ТОП 10:

Для цієї групи встановлені дві за стажем групи - до 8 років і понад 8 років. Граничне навантаження вчителя 1 – 4 класів на тиждень становить 20 годин., для вчителів 5 – 11, класів -18 годин.Зміна розмірів ставок заробітної плати вчителям здійснюється при:

- зміні розміру мінімальної заробітної плати;

- здобутті освіти;

- отриманні відповідної категорії за наслідками атестації.

Ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються:

- вчителям, які мають звання "Заслужений вчитель", "Народний вчитель";

- вчителям-методистам;

- старшому вчителю, вихователю-методисту.

Доплати встановлюються за:

- класне керівництво;

- перевірку зошитів і письмових робіт;

- завідування учбовими кабінетами;

- обслуговування обчислювальною технікою;

- завідування учбово-дослідними ділянками.

Місячна заробітна плата педагогічним працівникам визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і діленням отриманого добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Для розрахунку фонду заробітної плати педагогічним працівникам на рік необхідно мати такі показники:

- загальну кількість ставок на всі класи;

- число ставок на один клас;

- середню місячну ставку вчителя;

- місячний фонд заробітної плати по кожній групі класів.

Для розрахунку цих показників треба знати кількість класів на 1.01. і на 1.09 і кількість годин, встановлених навчальним планом.

Кількість педагогічних ставок визначається шляхом ділення загального числа годин учбових занять в тиждень з кожної групи класів на норму учбового навантаження вчителя.

Середня ставка заробітної плати вчителя і число педагогічних ставок на 1
клас розраховуються за даними тарифікаційних списків вчителів. Для цього місячний фонд заробітної плати по кожній групі класів ділиться на відповідну кількість педагогічних ставок.

Шляхом ділення педагогічних ставок на кількість класів визначаємо число ставок на один клас. Для визначення фонду заробітної плати вчителям на рік місячний фонд множиться на відповідну кількість місяців: для сільських шкіл - 8 і 4 місяці, для міських шкіл - 8,5 і 3,5 місяців. Фонд заробітної плати навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу визначається виходячи із типових штатів і посадових окладів (ставок).

Чисельність цього персоналу на початок планового року визначається з врахуванням фактичної наявності і можливого доукомплектування в межах типових штатів, а на кінець року - з врахуванням змін числа класів, учнів і інших показників, залежно від яких встановлюються штати.

Середня ставка заробітної плати на місяць визначається з кожної групи посад навчально-допоміжного і адміністративно-господарського персоналу на підставі наступних документів:

- по персоналу, ставки заробітної плати яким встановлені в залежності від об'єму роботи, освіти - згідно тарифікаційних списків;

- по персоналу, посадові оклади яким встановлені в твердих сумах - згідно з штатним розписом.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (1130). Ця категорія включає:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали;

- продукти харчування;

- м'який інвентар та обмундирування;

- оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів;

- оренда та експлуатаційні послуги;

- поточний ремонт обладнання, інвентаря, будівель, споруд та приміщень;

- послуги зв'язку;

- оплата інших послуг та інші види (представницькі видатки, обов'язкові
платежі в бюджет, штрафні санкції, видатки за ліцензування, видатки на сплату держмита тощо).

Видатки на відрядження (код. 1140). До цієї категорії відносяться видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, наради і конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160). Сюди відносяться платежі з оплати бюджетними установами:

- теплопостачання;

- водопостачання і водовідведення;

- електроенергії;

- природного газу;

- оплата інших видів енергії (вугілля., дров, інше);

Капітальні видатки (код 2000). Ця категорія включає платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації витрат, пов'язаних з руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (код 2100). Дана категорія передбачає витрати на нові або існуючі товари тривалого користування, які купують або створюються власними силами. Ця категорія охоплює лише витрати на товари, термін служби яких перевищує один рік. Сюди відносяться такі види товарів тривалого користування як нерухомі основні фонди, в тому числі житлові споруди, а також рухомі основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування. Ця категорія охоплює також платежі, направлені на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі основних фондів.

Фінансування видатків на школи-інтернати

Загальна школа-інтернат - навчально-виховний заклад, який надає допомогу сім'ї у вихованні дітей, реалізації потреб суспільства і держави у загальній середній освіті відповідно до інтересів, здібностей і нахилів особистостей.

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат є навчально-виховним лікувально-реабілітаційним закладом, що забезпечує поєднання загальноосвітньої підготовки в обсязі державних вимог до освіти з тривалим оздоровленням, лікуванням та реабілітацією учнів.

Загальноосвітній інтернатний заклад може мати у своєму складі: початкову і основну школи (І і II ступені) або початкову, основну і старшу школу (І, ІІ і III ступені).

Загальноосвітня школа-інтернат визначає мережу та наповнюваність класів на основі нормативів фінансування на одержання загальної середньої освіти в обсягах державних стандартів.

За утримання дітей у загальноосвітній школі-інтернаті з батьків або осіб, які їх замінюють, в установленому порядку стягується плата, яка направляється до бюджету. За рішенням державних адміністрацій, на території яких знаходяться школи, батьки або особи, які їх замінюють, в установленому порядку можуть бути звільнені від плати за утримання дітей у школі-інтернаті. Плата за утримання дітей у санаторній школі-інтернаті з батьків не береться.

Вихованці загальноосвітніх інтернатних закладів відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом, м'яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, шкільними приладдями, іграми та іграшками , матеріалами для організації гурткової роботи, розвитку творчих здібностей.

По закінченні загальноосвітньої школи-інтернату вихованцям видається безкоштовно комплект літнього одягу і взуття, яке було в користуванні під час навчання в школі-інтернаті, а за бажанням батьків та осіб, які їх замінюють, із урахуванням матеріального стану сім'ї може безкоштовно видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що було в їхньому користуванні під час навчання.

Фінансово-господарська діяльність загальноосвітньої школи-інтернату
здійснюється на основі кошторису доходів і видатків. 1

Джерелами формування коштів школи-інтернату є:

- кошти місцевого (державного) бюджету, що надходять у розпорядження школи-інтернату;

- кошти, отримані за надання шхолою-інтернатом додаткових освітніх послуг;

- прибутки від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,
підприємств, цехів і господарств, від оренди приміщень, споруд,
обладнання;

- дотації органів державної і місцевої влади;

- кредити банків;

- добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, .
установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб.

У загальноосвітній школі-інтернаті утворюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше одного відсотка від витрат на її поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

У бюджетній класифікації виділено декілька типів шкіл-інтернатів, а саме:

- загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати;

- загальноосвітні школи-інтернати для дітей сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків;

-дитячі будинки;

- спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;

- загальноосвітні школи соціальної реабілітації.

Школи-інтернати організовані по типу повної середньої освіти із загальним числом вихованців не менше 240 або повної загальної середньої освіти із загальним числом вихованців не менше 280. Наповнення класів становить 35 учнів по І-ІХ класах і 30 учнів - по Х-ХІ класах.

Заробітна плата вчителів шкіл-інтернатів планується як і в загальноосвітніх школах, але додатково передбачається штат вихователів із розрахунків на кожну групу 1 – 9 класівдві ставки і 10-11 класів - одна ставка. Ставка заробітної плати вихователя встановлюється за 5 годин роботи в день. Посадові оклади директорам шкіл-інтернатів, в залежності від числа учнів, встановлені на 50-80% вище окладів директорів. А завідувачам навчальною частиною - на 25% вище окладів завідувачів навчальною частиною загальноосвітніх шкіл. У доповнення до штатів адміністративно-обслуговуючого персоналу загальноосвітніх шкіл встановлюються посади лікаря, медсестри, працівників кухні та інші залежно від кількості учнів в школі-інтернаті.

Вихованці шкіл-інтернатів забезпечуються м'яким інвентарем і обмундируванням. Видатки на це розраховуються за нормами затрат на одного вихованця, які диференціюються за роками перебування вихованців у школах, інтернатах. Видатки на харчування визначаються виходячи із норм на одного вихованця в день і кількості проживаючих в інтернаті вихованців. Ці видатки розраховуються не на весь календарний рік, а на час фактичного перебування вихованців в школі-інтернаті.

На відміну від загальноосвітніх шкіл (де видатки розраховуються на один клас) при зведеному плануванні затрат для шкіл-інтернатів ці видатки визначаються за середніми видатками на одного вихованця.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.008 с.)