Зміст панелей Norton CommanderМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст панелей Norton Commander 

У кожній панелі Norton Commander може зображатися:

ü зміст каталога на диску. Зверху панелі виводиться ім’я цього каталога;

ü дерево каталогів на диску;

ü зведена інформація про диск і каталог на іншій панелі;

ü вміст файла, виділеного на іншій панелі;

ü вміст каталога на диску іншого комп’ютера, з’єднаного з даним;

ü вміст архівного файлу. Зверху панелі виводиться тип файла, наприклад “Zip” та ім’я цього файла.

 

Ó âåðõíié ÷àñòèíi ïàíåëi, â ðîçðèâi, ìiñòèòüñÿ iíôîðìàöiÿ ïðî àêòèâíèé ó öié ïàíåëi äèñê i àêòèâíèé êàòàëîã çi ñâî¿ì øëÿõîì âiä ãîëîâíîãî êàòàëîãó.

Îäíà ç êëiòèí ïàíåëi º âèäiëåíîþ (iíâåðñíîþ), à ïàíåëü, â ÿêié çíàõîäèòüñÿ öÿ êëiòèíà, - àêòèâíà.

Ùîá àêòèâiçóâàòè iíøó ïàíåëü, òðåáà ïåðåìiñòèòè â öþ ïàíåëü iíâåðñíó êëiòèíó, çà äîïîìîãîþ клавіші Tab.

Äëÿ àêòèâiçàöi¿ äèñêà â ïàíåëi ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ çàñîáîì ÎÑ MS DOS, òîáòî àêòèâiçóâàòè ïàíåëü i ââåñòè â ðÿäîê, ïiä ïàíåëÿìè, ïðåôiêñ ïîòðiáíîãî äèñêà.

 

Ó ïðîãðàìi Norton Commander iñíóþòü ñïåöiàëüíi êîìàíäè:

ALT+F1 - змінити диск на лівій панелі;

ALT+F2 - змінити диск на правій панелі (Рис.8.1.)

Çà äîïîìîãîþ êëàâiø – "ñòðiëî÷îê" потрібно ïåðåìiñòèòè iíâåðñíó êëiòèíó íà iì'ÿ ïîòðiáíîãî äèñêà i íàòèñíóòè êëàâiøó Enter.

 
 

 

Рис.8.1. Âèáið äèñêà â ïàíåëi

Êàòàëîã ó ïàíåëi âiäîáðàæàºòüñÿ âåëèêèìè ëiòåðàìè, ôàéë - ìàëåíüêèìè.

 

ßêùî âèäiëèòè iíâåðñíîþ êëiòèíîþ áóäü-ÿêèé êàòàëîã i íàòèñíóòè êëàâiøó Enter, òî öåé êàòàëîã àêòèâiçóºòüñÿ i â ïàíåëi âiäîáðàæàºòüñÿ éîãî âìiñò. Iíâåðñíà êëiòèíà ðóõàºòüñÿ ïî ïàíåëi, âèêîðèñòîâóþ÷è êëàâiø³ ïåðåìiùåííÿ êóðñîðó.

 

Êàòàëîã, â ÿêîìó ìiñòèòüñÿ iíøèé, íàçèâàºòüñÿ "áàòüêiâñüêèì", à òîé, ùî ìiñòèòüñÿ â "áàòüêiâñüêîìó", - "äî÷iðí³ì".

 

Ùîá àêòèâiçóâàòè "áàòüêiâñüêèé" êàòàëîã, òðåáà ñòàòè â ïàíåëi "äî÷iðíüîãî" êàòàëîãó íà ñèìâîë ".."(çà äîïîìîãîþ êëàâiø – "ñòðiëî÷îê" àáî êëàâiøi Íîìå) i íàòèñíóòè êëàâiøó Enter.

 

Äëÿ øâèäêî¿ àêòèâiçàöi¿ (ïåðåõîäó) áóäü-ÿêîãî êàòàëîãó òðåáà âèêëèêàòè äåðåâî êàòàëîãiâ ïîòðiáíîãî äèñêà, íàòèñíåííÿì êëàâiø ALT+F10 (Рис.8.2). Ïîòiì ìîæíà ââåñòè iì'ÿ ïîòðiáíîãî êàòàëîãó ïiñëÿ "Ïîèñê" â [] àáî çà äîïîìîãîþ êëàâiø ïåðåìiùåííÿ êóðñîðà âñòàíîâèòè iíâåðñíó êëiòèíó íà iì'ÿ ïîòðiáíîãî êàòàëîãó i íàòèñíóòè êëàâiøó Enter.

 
 

 

 

Рис.8.2. Швидкий перехід в інший каталог

 

 

ßêùî âèäiëèòè iíâåðñíîþ êëiòèíîþ áóäü-ÿêèé ôàéë іç ðîçøèðåííÿì .ñîì, .âàò àáî .åõå i íàòèñíóòè êëàâiøó Enter, òî ïî÷íåòüñÿ âèêîíàííÿ êîìàíäè, ïðîãðàìè àáî списку êîìàíä, ùî ìiñòèòü âiäïîâiäíèé ôàéë. ßêùî ôàéë ìຠiíøå ðîçøèðåííÿ, òî ïiñëÿ íàòèñíåííÿ êëàâiøi Enter íiÿêèõ äié íå âiäáóäåòüñÿ.

 

Ïðè âèêîíàííi êîìàíä â ÎÑ MS DOS íà äèñïëåé âèâîäèòüñÿ ïåâíà iíôîðìàöiÿ, à ïðè ðîáîòi ïðîãðàìè-îáîëîíêè Norton Commander – êîìàíäè "çàõîâàí³" çà ïàíåëÿìè. ßêùî âèëó÷èòè ïàíåëi ç åêðàíà, òî çà íèìè âiäêðèºòüñÿ ïðîòîêîë ðîáîòè ÎÑ MS DOS.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)