ТОП 10:

Зовнішня торгівля та зовнішньоекономічна політика держави 

Питання для обговорення

1. Міжнародний поділ праці.

2. Поняття міжнародної торгівлі. Платіжний баланс.

3. Теорії абсолютних та відносних переваг.

4. Сучасні концепції міжнародної торгівлі.

5. Сутність та інструменти зовнішньоторговельної політики.

6. Економічні наслідки впровадження обмежень у зовнішню торгівлю.

7. Валютна система.

Теми рефератів

Модель міжнародної торгівлі Діксіта-Стігліца.

2. Вплив глобалізаційних ефектів на структуру та напрямок міжнародної торгівлі.

 

Розв’яжіть задачі

1. При фіксованих значеннях обмінного курсу валюти, ставки про­цента за кордоном, рівня цін у країні і за кордоном, функція заоща­джень (S) домашніх господарств визначається за формулою S = -15 + 0,3∙Y, а попит на імпортні товари Z = 0,1∙Y. Інвестиційний попит під­приємців виражається функцією I = 6 – 1,5∙i. Попит на гроші відобра­жається функцією LD = 0,5∙Y + 40 – 2∙i. Функція чистого експорту ка­піталу має вигляд NKE = 25 – 2,5∙i. Експорт благ дорівнює 10 (у. г. о.). В обігу перебуває 42 (у. г. о.). Держава не втручається в економіку.

Визначить величину ефективного попиту та стан платіжного ба­лансу за даного ефективного попиту.

2. Припустимо, що Україна і Польща виробляють лише два товари – цукор та борошно. Обсяг продукції на одиницю ресурсів подано в таблиці:

Країна Цукор Борошно
Україна
Польща

 

Визначить, чи має Україна абсолютну перевагу у виробництві борошна/цукру? Чи має Україна порівняльну перевагу у виробництві борошна/цукру?

Яке мінове співвідношення між цукром і борошном склалося б в Україні за відсутності зовнішньої торгівлі?

У яких межах встановляться умови торгівлі у разі вільної торгівлі між Україною і Польщею?

3. Протягом тривалого періоду країна А мала більш високі темпи інфляції, ніж її господарські партнери. Яким чином ця ситуація впливає на показники економічної діяльності країни А, наведені в таблиці:

 

Показники Зростає Скорочується Не змінюється
1. Дефіцит платіжного балансу      
2. Обсяг експорту      
3. Обсяг імпорту      
4. Попит на гривні за національну ва­люту партнерів      
5. Пропозиція гривень за національну валюту партнерів      

4. На підставі приведених у таблиці даних визначити ефект впливу на добробут країни відмови від імпортного мита на цукор.

 

Показники З митом Без мита
Світова ціна, $/фунт  
Мито, $/фунт  
Внутрішня ціна, $/фунт    
Вітчизняне виробництво, млн. фунтів
Споживання, млн. фунтів
Імпорт, млн. фунтів    

 

 

5. Темп інфляції (Р)в країні А дорівнює 9%, а в країні Б – 5%. В країні А ставка процента (іА)дорівнює 12%. Якою повинна бути ставка процента (іБ)в країні Б, щоб між цими країнами не було пере­ливу капіталу?

6.Обмінний курс N) гривні до долара на початку n-го року дорів­нював 5,4 грн./дол. На початку (n+1)-го року рівень цін Z) у США зріс в 1,2 рази, а в Україні (Р) – в 1,4 рази. Яким повинен бути на по­чатку (n+1)-го року номінальний курс (еn +1) гривні до долара, щоб реальний курс залишився без змін?

7. Припустимо, що уряд України встановлює валютний курс 1 дол. = 8,2 грн. Сума доларів, що пропонуються за цим курсом, дорівнює 160 мли. Залежність попиту на долари від валютного курсу має вигляд:

 

Ціна долару в гривнях 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4
Обсяг попиту (мли. грн.)

 

За умови дії режиму фіксованого обміного курсу що повинен робити НБУ – купупати чи продавати долари? І на яку суму?

 

8. Припустимо, що курс гривні до російського рубля становить: 1 гривня = 4 рублів. Українські фірми експортують товар А в Росію, який коштує там 430 рублів. Російські фірми також виробляють продукт А та експортують його в Україну, де його ціна становить 30 грн. Обсяг експорту товару А фірмами обох країн однаковий – 20 тис. одиниць. Напередодні виборів в Україні курс гривні щодо рубля знизився до 1:3,8. Визначте розмір додаткового доходу, який отримують фірми однієї з країн внаслідок зміни курсу.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 368 с.

2. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с. [Доступно з www.library.if.ua/books/63.html]

3. Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник / За ред. О.Я.Базілінської. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

4. Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Коковин С.Г., Цыплаков А.А. Методы микроэкономического анализа // www.econom.nsc.ru/jep/books/008

5. Вэриан X. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. М., 1997.

6. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. СПб: Экономическая школа, 1998 // www.microeconomica.economicus.ru

7. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микро­экономика. СПб, 1998.

8. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

9. Гудвин Н.Р., Вайскопф Т.А., Аккерман О.И. Микроэкономика в контексте. – М.: РГГУ, 2002.

10. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономика. – СПб: Питер, 1994.

11. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. СПб., 1992.

12. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000.

13. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.

14. Исохин В. Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ: Учебник. — М.: ИНФРА, 1997.

15. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

16. Корнейчук Б.В., Симкина Л.Г. Микроэкономика. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003.

17. Корнейчук Б.В. Микроэкономика. Деловые игры. – СПб: Питер, 2003.

18. Курс экономической теории. Учебник / Под ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: Изд-во «АСА», 1997.

19. Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

20. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп.
и перераб. - К: ИСИМО МО Украины, НВФ Студцентр, 1997.

21. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2-х т.: Пер. с англ. 16-го изд. – М.: Республика, 2007.

22. Манків Н.Г. Макроекономіка. – К.: Основи, 2000. – 590 с.

23. Мельникова В.І., Климова Н.Г. Макроекономіка. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 394 с.

24. Микро-, макроэкономика. Практикум. / Под общей ред. Ю.А.Огибина. – СПб.: Литера Плюс, 1997.

25. Мицкевич А. А. Сборник заданийпоэкономике.М.: "Вита-Пресс", 1998. – 144 с: илл.

26. Мікроекономіка і макроекономіка: У 2-х ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998.

27. Мікроекономіка. Конспект лекцій КНЕУ // www.vuzlib.net/mikro

28. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. 2-е изд-е. СПб: Питер, 2005.

29. Мэнкью Н.Грегори. Принципы экономикс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 784 с.

30. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. — М.: Норма, 2001.

31. Обушина О.М., Ставицький А.В. Навчально-методичний комплекс з курсу „Мікроекономіка” для студентів економічних спеціальностей. – К.: РВВ ІМФ, 2004.

32. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.

33. Основы экономической теории: Учебно-метод. пособие под ред. Р. Нуреева, 1996.

34. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

35. Плотницкий М.И., Воробьева М.В., Сухарева Н.Н. Микро- и макроэкономика: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2004.

36. Плотницкий М.И., Корольчук А.К., Лемешевская Л.В., Радько М.К. Микроэкономика. Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2005.

37. Політична економія: підручник / Г.І.Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведев. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 527 с.

38. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.

39. Романюк О.П., Кілієвич О.І., Юрчишин В.В., Мертенс О.В. Сучасна економічна теорія і стабілізаційні моделі у відкритому суспільстві. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1998.

40. Самуэльсон П.А., Нордхауз В.Д. Экономика. – М.: Вильямс, 2006.

41. Селищев А.С. Макроэкономика. – СПб.: Изд-во «Питер», 2000. – 448 с.

42. Селищев А.С. Микроэкономика. – М., 2003.

43. Семюелсон П. А., Норгауз В.Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.

44. Симкина Л.Г., Корнейчук Б.В. Микроэкономика. – СПб: Питер, 2002.

45. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998.

46. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. – М.: МГУ, 2006.

47. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика: Учебник / Общая редакция Л.С. Тарасевича. Изд. 3-е, перераб. и доп. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 656 с. [Доступно с http://books.efaculty.kiev.ua/mcrek/1/index.htm]

48. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Электронный учебник. – СПбГУЭФ, 2004 // http://www.finec.ru/rus/parts/microeconomics

49. Теория переходной экономики. Микроэкономика / Под ред.
В.В. Герасименко. – М., 1997.

50. Тироль Жан. Рынки и рыночная власть: Теория организации промышленности: Пер. с англ. – СПб: Экономическая школа, 1996.

51. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. – М.: Дело, 1993.

52. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2-х т. – М.: «Дело ЛТД», 1993.

53. Хейне П. Экономический образ мышления. – Пер. с англ. – М.: Дело, 1992.

54. Шестакова К.Д. Микроэкономика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2004.

55. Яковлева Е.Б. Экономическая теория: макро- и микроэкономика. Изд-е 6. – М.: Поиск, 2003.

56. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки: Підручник для вузів. – К.: Знання, 1998.

57. Экономическая теория / Под ред. КамаеваВ.Д. 10-е изд., перераб. и доп. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 592 с.

58. 50 лекций по микроэкономике // www.50.economicus.ru/Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.009 с.)