ТОП 10:

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

для студентів денної та заочної форм навчання

Напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»,

Фінанси і кредит» та

Економічна кібернетика»

 

 

Бердянськ - 2014


МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ ТЕОРІЙ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ

Заняття 1

Загальні поняття економічної теорії

Питання для обговорення

Предмет, структура, функції і методологія економічної теорії.

Виробництво і економіка

Ресурси і фактори виробництва.

Економічні системи, їх основні типи.

Проблема виробничих можливостей і ефективності економіки.

Теми рефератів

1. Причини краху марксистсько-ленінської економічної доктрини.

2. Взаємозв’язок економічної теорії і господарської практики.

3. Провідні напрями дослідження сучасної економічної теорії.

4. Недоліки ринкової системи.

5. «Шокова терапія» як модель переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки.

Тестові завдання (завдання з вибором 1 правильної відповіді)

1. З грецького oikonomia перекладається як

а) мистецтво торгівлі;

б) мистецтво виробництва;

в) мистецтво працювати;

г) мистецтво ведення домашнього господарства.

2. Що стало поштовхом для зародження меркантилізму?

а) збільшення кількості фермерських господарств;

б) розвиток товарно-грошових відносин

в) замкнутий цикл виробництва продукції в феодальних господарствах;

г) розвиток ремісництва та виділення ремісників в окремий клас.

3. Меркантилісти ототожнювали багатство з?

а) накопиченням благородних металів, що виконували роль грошей;

б) працею;

в) землею;

г) виробництвом.

4. В чому фізіократи бачили причину багатства?

а) в сфері обігу;

б) в праці в сільськогосподарському виробництві;

в) в будівництві;

г) в транспортній сфері.

5. Засновниками класичної політичної економії були?

а) У. Петті;

б) А. Сміт;

в) Д. Рікардо;

г) всі перелічені особистості.

6. Представники класичної школи є розробниками…

а) трудової теорії вартості;

б) теорії безмежних потреб;

в) теорії поведінки споживачів;

г) теорії витрат виробництва.

7. На які течії в 19-20 ст. розділилась класична політекономічна школа?

а) на меркантилістив та фізіократів;

б) на фізіократів та маржиналістів;

в) на марксистів та маржиналістів;

г) на марксистів та фізіократів.

8. Представники класичної школи вважали ринок…

а) системою, що не потребує втручання держави (саморегулююча рука ринку);

б) системою, що не може існувати без державного регулювання;

в) таким, що потребує часткового втручання держави в ринкові відносини;

г) системою, що не буде існувати в майбутньому.

9. Представники марксистської економічної школи вивчали закони розвитку капіталізму з позицій:

а) робітничого класу;

б) ремісників;

в) духовенства;

г) підприємництва.

10. Обмеженість яких положень марксистської школи піддається критиці сьогодні?

а) неминучість краху капіталізму;

б) заперечення приватної вартості і ринку;

в) зростання зубожіння трудящих;

г) всі відповіді вірні

11. Маржиналісти мотивували економічні наслідки подій через теорію:

а) використання граничних величин;

б) використання мінімальних величин;

в) використання універсальних величин;

г) використання витрат праці

12. Скільки на сьогодні існує сучасних течій в економічній науці:

а) 4;

б) 3;

в) 2;

г) 1.

13. До сучасних напрямів економічної теорії належать:

а) кейнсіанство;

б) неокласицизм;

в) інституціоналізм;

г) всі відповіді вірні.

14. Представники неокласичної школи досліджують:

а)ідеї класичної політекономічної школи в сучасних умовах;

б) необхідність активного втручання держави в економіку;

в) розглядають економіку під впливом політичних, правових, економічних, соціальних факторів;

г) обґрунтовують необхідність поєднання державного та ринкового регулювання економіки.

15. Предметом дослідження кейнсіансів є обґрунтування:

а)ідеї класичної політекономічної школи в сучасних умовах;

б) необхідність активного втручання держави в економіку;

в) розглядають економіку під впливом політичних, правових, економічних, соціальних факторів;

г) обґрунтовують необхідність поєднання державного та ринкового регулювання економіки.

16. Ні відміну від представників кейнсіанської школи інситуціоналісти акцентують увагу на:

а) ідеї класичної політекономічної школи в сучасних умовах;

б) необхідність активного втручання держави в економіку;

в) дослідженні економіки під впливом політичних, правових, економічних, соціальних факторів;

г) обґрунтовують необхідність поєднання державного та ринкового регулювання економіки.

18. Напрям, що поєднує в собі неокласичний та кейнсіанський напрям економічної теорії називається:

а) монетаризм;

б) неокласицизм;

в) інституціоналізм;

г) неокласичний синтез.

19. Які частини входять до складу економічної теорії:

а) основи економічної теорії;

б) мікро- та макроекономіка;

в) мезо- та мегаекономіка;

г) всі відповіді вірні.

20. Фактичний стан економіки досліджує:

а) позитивна економічна теорія;

б) нормативна економічна теорія;

в) позитивно-нормативна економічна теорія;

г) вірної відповіді немає.

21. Нормативна економічна теорія відповідає на запитання:

а) якою повинна бути економіка, за яких умов?

б) який фактичний стан економіки?

в) як поліпшити динаміку розвитку економіки?

г) вірної відповіді немає.

22. Мегаекономіка досліджує закони розвитку економічних процесів на рівні:

а) окремих домогосподарств;

б) економіки на світовому глобальному рівні;

в) національної економіки вцілому;

г) економіки регіонального рівня.

23. Закономірності розвитку та ефективності функціонування галузей вивчає:

а) мезоекономіка;

б) мегаекономіка;

в) макроекономіка;

г) мікроекономіка.

24. Предметом вивчення мікроекономіки є:

а) домогосподарство;

б) галузь національної економіки;

в) національна економіка в комплексі;

г) світова економіка

25.Метод штучного відтворення економічних явищ з метою їх дослідження і подальшого впровадження називається :

а) економічний екперимент;

б) економічне моделювання;

в) аналіз;

г) дедукція.

26. Для визначення подібності та відмінності господарських процесів застосовують:

а) метод наукової гіпотези;

б) метод порівняння;

г) індукція;

д) економічне моделювання.

27. Теоретичні узагальнені твердження, що відображають певні закономірності розвитку економіки:

а) економічні закони;

б) економічні принципи;

в) економічні категорії;

г) економічні властивості.

 

Розв’яжіть задачі

1.Зверніть увагу на рисунок. На ньому накреслена крива виробничих можливостей економіки для двох товарів: жіночих чобіт і парасольок. З урахуванням обмеженості ресурсів можливі наступні поєднання виробництва двох цих товарів:

1) випускає 60 чобіт і 200 парасольок

2) випускає 80 чобіт і 150 парасольок

3) 100 чобіт і 100 парасольок

4) 40 чобіт і 250 парасольок

5) 20 чобіт і 300 парасольок


 

Наприклад в суспільстві виробляється 80 чобіт і 150 парасольок. Попит на чоботи зріс на 10 одиниць. На скільки одиниць необхідно зменшити виробництво парасольок?

2. Уявімо, що 7 осіб в результаті авіакатастрофи опинились на безлюдному острові. Вони потребують двох основних речей: кокосове молоко, щоб задовольнити потребу в рідині, та гілок пальми для будівництва шалашу. В день кожен з них в змозі або зібрати 20 кокосів, або 10 великих гілок. Накресліть криву виробничих можливостей. Далі припустімо, що серед цих 7-ми осіб випадково опинився майстер спорту з важкої атлетики, який здатен збирати 15 великих гілок на день. Покажіть графічно, як зміститься крива виробничих можливостей.

3.Припустімо, заможна сімейна пара купила елітну конюшню і вони заради свого задоволення вирішили самостійно їх доглядати. Кожного коня необхідно спочатку почистити, а потім нагодувати. Чоловік більш вправний, і витрачає на чистку 1 коня 10 хвилин, на годівлю 3 хв. Жінка фізично слабша, і на чистку коня їй потрібно 15 хвилин, а на годування 5хв. Як їм найефективніше поєднати свої зусилля з метою досягнення найвищої продуктивності.

 

4. В процесі виробництва продукції були використані засоби виробництва загальною вартістю 800 грн. Нормативне значення додаткового продукту 110%. Розрахуйте величину сукупного суспільного продукту.

 

5. На підприємстві вироблено сукупного суспільного продукту в розмірі 7000 грн. При цьому вартість засобів та предметів праці використаних в процесі виробництва склала 30 % від сукупного продукту. Величина додаткового продукту 1350 грн. Визначте розмір необхідного продукту та норму додаткового продукту.


Заняття 2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.01 с.)