ТОП 10:

Економічна теорія товару та грошейПитання для обговорення

1. Товар та його властивості.

2. Теорія граничної корисності.

3. Гроші, їх сутність та основні функції.

4. Інфляція: сутність, причини та наслідки.

Теми рефератів

1. Основні теорії вартості

2. Історія виникнення грошей в світі.

3. Вплив інфляційних очікувань на економічні процеси країни. Український та зарубіжний досвід.

Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

1. Оберіть кількість основних концепцій походження грошей в економічній теорії?

а) 4

б) 3

в) 5викликане розвитком товарного виробництва та обміну

г) 2

2. З означених нижче тверджень що характеризують раціоналістичну концепцію виберіть правильне:

а) гроші виникли як наслідок певної раціональної угоди між людьми

б) виникнення і розвиток грошей - тривалий еволюційний процес

в) виникнення грошей викликане розвитком товарного виробництва та обміну

3. З означених нижче тверджень, які характеризують економічну сутність грошей, виберіть правильне:

а) гроші – це продукт певної раціональної угоди між людьми

б) гроші – це товар, що виділився стихійно із загальної товарної маси

в) гроші – це загальний товар-еквівалент

г) варіанти а, б, в

4. Найпростішою формою обміну є –

5. Оберіть зі списку абсолютно ліквідні засоби обміну.

а) споруди

б) акції, облігації

в) товари

г) гроші

6. Який спосіб обміну товарами зручніший для учасників економічних відносин

а) за допомогою грошей

б) за допомогою бартеру

7.На ранніх етапах розвитку в різних регіонах засобом обміну використовувалися :

а) різні товари

б) золоті монети

в) дорогоцінні метали

8. В чому відмінність грошей від звичайних товарів

а) в тому що вони мають конкретну цінність

б) вони мають не конкретну, а загальну споживну вартість, абстрактну цінність.

9.Виберіть із змінних функцій ті, що характеризують гроші:

а) розподільча є)міра вартості

б) контролююча ж) засіб обігу

в) акумулюючи з) засіб платежу

г) засіб нагромадження с) загальний еквівалент

д) світові гроші

10.Які форми грошей належать до повноцінних?

а) товарні гроші д) металеві гроші

б) чек є) паперові гроші

в) вексель ж) електронні гроші

г) банкноти

11. Найдосконалішою формою повноцінних грошей виявилась:

а) монета

б) срібло

в) товарні гроші

12. Основними формами неповноцінних грошей є :

а)білонна (розмінна) монета

б) паперові гроші (казначейські зобов'язання)

в) банківські зобов'язання (банкноти)

г)депозитні вклади

д) квазігроші

є) всі попередні відповіді

13.Яка необхідність спричинила появу кредитних грошей? Дайте відповідь у довільній формі.

14. Кредитні гроші існують у таких видах:

а) вексель д) депозитні гроші

б) банкноти е) електронні гроші

в) товарні гроші ж) а,б,в,е

г) чеки з) а,б,г,д,е

15. Дайте правильне визначення векселя, як однієї з форм кредитних грошей:

а) письмовий наказ про виплату певній особі вказаної суми грошей з поточного рахунку банку

б) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника оплатити після закінчення строку визначену суму грошей

в) свій варіант

16. Дайте правильне визначення чека, як однієї з форм кредитних грошей:

а) письмовий наказ про виплату певній особі вказаної суми грошей з поточного рахунку банку

б) цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника оплатити після закінчення строку визначену суму грошей

в) свій варіант

17. Чи погоджуєтесь ви з наступним твердженням. Іменний чек не містить указівки на особу, котрій необхідно виплатити зазначену в ньому суму.

а) так

б) ні

18. Яке з наведених нижче визначень найбільш точно виражає суть неповноцінних грошей?

а) гроші, які виготовляються не з дорогоцінного металу

б) гроші, які знецінюються

в) гроші, які функціонують в обігу з власною вартістю

19. Монопольне право на емісію банкноти в обігу належить:

а) казначейству країни

б) центральному банку країни

в) відповіді а та б

20. Чи вірне твердження: Гроші мають п’ять основних функцій (міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші)?

а) вірне

б) невірне

21. Розкрийте письмово зміст питання: «Історичні аспекти походження гривні».

 

Розв’яжіть задачі

1. Попит на ринку грошей задано рівнянням QD=145 – 4P, а пропозиція грошей дорівнює 25 млн. гр. од. Визначити:норму банківського відсотка; що станеться на грошовому ринку у випадку емісії центральним банком додатково 5 млн. гр. од.

 

2. Грошова маса на початок року становила 25 млн. гр. од. Центральний банк здійснював емісію у розмірі 4 млн. гр. од. Чому дорівнює сумарна вартість проданих товарівта послуг за рік, якщо швидкість обігу грошових коштів дорівнює 6?

 

3. На день народження студенту подарували 500 гр. од. він знав, що банк А пропонує 20% за вкладами з нарахуванням складних відсотків, а банк Б - 25% річних з нарахуванням відсотків за простою схемою. До якого банку раціонально покласти гроші, і яку суму студент зможе отримати там через 5 років?

 

4. Кредитна організація нараховує відсотки на строковий вклад, виходячи з номінальної ставки 10% річних. Визначити ефективну ставку при щоденному нарахуванні складних відсотків.

5. На підставі даних, наведених нижче, визначити величину грошових агрегатів в певній країні:

Гроші на розрахункових рахунках у національній валюті - 4511 млн. грош. од.

Трастові вклади в національній валюті, цінні папери в комерційних банках - 355 млн. грош. од.

Строкові депозити - 7620 млн. грош. од.

Готівкові гроші - 9583 млн. грош. од.

 

6. Припустимо, що придбання деякого набору товарів коштувало Ользі Іванівні в 2500 тис. дол. в 2010 році і в 3500 дол. в 2011 році. На підставі цієї інформації обчисліть індекс цін, прийнявши за базовий 2010 рік. Розрахуйте індекс цін для другого року, вважаючи, що він визначається по набору з двох товарів.

Товар 1-й рік (ціна за 1 кг) 2-й рік(ціна за кг) Кількість за тиждень
Картопля
Мясо

 

а) Як змінились реальні доходи населення в минулому місяці, якщо ціни збільшилися на 60%, а номінальні доходи не змінилися?

б) За 5 років ціни виросли в 2 рази. За той же період номінальні доходи збільшилися в 1,5% рази. Як змінилися реальні доходи за весь період?

Заняття 3

Власність та її роль в економіці

Питання для обговорення

1. Сутність власності як економічної категорії.

2. Види форм власності.

3. Види організаційних форм підприємств.

Теми рефератів

1. Сучасні тенденції розвитку відносин власності.

2. Одержавлення суспільного виробництва і його наслідки.

 

Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

1. В чому полягає різниця між економічним та правовим змістом власності?

2. Що має первинне значення: власність в економічному чи юридичному розумінні?

3. Яким чином можуть відокремлюватися поняття володіння і користування?

4. Чим можуть відокремлюватися поняття володіння та розпорядження?

5. Чи правильне визначення: «власність - це річ, з приводу якої виникають відносини привласнення»?

6. Чому необхідно розмежовувати типи, види і форми власності?

7. Яку роль в економічному розвитку відіграє приватна власність?

8. Чи згодні ви з твердженням: «Приватна власність роз'єднує людей, а сусп­ільна об'єднує»?

9. Чи можуть спільна і приватна власність переходити одна в одну?

10. В якій формі реалізується власність на городню ділянку, автомобіль, квар­тиру?

11. Чому власність є ядром системи економічних відносин?

12. Як різні економічні системи вирішують основні проблеми економіки?

13. Як співвідносяться поняття індивідуальна і приватна власність?

14. Які причини викликають необхідність існування державної власності в краї­нах Заходу?

15. Чи властива для країн Заходу державна форма власності на промислові підприємства?

16. Яку роль відіграє державна власність в країнах Заходу? Чи є вона ефек­тивною?

17. Чи існує зв'язок між акціонерною і приватною власністю?

Заняття 4

Основи теорії попиту та пропозиції

 

Питання для обговорення

1. Принцип раціональності в оцінці поведінки економічного суб’єкту.

2. Дія ринкового механізму.

3. Фактори, що впливають на зміну попиту та пропозиції.

4. Поняття еластичності. Види коефіцієнтів еластичності.

5. Контроль держави над цінами.

6. Виграш споживача і виграш виробника.

Теми рефератів

1. Використання коефіцієнтів еластичності при ціноутворенні.

2. Товари Гіффена на ринках України.

Розв’яжіть задачі

1. Функція ринкового попиту має вид , функція пропозиції на ринку . Визначити рівноважні ціну і обсяг, виграш споживача і виграш виробника, еластичність попиту і еластичність пропозиції в точці рівноваги. Як зміниться виграш споживача і виграш виробника, якщо на ринку буде встановлена ціна на рівні 12 грн.?

2. Щомісяця населення 65% своїх доходів витрачає на продовольчі товари, 30% - на оплату комунальних послуг, 5% - на одяг.

Припустимо, що доходи населення збільшились на 1%. Визначте еластичність попиту по доходу на оплату комунальних послуг, якщо відомо, що еластичність попиту по доходу на продовольчі товари дорівнює –1, а на одяг – +10.

 

3. Ціна квитка в кіно становить 10 грн., а еластичність попиту дорівнює -0,9. Чи повинна адміністрація кінотеатру підвищувати ціну квитка?

 

4. У 1973 році країни-експортери нафти, об’єднані в організацію ОПЕК, узгоджено підвищили ціни на нафтопродукти. Який зв’язок між можливістю здійснювати таку політику і степенем еластичності попиту на нафту? Чи можуть вжити подібних заходів країни, що експортують:

а) зерна кави;

б) пшеницю;

в) банани.

 

5. Відомі показники цінової та перехресної еластичності на продукти, вино та пиво.

Товари ЕDP ЕDxPy
Продукти Вино Пиво
Продукти -0,35 - -0,07 0,02
Вино -1,5 -0,17 - 0,61
Пиво -0,79 0,05 0,53 -

а) Попит на які товари еластичний, а на які ні?

б) Які товари доповнюють, а які замінюють один одного?

в) При збільшенні ціни на продукти як зміниться попит на вино? Пиво?

 

Дайте обгрунтовану відповідь на запитання. У разі необхідності відповідь проілюструйте графіком

1. Як вплинуть на рівноважну кількість і рівноважну ціну наступні події:

а) пропозиція скоротилася, а попит залишився незмінним;

б) пропозиція збільшилась, а попит залишився незмінним;

в) пропозиція зросла, а попит упав;

г) попит упав, а пропозиція залишилася незмінною;

д) попит виріс, а пропозиція залишилася незмінною;

е) попит виріс, а пропозиція зменшилася;

ж) і попит, і пропозиція збільшилися;

з) і попит, і пропозиція скоротилися.

 

2. В кожному з перерахованих прикладів визначте, чи відбувається зміна обсягу попиту чи зміна попиту, зміна обсягу пропозиції чи зміна пропозиції:

а) ціна журналу "Наука і життя" зросла, в результаті збільшився попит на журнал "Знання - сила";

б) доход споживачів збільшився, в результаті виріс збут персональних комп'ютерів;

в) підвищилися тарифи на таксі, в результаті число людей, що їздять на таксі, скоротилося;

г) в результаті введення нової технології виробники продають більше крісел;

д) підвищення ціни на шкіри великої рогатої худоби привело до збільшення обсягу продажів яловичини;

е) через падіння ціни на кулькові ручки їх постачання скоротилося.

 

3. Як вплине кожна з перерахованих подій на попит на деякий товар, на рівноважний обсяг і рівноважну ціну, якщо пропозиція не змінилася?

а) цей товар став більш модним;

б) відбувається швидкий ріст населення;

в) упала ціна на товар, що є повноцінним замінником даного товару;

г) споживачі очікують падіння цін.

 

4. Як вплине кожна з перерахованих подій на пропозицію деякого товару, на рівноважний обсяг і рівноважну ціну, якщо попит не змінився?

а) винайшли більш ефективний спосіб виробництва даного товару;

б) впали ціни на ресурси, необхідні для виробництва даного товару;

в) підвищилася ціна іншого товару, який може бути зроблений з тих же ресурсів, що і даний товар;

г) уряд ввів дотацію виробникам даного товару.

 

5. При рості ціни на товар А упав попит на товар Б. Чи обов'язково ці товари повинні бути взаємодоповнюючими?

 

6. Нехай вводиться податок у розмірі T грн. на 1 одиницю товару, стягнутий з продавця. Зміна ситуації представлена на рисунку. Як змінився надлишок споживача?

 

а) Зменшиться на величину, представлену площею фігури CBGF;

б) Збільшиться на величину, представлену площею фігури RAGF;

в) Зменшиться на величину, представлену площею фігури CBAGF;

г) Зменшиться на величину, представлену площею фігури CBAR.

7. Як буде виглядати лінія пропозиції для неподільних товарів?

 

8. Якщо ціна на бензин зросла, чи можна визначити, як змінилася ціна на моторне масло? Якщо упала ціна на вершкове масло, чи можна визначити, як змінилася ціна на маргарин?

 

9. Як може змінитися попит деякого споживача на деякий товар, якщо його доход збільшиться?

Ділова гра. РИНОК

Розглянемо ринок картоплі. Припустимо, що на ньому діють покупці та продавці, які можуть за один сезон купити або продати тільки 1 центнер картоплі. Кожний продавець має свою собівартість виробництва картоплі АС, а кожний покупець має обмежену кількість грошей M. Всі учасники ринка бажають максимізувати свій прибуток.

Припустимо, що продавець, який має собівартість продукції K =5 грн., заключає контракт з покупцем (M =10 грн.) по ціні P =7 грн. В такому випадку продавець матиме прибуток грн., а виграш покупця – грн. Якщо ціна становить P =4 грн., то продавцю буде вигідніше не продавати товар і мати прибуток , ніж його продати і мати збитки =4−5= −1<0.

Для гри учасники отримують карту, на якій зазначені:

• статус учасника (продавець чи покупець);

• для продавця собівартість продукції, а для покупця максимальна сума грошей.

Під час гри ведучий реєструє всі контракти, а інформацію про них вносить до дошки цін. Кожен раунд гри складається з двох турів, причому для кожного з них гравець отримує нову карту. В кожному раунді гральні карти роздаються таким чином, щоб імітувати одну з ситуацій на ринку:

• “ринок продавців” – на ринку знаходиться обмежена кількість продавців та велика кількість покупців;

• “ринок покупців” – на ринку знаходиться обмежена кількість покупців та велика кількість продавців;

• “неефективний ринок” – на ринку діють майже однакові кількості покупців та продавців, причому для кожної картки продавця є картка покупця, на якій кількість грошей на однакову величину перевищує собівартість продукції. При ідеальних умовах така ситуація призвела б до додатного прибутку всіх учасників;

• “груповий ринок” – всі картки умовно можна поділити на три групи. В першій кількість грошей та собівартість є низькими, в другій – середніми, в третій – високими. В ідеальних умовах продавці і покупці однієї групи повинні б були торгувати лише між собою;

• “ринок посередників” – деякі студенти можуть організовувати посередницькі фірми.

З методичної точки зору доцільно кожен раунд грати двічі: перший раз зразу після пояснень правил, другий – після аналізу гри у цьому раунді.

Заняття 5Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.013 с.)