ТОП 10:

ПОЛОЖЕННЯ про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)2. Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам

(далі - особи, які він представляє) допомогу і послуги, пов'язані

з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, представляє

інтереси зазначених осіб у Держпатенті та установах, що належать

до сфери його управління, а також судових органах, кредитних

установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

 

3. Патентний повірений повинен бути громадянином України,

який:

 

постійно проживає в Україні;

має повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері

охорони інтелектуальної власності;

має не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері

охорони інтелектуальної власності;

склав кваліфікаційні екзамени, пройшов атестацію і одержав

свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного.

 

4. Не можуть бути патентними повіреними працівники

Держпатенту та установ, що належать до сфери його управління, а

також особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

 

5. Держпатент веде Державний реєстр представників у справах

інтелектуальної власності (патентних повірених)*. Патентному

повіреному, внесеному до Державного реєстру, присвоюється

реєстраційний номер.

 

————————————————

* Далі - Державний реєстр.

 

Особи, не зареєстровані в Державному реєстрі, не можуть

іменувати себе патентними повіреними.

 

6. Держпатент забезпечує публікацію відомостей про патентних

повірених, внесених до Державного реєстру, в офіційному бюлетені

"Промислова власність".

Зазначені відомості щодо патентного повіреного, який працює

за наймом, зобов'язана подавати особа, яка уклала з ним трудовий

договір.

 

7. Патентний повірений має особисту печатку із зазначенням

свого прізвища та реєстраційного номера, а також розрахунковий та

інші рахунки в установах банків на території України.

 

8. Патентний повірений діє за дорученням особи, яку він

представляє. Це доручення засвідчується договором, довіреністю або

іншим документом, що підтверджує його повноваження відповідно до

законодавства.

Повноваження патентного повіреного можуть бути засвідчені

також шляхом зазначення його прізвища та реєстраційного номера в

заявці на видачу охоронного документа на об'єкт промислової

власності, якщо заявка підписана заявником.

 

9. Держпатент не відповідає за зобов'язаннями патентних

повірених.

 

Права патентного повіреного

 

10. Патентний повірений є незалежним під час виконання

професійних обов'язків і керується у своїй діяльності

законодавством та цим Положенням.

 

11. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у

межах доручення особи, яку він представляє, виконувати всі

пов'язані з цим дії у відносинах з Держпатентом та установами, що

належать до сфери його управління, а також судовими органами,

кредитними установами, іншими фізичними та юридичними особами,

зокрема:

 

підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;

подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних

документів;

виконувати платіжні операції;

вносити зміни до опису винаходів і креслень;

відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти

промислової власності;

подавати доповнення, заперечення, скарги;

вживати заходів для підтримання чинності охоронних

документів;

проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні

дослідження;

представляти інтереси власників прав на об'єкти

інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо.

 

12. Патентний повірений має право визначати порядок

ознайомлення з інформацією, яка є предметом його професійного,

ділового та іншого інтересу, включаючи належність її до категорії

конфіденційної, та встановлювати для неї систему захисту, якщо

інше не обумовлено законодавством та дорученням особи, яку він

представляє.

 

13. Патентний повірений має право за погодженням з особою,

яку він представляє, передавати свої повноваження іншому

патентному повіреному, якщо інше не передбачено дорученням. Про це

він повинен сповістити Держпатент.

 

14. Патентний повірений має право займатися своєю діяльністю

індивідуально або разом з іншими патентними повіреними, створювати

патентні агентства, фірми, бюро, контори тощо з правами юридичної

особи, а також працювати за наймом.

 

Обов'язки патентного повіреного

 

15. Патентний повірений зобов'язаний сумлінно виконувати свої

обов'язки і додержуватися вимог законодавства, захищати інтереси

особи, яку він представляє.

 

16. Патентний повірений зобов'язаний зберігати в таємниці

відомості, одержані ним під час здійснення своїх професійних

обов'язків, зокрема суть порушених особою, яку він представляє,

питань, зміст консультацій, порад, роз'яснень тощо.

 

17. Патентний повірений зобов'язаний відмовитися від надання

своїх послуг або припинити їх надання, якщо вони можуть бути

використані у справі, в якій він вже представляв або консультував

іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений.

 

Набуття та припинення права займатися діяльністю

патентного повіреного

 

18. Атестацію та реєстрацію патентних повірених здійснює

Держпатент. Для проведення цієї роботи голова Держпатенту утворює

атестаційну та апеляційну комісії.

Атестаційна комісія затверджує порядок проведення

кваліфікаційних екзаменів, екзаменаційні завдання, призначає

екзаменаторів, приймає рішення про допуск осіб, які мають намір

займатися діяльністю патентних повірених (далі - кандидати у

патентні повірені), до екзаменів та їх атестацію.

Апеляційна комісія розглядає скарги кандидатів у патентні

повірені на рішення атестаційної комісії, здійснює контроль за

додержанням патентними повіреними вимог законодавства та цього

Положення.

 

19. Атестаційна та апеляційна комісії діють відповідно до

положень, які затверджуються головою Держпатенту. Організаційне

забезпечення діяльності цих комісій здійснює Держпатент.

 

20. За атестацію кандидатів у патентні повірені вноситься

плата, розмір якої визначається Держпатентом.

 

21. Кандидат у патентні повірені подає до Держпатенту заяву

про атестацію його як представника у справах інтелектуальної

власності (патентного повіреного), складену за зразком згідно з

додатком N 1, копії документів про освіту, документ про стаж

роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, документ про

внесення плати за атестацію, а також (на розсуд кандидата) інші

документи, що характеризують рівень його професійних знань.

 

22. Кандидат у патентні повірені визначає спеціалізацію

майбутньої діяльності, яка враховується атестаційною комісією під

час проведення екзамену.

Дані про спеціалізацію патентного повіреного вносяться до

Державного реєстру та свідоцтва представника у справах

інтелектуальної власності (патентного повіреного) за зразком

згідно з додатком N 2.

 

23. Особи, які успішно склали екзамени, атестуються як

представники у справах інтелектуальної власності (патентні

повірені). Відповідне рішення атестаційної комісії затверджує

голова Держпатенту.

 

24. Особа, яка не склала кваліфікаційних екзаменів, має право

складати їх повторно через рік.

 

25. Рішення атестаційної комісії про відмову громадянину в

атестації як патентного повіреного може бути оскаржено в місячний

термін до апеляційної комісії Держпатенту. Апеляційна комісія

приймає відповідне рішення в місячний термін з дати одержання

скарги.

Рішення апеляційної комісії може бути оскаржено голові

Держпатенту, рішення якого є остаточним.

 

26. Особа, яка атестована як патентний повірений, подає до

Держпатенту заяву про її реєстрацію у Державному реєстрі та про

видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності

(патентного повіреного) за зразком згідно з додатком N 3.

Зазначена заява повинна бути подана не пізніш, як за один рік

з дати прийняття рішення атестаційною комісією Держпатенту. Якщо

заяву не подано у цей термін, заінтересована особа повинна пройти

атестацію повторно.

 

27. За реєстрацію та видачу свідоцтва представника у справах

інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується

збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

 

28. Право займатися діяльністю патентного повіреного виникає

з дати внесення патентного повіреного до Державного реєстру.

Порядок ведення Державного реєстру визначається положенням

про нього, яке затверджується головою Держпатенту.

 

29. За порушення вимог законодавства України у сфері охорони

прав на об'єкти інтелектуальної власності і цього Положення

рішенням Держпатенту до патентного повіреного можуть бути

застосовані такі заходи:

 

попередження;

зупинення дії свідоцтва представника у справах

інтелектуальної власності (патентного повіреного) про право

займатися діяльністю патентного повіреного на період до одного

року;

скасування свідоцтва.

 

30. Свідоцтво представника у справах інтелектуальної

власності (патентного повіреного) може бути скасовано у разі:

 

клопотання патентного повіреного;

втрати патентним повіреним громадянства України;

виїзду патентного повіреного на постійне місце проживання за

межі України;

засудження патентного повіреного за вчинення злочину (після

набрання вироком чинності);

обмеження судом дієздатності або визнання патентного

повіреного недієздатним;

систематичного або грубого порушення патентним повіреним

вимог актів законодавства України про охорону прав на об'єкти

інтелектуальної власності та цього Положення.

 

Скасування свідоцтва тягне за собою припинення права

займатися діяльністю патентного повіреного.

 

Громадські об'єднання патентних повірених

 

31. Патентні повірені можуть об'єднуватися у громадські

організації згідно із законодавством.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.45.91 (0.013 с.)