РУБIЖНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 4, 5, 6Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РУБIЖНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 4, 5, 6ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ: 4, 5, 6

Рекомендована література до теми

Закони України: 1, 2, 8, 9, 12, 13, 14

Підручники і навчальні посібники: 3, 4. 7. 9, 16, 19, 27. 28. 31, 32

Додаткова література: 1. 2. 4, 5. 7

Тема 4. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ПЛАН ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Економічна сутність фінансів суб’єктів господарювання.

2. Принципи організації фінансів суб’єктів господарювання.

3. Сутність доходів та видатків господарюючих суб’єктів

4. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл.

5. Характеристика фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та їх склад.

Основні поняття: фінанси підприємств, організація фінансів підприємств, фінансова діяльність, фінансова робота, фінансове планування, фінансовий контроль, управління фінансами, грошові потоки, грошові надходження, виручка від реалізації продукції, фіксовані ціни, регульовані ціни, вільні ціни, власні кошти, залучені кошти, позичені кошти, фінансові активи, оборотні активи, основні фонди, зобов’язання підприємства, грошові фонди, прибуток.

1. Економічна сутність фінансів суб’єктів господарювання

У фінансовій системі держави головною, визначальною її ланкою виступають фінанси підприємств, тому що вони функціонують у тій же сфері суспільного виробництва, де створюються матеріальні блага, валовий внутрішній продукт і національний доход суспільства, а також формується основна частина фінансових ресурсів держави.

Розподіл і перерозподіл матеріальних і духовних благ, які створюються, в грошовій формі здійснюється за допомогою фінансів шляхом створення і використання цільових грошових фондів у відповідних підрозділах (ланках) народного господарства.

Створення і функціонування підприємств, їх господарська діяльність пов'язані з грошовими відносинами, які опосередковують процес виробництва і продажу продукції, отримання доходів і накопичень і їх розподіл по відповідних каналах (фондах). У цьому зв'язку, об’єктом фінансів підприємстввиступають грошові відносини, пов'язані з отриманням доходів і накопичень, їх розподілом, формуванням і використанням коштів. Суб'єктами відносинє підприємства і організації, установи (банківські і бюджетні), позабюджетні фонди та інші господарюючі суб'єкти.

Економічну природу фінансів підприємств розкриває сукупність грошових відносин, які виникають у суб’єктів господарювання у процесі їх створення і здійснення виробничо-фінансової діяльності. До таких видів відносин належать:

§ грошові відносини між підприємствами та їх засновниками;

§ грошові відносини між підприємствами та іншими суб’єктами господарювання;

§ грошові відносини між підприємствами та різноманітними ланками фінансово-кредитної системи;

§ грошові відносини між підприємством та зайнятими на ньому працівниками;

§ грошові відносини в середині самих підприємств.

Матеріальною, умовою появи і функціонування фінансів виступають гроші, які лежать в основі функціонування відповідних видів грошових відносин підприємств.

Таким чином, фінанси підприємств – це система грошових відносин, які виникають у процесі отримання і розподілу грошових доходів і накопичень, формування і використання відповідних фондів грошових коштів.

Матеріальним змістомфінансів підприємств є фонди грошових коштів, які створюються на підприємствах при розподілі їх доходів і накопичень. Фінанси підприємств слід відрізнятивід грошей, грошових коштів, фінансових ресурсів.

Призначення фінансів підприємств:

- забезпечення фінансовими ресурсами;

- безперервність процесу виробництва господарюючих суб'єктів;

- розширення їх виробничих фондів (основних і оборотних);

- вирішення виробничих, економічних та соціальних задач;

- формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів як на рівні держави, так і на рівні суб'єктів господарювання.

 

Фінанси підприємств як економічна вартісна категорія свою дію в процесі відтворення виявляють через дві головні функції: розподільчу і контрольну.

 

Принципи організації фінансів суб’єктів господарювання

Перехід до ринкової економіки, який здійснюється в процесі роздержавлення, передбачає наявність багатьох суб'єктів господарювання різних форм власності: державної, комунальної, кооперативної, орендної, акціо­нерної, приватної, змішаної. (схема 6)

 

Схема 6: Класифікація підприємств залежно від способу утворення і форми власності.

Класифікація підприємств залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду :

1. Унітарні

2. Корпоративні

Класифікація підприємств залежно від форми власності :

1. Державні :

1) Державні комерційні підприємства

2) Казенні підприємства

  1. Комунальні
  2. Приватні (фермерські) (селянські) господарства
  3. Підприємства що діють на основі колективної власності (унітарні або корпоративні) :

1) Господарські товариства :

§ Акціонерні товариства

§ Товариства з обмеженою відповідальністю

§ Товариства з додатковою відповідальністю

§ Повні товариства

§ Комерційні товариства

2) Орендні підприємства

3) Підприємства громадських та релігійних організацій

4) Кооперативи :

§ Виробничі

§ Споживчі

§ Збутові

§ Постачальницькі

§ Кредитні

§ Житлово-побутові

  1. Підприємства засновані на змішаній формі власності (державні, колективні, приватні) :

1) Створені вітчизняними юридичними та фізичними особами

2) Підприємства з іноземними інвесторами ( не менше 10 %)

  1. Іноземні

 

Функціонування кожного господарюючого суб'єкта тієї чи іншої форми власності передбачає і свої особливості в організації фінансів. Вони виявляються в формуванні статутного фонду (капіталу), розподілі прибут­ку, формуванні і використанні фондів грошових коштів, взаємовідносинах з бюджетом тощо.

Під організацією фінансів підприємств розуміють систему економічних заходів по визначенню доходів, накопичень, фінансових ресурсів, їх розподілу за відповідними напрямками з метою своєчасного і в повному обсязі здійснення всіх видів платежів (розрахунків), фінансування розвитку виробництва, соціальної сфери й здійснення фінансового контролю за діяльністю підприємства.

Організація фінансів залежить від організаційно-правової форми господарювання та сфери і характеру діяльності.

Головними принципами, на основі яких базується організація фінансів, є:

§ демократичний централізм;

§ плановість;

§ господарський (комерційний) розрахунок;

§ самофінансування;

§ самоокупність;

§ самостійність у сфері фінансової діяльності;

§ зацікавленість у підсумках фінансово-господарської діяльності;

§ відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності;

§ контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств;

Фінансова діяльність - це система економічних заходів, використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів. Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань:

- фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності;

- пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

- виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками;

- мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу;

- контроль за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.

Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основними напрямками:

- фінансове прогнозування та планування;

- аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

- поточна, оперативна фінансова робота.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.016 с.)