ТОП 10:

Ставки заробітної плати професорсько-викладацького складу диференційовані , залежно від посади, яку він обіймає, вченого звання (професор, доцент), вченої ступені (доктор, кандидат наук).Викладачі вищих учбових закладів - професори, доценти, викладачі і асистенти - на протязі 6-годинного робочого дня повинні вести всі види учбово-методичної і науково-дослідної роботи у відповідності з навчальним планом і планом науково-дослідної роботи.

Фонд заробітної плати професорсько-викладацького складу розраховується виходячи із середньої ставки заробітної плати по вищому учбовому закладу і середньорічної кількості посад професорсько-викладацького персоналу. Середня ставка заробітної плати приймається виходячи із середньої тарифної ставки, яка роззрахована за штатним розписом.

Оплата спеціалістів, які залучаються до навчальної роботи поза штатом, здійснюється за рахунок погодинного фонду.

Фонд заробітної плати керівних, адміністративно-господарських працівників і обслуговуючого персоналу вузів визначається, як правило, в індивідуальному порядку в залежності від обсягу та специфіки роботи учбового закладу, а також затверджених посадових окладів або на підставі типових штатів.

Крім того, в кошторисі доходів і видатків передбачаються затрати (видатки) на придбання предметів і матеріалів, видатки на відрядження, оплату послуг з утримання вищого учбового закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дослідження та розробки.

Значну питому вагу у видатках вузів займають видатки на стипендії. Згідно з новою бюджетною класифікацією витрати на стипендії відносяться до категорії «Субсидії і поточні трансферти» код 1342 - стипендії.

Стипендії - грошове забезпечення, що регулярно надається особам, які навчаються на денних відділеннях за рахунок коштів державного бюджету, а також особам, які проходять підготовку в аспірантурі та докторантурі. Стипендія призначається встигаючим студентам, що мають середній бал успішності 4 і вище. До числа встигаючих належать студенти, які не мають академічної заборгованості за результатами підсумкового контролю. Студентам до першого підсумкового контролю стипендія призначається у мінімальному розмірі.

За особливі успіхи у навчанні та науково-технічній творчості студентам можуть встановлюватися персональні стипендії у межах стипендіального фонду відповідно положення, що затверджується навчальним закладом.

За рішенням ради навчального закладу утворюється фонд соціальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам. Вказаний фонд, що утворюється за рахунок нарахування не менше 10% від стипендіального фонду та коштів, одержаних з інших джерел, граничними розмірами не обмежується, і в кінці року невитрачений його залишок до бюджету не вилучається.

Стипендії студентам виплачуються в межах доведених лімітів стипендіального фонду. В межах доведених лімітів навчальні заклади вирішують питання призначення стипендій, забезпечуючи її виплату в першу чергу студентам з числа дітей сиріт і дітей, що залишились без піклування батьків, та малозабезпечених сімей.

До вищих навчальних закладів освіти відносяться також заклади освіти І і ІІ рівнів акредитації. Це:

- коледж - вищий заклад освіти, або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного (кількох) споріднених напрямків підготовки або спеціальностей;

- технікум - вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету
академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.

Основними виробничими показниками закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації - це число студентів і груп, які визначаються по денному, вечірньому і заочному навчанню. Середньорічна кількість студентів розраховується як і по вищим учбовим закладам III і IV рівнів .

Фонд заробітної плати планується з врахуванням числа груп студентів, які визначаються по перехідних групах виходячи із фактичного наповнювання (25-30 студентів), а для нового прийому - за плановим наповнюванням (по денному відділенню - 30 чоловік, по вечірньому - не менше 20 чоловік в групі). Середньорічна кількість груп визначається в залежності від строків випуску і прийому.

До фонду заробітної плати навчальних закладів І і II рівнів акредитації входить заробітна плата педагогічного персоналу, доплата за перевірку письмових робіт, керівництво предметними комісіями, завідування лабораторіями і кабінетами, класне керівництво, а також заробітна плата учбово-допоміжного і адміністративно-обслуговуючого персоналу. Фонд педагогічної заробітної плати визначається виходячи із середньої ставки педагога і загального числа педагогічних ставок. Ставки заробітної плати педагогам встановлюються в залежності від освіти, кваліфікації і виплачуються в середньому за 3 години викладацької роботи в день, або 720 годин в рік. Усі інші затрати плануються аналогічно як і по вищих учбових закладах III і IV рівнів акредитації.

Професійно-технічна освіта. Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

До професійно-технічних навчальних закладів належать:

- професійно-технічне училище відповідного профілю;

- професійне училище соціальної реабілітації;

- вище професійне училище;

- художнє професійно-технічне училище;

- вище художнє професійно-технічне училище;

- училище - агрофірма;

- центр професійно-технічної освіти;

- навчально-виробничий центр;

- центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

- навчально-курсовий комбінат;

- інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту.
Засновниками професійно-технічного навчального закладу можуть бути центральні і місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадяни України.

Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у державних професійно-технічних навчальних закладах у межах обсягів державного замовлення, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Установи професійно-технічної освіти та професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності утримуються за рахунок коштів відповідних замовників.

Обсяги бюджетного фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів та установ не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.

Додатковими джерелами фінансування професійно-технічного навчального закладу є кошти, одержані за:

- професійну підготовку понад державне замовлення, курсову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами;

- надання додаткових платних освітніх послуг.

Чисельність навчальних груп в професійно-технічних навчальних закладах для теоретичного навчання встановлена 25-30 учнів. Для виробничого навчання 12-15 учнів. Зведений розрахунок по професійно-технічним закладам складається на підставі середніх норм на одного учня.

Кількість годин викладацької роботи на групу приймається виходячи із встановлених навчальним планом годин обов'язкових занять. В професійно-технічних закладах, де навчання ведеться по декількох спеціальностям, розрахунок кількості годин занять складається окремо по кожній спеціальності. Фонд заробітної плати визначається виходячи із середнього числа педагогічних годин на групу, середньорічної кількості груп і розміру оплати за педагогічну навчальну годину.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.031 с.)