Модуль5. Правові засади організації грошово-кредитної діяльності в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль5. Правові засади організації грошово-кредитної діяльності в Україні.Тема 2.9. Правове регулювання банківської системи та банківської діяльності.

Всього годин ___6____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___2____.

Лекція (2 год.)

Поняття банківської системи України. Правові засади функціонування банківської системи. Банківська діяльність. Правове регулювання банківської діяльності. Закон України «Про банки і банківську діяльність»

Поняття та види банків. Правовий статус Національного банку України. Повноваження Національного банку України.

Правовий статус комерційних банків.

Поняття та види банківських операцій.

Зміст та значення банківського контролю.

Семінарське заняття 9.

Правове регулювання банківської системи та банківської діяльності.

(2 год)

Навчальні питання:

 

  1. Поняття банківської системи України.
  2. Правове регулювання банківської діяльності
  3. Правовий статус Національного банку України
  4. Правовий статус комерційних банків.

 

Додаткові питання:

1. Норми якого права регулюють банківську діяльність?

2. Що являє собою банківська система України?

3. Які норми встановлюють правила проведення банківських операцій?

Практичні завдання рекомендовані до вирішення при підготовці:

Завдання 1.

Між НБУ в особі Головного управління по Харківської області (далі - ГУ НБУ ХО) і Управлінням держказначейства (УДК) укладений договір від 05.02.07. на розрахунково-касове обслуговування. Предметом вказаного договору є відкриття і обслуговування ГУ НБУ ХО рахунку по обліку коштів Державного бюджету України УДК, включаючи прийом і зарахування коштів на рахунок, виконання розпоряджень клієнта про перелік і видачу відповідних сум з рахунку і проведення інших операцій по рахунку.

Відповідно до пункту 5.1 договору від 05.02.07. за необґрунтоване списання банком грошових коштів з рахунку УДК банк зобов'язаний сплатити на цю суму пеню у розмірі 50% ставки рефінансування на день виконання зобов'язання.

Дайте правову оцінку відносин, що складаються між ГУ НБУ ХО і УДК в процесі обслуговування рахунків органів казначейства. Чи правомірне включення в договір на розрахунково-касове обслуговування вимоги, передбаченої пунктом 5.1.

Нормативно-правові акти, рекомендовані для ознайомлення при підготовці:

1, 2, 8, 10, 11, 15, 33, 34, 48, 52

Тема 2.10. Публічно-правові засади грошового обігу та валютного регулювання в Україні.

Всього годин ___6____, у т.ч. лекції ___2____, семінарські заняття __2____
самостійна робота ___2____.

Лекція (2 год.)

Правові засади організації грошового обігу в Україні. Грошова одиниця України. Готівковий і безготівковий обіг. Касові операції.

Поняття та зміст валютного регулювання. Валютні цінності. Валюта України. Іноземна валюта. Банківські метали. Поняття валютних операцій. Здійснення валютних операцій.

Поняття валютного контролю. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

Семінарське заняття 2.10. Публічно-правові засади грошового обігу та валютного регулювання в Україні.

(2 год.)

Навчальні питання:

 

1. Правові засади організації грошового обігу в Україні

2. Поняття та зміст валютного регулювання

3. Валютний контроль

Додаткові питання:

1. Хто в Україні відповідає за організацію грошового обігу?

2. Які типи валютних режимів Ви знаєте?

3. Які органи здійснюють валютний контроль?

4. Назвіть валютні операції.

5. Визначить поняття валютні цінності.

6. Хто визначає порядок використання платіжних карток?

7. Яка відповідальність передбачена за порушення валютного законодавства?

 

 

Теми рефератів.

1. Істрія грошей та правих засад організації грошового обігу

2. Аналіз законодавства України з питань організації грошового обігу.

3. Правові засади валютного контролю.

4. Правові засади обслуговування комерційними банками бюджетних коштів.

5. Казначейська система в Україні.

 

Тестові завдання. Знаходяться на кафедрі в електронному вигляді.

 

Література: юридична література: 1(стор.347-391); 2(стор.366-388))

Нормативно – правові акти: 1,2,9,10,11, 15,52.

 

Висновок.

Наданий навчальний матеріал охоплює основні питання курсу «Фінансове право», які надані у логічної послідовності, що відображає структуру навчальної програми курсу. Вивчення дисципліни потребує систематичної роботи над законодавством з фінансових питань щодо діяльності держави, органів місцевого самоврядування, учасників бюджетного процесу, державних та недержавних установ, підприємств, юридичних та фізичних осіб. Впровадження ринкових відносин, міжнародних фінансових зв’язків та посилення інтеграційних процесів в господарських відносинах сприяє розвитку, постійному оновленню та ускладненню фінансово-правових відносин і фінансового законодавства. Для вивчення дисципліни та застосування наданих знань при вирішенні практичних завдань з фінансового права потрібно постійно відслідковувати зміни, які відбуваються в законодавстві з фінансової діяльності держави та її суб’єктів.

 


Розділ 3. РОЗПОДІЛ ЧАСУ

  Кількість годин/кредитів, у т.ч. Вид контролю
Всього Лекції Семінарські заняття Самостійна робота студентів Залік Тестування за модулем
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Теорія фінансового права.
Модуль № 1. Загальні положення фінансового права
1.1. Теоретичні та правові засади функціонування публічних фінансів.        
1.2. Поняття, предмет, система та джерела фінансового права        
1.3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини        
1.4. Органи управління публічними фінансами        
1.5. Правове регулювання публічних фондів в Україні.       +
Модуль № 2 Правове регулювання державного фінансового контролю
1.6. Правові засади фінансового контролю в Україні        
1.7. Правове регулювання діяльності органів державного фінансового контролю        
1.8. Правові засади юридичної відповідальності. за порушення фінансового законодавства        
Всього     + +
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА правові засади реалізації фінансових правовідносин
Модуль № 3 Правовий режим державних та місцевих цільових фондів
2.1. Бюджетна система України        
2.2. Бюджетне право        
2.3. Бюджетний процес        
2.4. Правове регулювання Державного бюджету України        
2.5. Правове регулювання місцевих бюджетів в Україні.       +
Модуль № 4 Правове регулювання державних та місцевих доходів та видатків
2.6. Правове регулювання державних та місцевих доходів        
2.7. Правове регулювання державного кредиту, запозичень, державного та місцевого боргу, державного страхування   боргубюоргу.        
2.8. Правове регулювання державних та місцевих видатків       +
Модуль № 5 Правові засади організації грошово-кредитної діяльності в Україні
2.9. Правове регулювання банківської системи та банківської діяльності        
2. 8. Публічно-правові засади грошового обігу та валютного регулювання в Україні.        
Всього       +
Загалом     Іспит  

 

 

4. Контрольні питання з курсу ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1. Поняття фінансів. Приватні та публічні фінанси.

2. Історія формування фінансової системи України та її сучасні складові елементи.

3. Принципи, напрямки та методи фінансової діяльності держави.

4. Правові засади публічної фінансової діяльності.

5. Система суб’єктів, здійснюючих публічну фінансову діяльність.

6. Поняття фінансового права, місце фінансового права в системі права України.

7. Поняття фінансового права, його предмет і метод.

8. Система фінансового права як галузі права.

9. Джерела фінансового права, їх класифікація.

10. Поняття науки фінансового права, її співвідношення з фінансовим правом як галуззю права.

11. Поняття фінансово-правових норм їх класифікація (приклади).

12. Структура фінансово-правових норм.

13. Поняття, види та особливості фінансово-правових санкцій.

14. Фінансові правовідносини, їх структура та особливості.

15. Система органів управління державними фінансами.

16. Правовий статус органів управління державними фінансами загальної компетенції

17. Правовий статус органів управління державними фінансами спеціальної компетенції.

18. Правовий статус Національного банку України.

19. Правовий статус органів управління цільовими позабюджетними фондами.

20. Поняття та система публічних фондів грошових коштів.

21. Правові засади формування публічних фондів: Державного бюджету України, місцевих бюджетів, соціальних фондів.

22. Поняття та правові засади здійснення фінансового контролю в Україні.

23. Види фінансового контролю.

24. Методи фінансового контролю.

25. Правове регулювання інспектування та аудиту, як методів фінансового контролю.

26. Правове регулювання здійснення ревізій та перевірок бюджетних установ.

27. Система органів фінансового контролю.

28. Міністерство фінансів України як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.

29. Рахункова палата як орган фінансового контролю.

30. Державне казначейство як орган управління державними фінансами та орган фінансового контролю.

31. Державна податкова служба України як орган фінансового контролю.

32. Правовий статус та контролюючі функції податкової міліції в Україні.

33. Державна контрольно-ревізійна служба України як орган фінансового контролю.

34. Поняття юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства.

35. Місто та роль фінансової відповідальності в системі засобів державного примусу.

36. Поняття та склад фінансового правопорушення.

37. Фінансові санкції

38. Фінансова відповідальність за порушення валютного законодавства.

39. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері формування цільових позабюджетних фондів.

40. Фінансова відповідальність за порушення законодавства в сфері оподаткування.

41. Фінансова відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

42. Поняття та система публічних доходів..

43. Класифікація державних та місцевих доходів.

44. Поняття податку та податкової системи.

45. Податкові платежі як джерела доходів державного та місцевих бюджетів.

46. Неподаткові доходи держави та органів місцевого самоврядування.

47. Правове забезпечення відносин в галузі державного кредиту.

48. Правове забезпечення запозичень до державного та місцевих бюджетів.

49. Поняття та види публічних видатків.

50. Класифікація видатків.

51. Принципи фінансування державних та місцевих видатків.

52. Правовий порядок кошторисно-бюджетного фінансування. Види кошторисів.

53. Поняття бюджету як правової категорії.

54. Бюджетна система та її принципи.

55. Предмет та метод бюджетного права.

56. Коло суб’єктів бюджетного права.

57. Особливості бюджетно-правових відносин та характеристика норм бюджетного права

58. Загальна характеристика джерел бюджетного права.

59. Бюджетне законодавство України

60. Бюджетний кодекс України (структура, основний зміст).

61. Характеристика щорічного Закону України “Про Державний бюджет України”.

62. Поняття та зміст бюджетної класифікації.

63. Джерела доходів Державного бюджету України.

64. Джерела доходів місцевих бюджетів.

65. Міжбюджетні трансферти.

66. Структура бюджету.

67. Поняття та зміст бюджетного процесу.

68. Учасники бюджетного процесу.

69. Бюджетні повноваження.

70. Склад доходів та видатків Державного бюджету України.

71. Склад доходів та видатків місцевих бюджетів.

72. Державний бюджет України: складання, розгляд та прийняття, виконання та звітність

73. Правове значення місцевих бюджетів.

74. Місцеві бюджети: складання, розгляд і прийняття, виконання та звітність.

75. Міжбюджетні відносини.

76. Бюджетний контроль.

77. Парламентський контроль за дотриманням бюджетного законодавства України.

78. Урядовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

79. Повноваження органів влади місцевого рівня по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

80. Повноваження Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

81. Повноваження органів Державної фінансової інспекції України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

82. Повноваження Міністерства фінансів України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

83. Повноваження Державної казначейської служби України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

84. Поняття та види бюджетних правопорушень

85. Юридична відповідальність за бюджетні правопорушення.

86. Джерела формування державних цільових позабюджетних фондів

87. Правове забезпечення формування фондів державного загальнообов’язкового соціального страхування.

88. Управління державним та муніципальним боргом.

89. Банківське право як підгалузь фінансового права.

90. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю.

 


VІ. Рекомендована література.

Список основної літератури.

1. Бандурка О.М., Гетьманець О. П. Бюджетне право України: Підручник. -Харків: Університет внутрішніх справ, 2000. -210 с.

2. Воронова Л.К. Фінансове право України. Підручник.- К., Прецедент, Моя книга, 2006.- 448 с.

3. Дмитрик, О. А. Содержание и классификация финансовых правоотноше­ний [Текст] : монография / О. А. Дмитрик ; под ред. Н. П. Кучерявенко.- Хрьков : Легас, 2003. - 160 с

4. Заверуха, І. Б. Банківське право [Текст] : посіб. для студ. / I. Б. Заверуха. - Львів : Астролябія, 2002. - 222 с.

5. Кучерявенко, М. П. Податкові процедури: правова природа та класифікація [Текст] : монографія / М. П. Кучерявенко. - К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009.- 460 с.

6. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины [Текст] / [Г. В. Бех, Л. К. Воронова, Н. П. Кучерявенко и др.] ; под ред. Н. П. Ку­черявенко. - Харьков : Одиссей, 2005. - 416 с.

7. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. Посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

8. Савченко, Л. А. Правові основи фінансового контролю [Текст] : навч. по­сіб. / Л. А. Савченко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.

9. Савченко, Л. А. Правові основи фінансового контролю [Текст] : навч. по­сіб. / Л. А. Савченко. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 504 с.

10. Фінансове право. Підручник. Від. ред. О.П. Гетманець- Харків, Єспада. - 2008. - 420 с.

11. Фінансове право України: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та ін.]; – К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

12. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів [Текст] / Л. А. Савченко, А. В. Цимбалюк, В. Т. Капріца та ін. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. - 357 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.014 с.)