття екологічного права: екологічне право як галузь права, галузь законодавства, наука та навчальна дисципліна.

4.Предмет і метод екологічного права: загальні та спеціальні методи правового регулювання екологічних відносин.

5.Принципи екологічного законодавства і права: правове забез­печення гармонізації взаємодії суспільства з природою; законодавчі вимоги щодо охорони природних об'єктів та їх ресурсів; правовий зміст пріоритетності екологічних вимог; гарантованість екологічної безпеки для життя і здоров'я людей.

6.Система сучасного екологічного права та його співвідношення з пішими галузями права.

Нормативно-правові акти

Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Вер­ховної Ради України (далі скорочено - Відомості. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України під 25 червня 1991 року// Відомості. - 1996. - № 41. - Ст. 546 з наступними іменами і доповненнями

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Затверджені постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 року // Відомості. - 1998. - № 38 - 39. - Ст. 248.

 

Про схвалення Концепції національної екологічної політики Укра­їни на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 880-р // Офіційний вісник України. - 2007. -№ 79.-Ст. 2961.

Про затвердження Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки: Рішення Одеської міської ради від 7 липня 2009 року № 4416 // Офіційний сайт міста Одеси (http://www.odessa.ua/acts/council).Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.009 с.)