ТОП 10:

Неповний набір виробничих показниківКількість одиниць ресурсу, L ТР МР АР
   
   
   
   
    3,2

 

Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

При аналізі наслідків зміни цін на товари і послуги теорія попиту виділяє ефект заміщення і ефект доходу. Чи виникають ці ефекти при зміні цін на фактори виробництва? За яких умов може виникнути ефект, аналогічний ефекту доходу в споживанні.

 

Завдання

Проведіть класифікацію витрат підприємства виробничої сфери та підприємства сфери послуг. Чим пояснюються відмінності в зміні граничних витрат на цих підприємствах?

 


МОДУЛЬ 2

ТИПИ РИНКОВИХ СТРУКТУР

 

Заняття 7

Конкурентні ринки

 

Питання для обговорення

1. Типи ринкових структур.

2. Правило випуску продукції.

3. Поняття ринку досконалої конкуренції.

4. Визначення оптимального обсягу виробництва досконало конкурентної фірми в короткостроковому та довгостроковому періодах.

 

Теми рефератів

1. Позитивні та негативні риси ринку досконалої конкуренції.

2. Характеристика ринку зернових культур в Україні.

 

Розв’яжіть задачі

1. Короткострокові загальні витрати конкурентної фірми описується функцією: . Визначте, при якому рівні ринкової ціни конкурентна фірма припинить виробництво в короткостроковому періоді.

 

2. Розглянемо конкурентну економіку з великою кількістю фірм, які характеризуються однаковою функцією витрат ТC(q)=1+q3 – 4q2 . Якою має бути ціна, щоб фірма згорнула своє виробництво у короткостроковому періоді?

 

3. Про діяльність фірм, які працюють на ринку досконалої конкуренції, відомо, що собівартість їх продукції визначається як TC=10q2+20. Функція попиту на ринку має вигляд: Q=200-4P. Визначить обсяг продукції, який будуть виробляти кожна фірма, ціну продукції на ринку та кількість фірм в довгостроковому періоді.

 

4. Фірма, що випускає мікрохвильові печі, діє в умовах конкуренції. Функція загальних витрат має вид: .

Визначте, скільки потрібно зробити печей для одержання максимального прибутку, якщо ціна печі дорівнює 60? Чому в цьому випадку дорівнює прибуток фірми?

5. Відновите за даними таблиці про витрати фірми значення відсутніх показників.

Неповні дані про витрати фірми

Q TC FC VC AFC AVC ATC MC
         
           
           

 

6. Розрахуйте середні постійні, середні змінні і середні загальні витрати виробництва продукції фірми на основі наступних даних (за рік):

витрати на сировину і матеріали – 150 тис. грн.;

витрати на освітлення – 10 тис. грн..

транспортні витрати – 20 тис. грн.

витрати на оплату праці управлінського персоналу – 70 тис. грн.;

витрати на оплату праці виробничих робітників-підрядників – 200 тис. грн.;

вартість устаткування – 3 млн. грн. (строк служби – 10 років, схема амортизації – пропорційна амортизація);

оренда приміщення – 10 тис. грн.;

обсяг випуску – 1000 шт. у рік.

Визначте обсяг прибутку фірми, якщо ціна одиниці продукції – 950 грн.

Заняття 8

Питання для обговорення

1. Сутність монополістичної конкуренції.

2. Визначення ціни і обсягу виробництва монопльно конкурентної фірми на короткостроковий період.

3. Визначення ціни і обсягу виробництва монопльно конкурентної фірми на довгостроковий період.

Теми рефератів

1. Порівняльна характеристика ринків досконалої і недосконалої конкуренції.

2. Монополістична конкуренція та її компенсуючі характеристики.

3. Реклама як засіб нецінової конкуренції.

 

Розв’яжіть задачі

1. Відомо, що в довгостроковому періоді граничні витрати монополістично конкурентної фірми залежать від обсягу виробництва як . Попит на продукцію фірми описується формулою .

Знайдіть параметри рівноваги (ціну і обсяг продажів) та зробіть висновок, знаходиться фірма в стані довгострокової чи короткострокової рівноваги. Намалюйте графік.

 

2. Функція середніх витрат фірми – монополістичного конкурента – на своєму ринку . Залишковий ринковий попит на продукцію фірми . Після проведення рекламної кампанії, витрати на яку склали Срекл , залишковий попит збільшився – .

Визначте прибуток фірми до і після проведення рекламної кампанії і зробіть висновки про її ефективність.

 

3. Функція повних витрат фірми – монополістичного конкурента – на певному сегменті ринку . Ринковий попит на продукцію фірми . Після проведення рекламної кампанії, витрати на яку склали Срекл , залишковий попит збільшився – .

Визначте оптимальний випуск і ціну, що установить монополіст на свою продукцію до і після рекламної кампанії. Дайте характеристику ефективності реклами в даному випадку.

 

4. Компанія з виробництва дитячого взуття працює на ринку монополістичної конкуренції. Сукупний доход від продажів і загальні витрати на виробництво залежать від обсягу випуску: , . Визначте параметри довгострокової рівноваги.

5. Фірма здійснює виробництво пральних порошків (тис. тонн у рік) і діє в умовах монополістичної конкуренції. Граничний доход фірми представлений залежністю MR=10-2Q, а зростаюча частина кривої довготермінових граничних витрат задана формулою LMC=2Q–2. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LAC) дорівнює 6, то який надлишок виробничих потужностей буде мати фірма?

 

Заняття 9

Неконкурентні ринки

Питання для обговорення

1. Поняття олігополії.

2. Моделі поведінки фірм-олігополістів.

3. Ціноутворення за принципом «витрати плюс».

4. Визначення чистої монополії.

5. Бар'єри для вступу в галузь.

6. Визначення оптимальної ціни та обсягу виробництва.

7. Показники монопольної влади.

 

Теми рефератів

1. Використання теорії ігор для аналізу олігополістичного ринку.

2. Причини утворення та розпаду картелей.

3. Роль Антимонопольного комітету в регулювання цін на ринках житлово-комунальних послуг.

4. Легальні і нелегальні бар’єри входу в монополістичну галузь.

Розв’яжіть задачі

1. Визначити прибуток кожної функціонуючих на олігополістичному ринку фірм при відсутності змови і при змові, якщо функція ринкового попиту , а середні витрати фірм однакові і становлять для кожної 16.

 

2. Визначити прибуток кожної з фірм на олігополістичному ринку, якщо функції попиту на їх продукцію мають відповідно вигляд: . Валові витрати цих двох фірм представлені залежностями відповідно.

 

3. На ринку діють дві фірми, що виробляють однаковий товар. Функції витрат фірм однакові і мають вид TC=100+20Q+Q2. Функція сукупного попиту на продукцію олігополістів має вид QD = 100 – Р. Знайти рівноважний обсяг випуску кожної фірми.

 

4. На ринку діє дві фірми, що виробляють однаковий товар. Функції витрат фірм однакові і мають вид TC=100+20Q+Q2. Функція попиту на продукцію олігополістів має вид QD=110 – Р. Знайти точку погодженого максимуму.

 

5. На ринку деякого товару діють дві фірми. Функції витрат фірм однакові і мають вид TC=100+20Q+Q2, де Q – обсяг виробництва даної фірми. Якщо фірми діють незалежно, то їх функції реакції мають вид: Q1=20 – Q2/4; Q2=20 Q1/4. Функція ринкового попиту на продукцію фірм – QD=100-Р. Який прибуток одержить перша фірма, якщо друга фірма випустить кількість, що відповідає обсягу змови, а перша найбільш вигідне для неї за даного рішення другої фірми кількість?

 

6. В моделі дуополії Курно зворотна функція попиту задана як . Граничні витрати обох фірм на виробництво товару в умовах постійної віддачі від масштабу однакові і рівні 10.

Визначте випуск кожної фірми, галузі в цілому і ринкові ціни на продукцію фірм, а також прибуток, якщо вони діють самостійно. Як зміняться ці величини, якщо фірми домовляться про співробітництво? Як зміняться параметри рівноваги на ринку в умовах вільної конкуренції?

 

7. Попит в галузі описується функцією . В галузі дві фірми, що взаємодіють за моделлю Курно. Граничні витрати обох фірм дорівнюють нулю.

Визначте обсяг випуску кожної фірми, який максимізує їх прибуток, і ринкову ціну на продукцію. Знайдіть рівень випуску, що забезпечує максимальний прибуток фірмам у випадку, якщо вони утворять картель.

 

8. На олігополістичному ринку діє фірма-лідер, функція витрат якої . Функція ринкового попиту – . Інші фірми можуть поставити за ціною лідера 45 одиниць продукції. Визначте випуск і ціну лідера.

 

9. Функція витрат фірми-монополіста: . Функція попиту на продукцію фірми: . Визначте ціну, при якій прибуток фірми максимальний, і ступінь її монопольної влади.

 

10. Компанія «Ласка» – монополіст на ринку. Функція повних витрат на виробництво - , де – обсяг виробництва за місяць. Визначте, при якому рівні ціни прибуток компанії буде максимальним, якщо відомо, що еластичність ринкового попиту в цій точці за ціною дорівнює –6.

 

11. Функція повних витрат фірми-монополіста: . Функція ринкового попиту на її продукцію: . Держава вводить потоварний податок (на кожну одиницю продукції) в розмірі 2 грн.

Визначте податкові надходження в бюджет, випуск і ціну, які максимізують прибуток монополіста після введення податку.

 

12. У галузі діють п'ять фірм з обсягами випуску 2, 3, 5, 10 і 20% від загального випуску галузі. Інший обсяг випуску приходиться на дрібні фірми, кожна з яких займає 1% ринку.

Зробіть необхідні розрахунки і на їх підставі визначте ступень монополізації галузі.

 

13. Нехай функцію витрат фірми-монополіста можна представити таким чином: . Визначте обсяг виробництва, ціну, загальний доход, економічний прибуток монополіста і ступень його монопольної влади. Функція попиту на товар фірми .

 

Ділова гра. МОНОПОЛІЯ І КАРТЕЛІ

Розглянемо ринок туристичних подорожей. На ньому діє декілька фірм, які організовують купівлю всіх білетів, оплату готелів, відвідування музеїв тощо. Для фірми все перераховане обходиться у $200. Учасники ринку бажають влітку відпочити, але кожен учасник має на руках різну суму грошей. Задача фірм – отримати максимальний прибуток, задача споживачів – відпочити якнайдешевше.

Гра проводиться у 3 раунди, кожен з яких має свої умови. Керівник експерименту повідомляє всім про функцію платоспроможності населення на туристичні подорожі. Ця функція є постійною протягом трьох раундів. Перед початком кожного раунду президенти фірм домовляються про розподіл ринку (квоти продаж та ціни).

Під час першого раунду фірми не мають права порушувати картельної домовленості щодо квоти, але встановлюють свою ціну, яку не можуть змінювати протягом гри.

Під час другого раунду фірми можуть не враховувати домовленості щодо квот. Ціна повинна бути встановлена, але в результаті переговорів з покупцем вона може бути змінена.

Під час третього раунду фірми не можуть порушувати квоти, але можуть проводити цінову дискримінацію (продавати дешевше для деяких верств населення, наприклад, студентів).

На картці фірми повинна бути написана ціна продажу.

 

Заняття 10

Недоліки ринкової системи

Питання для обговорення

1. Поняття зовнішніх впливів.

2. Негативні зовнішні ефекти.

3. Позитивні зовнішні ефекти.

4. Способи корекції труднощів на ринку.

5. Теорема Коуза.

6. Суспільні блага. Проблема «безбілетника».

Теми рефератів

1. Вирішення проблеми негативних ефектів в Україні.

2. Внесок Р.Коуза в розвиток економічної теорії.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.009 с.)