ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

 

Галузь знань 0304 ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 8.03040101 ПРАВОЗНАВСТВО

Спеціалізація ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА

Освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТ

Форма навчання ДЕННА, ЗАОЧНА

 

м. Харків 2011р.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ від "___" ___________ 2011 р. протокол № Рекомендовано до друку Методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ від "___" _________ 2011 р. протокол №

 

Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни "Фінансове право". - Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011.- 22 с.

 

Укладачі:

Гетьманець О.П.- доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

Маліновская Т.М. - к.ю.н., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 

Рецензенти:

Монаєнко А.О.доктор юридичних наук, доцент, проректор з наукової роботи Запоріжського класичного приватного університету;

Мельник Р.С., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністративної діяльності ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС "___" __________ 2011 р. протокол №___ ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри правового забезпечення господарської діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС "___" __________ 2011 р. протокол № _____

 

© Гетьманець О.П; .Маліновська Т.М.

©Національний університет внутрішніх справ, 2008р.


1. Цільова настанова

Вивчення курсу "Фінансове право" потрібно студентам для розуміння основ правового регулювання фінансових відносин в Україні та вміння використовувати різноманітні нормативні акти фінансового законодавства в господарської діяльності. Отже, визначаючи місце фінансового права у системі права, слід визнати специфіку відносин, які мають матеріальний зміст та ґрунтуються на підставі владних приписів.

Фінансові правовідносини складаються у процесі фінансової діяльності держави тобто у процесі формування, розподілу, використання та контролю централізованих та децентралізованих фондів коштів, необхідних для виконання органами держави і органами місцевого самоврядування своїх завдань та функції. Таким чином, фінансові правовідносини охоплюють публічні відносини, які мають грошовий характер і виникають внаслідок виконання державою фінансових функцій. Грошові відносини регулюються нормами цивільного, адміністративного та господарського права. Проте, специфіка грошових відносин, які регулюються нормами фінансового права в тому, що їх сутність пов’язана з діяльністю держави, як головного суб’єкта цих відносин.

Для знання правових засад формування, розподілу, використання та контролю фінансових ресурсів держави та органів місцевого самоврядування, майбутнім юристам, економістам потрібно оволодіти основними положеннями фінансового права.

Завданням кусу «Фінансове право» є оволодіння категорійним апаратам і вивчення правових норм, які регулюють відносини в сфері державних доходів та видатків, державних позабюджетних цільових, публічних фондів, фінансового контролю, бюджетної системи та бюджетного процесу, податків, державного кредиту, державного боргу, грошового обігу та валютних розрахунків. При вивченні дисципліни треба засвоїти, що фінансова діяльність відбувається різними засобами, які знаходяться в розпорядженні суб’єктів фінансових відносин і це ускладняє розуміння їх повноважень і стосунків. Отже фінансове право складна наука, яка містить різноманітні організаційно – правові форми фінансової діяльності і потребує наполегливої роботи з боку студентів.

Майбутні фахівці повинні вміти:

· аналізувати та використовувати фінансове законодавство, розуміти його зміст, умови формування та причини зміни;

· оцінювати стан та умови формування, розподілу та використання державних доходів та обґрунтовувати напрямки та обсяги державних витрат;

· оцінювати стан та умови формування, розподілу та використання муніципальних доходів та обґрунтовувати напрямки та обсяги муніципальних витрат;

· надавати правову оцінку порядку формування та використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на бюджетний період;

· надавати правову оцінку порядку формування та використання коштів державних та муніципальних позабюджетних фондів

· розрішати складні фінансово – правові ситуації, які виникають у процесі фінансово –господарської діяльності;

· аналізувати правильність отримання державних та муніципальних зовнішніх та внутрішніх запозичень та формування і погашення внутрішнього і зовнішнього державного та муніципального боргу;

· розбиратися в повноваженнях суб’єктів фінансової діяльності та захищати їх інтереси;

· попереджати та розкривати порушення та злочини в фінансово –господарської діяльності;

· перевіряти правильність встановлення і порядок застосування;фінансових санкцій за порушення в бюджетній, податковій, банківський та валютній діяльності;

· боротися с злочинністю у фінансово - господарської діяльності;

· орієнтуватися в різноманітних проявах судової практики з питань застосування Бюджетного кодексу України та інших нормативних актів з фінансового законодавства.

 

ІІІ. Зміст програми

Вступ.

Фінансове правоце публічна галузь права, яка містить сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються у процесі формування, розподілу і використання фондів коштів держави та органів місцевого самоврядування, необхідних для реалізації їх завдань і функцій.

Предмет фінансового права – це суспільні (економічні) відносини, що регламентуються фінансово-правовими нормами і виникають, змінюються і припиняються у сфері фінансової діяльності держави. Фінансова діяльність держави охоплює різні економічні відносини, які мають особливості, але вони завжди мають грошовий характер і регулюються правовими нормами. Одною з сторін цих відносин завжди буде установа, яка пильнує публічний фінансовий інтерес від імені держави. Проте, фінансово – правові норми впливають на відносини в яких знаходяться господарюючи суб’єкти будь – якої організаційно – правової форми діяльності, на ринок фінансових послуг, на формування не державних публічних фондів, на приватні фінанси, тощо, і встановлюють права і обов’язки учасників фінансових правовідносин.

Фінансове право містить загальні принципи, форми і методи організації та діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування в сфері мобілізації, розподілу та використання коштів через публічні централізовані та децентралізовані фонди. Для ефективної фінансової діяльності держава також організує контроль за формуванням, розподілом та використанням фондів. В цих відносинах реалізується публічний фінансовий інтерес, спрямований на задоволення фінансових потреб країни, регіонів, державних установ і одночасно громадян. У фінансовому праві вивчаються відносини, які складаються внаслідок розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу через відповідні необхідні державі та органам місцевого самоврядування фонди. Проте, реалізація складових фінансово – правових відносин здійснюється спеціальними формами та методами.

До предмету фінансового права входять:

- відносини щодо фінансової діяльності держави, тобто її уповноважених суб’єктів та органів місцевого самоврядування по формуванню, розподілу та використанню необхідних централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів;

- відносини щодо здійснення фінансового контролю;

- бюджетні відносини:

- бюджетна система;

- бюджетний процес.

- відносини з приводу формування та використання державних доходів та видатків;

- податкові відносини – це однорідні суспільні відносини, що визначають порядок надходження коштів від платників до бюджетів (державного і місцевого) у формі податків і зборів;

- грошово-кредитні відносини:

- банківські відносини – це відносини щодо здійснення банківських операцій та надання банківських послуг;

- грошовий обіг та розрахунки (готівкові та безготівкові);

- відносини щодо валютного регулювання та валютного контролю.

Сторони фінансово – правових відносин підпорядковані державно – владному припису, який міститься в законі, або нормативно – правовому акті. Особливістю фінансового права, як галузі права, крім предмета правового регулювання є метод. Метод фінансового права – це метод владних приписів, сутність якого полягає в безумовному виконання вимог однієї сторони, яка виражає публічний фінансовий інтерес, другою стороною, тобто – це метод не рівності сторін, метод підпорядкування фінансово – правових інтересів органу, державної влади або муніципальному органу. Однак, різноманітність фінансово – правових відносин потребує використання і інших методів правового регулювання, але як правило, вони використовуються як додаткові.

Фінансова діяльність держави значною мірою врегульована на законодавчому рівні. Зокрема, відповідно до п.1 ч.2 ст.92 Конституції України виключно законами України встановлюються:

- Державний бюджет України і бюджетна система України;

- система оподаткування, податки і збори;

- засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків;

- статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України;

- порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

- порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.

Таким чином, фінансові відносини складаються на підставі владного акту, є загальнообов’язковими, будуються на пріоритетності публічних фінансових інтересів і спрямовані на забезпечення суспільних потреб.

Вивчення дисципліни «Фінансове право» є складовою частиною підготовки фахівців в сфері юриспруденції та економіки.

Структура навчальної дисципліни «Фінансове право» побудована за принципом поділу всього матеріалу, який планується до вивчення, за модулями та темами, які побудовані шляхом групування тем за специфікою та системою викладення навчального матеріалу. В свою чергу теми мають власну побудову за питаннями, які виносяться на розгляд під час читання лекцій та розгляду навчального матеріалу під час проведення семінарських занять. Корисним для учня є спроби вирішити запропоновані проблемні ситуації. Розподіл часу здійснюється за модулями, а всередині за темами відповідно до логіки викладання курсу. На вивчення фінансового права навчальним планом передбачено час на аудиторні заняття та самостійну роботу, а загальний обсяг часу залежить від форми навчання та спеціалізації. Проте, програма розрахована на загальну кількість годин необхідних для максимального оволодіння навчальним матеріалом.

При викладенні та вивченні навчальної дисципліни «Фінансове право» необхідно приймати до уваги основні положення і визначення, що містяться у чинному законодавстві та розроблені науковою юридичною доктриною. Основу такої термінології можуть складати загальні визначення таких понять як «публічні фінанси», «публічні фонди» «фінансова діяльність», «фінансово – правова норма», «фінансово – правові відносини», «суб’єкти фінансових правовідносин», «бюджетні повноваження», «бюджетна система», «бюджетний процес», «фінансовий контроль», «фінансова санкція» та ряд інших тлумачень, правових категорій, які застосовуються під час розгляду особливостей здійснення фінансової діяльності держави.

Крім викладення навчального матеріалу під час читання лекцій та розгляду питань, проблемних ситуацій при проведення семінарських занять, доцільно приділити детальну увагу самостійній підготовці слухачів та студентів. Під час самостійної підготовки, слухачі та студенти повинні приймати за основу викладений матеріал на лекціях та використовувати чинне законодавство за темою, що вивчається, та рекомендовану навчально-методичну літературу за вказаною робочою навчальною програмою.

Застосування матеріалу даної програми сприятиме подальшому розвитку та формуванню професіоналізму фахівця в сфері права, а також кваліфікованих працівників судових та правоохоронних органів, в тому числі і працівників органів внутрішніх справ, а також в становленні та розвитку правосвідомості вивчаючого.

 


Розділ 1. Загальна частина.

Всього годин ____64___, у т.ч. лекції ___24____, семінарські заняття __20____
самостійна робота ___20____.

Модуль № 1.

Семінарське заняття 2.

Поняття, предмет, система та джерела фінансового права.

(2 год.)

Навчальні питання:

 

1. Поняття предмету фінансового права.

2. Ознаки методу фінансового права

3. Система фінансового права і її місце в системі права України.

4. Джерела фінансового права.

5. Наука фінансового права.

 

 

Додаткові питання:

1. Визначить групи відносин, які складають предмет фінансового права.

2. Які способи правового регулювання ви знаєте? Які з них притаманні фінансово-правовому методу?

3. Чим відрізняється метод фінансового права від методів правового регулювання інших галузей права.?

4. Які підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють фінансові правовідносини, прирівняні за юридичною силою до законів?

5. Які методи правового регулювання використовуються для регулювання фінансово-правових відносин поряд з основним методом (імперативним)?

6. В чому полягає категоричність фінансових приписів?

7. Поясність взаємозв'язок фінансового права з конституційним та адміністративним правом.

8. Охарактеризуйте Конституцію України як основне джерело фінансового права.

9. Охарактеризуйте функції науки фінансового права ?

Практичні завдання.

Завдання 1

Стаття 16.п.1. Бюджетного кодексу України Право на здійснення запозичень «Право на здійснення державних внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України»

Визначить суб’єктів та правову природу відносин, які складаються внаслідок цього права на здійснення запозичень.

Завдання 2

Податковим кодексом України були внесені зміни та доповнення до системі місцевих податків та зборів. Посилаючи на Податковий кодекс фінансовий відділ місцевої державної адміністрації встановив збір за використання місцевої символіки суб’єктами підприємницької діяльності. Зокрема, були визначені фінансові санкції за відмову від сплати цього збору.

Дайте правову характеристику ситуації. Якими нормативно-правовими актами встановлюються податки та збори? Який порядок введення, зміни та скасування загальнодержавних та місцевих податків в Україні?

Завдання 3.

Законом України «Про Державний бюджет України» внесено зміни до Податкового кодексу України та Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» стосовно розмірів ставок єдиного податку.

Дайте правову характеристику ситуації. Яка правова природа зазначеного Указу? На підставі якого нормативного акту та протягом якого періоду Президент мав право приймати Укази з економічних питань не врегульованих законами України? Який порядок внесення змін до таких Указів?

 

 

Теми рефератів.

 

1. Особливості методу фінансового права

2. Система фінансового права.

3. Проблеми кодифікації фінансово-правових норм.

4.Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері фінансової діяльності держави.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,9,17,31,35,42,49,53

Юридична література:1(стор.27-42),2(стор.33-64); 3(стор.20-57).

Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансові правовідносини.

Всього годин ___9____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___5____.

Лекція (2 год.)

Поняття, види та характеристика фінансово-правових норм. Структура фінансово-правової норми. Сутність матеріальної та процесуальних фінансово-правових норм. Санкція фінансово-правової норми.

Поняття та особливості фінансових правовідносин. Зміст і види фінансових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

Суб’єкти фінансового права та фінансових правовідносин. Повноваження суб’єктів фінансових правовідносин.

 

Семінарське заняття 3.

Фінансово –правові норми та фінансові правовідносини (2год.)

Навчальні питання:

1. Поняття та структура фінансово-правової норми.

2. Види фінансово-правових норм.

3. Особливості фінансових правовідносини

 

Додаткові питання:

1. У чому полягають особливості фінансово-правових норм?

2. Наведіть приклади різних видів фінансово-правових норм?

3. Назвіть особливості санкцій фінансово-правових норм?

4. Які відмінності фінансових правовідносин від адміністративних правовідносин Ви можете назвати?

5. Що таке суб'єктивні права та юридичні обов'язки учасників фінансових відносин?

6. Які підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин?

7. Чому фінансові відносини можуть існувати лише у формі правовідносин?

8. У чому полягає різниця між поняттями «суб'єкт фінансового права» та «суб'єкт фінансових правовідносин»?

Практичні завдання.

Завдання №1.

Охарактеризуйте правову норму та її склад. «Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів».(Стаття 65 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011)

Завдання №2.

Охарактеризуйте правову норму та її склад: Установити, що обсяги цільових коштів на поточний бюджетний рік, які враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, під час формування, затвердження та виконання відповідних місцевих бюджетів зменшенню не підлягають. ( Стаття 43 Закону України «Про Державний бюджет України»)

Завдання №3.

Визначте гіпотезу, диспозицію та санкцію наведених нижче правових норм та їх вид за способом правового регулювання:

· ст. 67 Конституції України: «Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.»;

· ст. 211 Кримінального кодексу України: «Видання службовою особою нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, – карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.»;

· ст. 212 Кримінального кодексу України: «Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, – карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років»;

· ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей»;

· ст. 162 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Невиконання керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій, включаючи установи Національного банку України, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби, перелічених у пунктах 5-8 частини першої статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», – тягне за собою попередження або накладання штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

· ст. 118 Бюджетного кодексу України: «У разі виявлення бюджетного правопо­рушення Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних коштів у межах своєї компетенції можуть … щодо тих розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели відповідні бюджетні асигнування: … 2) зупинити операції з бюджетними коштами».

· ч. 8 ст. 13 Бюджетного кодексу України: «Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається».

· ст. 16 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і ва­лютного контролю»: «До резидентів, нерезидентів за здійснення операцій з валют­ними цінностями, що передбачені п. 2 ст. 5 цього Декрету, без одержання генераль­ної ліцензії Національного банку України - накладається штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із книги реєстрації банків або без такого виключення».

Теми рефератів.

 

1. Класифікація фінансово – правових норм.

2. Особливості санкції фінансово – правової норми.

3. Держава, як головний суб’єкт фінансових правовідносин.

4. Характеристика суб’єктів фінансових правовідносин.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,9.

Юридична література:1(стор.42-51),2(стор.64-79); 3(стор.42-57).

Семінарське заняття 4.

Завдання 1.

До компетенції якого з органів управління публічними фінансами належить кожне з наведених повноважень:

1. встановлення загальнодержавних податків;

2. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до закону;

3. забезпечення проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики;

4. затвердження бюджетів адміністративно-територіальних одиниць і здійснення контролю їх виконання;

5. звітування про виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

6. здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах;

7. здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів);

8. здійснення контролю за дотриманням законності щодо надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям, передбачених у Державному бюджеті України;

9. здійснення контролю за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

10. здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України;

11. здійснення контролю за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

12. здійснення ревізій та перевірок на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

13. організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

14. підготовка та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

15. подання Верховній Раді України звіту про виконання державного бюджету України;

16. прийняття рішень про місцеві бюджети;

17. розробка Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період;

18. розробка проекту Закону України про державний бюджет на відповідний рік;

19. роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

20. управління наявними коштами Державного бюджету України;

21. утворення, реорганізація та ліквідація відповідно до закону міністерств та інших центральні органи виконавчої влади;

22. фінансування видатків Державного бюджету України.

Визначте нормативно-правовий акт, яким закріплені вказані положення.

 

Завдання 2.

Визначте напрямки розвитку системи органів управління публічними фінансами і проаналізуйте зміни у системі органів управління державними фінансами після проголошення незалежності України.

Завдання 3.

Які зміни в системі органів управління публічними фінансами відбуваються внаслідок процесів децентралізації фінансової системи

Завдання 4.

Визначте критерії розмежування компетенції в сфері фінансового контролю Рахункової палати та Державної контрольно-ревізійної служби з урахуванням положень чинного законодавства та закордонної практики побудови системи органів фінансового контролю.

Теми рефератів

1. Правовий статус Міністерства фінансів України та повноваження.

2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

3. Верховна Рада України, як орган управління державними фінансами.

4.Сучасний досвід побудови системи органів управління державними фінансами розвинених країн.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти:1,6, 10,14,15,22, 42,53.

Юридична література:1(стор.42-51),2(стор.79-102); 3(стор.42-57

Тема 5.

Семінарське заняття 5.

Практичні завдання.

Завдання №1

На підставі Закону України «Про Державний бюджет України» встановити напрямки використання коштів, отриманих в спеціальний фонд Державного бюджету України

Завдання 2.

Визначить на підставі Закону України «Про Державний бюджет України» які матеріальні допомоги надаються з коштів Державного бюджету України, а які з інших фондів соціального страхування.

 

Теми рефератів.

1. Система публічних фондів в Україні та їх функції

2. Правові засади формування публічних фондів в Україні.

3. Державний бюджет України, як головний публічний фонд грошових коштів.

4. Правові засади формування позабюджетних фондів органами місцевого самоврядування.

5. Правовий статус та повноваження Пенсійного фонду України.

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,6,9,23-26,30,34

Юридична література: 1(стор.236-261); 2(стор.183-199); 3(стор.75-102)

Семінарське заняття 6.

Теми рефератів.

1. Міжнародне співробітництво в сфері фінансового контролю.

2. Принципи фінансового контролю.

3. Методи фінансового контролю в зарубіжних країнах

4. Методи фінансового контролю, спрямовані на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література:

Нормативно – правові акти: 1,2,3,4,5,8,20,21,30,34,35,45,52

Юридична література: 1(стор.42-51); 2(стор.79-108); 3(стор.75-102)

 

Семінарське заняття 7-8.

Практичні завдання.

Завдання 1.

Контрольно-ревізійним управлінням Мінфіну України в Харківської області в результаті вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності санаторію «Бермінводи» було встановлене нецільове використовування коштів обласного бюджету, виділених в 2009 році, в сумі 447060 гривень, що виразилося у використовуванні коштів за кодом 110720 "Оплата опалювання приміщень" і коду 240330 "Капітальний ремонт об'єктів невиробничого призначення" на витрати, не передбачені за даними кодами Бюджетною класифікацією України. Зміни в доведені ліміти і кошторис витрат не вносилися. У акті перевірки був обчислений штраф за нецільове використовування відповідно до п.17 рішення про бюджет Харківської області на 2009 рік за період з дня напряму коштів на використовування в інших цілях по день складання акту.

На думку головного лікаря санаторію «Бермінводи» він мав право перерозподіляти бюджетні кошти з одного коду на іншій і вносити зміни по всіх статтях кошторису витрат відповідно до установчих документів. При цьому санаторій знаходиться у відомчій підлеглості Міністерства охорони здоров'я України, яким санаторію «Бермінводи» були доведені ліміти коштів бюджетних зобов'язань на 2009 рік.

За результатами перевірки КРУ було винесене ухвала №8 від 31.01.2009 про стягнення з санаторію штрафу за нецільове використовування коштів обласного бюджету в сумі 831 465 гривень і надано повідомлення про зміну (зменшенні) бюджетних асигнувань на суму 447 060 гривень. Державна установа санаторій «Бермінводи» звернулася до Арбітражного суду Харківської області з позовом про визнання недійсною ухвали і повідомлення КРУ №8 від 31.01.09.

Дайте правову оцінку ситуації. Чи має право КРУ збільшити суму штрафу, що стягається, на день пред'явлення позовної заяви в суд?

Завдання 2

Рахунковою палатою за дорученням Президента України проведено перевірку Національного банку України на предмет повноти внесення до Державного бюджету України наступного за звітним року позитивної різниці між кошторисними доходами та кошторисними витратами.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Завдання 3

Контрольно-ревізійним управлінням у м. Харків у січні поточного року було без попередження проведено планову виїзну ревізію підприємства «ПрофАвтоматика» щодо дотримання законодавства з фінансових питань. Ревізія тривала 30 днів.

У березні того ж року за поданням Державного комітету фінансового моніторингу цим же управлінням проведено позапланову виїзну ревізію вказаного підприємства.

Оцініть правомірність ситуації.

Завдання 4

ПП «Сатурн» здійснило виплату заробітної плати за вересень поточного року за рахунок виручки від реалізації продукції без сплати обов’язкових платежів від фонду заробітної плати. На підставі якого нормативного акту і який контролюючий орган буде застосовувати фінансову санкцію до підприємства? На підставі яких нормативних актів здійснюється формування коштів Пенсійного фонду України та Фондів соціального страхування України.

Завдання 5

Державна податкова інспекція встановила податкове зобов’язання ТОВ «Мрія» з податку на додану вартість у розмірі 25000 гривень. ТОВ «Мрія» не погоджується сплачувати зазначену суму податку і намагається її оскаржити.

Яким нормативним актом визначається процедура оскарження рішень та дій контролюючих органів? Чи може ДПА безспірно стягнути суму неузгодженого податкового зобов’язання? Визначте розмір фінансових санкцій, що будуть застосовано до ТОВ «Мрія».

 

Завдання 6

В результаті планової документальної виїзної перевірки акціонерного товариства «Веселка» Державною податковою інспекцією в Київському районі м. Харкова виявлено заниження податкового зобов'язання, що раніше було заявлено в податковій декларації з податку на прибуток підприємств на суму 15 тис. гр. На підставі яких нормативних актів до AT "Веселка" будуть застосовані фінансові санкції? Підрахуйте розмір штрафу та пені, враховуючи, що правопорушення скоєно 6 місяців тому і пройшло вже два повних податкових періоди. Вкажіть підстави та порядок проведення планових документальних виїзних перевірок та порядок оформлення їх результатів. Яким документом буде оформлено та направлено на підприємство загальна сума штрафу та пені, що належить до сплати, чи достатньо вказати її в акті перевірки?

 

Завдання 7

Оптова торгівельна база «Європейські будматеріали» впродовж попереднього та поточного років декларує збиткову діяльність і не сплачує податок на прибуток підприємств, регулярно подає податкові декларації з податку на додану вартість з від'ємним значенням.

Начальником Державної податкової інспекції в Дзержинському районі м. Харкова було викликано телефоном для співбесіди директора торгівельної бази Конєва О.П. з бізнес-планом стосовно налагодження беззбиткової роботи «Європейських будматеріалів». Конєв О.П. на запрошення ніяк не зреагував, до податкового органу не з'явився, письмових пояснень не надіслав. На цій підставі та, враховуючи подані податкові декларації з ПДВ з від'ємним значенням, начальником ДПІ в Дзержинському р-ні м. Харкова було призначено позапланову виїзну документальну перевірку діяльності торгівельної бази «Європейські будматеріали».

Перед перевіркою, не відрекомендувавшись, податкові інспектори здійснили контрольну закупівлю і придбали в «Європейських будматеріалах» шпалери на суму 400 гр. Касовий чек продавець не видав. Податковими інспекторами факт невидачі розрахункового документа був використаний в якості доказу того, що торгівельна база «Європейські будматеріали» не оприбутковує готівкові кошти і має приховані прибутки. Використовуючи непрямі методи встановлення податкових зобов'язаньПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)