Оподаткування тов. в залежності від обраного митного режимуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оподаткування тов. в залежності від обраного митного режимуВідповідно до статей 185 та 86 Митного кодексу України, мети переміщення товарів через митний кордон України, та на підставі документів, що подаються митному органу для здійснення митного контролю та митного оформлення, декларантом можуть бути самостійно визначені такі види митного режиму:

1) імпорт;

2) реімпорт;

3) експорт;

4) реекспорт;

5) транзит;

6) тимчасове ввезення (вивезення);

7) митний склад;

8) спеціальна митна зона;

9) магазин безмитної торгівлі;

10) переробка на митній території України;

11) переробка за межами митної території України;

12) знищення або руйнування;

13) відмова на користь держави.

.імпорт Відповідно до пункту 2 статті 189 Митного кодексу ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає «сплату податків і зборів, якими обкладаються то­вари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України».

Реімпорт. Відповідно до статті 191 Кодексу «товари можуть переміщуватися через митний кордон України у митному режимі реімпорту, якщо вони:

походять з митної території України;

ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної тери­торії України;

не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;

момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зно­шення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабі­нетом Міністрів України».

При використані цього митного режиму оподаткування здійснюється наступним чином:

1. Ввізне (імпортне) мито не сплачується

Акцизний збір сплачується, на загальних підставах

ПДВ сплачується, на загальних підставах

Експорт. Відповідно до пункту 2 статті 195 Митного кодек­су вивезення товарів за межі митної території України в режимі експорту передбачає «сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів». Зокрема:

вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах

акцизний збір не сплачується

ПДВ у відповідності до пункту 6.2.1 пункту 6.2 статті 6 За­кону України «Про податок на додану вартість» не сплачу­ється.

Реекспорт. Відповідно до статті 198 Митного кодексу «звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України». Так,зокрема: вивізне (експортне) мито сплачується на загальних підставах акцизний збір не сплачується як при експорті товарів. ПДВ на додану вартість не сплачується

8.4.(2)Тимчасове ввезення (вивезення). Відповідно до статті 209 Митного кодексу «звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України».

Повернення після тимчасового вивезення. При поверненні тимчасово вивезених товарів

• ввізне (імпортне) мито, не справляється з товарів, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки,

• ввізне (імпортне) мито, не справляється з товарів, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України.

Акцизний збір не сплачується

Митний склад. Відповідно до статті 212 Митного кодексу «митний склад - митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без за­стосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України». Ввізне (вивізне) мито не справляється.

Спеціальна митна зона. Справляння мита здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень Закону України від 24.12.2002 № 347-ІУ «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування підакцизних та деяких інших.

А справляння акцизного збору здійснюється з ураху­ванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподат­кування підакцизних та деяких інших товарів».

Справляння ПДВ, при митному режими «спеціальна митна зона», здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони, та положень пункту 11.36 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість».

Магазин безмитної торгівлі. Відповідно до статті 225 Мит­ного кодексу «магазин безмитної торгівлі — митний режим, від­повідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знахо­дяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропус­ку на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митни­ми органами України, без справляння мита, податків, установле­них на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування за­ходів нетарифного регулювання».

Відповідно до статті 7 Указу Президента України від 07.08.98 № 857/98 «Про деякі зміни в оподаткуванні» ввізне (ви­візне) мито не справляється.

Акцизний збір, при цьому митному режимі, відповідно до статті 7 Указу Президента України «Про деякі зміни в оподатку­ванні» не справляється.

Крім того, відповідно до статті 6 Указу Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» ввезення товарів з-за меж ми­тної території України на користь магазинів безмитної торгівлі не оподатковується ПДВ. При здійсненні операцій з вивезення товарів з митної території України на користь магазинів безмит­ної торгівлі ПДВ не сплачується.Переробка на митній територіїУкраїни. Статтею 229 Митного кодексу встановлено, що «переробка на митній те­риторії України — митний режим, відповідно 8.4.(3)до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, , за умови вивезення за межі митної тери­торії України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту».

можуть включати: власне переробку товарів; обробку товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження.

Оподаткування давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, здійснюється у порядку, встановлено­му статтею 2 Закону України від 15.09.95 № 327/95-ВР «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Однак, монтаж, збирання, монтування та налагодження товарів, а також переробка товарів, яка не підпадає під дію Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», тому:

ввізне (імпортне) мито сплачується на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день офо­рмлення ВМД,

акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставка­ми, встановленими для окремих товарів, що імпортуються в Україну,

ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Зако­ну України «Про податок на додану вартість» за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.

При режимі «ремонт, відновлення та регулювання товарів»:

ввізне (імпортне) мито не сплачується, на підставі статті 23 Закону України «Про Єдиний митний тариф»,

акцизний збір сплачується на загальних підставах за ставка­ми, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну, Відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при вве­зенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту»105 у сплату податку на додану вартість митним органам може надаватись прості векселі на суму ввізного мита та податку на додану вартість із строком погашення, що дорівнює строку ремонту цих товарів, але не більш як 360 днів, за умови вивезення відремон­тованих товарів за межі митної території України. Випуск, обіг та погашення зазначених векселів здійснюється у порядку, визначе­ному Законом України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах».

Використання окремих товарів, що не є продуктами переро­бки, але які сприяють чи полегшують процес виготовлення про­дуктів переробки, якщо самі вони при цьому повністю витрача­ються:

ввізне (імпортне) мито сплачується, на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день офо­рмлення ВМД,

акцизний збір сплачується, на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну,

ПДВ сплачується на загальних підставах відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» за ставкою, що діє на день оформлення ВМД.

Варто зазначити, що оподаткування готової продукції, виро­бленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 2 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах». А опо­даткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.

В разі реалізації продуктів переробки на митній території України, оподаткування готової продукції, виробленої із давальницької сировини, здійснюється у порядку,

8.4.(4)встановленому статтею 3 Закону України «Про операції з давальницькою сирови­ною у зовнішньоекономічних відносинах».

А оподаткування інших продуктів переробки, здійснюється як при імпорті товарів. У разі сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) при ввезенні товарів для переробки за попередньою ВМД сплата додаткових сум цих податків та зборів (обов'язкових платежів) внаслідок зміни ставок податків, курсу валюти тощо має здійснюватись у порядку, визначеному листом Державної митної служби України від 02.04.2003 N 11/2-15-4961-ЕП.

Переробка за межами митної території України. Відповідно до статті 242 кодексу «продукти переробки, що вво­зяться на митну територію України, оподатковуються відповідно до закону».

Вивезення товарів для переробки.. Оподаткування даваль­ницької сировини, що вивозиться за межі митної території Укра­їни, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовніш­ньоекономічних відносинах». Так, зокрема:

вивізне (експортне) мито не сплачується,

акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабіне­ту Міністрів України «Про акцизний збір»,

ПДВ у відповідності до Закону України «Про податок на до­дану вартість» не сплачується.

Повернення продуктів переробки. Оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відноси­нах». Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється зі сплатою ввізного мита, акцизного збору та ПДВ на загальних підставах як при імпорті товарів.

Реалізація за межами митної території України продук­тів переробки. Оподаткування готової продукції, виробленої із давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому статтею 5 Закону України «Про операції з давальницькою сирови­ною у зовнішньоекономічних відносинах». Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.

Знищення або руйнування. Відповідно до статті 243 Кодексу «знищення або руйнування - митний режим, відповідно до якого товари, ввезені на митну територію України, знищуються під митним контролем чи приводяться у стан, який виключає їх ви­користання, без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання до товарів, що знищуються або руйнуються».

Ввізне (імпортне) мито не сплачується на підставі пункту «д» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Акцизний збір не сплачується відповідно до Декрету Кабіне­ту Міністрів України «Про акцизний збір».

ПДВ не сплачується відповідно до Закону України «Про по­даток на додану вартість».

Відмова на користь держави. Відповідно до статті 246 Ми­тного кодексу «у режимі відмови на користь держави на товари не нараховуються і не справляються податки і збори, а також не застосовуються заходи нетарифного регулювання».
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)