ТОП 10:

ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

Розділ VI

ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПАТЕНТУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

 

Стаття 32. Припинення дії патенту

 

1. Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього

повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи.

Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей

про це в офіційному бюлетені Установи.

 

Не допускається повна або часткова відмова від патенту без

попередження особи, якій надано право на використання винаходу за

ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі

накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу

входять права, що засвідчуються патентом.

 

2. Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений

строк річного збору за підтримання його чинності.

 

Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за

кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ

про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи не

пізніше 4 місяців від дати публікації відомостей про видачу

патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має

надійти або бути відправленим до Установи до кінця поточного року

дії патенту за умови сплати збору протягом його останніх 4

місяців.

 

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не

сплачено.

 

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути

сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого

строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50

відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється.

 

Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа

публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення

дії патенту.

 

Збір за підтримку чинності патенту (деклараційного патенту)

на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну

модель не сплачується.

 

Стаття 33. Визнання патенту недійсним

 

1. Патент може бути визнано у судовому порядку недійсним

повністю або частково у разі:

 

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі)

умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

 

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак,

яких не було у поданій заявці;

 

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

 

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав

інших осіб. ( Частину першу статті 33 доповнено пунктом "г" згідно

із Законом N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

 

2. З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка

особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи

запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам

патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір.

 

3. При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа

повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

 

4. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються

такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про

видачу патенту.

 

 

Використання твору.

Ст.. 441 ЦКУ

форми використання твору. Завдяки такому визначенню досягається конкретизація змісту майнового авторського права на використання твору. Тож, формами використання твору є: 1) опублікування (випуск у світ); 2) відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі; 3) переклад; 4) переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни; 5) включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо; 6) публічне виконання; 7) продаж, передання в найм (оренду) тощо; 8) імпорт його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо.Опублікуванням твору є випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування рукопису твору у сховищі (депозитарії) з відкритим доступом та можливістю одержання в ньому примірника (копії) твору.Твір вважається відтвореним, коли виготовлено принаймні ще один його примірник, крім оригінального. Відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі є способом використання твору. Закон України "Про авторське право і суміжні права" окремо визначає репрографічне відтворення твору. Репрографічне відтворення (репродукування) - це факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.Відповідно до ст. 26 вищезазначеного Закону при передачі твору образотворчого мистецтва чи матеріального об'єкта, в якому втілено цей твір, у власність іншій особі автор має право вимагати доступу до цього твору з метою його використання для відтворення (виготовлення примірників, слайдів, карток, переробок тощо) за умови, що це не порушує законні права та інтереси власника твору образотворчого мистецтва. Власник не може відмовити автору в доступі до твору без достатніх підстав. При цьому від власника твору не можна вимагати доставки твору авторові. Переклад твору на іншу мову допускається виключно за згодою автора або особи, якій належить виключне майнове право дозволяти переклади творів. Перекладачам належить авторське право на здійснений переклад. Авторське право перекладачів не перешкоджає іншим особам здійснювати свої переклади того самого твору.Переробка, адаптація, аранжування та інші подібні зміни зумовлюють появу нових об'єктів авторського права, так званих, похідних творів. Як і переклади торів, їх переробка, адаптація, аранжування тощо можуть здійснюватись виключно за дозволом автора або особи, якій належить відповідне майнове авторське право дозволяти переробку твору. Здійснення авторського права на похідні твори має відбуватись з дотриманням авторських прав на первинний твір.Включення твору до збірника (енциклопедії, антології тощо) є формою використання твору. Авторові збірника та інших складених творів (упорядникові) належить авторське право на здійснені ним підбір і розташування творів та (або) інших даних, що є результатом творчої праці (упорядкування). Упорядник збірника користується авторським правом за умови дотримання ним прав авторів кожного з творів, включених до складеного твору. Автори творів, включених до складеного твору, мають право використовувати свої твори незалежно від складеного твору, якщо інше не передбачено авторським договором з упорядником збірника. Авторське право упорядника збірника не перешкоджає іншим особам здійснювати самостійний підбір або розташування тих самих творів та (або) інших даних для створення своїх творів.Видавцям енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних видань належать виключні права на використання таких видань у цілому. Видавець має право за будь-якого використання таких видань зазначати в них своє ім'я або вимагати такого зазначення. Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому, якщо інше не передбачено авторським договором.Публічним виконанням вважається подання за згодою суб'єктів авторського права творів шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.Продаж твору, передання його в найм (оренду) тощо забезпечують розповсюдження твору. Розповсюдженням об'єктів авторського права вважається будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. Якщо примірники правомірно опублікованого твору законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх повторне введення в обіг шляхом продажу, дарування тощо без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди, а щодо творів образотворчого мистецтва - з урахуванням права слідування. Проте у цьому випадку право здавання у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно за особою, яка має авторське право.Імпорт примірників твору, примірників його перекладів, переробок тощо може здійснюватись лише особою, яка має відповідне майнове авторське право або з її дозволу. Таке обмеження імпорту виражає принцип територіальності авторського права. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" таким чином визначає поняття імпорту - це купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.Використанням твору можуть вважатись також інші дії, якщо вони встановлені законом.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.28.94 (0.004 с.)