ТОП 10:

Принципи функціонування податкової системиУкраїни.Аналіз структури державного бюджету України.

 

Розв’яжіть задачі

1. За даними таблиці розрахуйте середні та граничні податкові ставки. Яким є податок:

а) прогресивним?

б) пропорційним?

в) регресивним?

Поясніть чому.

 

Доход Податок Середня ставка податку Гранична податкова ставка
   
   
   
   
   
   

 

Чому в останні роки в розвинених країнах існує тенденція зниження ступеня прогресивності податкових систем?

 

2. Економіка країни характеризується такими даними: фактичний доход за умов повної зайнятості (YF) дорівнює 4000 (у. г. о.); гранична схильність до споживання (MPC) дорівнює 0,8; рівноважний доход (¥*) дорівнює 4200 (у. г. о.).

1) Як повинні змінитися урядові витрати (G) для досягнення економікою стану рівноваги за умови повної зайнятості (при незмінних інших умовах).

2) Як повинна змінитися величина податкових надходжень (Т) (ін­ші показники сталі) для того, щоб економіка досягла стану рівноваги за умови повної зайнятості.

 

3. Економіка країни знаходиться у стані рівноваги за умов, що спо­живання домашніх господарств визначається функцією С = 100 + 0,8∙YV; інвестиції (I) дорівнюють 100; витрати держави (G) на купівлю благ – 200; трансфертні виплати з бюджету (Тr)62,5, а ставка прибуткового податку t(Y) – 0,25. Визначить:

а) рівноважний НД;

б) значення мультиплікатора;

в) стан держбюджету.

4. У моделі закритої економіки (без урахування участі держави) обсяг автономних інвестицій дорівнює 50, а функція заощаджень визначається за формулою: S = 0,2∙Y – 100. В умвах повної зайнятості ця модель досягає рівноваги при обсязі НД (Y) 1000 (у. г. о.).

Як за допомогою держави досягти рівня повної зайнятості за умов, що всі державні витрати повинні здійснюватися за рахунок податків, які стягуються за єдиною (прямою) ставкою прибуткового податку? На скільки при цьому зростає НД?

5. На ринку благ в умовах неповної зайнятості встановилась рівнова­га за таких умов: С=0,5∙YV; I = 100; G = 80; t(Y) = 0,2. Економіка має потенційні можливості збільшити НД (Y) у 1,2 рази. Як держава може змінити витрати на купівлю благ або ставку податку, щоб забезпечити повне використання наявних потужностей при збалансованому державному бюджеті?

6. Національний ринок знаходиться у стані рівноваги при Y = 1000 (у. г. о.).

1) Уряд підвищив ставку прибуткового податку t(Y) на 0,5% та державні витрати (С) на 50 (у. г. о.). Як це вплине на збалансованість держбюджету? Обґрунтуйте свою відповідь.

2) Уряд скоротив на 15 (у. г. о.) трансфертні виплати (Тr) та збільшив на 15 (у. г. о.) купівлю благ (G). Як це вплине на рівноважний НД? Чому?

 

7. В таблиці наведені дані (в у. г. о.) реального обсягу ЧНП (Y) та величини чистих податкових надходжень (T).

Реальний ЧНП (Y) Чисті податкові надходження (Т) Державні закупки (G) Бюджетний дефіцит (надлишок) (G – Т)
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Заповніть таблицю. Визначить характер залежності (пряма чи обернена) між динамікою ЧНП (Y)та зміною податкових надходжень (T).

2) Припустимо, що мультиплікатор інвестицій (m) дорівнює 10. Обсяг інвестиційних витрат зменшився на 10 (у. г. о.). На яку величину скоротиться обсяг рівноважного ЧНП, якщо сума податкових надходжень (Т) не зміниться?

3) Припустимо, що мультиплікатор державних витрат G) дорівнює 10. Уряд планує збільшити рівноважний обсяг ЧНП на 50 (у. г. о.). На яку величину повинні зрости державні закупки (G), якщо сума податкових надходжень (Т) залишається незмінною?

4) Припустимо, що в умовах повної зайнятості величина ЧНП дорівнює 1150 (у. г. о.), а обсяг державних закупок при всіх рівнях реального ЧНП становить 200 (у. г. о.). Розрахуйте дані таблиці (дефіцит бюджету позначте знаком «-»).

5) Уряд планує збільшити обсяг реального ЧНП з 900 (у. г. о.) (економіка в стані повної зайнятості) шляхом зниження чистих податкових надходжень (Т)при всіх значеннях реального ЧНП на 80 (у. г. о.) (обсяг державних закупок (G) не змінюється). Якою буде величина дефіциту (надлишку) держбюджету при обся­зі реального ЧНП 1150 (у. г. о.).

8. Антициклічна фінансово-бюджетна політика принципово спрямована на те, щоб за посередництвом регулювання доходів та витрат протидіяти розвитку економічного циклу та забезпечити стабільний економічний процес.

1. Поясніть різницю між регульованою та автоматично діючою стабілізацією. Наведіть приклади для кожного з цих випадків.

2. Проаналізуйте, який з інструментів – фіскальної чи монетарної політики – дає, як правило, найбільш швидкий ефект. Зверніть увагу при цьому на способи впливу на сукупний попит.

 

9. Чому прихильники економіки пропозиції при проведенні стимулюючої політики більшою мірою орієнтуються на зниження податків, ніж прихильники економіки попиту (кейнсіанці)? Як, з точки зору цих двох економічних шкіл, зниження податків впливає на бюджетний дефіцит?

 

10. Валовий внутрішній продукт за повної зайнятості становить 250 млрд. грн. Фактичний ВВП дорівнює 210 млрд. грн. Податкові надходження становлять 15% від ВВП. Державні закупівлі товарів і послуг дорівнюють 155 млрд. грн., а державні трансфери – 5 млрд. грн.

Визначте, який надлишок чи дефіцит має державний бюджет; зміну сальдо держбюджету за повної зайнятості.

Заняття 16

Монетарна політика держави

 

Питання для обговорення

1. Грошова система: сутність та основні елементи.

2. Структура грошової маси. Грошові агрегати.

3. Пропозиція грошей та фактори, що її визначають. Депозитний та грошовий мультиплікатори.

4. Сутність монетарної політики держави.

5. Пропозиція грошей та бюджетне обмеження.

Теми рефератів

Кейнсіанські та монетаристські погляди на монетарну політику.

2. Аналіз заходів, які застосовує НБУ для стабілі­зації грошово-кредитної системи України в сучасних умовах.

 

Розв’яжіть задачі

1. Пасив балансу комерційного банку містить такі статті (в млн. у. г. о.): внески до запитання – 1000, строкові внески – 500, власний капітал – 200. Норматив мінімального резервного покриття по внес­ках до запитання дорівнює 30%, а по строкових внесках – 20%.

1) На яку суму банк може збільшити кредити, якщо половина внесків до запитання буде переоформлена на строкові внески?

2) Як зміниться ця сума, якщо власники строкових внесків на 40% своїх депозитів придбають цінні папери у банку?

2. Для комерційних банків грошові вклади – це певні зобов'язання.

1. Обґрунтуйте, чому комерційні банки прагнуть отримати по можливості більше вкладів, тобто поширити свої пасивні банківські операції.

2. Як склалася б для комерційних банків ситуація, якщо б усі клієнти банків одразу й одночасно вилучили свої вклади готівкою?

3. Яким може бути надлишковий резерв комерційного банку для того, щоб у будь-який час готівкові внески та виплати були урівно­важені? При цьому передбачається, що комерційний банк не зо­бов'язаний мати будь-який мінімальний резерв.

4. В якому обсязі комерційний банк може здійснювати активні ді­лові операції? Поясніть, від чого це залежить.

 

3. Заданими норми обов'язкових резервів (r) визначить невідомі показники таблиці.

Норма обов'язкових резервів (%) (r)   Грошовий мультиплікатор (m) Максимальний обсяг зростання позик на кожну у. г. о. надлишкових резервів
окремим банком банківською системою
12,5      
     
     
     
     

 

4. Депозити комерційного банку становить 500 млн. грн. Сумарні резерви (обов’язкові та наднормативні) дорівнюють 75 млн. грн. Норма резервування – 10%. Як може змінитися пропозиція грошей, якщо банк використає усі наднормативні резерви для надання позик?

5. Припустимо. що у народному господарстві законом встановлено: грошова маса, яка перебуває в обігу, повинна бути на 40% забезпечена золотом. Золотий запас центрального банку становить 10 (млрд. у. г. о.).

1. Якою може бути допустима маса грошей в обігу?

2. Грошову масу треба збільшити до рівня 30 (млрд. у. г. о.). На скільки млрд. повинні зрости золоті запаси у Центральному банку?

3. Поясніть, яким чином законодавче положення про покриття грошової маси діє як «автоматичне гальмо» у механізмі емісії паперових грошей емісійним банком.

 

6. Раніше довіра до грошей та їх стабільності створювалась тим, що вони забезпечувалися золотом та сріблом. Для грошового обігу України подібного законодавчого положення більше не існує.

1. На чому заснована довіра громадян до української гривні?

2. Хто в Україні приймає рішення про регулювання грошової маси?

Заняття 17

Зайнятість та соціальний захист населення

 

Питання для обговорення

1. Ринок робочої сили.

2. Поняття та види безробіття.

3. Втрати від безробіття та його причини.

4. Закон Оукена.

5. Поняття соціальної справедливості.

6. Поняття бідності.

7. Показники рівня життя населення.

Теми рефератівПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.009 с.)