ТОП 10:

Видатки бюджетів на утримання дитячих дошкільних закладів.Дошкільний виховний заклад є закладом освіти, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровлені, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку. До дошкільних виховних закладів належать: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки з короткочасним , денним, цілодобовим та цілорічним перебуванням дітей.

У разі потреби можуть створюватись такі типи дошкільних виховних закладів: загального розвитку, компенсуючі, комбіновані, сімейні.

До дитячих ясел приймаються діти віком від 2 місяців до 3 років, до дитячого садка - від 3 до 7 років, до дитячих ясел-садка - від 2 місяців до 7 років. За рішенням загальних зборів або ради дошкільного виховного закладу групи можуть комплектуватись з дітей одного і різного віку. У групи з цілодобовим перебуванням приймаються діти віком від 1,5 року.

Режим роботи дошкільного виховного закладу встановлюється місцевими органами державної виконавчої влади, з урахуванням потреб батьків. Початок роботи - не раніше як о 6 годині 30 хвилин, закінчення - не пізніше як о 20 годин 30 хвилин.

Фінансово-господарська діяльність державного дошкільного виховного закладу здійснюється за рахунок бюджетних і залучених коштів.

Джерелами формування коштів державного дошкільного виховного закладу є:

- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, не нижчому від
передбаченого нормативним фінансуванням дошкільних виховних закладів;

- кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

- доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;

- дотації органів державної виконавчої влади та місцевого і регіонального самоврядування.;

- кредити і позики банків;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств,
установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Дошкільні виховні заклади, створені підприємствами, установами, організаціями, кооперативами або приватними особами, утримуються за кошти засновників. Видатки на утримання дошкільних виховних закладів залежать від кількості груп, дітей і числа днів перебування однієї дитини в дитячій установі. Головним показником при плануванні є число дітей в дитячій установі. Планом передбачається кількість дітей в дитячій установі на кінець року, що планується. Для розрахунку видатків на дитячі дошкільні установи необхідно визначити чисельність дітей на початок року і їх середньорічний контингент. Цей контингент для окремих установ встановлюється виходячи із кількості дітей (групи) на початок року і його збільшення з врахуванням строків введення нових місць. Наприклад, на початку року , в дитячому садку було 125 дітей (5 груп), приріст на кінець року становитиме 25 дітей(одна група, яка відкривається з 1 вересня). В цьому випадку середньорічний , контингент буде 133 дітей (125+ 25 х4/12), середньорічна кількість груп 5,33 (5 +1/3). При зведеному плануванні середньорічний контингент дітей визначається із розрахунку відкриття нових місць у другій половині року.

Витрати на заробітну плату плануються у відповідності до затверджених типових штатів і ставок заробітної плати. Чисельність штатних одиниць залежить від кількості груп і тривалість перебування дітей в дитячій установі. Ставки заробітної плати педагогам і вихователям встановлюються із врахуванням освіти, стажу педагогічної роботи та кваліфікації.

Існуюча в даний час ставка заробітної плати вихователям виплачується за 6 годин роботи в день. Наприклад, для дитячого закладу, який працює 10 годин і має три групи, передбачається оплата 30 годин виховної роботи, що відповідає 5 ставкам (або 1,7 ставки на кожну групу). Заробітна плата завідуючих дитячими садками встановлюється залежної від стажу роботи, кількості вихованців, кваліфікації, а також з врахуванням часу роботи дитячого садка.

Витрати на харчування плануються за встановленими грошовими нормами затрат на одну дитину в день.

У дитячих дошкільних закладах передбачаються витрати на придбання іграшок, посібників і матеріалів для занять з дітьми, на проведення дитячих свят, які плануються за нормами на одну дитину в рік.

Витрати на придбання обладнання, м'якого інвентаря і обмундирування по дитячим садкам визначаються за встановленими нормами з врахуванням інвентаря і обладнання, яке є в наявності.

При зведеному плануванні бюджетні кошти визначаються за середніми сумами видатків на одну дитину з виокремленням затрат на заробітну плату, харчування і інше. Плата батьків планується також в середньому на одну дитину в сумах, які склались за звітними даними за минулі роки.

Бюджетне фінансування підготовки кадрів.

Видатки на вищі учбові заклади. Державний вищий заклад освіти є суб'єктом освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення освітніх потреб особи, суспільства і держави.

В Україні діють такі види вищих закладів освіти:

- університет - багато профільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних та інших напрямків науки, техніки і культури за освітньо-природничими програмами всіх рівнів, має розвинуту інфраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ;

- академія - вищий навчальний заклад освіти, який здійснює підготовку
фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів в окремо визначеній галузі знань або виробництва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності;

- інститут - вищий заклад освіти або підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову та науково-виробничу діяльність.

Вищому закладу освіти належать:

- грошові кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними або юридичними особами у формі дарунку, пожертвування або за заповітом; :

- доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об'єкти власності. Фінансування вищих закладів освіти здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування. Додатковими джерелами фінансування є:

- кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації,
перепідготовку кадрів, відповідно до укладених договорів;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи,
виконання закладом освіти на замовлення підприємств, установ
організацій та громадян;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,
підприємств, цехів і господарств від надання в оренду приміщень, споруд,
обладнання;

- дотації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;

- кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від
розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних
коштів;

- валютні надходження;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств
установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти.

Бюджетні кошти та інші надходження на утримання вищого закладу освіти повинні використовуватись на придбання предметів постачання і матеріалів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу.

Вищий учбовий заклад самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до кошторису доходів і видатків.

Крім того, за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами вуз може здійснювати додаткові платні послуги навчання за межами, встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види платних послуг. Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

Для планування видатків на вищі навчальні заклади визначається контингент студентів на плановий рік з врахуванням їх випуску і прийому. Розрахунок складається окремо по денному, вечірньому і заочному навчанню.

Для визначення середньорічного числа студентів застосовується формула:

К = К1 -1/2 В + 1/3 П; де:

К - середньорічний контингент студентів;

К1 - контингент на початок року;

В - випуск студентів (випуск планується з 1 липня);

П - прийом студентів (планується з 1 вересня)

При розрахунку середньорічного контингенту студентів враховується можливий відсів студентів.

У фонд заробітної плати вищих учбових закладів включається заробітна плата штатного професорсько-викладацького персоналу, осіб, які залучаються на педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, а також заробітна плата адміністративно-технічного, навчально-допоміжного і іншого персоналу.

Фонд заробітної плати професорсько-викладацького персоналу визначається виходячи із двох показників: числа посад і середньої ставки заробітної плати. Число посад визначається за розрахунковим коефіцієнтом виходячи із кількості студентів і аспірантів на одного викладача. Ці коефіцієнти встановлені для вечірніх і заочних відділень з групами вузів і факультетів відповідно до профілю підготовки студентів \ аспірантів, а для денних - за нормами кількості студентів на одного викладача.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.006 с.)