Зміст правових та моральних вимог щодо обмеження вторгнення у закономірності функціонування екологічних систем. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст правових та моральних вимог щодо обмеження вторгнення у закономірності функціонування екологічних систем.53.Поняття і функції юридичної відповідальності за скоєні екологіч­ні правопорушення в проспективному та ретроспективному аспектах.

Основні ознаки складу екологічного правопорушення та види юридичної відповідальності за їх скоєння.

Застосування кримінальної й адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

Поняття і види шкоди, заподіяного природному середовищу:економічна й екологічна шкода.

57.Основні принципи, форми й особливості цивільно-правового відшкодування шкоди, заподіяного навколишньому середовищу та окре­мим природним об'єктам.

Правові основи та фактичні умови відшкодування шкоди.заподіяної здоров'ю людини та її законодавчі гарантії.

Загальна характеристика законодавства та особливості його вимог щодо охорони атмосферного повітря.

Правові заходи охорони атмосферного повітря від виробничо-господарського та соціальне-побутового впливу.

61.Правові регулювання управління, здійснення контролю та ве­дення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

Державний облік джерел забруднення атмосферного повітря та нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Вирішення спорів та юридична відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону атмосферного повітря.

Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушеннями вимог законодавства про охорону атмосферного повітря.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ

РОБІТ

Екологічне право України є однією з відносно молодих галузей ві­тчизняного права, яка сформувалась у другій половині 20-го століття. Воно являє собою систему правових норм, що регламентують суспільні відносини у сфері охорони навколишнього природного середовища. Бурх­ливий розвиток науки і техніки призвів до розриву традиційних зв'язків людини з природним середовищем. Якщо в минулі століття природа сама справлялася з наслідками життєдіяльності людини, то в сучасний період масштаби людської діяльності досягли таких обсягів, що природа не здатна їх подолати. Це є причиною виникнення негативних екологічних явищ у природному середовищі: виснаження земель, забруднення морів, річок та водойм, знищення лісів, зникнення рідкісних видів рослин та тварин тощо. З метою поновлення здатності природи та її компонентів для самовідтворення виникає потреба в обмеженні масштабів людської діяльності у природному оточенні.

Екологічні проблеми в останні десятиріччя набули такого гострого характеру, що вирішити їх можна тільки комплексом найефективніших заходів, включаючи і правові. У цьому зв'язку нагальною потребою стала розробка і впровадження правових механізмів, які впорядкували би усі сторони взаємодії людини з природним оточенням. На вирішення цієї проблеми і спрямовано екологічне законодавство і право. Саме екологічне законодавство призначено врегулювати взаємодії людини і суспільства з природним середовищем, на основі якого сформувалося сучасне укра­їнське екологічне право.

Контрольні завдання з дисципліни «Екологічне право України» роз­раховані на всіх студентів усіх навчальних підрозділів юридичної академії, які навчаються за заочною формою. Вони спрямовані на більш повне засвоєння знань навчальної дисципліни студентами-заочниками. Завдання для виконання контрольних робіт містять певні ситуації, складені таким чином, щоб студенти могли застосувати набуті теоретичні знання до кон­кретних практичних прикладів, зокрема, з метою визначення характеру та змісту виниклих правовідносин.

Виконання контрольних робіт переслідує наступні цілі: навчитися працювати з законодавчими актами; відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, адекватно сприймати їх зміст та на­давати їм певні пояснення; набути навички складати відповідні документи (рішення, висновки, експертизи, консультації тощо) по справах, пов'язаних із застосуванням екологічного законодавства. Контрольну роботу має виконувати кожний студент індивідуально в письмовій формі відповідно до запропонованих варіантів. Виконана контрольна робота має свідчити про вивчення рекомендованих джерел: законодавчих і підзаконних актів, узагальнень судової та управлінської практики щодо застосування норм екологічного законодавства, а також спеціальної навчальної, методичної та наукової літератури.

На основі аналізу чинного екологічного законодавства та вивчення рекомендованої літератури необхідно визначити особливості екологічних відносин, підстави їх виникнення та види, суб'єктний склад і юридичний зміст. Після встановлення фактичних обставин справи і вибору відпо­відних правових норм, необхідно надати зазначеним обставинам логічне наукове обґрунтування та правову кваліфікацію.

Виконання кожного завдання має супроводжуватися короткою характеристикою питань відповідної теми навчальної дисципліни, що випливають із змісту завдання з обов'язковим посиланням на законодавчі акти або на навчальну та наукову літературу. Вирішення конкретних задач повинно супроводжуватися посиланням на відповідні законодавчі норми і завершуватися обгрунтованими висновками. Робота над вирішенням на­ведених завдань має нести аналітичний, самостійний і творчий характер. Слід звернути увагу на те, що за рішенням кафедри контрольні завдання підлягають оновленню в кожному навчальному році.

Студенти виконують і надають контрольні завдання з відповідних варіантів, прізвища яких починаються з наступних літерів: варіант 1(А-Г); варіант 2(Д- К); варіант 3(Л- О); варіант 4(П-У); варіант 5(Ф - Я). Виконання роботи з відхиленням від вказаного варіанту є підставою для відмови у її прийнятті до розгляду. У таких випадках в строк за дві неділі, визна­чений методистом факультету, обов'язково має бути надана робота за встановленим варіантом. Не зараховані контрольні роботи підлягають доопрацюванню згідно з рекомендаціями викладачів, які їх перевіряють та підлягають наданню на повторну перевірку. Зара­ховані контрольні завдання надають підстави для скликання студентів на сесію та допуску їх до складання заліку або екзамену з навчальної дисципліни «Екологічне право України».

ВАРІАНТ 1

Задача № 1.

Виробниче акціонерне товариство «Полімер» звернулося до районної державної адміністрації з клопотанням про надання дозволу на знищення за межами міста промислових відходів та сумішей отруйних речовин. З цією метою обласна державна адміністрація погодила виведення земельної ділянки розміром 12 га у постійне користування та облаштування полігон для утилізації промислових відходів. Начальник управління земельних ресурсів області, встановивши факт надання земель у користування для зазначеної мети, виніс постанову про притягнення голови районної дер­жавної" адміністрації до адміністративної відповідальності. Ця постанова була скасована головою обласної державної адміністрації.

Якими законодавчими актами регулюються відносини щодо утилі­зації небезпечних відходів? Чи правомірні дії голови обласної державної адміністрації? Вирішити справу за наданими умовами.

Задача № 2.

До господарського суду звернулася громадська організація „Еколог» ю визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи щодо спорудження комплексу із збагачення та перевезення цементу за кордон. У позивні заяві зазначалося, що вказаний об'єкт не пройшов громадську екологічну експертизу через відсутність сучасних технологій, які б ви­ключали його негативний вплив на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Керівництво промислово-фінансової компанії обіцяло виправити ситуацію, але рекомендації громадської експертизи тривалий час залишались не виконаними. Під час проведення державної екологічної експертизи зазначені рекомендації також не були враховані. Крім того, комісію по проведенню державної екологічної експертизи очолював ке­рівник підрозділу управління екологічної безпеки області, який є одним із засновників названої промислово-фінансової компанії.

Яким законодавством регулюється проведення екологічних екс­пертиз та які їх юридичні наслідки? Який порядок та умови формування складу та проведення екологічного експертизи? Чи підлягає позов задо­воленню?

Задача N» З

Податкова інспекція звернулася до районного суду із заявою про стягнення платежів з громадянина Бойка за використання ним водних ресурсів і загальнопоширених корисних копалин. У суді Бойко пояснив, що на земельній ділянці, яка передана йому у власність для ведення фермерського господарства, розташований ставок, який він використовує для напою худоби. А наявний на земельній ділянці гравій та пісок він використовує для будівництва господарських споруд та доріг до них. Такі природні ресурси, на його думку, він має право використовувати безоплат­но на засадах своєчасного і повного внесення земельного податку.

Проаналізуйте відносини, що виникли та визначте їх галузеву пра­вову належність? Надайте характеристику основних прав та обов'язків громадян щодо використання та охорони природних ресурсів. Вирішити справу за змістом її умов.

Нормативно-правові акти

1.Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верхо­вної Ради України - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 181; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.112.198 (0.013 с.)