ТОП 10:

Об’єкта права інтелектуальної власності 

м. Полтава «___»__________20__р.

 

Власник об’єкта права інтелектуальної власності (далі – Ліцензіар), в особі Прасолова Євгена Яковича, захищеного патентом України на корисну модель № 26585 «ІГРАШКА-ЦУКЕРКА "КОЗАК З СЮРПРИЗОМ"» з однієї сторони, та Відкрите Акціонерне товариство "ПОЛТАВАКОНДИТЕР" (далі – Ліцензіат), в особі директора Плактова Ігоря Семеновича, якій діє на підставі Статуту підприємства, з другої сторони, приймаючи до уваги, що Ліцензіат бажає придбати на умовах цього Договору (далі - Договір) невиключну ліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності (далі ОПІВ) з метою застосування та іншого введення в цивільний оборот продукту за ліцензією, Сторони домовились про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, які використовуються в даному Договорі означають:

1.1. Об’єкт права інтелектуальної власності (ОПІВ) – корисна модель «ІГРАШКА-ЦУКЕРКА "КОЗАК З СЮРПРИЗОМ"», що захищена патентом України № 26585.

1.2. Конфіденційність – здійснення заходів щодо запобігання випадкового та навмисного розголошення відомостей, які стосуються використання ОПІВ у межах, що перевищують опубліковані у офіційних віданнях відомості.

1.3. Територія –територія в межах України, де вводиться у цивільний оборот продукт за ліцензією.

1.4. Продукт за ліцензією – цукерка у відповідності з ОПІВ, що виготовлена і запропонована для продажу на території.

1.5. Роялті – періодичні платежі, що одержані за використання ОПІВ.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на строк дії Договору невиключну ліцензію на право використання ОПІВ «ІГРАШКА-ЦУКЕРКА "КОЗАК З СЮРПРИЗОМ"», що захищений патентом України на корисну модель № 26585, публікація від 25.09.2007, Бюл. № 15, 2007 р., на умовах цього договору на території.

2.2. При цьому Ліцензіату надається право на використання та інше введення в цивільний оборот продукту за ліцензією на території.

2.3. Ліцензіат за отримання та використання права по п. 2.2. сплачує Ліцензіару винагороду.

 

3. ГАРАНТІЇ, ПРАВА ТА ОБВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Ліцензіар гарантує наявність у нього наданих Ліцензіату за Договором прав.

3.2. Ліцензіар заявляє, що йому нічого невідомо про права третіх осіб, що можуть бути порушені Договором.

3.3. Ліцензіар заявляє про можливість використання ОПІВ на території.

3.4. Ліцензіар має право:

- одержувати від Ліцензіата винагороду за використання ОПІВ відповідно до обсягів виробництва та збуту продукції.

- знайомитись з бухгалтерськими та іншими документами Ліцензіата, що стосуються використання ОПІВ.

3.5. Ліцензіар зобов’язується:

- надавати Ліцензіату технічну допомогу та консультації щодо використання ОПІВ на території;

- протягом строку дії Договору, за результатами використання ОПІВ на території та пропозицією Ліцензіата, надавати останньому, на основі додаткових угод (протоколів, актів тощо), удосконалення та поліпшення щодо ОПІВ, у тому числі «ноу-хау», що стосуються ОПІВ;

- не чинити дій, що суперечать умовам Договору та завдають шкоду і збитки Ліцензіату.

- підтримувати чинність патенту України № 26585 протягом усього строку дії даного Договору;

- здійснити реєстрацію Договору у Державному Департаменті інтелектуальної власності України.

3.6. Ліцензіат має право:

- одержувати від Ліцензіара технічну та консультативну допомогу щодо використання ОПІВ на території.

3.7. Ліцензіат зобов’язаний:

- виплачувати Ліцензіару винагороду в порядку та розмірі, передбачених Договором та додатками до нього, які є невід’ємною частиною Договору;

- звітувати перед Ліцензіаром про обсяги фактичного використання ОПІВ;

- на вимогу Ліцензіара надавати йому можливість ознайомитись з бухгалтерськими та іншими документами, що стосуються використання ОПІВ;

- взяти на себе усі документально підтверджені витрати, що пов’язані наданням Ліцензіаром технічної допомоги та консультацій, передбачених пп. 3.5, 3.6 Договору.

 

4. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ

4.1. Протягом дії Договору Сторони зобов’язуються без затримки інформувати одна одну про усі удосконалення та поліпшення, що стосуються використання ОПІВ.

4.2 Сторони зобов’язуються надавати одна одній всю інформацію про зазначені в п.4.1 удосконалення та поліпшення, що необхідна для їх здійснення. Умови щодо передачі удосконалень та полишень, а також відповідних взаєморозрахунків, будуть погоджуватися Сторонами додатково та оформлятися окремими додатками, які є невід’ємною частиною Договору.

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1 Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність інформації щодо використання ОПІВ, за виключенням інформації, що опублікована в засобах масової інформації.

5.2. У випадку розголошення конфіденційної інформації винна в цьому Сторона повинна відшкодувати пов’язані з таким розголошенням матеріальні та моральні збитки другої Сторони в визначеному чинним законодавством України порядку.

 

6. ПЛАТЕЖИ

6.1 За надання прав, передбачених Договором, Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду, сума якої визначається в Додатку № 1 до Договору.

6.2. Ліцензіат здійснює платежі у вигляді роялті згідно акту про використання ОПІВ та щомісячної довідки про отриманий продукт за ліцензією не пізніше 15-го числа місяця, що слідує за розрахунковим кварталом.

6.3.При зміні ціни продукту за ліцензією за угодою Сторін Договору ставка роялті може бути переглянута.

6.4. Всі розрахунки з бюджетом по платежах, передбачених пп. 6.1-6.3 Договору здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧЕК

7.1. У разі виникнення суперечок щодо Договору Сторони здійснюють усі заходи для вирішення їх шляхом переговорів.

7.2. У випадку неможливості вирішення суперечок, зазначених у п.7.1, шляхом переговорів їх вирішують у судовому порядку.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє потягом чинності патенту.

8.2. Кожна Сторона має право розірвати Договір достроково шляхом письмового повідомлення другої Сторони, якщо остання порушить умови Договору та не усуне ці порушення протягом шести місяців після згаданого повідомлення другої Сторони. Під час розірвання цього Договору Сторони підписують Акт взаєморозрахунків.

8.3. За погодженням Сторін Договір може бути розірваний достроково. Під час розірвання Договору Ліцензіат втрачає право на використання ОПІВ, а Сторони підписують Акт взаєморозрахунків.

 

9. ІНШИ УМОВИ

9.1. Всі зміни та доповнення до Договору є його невід’ємною частиною за умов, що вони здійснені у письмовій формі, підписані Сторонами та не суперечать чинному законодавству України.

9.2. В разі невиконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

9.3. Розмір відшкодування збитків Договору, не може перевищувати в загальній сумі фактично одержаних чи виплачених за пп.6.1-6.5 даного Договору сум в межах одного кварталу, за умови, що Сторони не домовились про інше.

9.4. З метою якісного супроводу ліцензії Ліцензіат в межах своїх повноважень та з додержанням трудових відносин і конфіденційності, заохочує спеціалістів, які приймають безпосередню участь в цьому процесі.

9.5. Сторони мають статус платника податку на загальних умовах, передбачених Законами України «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про оподаткування фізичних осіб» зі змінами і доповненнями.

9.6. Договір укладено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони та один для реєстрації в Державному Департаменті інтелектуальної власності України.

 

10 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПИСДПИСИ СТОРІН:

 

ЛІЦЕНЗІАР: ЛІЦЕНЗІАТ:  
Адреса проживання: 36007, м. Полтава, вул. Баленка,10,кв.14; паспорт ММ № 267295 виданий Полтавським УМВС України в Полтавської обл., 23.08.1997р.; ідентифікаційний код № 2138501593 __________________ Є.Я. Прасолов Відкрите Акціонерне товариство "ПОЛТАВАКОНДИТЕР" вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава, 36039 р/р 26008001045461, АКБ "Укрсоцбанк" МФО 300432 ЄДРПОУ 30879743 Код платника ПДВ: 400196724152 Свідоцтво № 75482183 Директор ___________ І.С. Плактов М.П.

 

Контрольні запитання

1. Кому принадлежат имущественные права на ОИС?

2. Какие существуют формы использования имущественных прав на ОИС?

3. По каким договорам меняется владелец ОИС?

4. По каким договорам передаются права на использование ОИС?

5. Формы платежей по лицензионным договорам. Какие их преимущества и недостатки?

6. Какие подходы при оценке ОИС наиболее широко используются?


ЗАНЯТИЕ № 7Последнее изменение этой страницы: 2016-08-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.008 с.)