Контрольно - тестова програмаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Контрольно - тестова програмаЗмістовий модуль №1

1. Яким показником оцінюється рівень професійної підготовки робітників?

а. - видом робіт; б – кваліфікаційним розрядом; в – розміром оплати праці.

 

2. Яку кількість кваліфікаційних розрядів прийнято у будівельному виробництві?

а – 4; б – 6; в – 8.

 

3. Які категорії матеріально-технічних ресурсів приймають участь у будівельному виробництві?

а - будівлі, грошові кошти, матеріали;

б - грошові кошти, робочі кадри, матеріали, машини і механізми;

в – машини і механізми, робочі кадри, будівлі і споруди, виробнича база.

 

4. Визначте структуру грошових коштів, якими забезпечується будівництво.

а – балансова вартість машин, заробітна плата, планові накопичення;

б - балансова вартість будівель, накладні витрати, вартість матеріалів;

в – оплата праці, вартість матеріалів, вартість експлуатації машин, накладні витрати.

 

5. Як класифікуються будівельні процеси за технологічними ознаками?

а – заготівельні, транспортні, монтажно-вкладальні;

б – земляні, транспортні, монтажні;

в - підготовчі, основні, заключні.

 

6. Як поділяються будівельні процеси за способом виконання?

а - земляні, монтажні, налагоджувальні;

б – ручні, механізовані, комплексно-механізовані, автоматизовані;

в – ручні, кам’яні, земляні, монтажні;

7. Дайте визначення терміну робочого прийому

а – елементарна частина будівельного процесу;

б – сукупність декількох рухів робітника, об’єднаних однією метою;

в – частина будівельного процесу, що виконується постійним складом робітників.

 

8. Дайте визначення терміну робочої операції

а – частина будівельного процесу, що характеризується випуском закінченої продукції;

б - сукупність декількох рухів робітника, об’єднаних однією метою;

в – організаційно неподільна елементарна частина будівельного процесу, яка виконується постійним складом виконавців.

 

9. Дайте визначення простого робочого процесу

а – сукупність технологічно зв’язаних робочих операцій, що виконуються постійним складом виконавців;

б – сукупність робочих прийомів, зв’язаних метою кінцевої продукції;

в – сукупність декількох рухів робітників постійного складу.

 

10. Дайте визначення комплексного будівельного процесу

а – сукупність технологічно зв’язаних робочих операцій, що характеризуються організаційною залежністю;

б – сукупність простих робочих процесів, які знаходяться в технічній та організаційній залежності і зв’язані метою кінцевої продукції;

в - сукупність простих робочих процесів, які виконуються простим складом виконавців.

 

11. Які колективні форми організації праці робітників в будівництві?

а – будівельні організації, фірми, приватні підприємства;

б – ланки, бригади;

в – бригади, дільниці, пересувні механізовані колони.

 

12. Які фактори впливають на якість будівельної продукції?

а – технічне оснащення будівництва, структура будівельних процесів;

б – енергонасиченість, механоозброєність, якість виконання робіт;

в – якість проектно-кошторисної документації, матеріалів, виробів і виконання робіт.

 

13. Якими методами виконується контроль якості у будівництві?

а – неруйнівним, візуальним, аналітичним;

б – аналітичним, графічним, змішаним;

в – візуальним, інструментальним вимірюванням, натурним випробуванням.

 

14. Які види контролю виконують у будівництві?

а – вхідний, операційний, приймальний;

б – вхідний, поточний, завершальний;

в – операційний, штучний, завершальний.

 

15. Яке рівняння використовується для визначення рівня збірності будівництва?

а - ; б - ; в -

 

16. Яке рівняння використовується для визначення рівня комплексної механізації будівництва?

а – ; б - ; в - .

 

17. Технічне нормування, це:

а – система встановлення експлуатаційних показників роботи машин;

б – система дослідження витрат праці робітників та часу використання машин;

в – система дослідження виробничих ресурсів для встановлення розрахункових нормативів та умов їх використання.

 

 

18. Назвіть основні методи нормативних спостережень

а – візуальний, інструментальний, аналітичний;

б – фотооблік, хронометраж, технічний облік;

в – цифровий, графічний. змішаний.

 

19. Які складові частини входять у витрати праці технологічного процесу?

а – витрати праці на оперативну і підготовчо-заключну роботу;

б – витрати праці на оперативну роботу, відпочинок і особисті потреби;

в - витрати праці на оперативну та непередбачувану роботи.

 

20. За яким рівнянням визначають проектну норму витрат праці?

а – ; б -

в - ;

 

21. За яким рівнянням визначають проектну норму використання машин?

а - б -

в -

 

22. Які нормативні документи використовують для визначення норм часу на одиницю робіт?

а – державні стандарти (ДСТУ);

б – ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН);

в – державні будівельні норми (ДБН).

 

23. Тарифне нормування, це:

а – якісна оцінка праці для забезпечення її оплати;

б – оплата праці у відповідності до виконаного об’єму роботи;

в - розмір заробітної плати за відпрацьований робочий час.

24. Назвіть складові частини тарифної системи

а – прямі витрати, тарифні ставки, накладні витрати;

б – тарифна сітка, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;

в – тарифні коефіцієнти, кваліфікаційні розряди, планові накопичення;

 

25. Тарифна ставка, це:

а – розмір заробітної плати за одиницю роботи;

б – розмір заробітної плати за одиницю часу;

в – розмір заробітної плати по тарифному коефіцієнту;

 

26. Які існують види тарифних ставок?

а – годинна, денна, місячна;

б – за одиницю робіт, за одиницю продукції;

в – кошторисна, розрахункова.

 

26. Тарифний коефіцієнт, це:

а - відношення тарифної ставки даного розряду до тарифної ставки першого розряду;

б - відношення між тарифними ставками послідовних розрядів;

в - відношення тарифної ставки першого розряду до тарифної ставки даного розряду.

 

27. Вкажіть правильне означення розцінки:

а – розмір оплати праці робітника відповідної професії і кваліфікації за одиницю відпрацьованого часу;

б – розмір оплати праці робітника відповідної професії і кваліфікації за одиницю доброякісної продукції;

в – розмір оплати праці робітника відповідної професії і кваліфікації за виконання норм виробітку.

 

28. За яким рівнянням визначають розцінку роботи при індивідуальному виконанні?

а – ; б – ; в – .

 

 

29. За яким рівнянням визначають розцінку роботи при груповому виконанні?

а – ; б – ;

в -

30. На якій основі визначається акордна розцінка?

а – кошторисної вартості;

б – калькуляції трудових витрат та заробітної плати;

в – графіка виконання робіт.

 

31. Який документ являється виробничим завданням на виконання робіт і є первинним документом їх обліку?

а – калькуляція; б – наряд; в – табель виходів на роботу.

 

32. Які форми оплати праці робітників використовують у будівництві?

а – декадну, місячну;

б – сезонну, вахтову;

в – годинну і відрядну.

 

33. Які способи розподілу заробітної плати в ланці, бригаді?

а – за тарифними ставками, тарифними коефіцієнтами;

б - за тарифними ставками, собівартістю;

в – за тарифними коефіцієнтами, кошторисній вартості.

 

34. Як визначити витрати праці робітника на виконання заданого обсягу робіт?

а – обсяг робіт помножити на норму часу;

б - обсяг робіт розділити на норму часу;

в – норму часу розділити на обсяг робіт.

 

35. Як визначити кількість машино-змін роботи машини при заданому обсязі робіт?

а – обсяг робіт помножити на змінну продуктивність;

б - обсяг робіт розділити на змінну продуктивність;

в - змінну продуктивність розділити на обсяг робіт.

36. Як визначити суму заробітної плати робітника за виконаний обсяг робіт?

а – кількість одиниць виміру обсягу робіт помножити на розцінку;

б - кількість одиниць виміру обсягу робіт розділити на розцінку;

в – розцінку виразити в одиницях виміру обсягу робіт.

 

37. За якими проектними документами виконується організація будівництва об’єкта?

а – державними стандартами;

б – будівельними нормами і правилами;

в – проектом організації будівництва, проектом виконання робіт.

 

38. Що являється керівним документом для оперативного управління будівельним виробництвом?

а - проект організації будівництва;

б - проект виконання робіт;

в – проект з робочою документацією.

 

39. Які основні документи входять до складу проекту виконання робіт?

а – кошторис, календарний план будівництва, будівельний генеральний план;

б – календарний план виконання робіт, будівельний генеральний план, технологічні карти, рішення по виконанню геодезичних робіт та техніці безпеки;

в - будівельний генеральний план, виробничі норми, рішення по виконанню геодезичних робіт та техніці безпеки, вимоги до скритих робіт.

 

40. За якою формулою визначаються приведені витрати?

а – ;

б – ;

в - .

41. За якою формулою визначається продуктивність машин за ресурсними нормами?

а – ; б – ; в – .

42. За яким рівнянням визначають тривалість виробничого циклу транспортної одиниці?

а - ; б - ;

в - .

 

Змістовий модуль №2

 

43. В яких якостях можуть використовуватись ґрунти?

а – будівельний матеріал, основа і середовище, сировина;

б – сировина, якісний насип, засипка;

в – будівельний матеріал, заповнювач, основа.

 

44. Як поділяються земляні споруди відносно поверхні землі?

а - постійні і тимчасові;

б – виїмки і насипи;

в – профільні і непрофільні.

 

45. Як поділяються земляні споруди залежно від терміну користування?

а - постійні і тимчасові;

б – виїмки і насипи;

в – профільні і непрофільні.

 

46. Якими показниками оцінюється група ґрунту по трудності розробки?

а – видом ґрунту, щільністю, видом земляної споруди;

б – видом ґрунту, його станом, водонасиченням;

в – видом ґрунту, його характеристикою і станом та способом розробки.

 

47. Які обсяги земляних робіт визначають в будівництві?

а – геометричні і виробничі;

б – геометричні і профільні;

в – профільні і непрофільні.

 

48. Які показники враховуються при визначення виробничих обсягів робіт?

а – пухкість ґрунту, витрати, вологість;

б – ущільнення, втрати, запаси;

в – стан ґрунту, щільність ґрунту, запаси.

 

49. За яким рівнянням визначається середня відмітка природного рельєфу при вертикальному плануванні будівельного майданчика, розбитого на квадрати;

а – ;

б - ;

в - .

 

50. За яким рівнянням визначаються проектні відмітки вершин квадратів без їх прив’язування?

а – ; б – ;

в – .

 

51. Які показники враховуються при визначенні похилу укосу виїмки або насипу?

а – розміри виїмки або насипу, щільність ґрунту;

б – вид ґрунту, глибина виїмки або висота насипу;

в – вид ґрунту, ширина виїмки або насипу.

 

52. За яким рівнянням визначається об’єм однойменного квадрату?

а – V= ; б – V= ; в – V= .

 

53. За яким рівнянням визначається об’єм перехідного квадрату?

а – V= ; б – V= ; в – V= .

 

54. Середня відстань переміщення ґрунту при вертикальному плануванні, це:

а – відстань між центрами мас виїмки і насипу;

б – відстань між центрами площ виїмки і насипу;

а – відстань між центром маси виїмки і центром плащі насипу.

 

55. За яким рівнянням в загальному вигляді визначається середня відстань переміщення ґрунту при вертикальному плануванні будівельного майданчика?

а - ; б - ; в - .

 

56. За якою схемою виконується розробка і переміщення ґрунту бульдозером на відстань до 50 м?

а – кільцевою; б – еліптичною; в – човниковою.

 

57. За якою схемою виконується розробка і переміщення ґрунту бульдозером на відстань 50…100 м?

а – кільцевою; б – еліптичною; в – човниковою.

 

58. Який технологічний прийом використовують для зменшення втрат ґрунту при розробці його бульдозером?

а – встановлюють відкрилки на робочому органі бульдозера;

б – використовують спарену роботу бульдозерів;

в – використовують траншейний спосіб розробки ґрунту.

 

59. Як визначити найбільшу відстань між проходами бульдозера?

а – довжина відвалу мінус 0,3 м;

б – довжина відвалу мінус 0,2 м;

а – довжина відвалу мінус 0,4 м.

 

60. За якими схемами виконується різання ґрунту скреперами?

а – кільцевою, еліптичною, човниковою;

б – послідовними проходами, проходами через смугу, шаховими проходами;

в – тонкою стружкою, клиноподібною стружкою, гребінчастим профілем.

 

 

61. За якими схемами виконується розробка ґрунту скреперами?

а – кільцевою, еліптичною, човниковою;

б – послідовними проходами, проходами через смугу, шаховими проходами;

в – тонкою стружкою, клиноподібною стружкою, гребінчастим профілем.

 

62. Які схеми руху скреперів використовують при розробці виїмок з наступним вкладанням ґрунту в насип?

а – кільцевою, еліптичною, човниковою;

б – послідовними проходами, проходами через смугу, шаховими проходами;

в – еліптичну, “вісімкою”, спіральною, “зигзагом”.

 

63. Назвіть види забоїв при розробці ґрунту одноківшовими екскаваторами:

а – лобовий, бічний; б – прямий, зворотній; в – драглайн, грейфер.

 

64. Який вид забою використовується при розробці виїмки шириною В 3,5Rк екскаватором з робочим обладнанням пряма лопата?

а – лобовий; б – бічний; в – комбінований.

 

65. Який вид забою використовується при розробці виїмки шириною В 3,5Rк екскаватором з робочим обладнанням пряма лопата?

а – лобовий; б – бічний; в – комбінований.

 

66. При виборі схеми роботи екскаватора якому виду забою віддається перевага?

а - лобовому; б – бічному; в – комбінованому.

 

67. За якою схемою розроблює екскаватор ґрунт у виїмці при

В (1,5…1,9)Rк?

а – рухаючись по осі виїмки;

б - рухаючись по “зигзагу”;

в - рухаючись поперек виїмки.

 

68. За якою схемою розроблює екскаватор ґрунт у виїмці при

В= (2,0…2,5)Rк?

а – рухаючись по осі виїмки;

б - рухаючись по “зигзагу”;

в - рухаючись поперек виїмки.

 

69. За якою схемою розроблює екскаватор ґрунт у виїмці при

В= (2,5…3,5)Rк?

а – рухаючись по осі виїмки;

б - рухаючись по “зигзагу”;

в - рухаючись поперек виїмки.

 

70. За якою схемою розроблює ґрунт багатоковшовий екскаватор повздовжнього копання?

а - рухаючись по осі виїмки;

б - рухаючись паралельно осі виїмки;

в - рухаючись поперек виїмки.

 

71. За якою схемою розроблює ґрунт багатоковшовий екскаватор поперечного копання?

а - рухаючись по осі виїмки;

б - рухаючись паралельно осі виїмки;

в - рухаючись поперек виїмки.

 

72. Визначте шляхи підвищення продуктивності землерийно-транспортних машин?

а – розрахункові, проектні. експлуатаційні;

б – конструктивні, технологічні, організаційні;

в – розрахункові, конструктивні, експлуатаційні.

 

73. За якою умовою визначається кількість машин в комплекті?

а - ; б - в - .

74. Які існують закриті способи розробки ґрунту?

а – проколювання, продавлювання, горизонтальне буріння;

б – горизонтальна і вертикальна проходка;

в – механічна, гідравлічна, вибухова.

 

75. З якою метою дозволожується ґрунт перед його ущільненням?

а – для збільшення товщини ущільнюючого шару;

б – для досягнення проектної щільності з найменшими енергетичними витратами;

в – для визначення способу ущільнення і параметрів ущільнюючих машин.

 

76. Якими показниками характеризується робота ущільнюючих машин?

а – щільністю ґрунту і його вологістю;

б – щільністю, водонепроникністю, опором розмиванню, статичною стійкістю споруди;

в – товщиною ущільненого шару, рівномірністю ущільнення по глибині, кількістю проходів по одному сліду.

 

77. Яку максимальну напругу в ґрунті допускається при ущільненні без руйнування частинок ґрунту?

а - ; б - ;

в - .

 

78. Які розпізнають способи гідромеханічної розробки ґрунту?

а – бульдозерний, екскаваторний, скреперний;

б – гідромоніторний, рефулерний;

в – самопливний, напірний.

 

79. Які види вибоїв розпізнають при гідромоніторному способі розробки ґрунту?

а – лобовий, бічний; б – зустрічний, попутний; в - поздовжній, поперечний.

80. Які способи переміщення земснаряда?

а – концентроване, диференційоване;

б – берегове, якірне;

в – паралельне якірне, пальове.

 

81. Які способи намиву земляних споруд?

а – картовий, безкартовий;

б – безестакадний, естакадний;

в – надводний, підводний.

 

82. Як класифікується за призначенням горизонтальний транспорт в будівництві?

а – автомобільний і залізничний;

б – зовнішній і внутрішній;

в – циклічний і безперервний.

 

83. Якими показниками характеризується інтенсивність перевезень вантажів?

а – відстанню перевезень, транспортабельністю вантажів;

б – вантажообертом, вантажопотоком;

в – рельєфом місцевості, станом доріг.

 

84. Як класифікуються автомобільні дороги за призначенням?

а – постійні і тимчасові;

б – міські і сільські;

в – загальнодержавні і внутрішньогосподарські.

 

85. Якими значеннями характеризується міцність бетону?

а – В 3.5; В 5; В 10…В 60 (МПа);

б – W 2; W 4; W 6; W 8; W 10; W 12;

в – F 50; F 75; F 100… F 500.

 

86. Якими значеннями характеризується водонепроникність бетону?

а – В 3.5; В 5; В 10…В 60 (МПа);

б – W 2; W 4; W 6; W 8; W 10; W 12;

в – F 50; F 75; F 100… F 500.

 

 

87. Якими значеннями характеризується морозостійкість бетону?

а – В 3.5; В 5; В 10…В 60 (МПа);

б – W 2; W 4; W 6; W 8; W 10; W 12;

в – F 50; F 75; F 100… F 500.

 

88. Від яких показників водоцементне співвідношення бетонної суміші?

а – кількості піску, щебеню і цементу;

б – маки бетону і марки цементу;

в – марки цементу і кількості води.

 

89. За якою формулою визначається кількість цементу на 1 м3 бетону?

а - ; б - ; в - .

90. Якими процесами характеризується влаштування бетонних та залізобетонних конструкцій?

а – підготовчими, основними, допоміжними;

б – заготівельними, транспортними, монтажно-укладальними;

в – укладальними, ущільненням, доглядом за бетоном.

 

91. Як розміщується арматура в залізобетонних конструкціях?

а – щоб сприймати розтягуючі зусилля;

б - щоб сприймати стискаючі зусилля ;

в – щоб сприймати додаткові навантаження.

 

92. Як класифікують опалубку за кількістю циклів використання?

а – індивідуальна, незнімна;

б – неінвентарна, інвентарна;

в - розбірно-переставна, блочна.

 

93. Як класифікують опалубку за конструктивними особливостями?

а – із дерева, металу, комбінована;

б - неінвентарна, інвентарна;

в - індивідуальна, незнімна, розбірно-переставна, блочна.

 

94. Як класифікується арматура за технологією виготовлення?

а – робоча, розподільча, монтажна;

б – гарячекатана, термічно або термомеханічно зміцнена;

в – одинарна, арматурні сітки, каркаси;

 

95. Як класифікується арматура за призначенням?

а – робоча, розподільча, монтажна;

б – гарячекатана, термічно або термомеханічно зміцнена;

в – одинарна, арматурні сітки, каркаси;

 

96. Як класифікується арматура за способом встановлення?

а – робоча, розподільча, монтажна;

б – гарячекатана, термічно або термомеханічно зміцнена;

в – одинарна, арматурні сітки, каркаси;

 

97. З яких робочих процесів складаються арматурні роботи?

а – заготовляння арматури, збирання каркасів і сіток, встановлення в опалубку;

б – зварювання або зв’язування стержнів;

в – надання арматурі проектного положення.

 

98. З яких технологічних операцій складається процес приготування бетонної суміші?

а – дозування складових, завантаження в змішувач, змішування, вивантаження;

б – транспортування і дозування складових, змішування, вивантаження;

в - дозування складових, змішування, вивантаження, транспортування суміші.

 

99. Як класифікуються бетонозмішувачі за способом змішування?

а – циклічної і безперервної дії;

б – гравітаційного і вимушеного змішування;

в – відцентрового і доцентрового змішування.

 

100. Як класифікуються бетонозмішувачі за характером змішування?

а – циклічної і безперервної дії;

б – гравітаційного і вимушеного змішування;

в – відцентрового і доцентрового змішування.

 

101. Як класифікуються бетонозмішувальні установки за технологічною схемою?

а – однорядна, дворядна, кущова;

б – одноступенева, двоступенева;

в – поздовжня, поперечна.

 

102. Які схеми розміщення бетонозмішувачів використовуються на бетонних заводах?

а - поздовжня, поперечна;

б - однорядна, дворядна, кущова;

в - одноступенева, двоступенева.

 

103. Яким показникам повинна відповідати бетонна суміш?

а – морозостійкості, водонепроникності;

б – марці бетону, жорсткості, рухомості та зручності вкладання;

в – тривалості перемішування, транспортування і вкладання.

 

104. Який максимальний розмір заповнювачів повинен бути при бетонуванні конструкцій?

а – 2/3 мінімальної відстані між стержнями і 1/3 мінімального розміру конструкції;

б – 1/3 мінімальної відстані між стержнями і 2/3 мінімального розміру конструкції;

в – 1/2 мінімальної відстані між стержнями і 1/4 мінімального розміру конструкції.

 

105. Яким показником обмежується тривалість транспортування бетонної суміші?

а – відстанню транспортування;

б – часом початку твердіння бетону;

в – видом транспортного засобу.

 

106. Яка найбільша висота вільного падіння бетонної суміші?

а – 4 м; б – 3 м; в – 2 м.

 

107. Яким параметром обмежується товщина шару вкладання бетонної суміші?

а – об’ємом блоку бетонування;

б – ущільнюючою спроможністю вібратора;

в – висотою опалубки.

 

108 . В чому полягає догляд за бетоном?

а – дотриманням необхідної температури твердіння;

б - дотриманням необхідної температури і вологості твердіння;

в - дотриманням необхідної вологості твердіння.

 

109. Нижче якої температури не допускається поливання бетону?

а – (+20С); б – (+50С); в – (+80С).

 

110. Яка повинна бути найменша від проектної міцність бетону до початку замерзання?

а – 30%; б – 40%; в – 50%.

 

111. Які найчастіше використовують способи захисту бетону від замерзання?

а – вогневий, солевий;

б – термоса, паро - і електропрогрівання;

в – активний і пасивний.

 

112. Які види кладки використовують у будівництві?

а – тичкова, ложкова;

б – цегляна, дрібноблочна, тесова, великоблочна;

в – однорядна, багаторядна.

 

113. Як називається сторона каменя правильної форми?

 

а – тичок;

б – ложок;

в – постіль.

?

 

114. Як називається сторона каменя правильної форми?

 

а – тичок;

б – ложок;

? в – постіль.

 

115. Як називається сторона каменя правильної форми?

?

а – тичок;

б – ложок;

в – постіль.

 

 

116. Яка кладка представлена на схемі?

а – однорядна; б – дворядна; в – трирядна.

 

 

117. Які види розчинів використовують для цегляної кладки?

а – глиняні, цементні;

б – прості, складні;

в – вапняні, цементні.

 

118. Які розчини використовують для конструкцій, що працюють в вологих умовах?

а – глиняні; б – цементні; в – вапняні.

 

119. Які розчини використовують для конструкцій, що працюють в сухих умовах?

а – глиняні; б – цементні; в – вапняні.

 

120. Які розчини використовують для конструкцій, що працюють в сухих і вологих умовах?

а – глиняно-вапняні;

б – цементно-вапняні, цементно-глиняні;

в – прості і складні.

 

121. Які способи вкладання цегли використовують при зведенні будівлі?

а – однорядний, багаторядний;

б – вприсик, вприсик з підрізанням, впритиск;

в – суцільний, полегшений, з лицюванням.

 

122. Який спосіб вкладання цегли використовують для повного заповнення швів розчином з наступним їх розшиванням?

а – вприсик; б - вприсик з підрізанням; в - впритиск.

 

123. Який спосіб вкладання цегли використовують для зведення порожньошовних стін?

а – вприсик; б - вприсик з підрізанням; в - впритиск.

 

124. Які системи перев’язування поперечних і повздовжніх вертикальних швів використовують при цегляній кладці?

а – однорядну, багаторядну; б – суцільну армовану і неармовану; в – полегшену.

 

125. Яка середня товщина відповідно вертикальних і горизонтальних швів повинна бути при цегляній кладці?

а – 8 і 6 мм; б – 12 і 10 мм; в – 14 і 12 мм.

 

126. Які допустимі відхилення поверхонь і кутів по вертикалі при цегляній кладці?

а – не більше 10 мм на один поверх і 30 мм на всю висоту будівлі;

б – не більше 5 мм на один поверх і 40 мм на всю висоту будівлі;

а – не більше 15 мм на один поверх і 20 мм на всю висоту будівлі.

 

127. Які допустимі відхилення рядів кладки від горизонталі на довжині 10 м?

а – 10 мм; б – 20мм; в – 30 мм.

 

128. Які методи монтажу використовуються залежно від послідовності встановлення конструкцій?

а – дрібноелементний, поелементний, блоковий;

б – диференційований, комплексний, комбінований;

в – переміщення в просторі, поворот, поворот з ковзанням.

129. Які методи монтажу використовуються залежно від ступеня укрупнення конструкцій?

а – дрібноелементний, поелементний, блоковий;

б – диференційований, комплексний, комбінований;

в – переміщення в просторі, поворот, поворот з ковзанням.

 

130. Які методи монтажу використовуються залежно від способу встановлення конструкцій?

а – дрібноелементний, поелементний, блоковий;

б – диференційований, комплексний, комбінований;

в – переміщення в просторі, поворот, поворот з ковзанням.

 

131. За якими монтажними характеристиками виконується вибір крана?

а – за монтажною масою елемента, вильотом стріли, висотою підйому гака;

б – за масою монтажних пристроїв, радіусом монтажу, висотою будівлі;

в – за масою монтажного крана, вильотом стріли, висотою підйому гака.

 

132. Монтажна маса елемента, це:

а – маса найважчого елемента, розташованого на максимальній відстані від крана і маса оснащення та вантажопідйомних пристроїв;

б – маса найважчого елемента, розташованого на мінімальній відстані від крана і маса оснащення та вантажопідйомних пристроїв;

в – маса найлегшого елемента, розташованого на максимальній відстані від крана і маса оснащення та вантажопідйомних пристроїв;

 

133. Висота підйому гака монтажного крана, це:

а – сума відстані між рівнем стояння крана та монтажним горизонтом, зазору між рівнем опори та нижнім кінцем елемента, його висоти та висоти такелажного обладнання;

б – сума відстані між рівнем стояння крана та монтажним горизонтом, зазору між рівнем опори та нижнім кінцем елемента та висоти такелажного обладнання;

в – сума висоти крана, зазору між рівнем опори та нижнім кінцем елемента, його висоти та висоти такелажного обладнання;

34. Виліт стріли самохідних кранів, це:

а – сума відстані між зовнішньою поверхнею будівлі та шарніром кріплення стріли крана і відстані між шарніром кріплення стріли та віссю повертання крана;

б – сума відстані між віссю гака крана та зовнішньою поверхнею будівлі і відстані між зовнішньою поверхнею будівлі та віссю повертання крана;

в – сума відстані між віссю гака крана та зовнішньою поверхнею будівлі і відстані між шарніром кріплення стріли та віссю повертання крана.

 

135. Які основні види опоряджувальних робіт виконуються при зведенні будівель і споруд?

а – планувальні, облицювальні, малярні, покрівельні, рихтувальні, улаштування підлог;

б – штукатурні, облицювальні, малярні, покрівельні, склярські, улаштування підлог;

в – штукатурні, облицювальні, шліфувальні, покрівельні, вирівнювальні, улаштування підлог.

 

136. Які види штукатурки застосовуються для оздоблення поверхонь?

а - мокра і суха; б – проста і багатошарова; в – проста і одношарова.

 

137. Який склад розчину застосовується для штукатурення бетонних поверхонь?

а – цемент, вапно, пісок; б – глина, пісок, зола; в – суглинок, пісок, гіпс.

 

138. Який склад розчину застосовується для штукатурення цегляних поверхонь?

а – цемент, глина; б – вапно, пісок; в – церезит, пісок.

 

139. Назвіть перелік операцій при виконанні штукатурних робіт.

а – нанесення розчину, розрівнювання, затирання;

б – розстилання розчину на постелі, розрівнювання, ущільнення;

в - накид, загладжування, набризк, затирання.

 

140. Назвіть види облицювання за призначенням.

а – природного каменю, штучних матеріалів;

б – захисні, санітарно-гігієнічні, декоративні;

в – опоряджувальні, облицювальні.

 

141. Які види матеріалів використовують для облицювання?

а - породи природного каменю, штучні матеріали;

б – каркаси, підвісні стелі;

в – гіпс, пісок, мастики.

 

142. З яких елементів складається конструкція облицювання?

а – стіна, суха штукатурка, облицювальне покриття;

б – стіна, каркас, облицювальне покриття;

в – підготовка, проміжний прошарок, облицювальне покриття.

 

143. Який склад технологічних операцій при виконанні облицювання?

а - кріплення шнура-причалки, вкладання маякових рядів;

б – підготовка облицювальних матеріалів, підготовка опоряджувальної поверхні, облицювання поверхні;

в – підготовка опоряджувальної поверхні, кріплення шаблона та інвентарних скоб.

 

144. Які матеріали використовуються для малярних робіт?

а – розчинники, пігменти;

б – оліфа, скипидар, уайт-спіріт;

в – водні та безводні фарби.

 

145. Який склад технологічних операцій при малярних роботах?

а – підготовка поверхні, фарбування;

б – шпатлювання, фарбування;

в – підготовка основи, шліфування, фарбування, лакування.

 

146. Які види матеріалів використовуються для влаштування покрівель?

а – штучні, рулонні, мастичні;

б – азбест, руберойд, синтетичні мастики;

в – металочерепиця, асфальт, полімерні мастики.

147. Який склад технологічних операцій при виконанні покрівельних робіт?

а – заготівельні, підготовчі, транспортні, основні;

б – виготовлення елементів покрівлі, влаштування даху;

в – транспортні, підготовка основи, влаштування покрівлі.

 

148. Назвіть види підлог:

а – суцільні, із штучних та рулонних матеріалів;

б – бетонні, мозаїчні, дерев’яні;

в – асфальтобетонні, ксилолітові, ліноліумні.

 

149. Які елементи підлоги?

а – основа, підстильний шар, покриття;

б – основа, синтетичний килим, гідроізоляція, покриття;

в – основа, пароізоляція, шумоізоляція, покриття.

 

150. Назвіть види гідроізоляцій:

а – бітумна, синтетична, полімерна;

б – фарбувальна, оклеювальна, штукатурна;

в – асфальтобетонна, цементно-піщана, мастична.

 

151. ЯкПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)