ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять 

Суми

ДВНЗ «УАБС НБУ»


УДК 349.42

 

 

Рекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», протокол № 4

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін, протокол № 5 від 14 грудня 2012 року

 

 

Укладач:

асистент

Є.А. Самойленко

Рецензенти

к.ю.н., доцент В.М. Завгородня,

к.ю.н. А.Л. Чернявський

 

Відповідальний за випуск

к.і.н., к.ю.н., доцент

А.О. Ткаченко

Аграрне право : Методичні вказівки щодо проведення семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять / Уклад. Є.А. Самойленко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 101с.

 

Методичні вказівки містять положення, спрямовані на сприяння отримання глибоких теоретичних знань та необхідних практичних навичок з дисципліни «Аграрне право».

 

УДК 349.42

 

 

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012

 


ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 

Тема 1. Предмет, метод та система аграрного права . . . . . . . . . . . . . . 12
Тема 2. Джерела аграрного права. Аграрні правовідносини . . . . . . . . 12
Тема 3. Правові основи державного регулювання аграрного виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Тема 4. Правові основи проведення аграрної реформи. Правове регулювання переходу до ринку в АПК . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Тема 5. Організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки. Правове становище суб’єктів аграрного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Тема 6. Правовий режим земель, які використовуються суб’єктами аграрного господарювання та охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві . . . . . . . . 30
Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

 

Тема 8. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Тема 9. Правове регулювання фінансової діяльності та оподаткування сільськогосподарських підприємств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Тема 10. Аграрно-договірні зобов’язання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Тема 12. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Тема 13. Правове регулювання соціального розвитку села . . . . . . . . . 62

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ Індивідуально-консультативнИХ ЗАНЯТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

 


ВСТУП

 

Аграрне право – одна з найбільш складних дисциплін, які вивчають студенти вищих юридичних навчальних закладів. Труднощі в освоєнні цього курсу зумовлені динамічними змінами, що відбуваються в правовому регулюванні аграрних відносин, великим обсягом нормативного матеріалу, комплексним характером галузі тощо. Мета цього видання – допомогти студентам в освоєнні курсу «Аграрного права України».

Методичні вказівки до семінарських (практичних) та індивідуально-консультативних занять з курсу «Аграрне право» розроблені у відповідності до навчального плану по підготовці студентів за спеціальністю «Право» і охоплюють широкий спектр методичних рекомендацій та прийомів для змістовного проведення занять по даній дисципліні в розрізі 13 тем.

Видання складається з опису структури навчальної програми дисципліни, методичних вказівок щодо проведення як семінарських та практичних занять, так і індивідуально-консультативної робти; міститься широкий спектр основної і додаткової літератури для підготовки до занять та іспиту.

В межах методичних вказівок розглядаються питання: предмету, методу, системи, принципів та джерел аграрного права України, аграрних відносин; правових основ державного регулювання і державного управління в аграрному секторі економіки; правових аспектів аграрної та земельної реформ, правового регулювання ринкових відносин в АПК; правового становища суб’єктів аграрного права, їх участі в аграрно-договірних відносинах та зовнішньоекономічній діяльності. Приділяється увага правовому регулюванню використання природних ресурсів та охорони довкілля у сільському господарстві, здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності, соціального розвитку села.

Матеріал курсу «Аграрне право» базується на теоретичних знаннях, отриманих в результаті вивчення теорії держави і права, конституційного, адміністративного, цивільного, екологічного, земльного права.

В результаті вивчення курсу «Аграрне право» студенти повинні знати:

· загальні поняття аграрного права;

· зміст державної політики України в галузі регулювання аграрного виробництва та реформування аграрного сектору економіки;

· сутність перетворень, що відбуваються в Україні в процесі аграрної реформи;

· законодавство України, яке регулює аграрні правовідносини, а також судову практику в цій сфері;

· систему і компетенцію органів державного управління сільським господарством;

· організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки;

· правовий режим земель, які використовуються суб’єктами аграрного господарювання;

· зміст заходів з охорони навколишнього природного середовища в сільському господарстві;

· правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності;

· правове регулювання фінансової діяльності та оподаткування сільськогосподарських підприємств;

· напрямки зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання та їх правове регулювання;

· види договірних зобов’язань, які можуть виникати в аграрній сфері;

· правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції;

· правове регулювання соціального розвитку села.

Після освоєння навчальної дисципліни «Аграрне право» студенти повинні вміти:

· використовувати набуті знання при аналізі та тлумаченні положень аграрного законодавства;

· правильно застосовувати норми аграрного законодавства;

· орієнтуватися в сутності перетворень, що відбуваються на селі за умов аграрної та земельної реформ.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с інд с.р. л с інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Загальна частина аграрного права України
Тема 1. Предмет, метод та система аграрного права
Тема 2. Джерела аграрного права. Аграрні правовідносини
Тема 3. Правові основи державного регулювання аграрного виробництва
Тема 4. Правові основи проведення аграрної реформи. Правове регулювання переходу до ринку в АПК
Тема 5. Організаційно-правові форми господарювання в аграрному секторі економіки. Правове становище суб’єктів аграрного права
Тема 6. Правовий режим земель, які використовуються суб’єктами аграрного господарювання та охорона навколишнього природного середовища в сільському господарстві
Тема 7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства
Модульна контрольна робота
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Особлива частина аграрного права України
Тема 8. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності
Тема 9. Правове регулювання фінансової діяльності та оподаткування сільськогосподарських підприємств
Тема 10. Аграрно-договірні зобов’язання
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання
Тема 12. Правове регулювання якості та безпечності сільськогосподарської продукції
Тема 13. Правове регулювання соціального розвитку села
Модульна контрольна робота
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.006 с.)