Робота з вікнами в програмі WindowsМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з вікнами в програмі WindowsÎñíîâíèì ïîíÿòòÿì ó Windows º â³êíî, ÿêå ìîæå ³ñíóâàòè â ÷îòèðüîõ â³äîáðàæåíÿõ:

ü піктограма;

ü вікно нормального розміру;

ü повноекранне вікно;

ü кнопка програми (папки) на панелі задач.

ϳä ï³êòîãðàìîþ (³êîíêîþ) ðîçóì³þòü ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ íåâåëèêîãî ðîçì³ðó ç ï³äïèñîì, ÿêå ñèìâîë³çóº ÿêóñü ä³þ àáî ïîíÿòòÿ. ϳêòîãðàìà ÿâëÿº ñîáîþ çàêðèòå â³êíî.

³êíî - öå îáìåæåíà ðàìêîþ ÷àñòèíà ïîâåðõí³ åêðàíà. Âîíî ìîæå ìàòè ð³çí³ ðîçì³ðè ³ çíàõîäèòèñü ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ åêðàíà. Óñåðåäèí³ êîæíîãî â³êíà ùîñü ïîêàçóºòüñÿ (äîäàòêîì àáî ñèñòåìîþ) àáî ùîñü "ðîáèòüñÿ" ñàìèì êîðèñòóâà÷åì.

²íøèìè ñëîâàìè, â³êíî - öå ïðîñò³ð äëÿ:

ü розміщення об’єктів (тексту, рисунків, піктограм та інших вікон);

ü виконання дій (введення тексту, малювання, введення директив, виведення повідомлень).

³êíî ìîæå ³ñíóâàòè â ïîâíîåêðàííîìó âèãëÿä³, êîëè çàéìຠâñå ïîëå åêðàíà, àáî â íîðìàëüíîìó âèãëÿä³, êîëè çàéìຠò³ëüêè éîãî ÷àñòèíó.

Windows çàáåçïå÷óº íåçàëåæíèé çàïóñê ³ ïàðàëåëüíå âèêîíàííÿ ê³ëüêîõ ïðîãðàì (äîäàòê³â). Êîæíà ç ïðîãðàì, ùî âèêîíóþòüñÿ, ìຠñâîº âëàñíå â³êíî.

Âèãëÿä òà ðîçì³ùåííÿ â³êîí çàëåæèòü â³ä òîãî, ñê³ëüêè äîäàòê³â îäíî÷àñíî ïðàöþþòü ó ñåðåäîâèù³ Windows. ßêùî ïðàöþº ò³ëüêè îäèí äîäàòîê, òî ñëóøíî âèä³ëèòè éîìó âåñü åêðàí, òîáòî ðîçêðèòè â³êíî äî ìàêñèìàëüíîãî ðîçì³ðó.

Ðîáîòà ç äâîìà äîäàòêàìè îäíî÷àñíî ïåðåäáà÷ຠíàÿâí³ñòü íà åêðàí³ äâîõ â³êîí ³ ò.ä. Ó öüîìó âèïàäêó â³êíà ìîæóòü ðîçì³ùóâàòèñü îäíå á³ëÿ îäíîãî, îäíå ï³ä îäíèì àáî ÿêèìîñü ³íøèì ñïîñîáîì.

ßêùî ÿêèéñü äîäàòîê ó öåé ìîìåíò íå òðåáà êîíòðîëþâàòè, òî éîãî â³êíî ñëóøíî çãîðíóòè äî êíîïêè ç íàçâîþ äîäàòêà ó ïàíåë³ çàäà÷. Ïðè öüîìó äîäàòîê ïðîäîâæóº ðîáîòó, àëå ðåçóëüòàòè ¿¿ òèì÷àñîâî ñõîâàí³ â³ä êîðèñòóâà÷à.

Ô³êñàö³ÿ курсору ìèø³ íà ö³é êíîïö³ ðîçãîðòຠâ³êíî äîäàòêà äî ïîïåðåäíüîãî ðîçì³ðó.

10.6.1. Ïëàâíà çì³íà ðîçì³ð³â â³êíà

Ïëàâíî çì³íþâàòè ðîçì³ð ìîæíà ò³ëüêè àêòèâíîãî â³êíà. Äëÿ öüîãî потрібно âñòàíîâèòè êóðñîð ìèøки íà îäíó ç ìåæ â³êíà, ÿêó òðåáà ïåðåñóíóòè (ïðè öüîìó ñòð³ëêà êóðñîðà ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äâîíàïðàâëåíó ïîäâ³éíó ñòð³ëêó), íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèøки òà, óòðèìóþ÷è ¿¿ â òàêîìó ñòàí³, ñë³ä ïåðåñóíóòè ìèøêó â ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó. Ïðè öüîìó áóäå â³äïîâ³äíî ïåðåñóâàòèñü ðàìêà â³êíà. Çâ³ëüíåííÿì êíîïêè ìèøêè ô³êñóºòüñÿ íîâèé ðàçì³ð â³êíà (ðèñ.10.7.).

 

 

 
 

Ðèñ.10.7. Ïëàâíà çì³íà ðîçì³ðó â³êíà, çà äîïîìîãîþ êóðñîðà ìèø³.

ßêùî "âçÿòèñü" çà êóòîê â³êíà, òî ìîæíà "ïåðåñóíóòè" îäðàçó äâ³ ðàìêè. Ïðè öüîìó äâîíàïðàâëåíà ñòð³ëêà áóäå ðîçì³ùåíà íà åêðàí³ â ä³àãîíàëüíîìó íàïðÿìêó.

10.6.2. Òåõíîëîã³ÿ ðîáîòè ç ä³àëîãîâèìè â³êíàìè

ijàëîãîâå â³êíî ñëóæèòü äëÿ âñòàíîâëåííÿ ïàðàìåòð³â îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè Windows 95, ïàðàìåòð³â â³êíà, ðåæèì³â ðîáîòè ïîòî÷íîãî äîäàòêó (ïðîãðàìè) òîùî. Âîíî ìîæå ì³ñòèòè ðÿä îá’ºêò³â, ïîêàçàíèõ íà ðèñ.10.8.

 

Ö³ îá’ºêòè ìàþòü òàêå ïðèçíà÷åííÿ:

âêëàäêà ¾ ìຠÿðëè÷îê ç íàïèñîì, ðîçì³ùåíèì ï³ä çàãîëîâêîì â³êíà; â³êíî ìîæå ì³ñòèòè äåê³ëüêà âêëàäîê, ðîçì³ùåíèõ îäíà ï³ä îäíîþ; ùîá âèâåñòè âêëàäêó íà ïåðåäí³é ïëàí, òðåáà çàô³êñóâàòè êóðñîð ìèøки íà ¿¿ ÿðëè÷êó;
êíîïêà ¾ öå ïðÿìîêóòíèê іç íàïèñîì; ô³êñàö³ÿ êóðñîðó íà êíîïö³ âèêëèêຠâèêîíàííÿ àáî â³äìîâó â³ä âèêîíàííÿ ÿêèõîñü ä³é;
ïåðåìèêà÷³ ¾ ìàþòü âèãëÿä ê³ëüêîõ ñë³â іç ìàëåíüêèìè â³êîíöÿìè ïåðåä êîæíèì ç íèõ, òà ò³ëüêè â îäíîìó ç â³êîíåöü ñòî¿òü ÷îðíà êðàïêà; âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ âèáîðó ïàðàìåòð³â; ïåðåìèêà÷³â, çâè÷àéíî, áóâຠäåê³ëüêà, áî âîíè ì³ñòÿòü àëüòåðíàòèâí³ êîìàíäè, òîáòî, êîëè âìèêàºòüñÿ ÿêèéñü ïàðàìåòð, âñ³ ³íø³ âèìèêàþòüñÿ;
òåêñòîâå ïîëå ¾ íåâåëè÷êå â³êîíöå, äî ÿêîãî ìîæíà çàïèñàòè ÿêóñü òåêñòîâó ³íôîðìàö³þ (íàïðèêëàä, ³ì’ÿ ôàéëа);
ñïèñîê ¾ ì³ñòèòü ïåðåë³ê åëåìåíò³â, ç ÿêîãî òðåáà âèáðàòè îäèí, êëàöíóâøè íà íüîìó ë³âîþ êíîïêîþ ìèøки; ñïèñîê ìîæå ìàòè ñìóãó ïðîêðó÷óâàííÿ;
ñïèñîê, ùî ðîçêðèâàºòüñÿ ¾ â³êîíöå ç ï³äêðåñëåíîþ ñòð³ëêîþ âíèç; ïðè ô³êñàö³¿ êóðñîðó íà ñòð³ëö³ ðîçêðèâàºòüñÿ ñïèñîê âàð³àíò³â, ç ÿêîãî òðåáà âèáðàòè îäèí; òàêå â³êíî çíà÷íî êîìïàêòí³øå çà çâè÷àéíèé ñïèñîê;
êíîïêè-ñòð³ëêè ¾ öå ïàðà ñòð³ëîê (òðèêóòíè÷ê³â), скерованих óãîðó òà âíèç; ÿêùî êëàöíóòè íà ñòð³ëö³ “óãîðó”, òî ÷èñëî, ùî ñòî³òü ë³âîðó÷ â³ä ñòð³ëîê, çá³ëüøóºòüñÿ, à ñòð³ëêà âíèç çàáåçïå÷óº çìåíøåííÿ öüîãî ÷èñëà;
ïðàïîðåöü ¾ ìàëåíüêèé êâàäðàòèê àáî êðóæå÷îê ïåðåä íàçâîþ ïàðàìåòðà; ÿêùî êëàöíóòè íà öüîìó ïàðàìåòð³ àáî íà ïðàïîðö³ ë³âîþ êíîïêîþ ìèøки, òî äî êâàäðàòèêà ïереì³ùàºòüñÿ õðåñòèê, êðàïêà àáî ãàëî÷êà - ïàðàìåòð ââ³ìêíåíî; ïîâòîðíå êëàöàííÿ âèäàëÿº ç êâàäðàòèêà õðåñòèê (êðàïêó àáî ãàëî÷êó) - ïàðàìåòð âèìèêàºòüñÿ.

 


Ðèñ.10.8. Åëåìåíòè ä³àëîãîâîãî â³êíà

 

Робочий стіл Windows

 

Операційна система Windows завантажується за умови увімкнення комп’ютера і формує на екрані “робочий стіл”, із розміщеними на ньому піктограмами (іконками), тобто графічними зображеннями, з оригінальними підписами, який має вигляд, показаний на Рис.10.9:

 

 

 

Рис.10.9. Компоненти робочого стола Windows

 

У середовищі Windows використовуються такі терміни:

ü папки, які є аналогом підкаталогів в операційній системі DOS;

ü файли, що зберігаються в папках.

Крім файлів, у папках можуть зберігатись інші папки (дочірні). Файли можуть містити виконавчі програми, а також документи різного походження.

Як правило, папки мають однакове зображення - , але різні підписи, які відповідають їхньому призначенню, тобто сповіщають про призначення файлів та папок, які в них знаходяться. Проте деякі папки позначаються спеціальними (унікальними) піктограмами. До них належать папки, які, звичайно, розміщуються на робочому столі Windows. Це такі папки, як:

 

 

- “мой компьютер” - дозволяє переглядати та змінювати параметри системи і ресурси власного комп’ютера;  
- “сетевое окружение” - забезпечує зв’язок з ресурсами комп’ютерної мережі, тобто з магнітними дисками інших комп’ютерів, підключених до неї;  
- “корзина” - використовується для тимчасового збереження вилучених із диска папок та файлів. Інформацію з корзини можна відновити на диску. Якщо ж корзину очистити, то вони будуть втрачені назавжди.

 

Íà ðîáî÷îìó ñòîë³ òàêîæ ìîæóòü ðîçì³ùóâàòèñü ÿðëèêè ïðîãðàì, ïàïîê òà ðåñóðñ³â êîìï’þòåðà, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàé÷àñò³øå.

 

ßðëèê - öå çâè÷àéíà ï³êòîãðàìà, ÿêà âêàçóº íà ÿêèéñü ôàéë, àëå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ï³êòîãðàìè ôàéëó òèì, ùî ïðè ¿¿ âèëó÷åíí³ ôàéë çàëèøàºòüñÿ íà äèñêó.

 

Ïðè ïåðåì³ùåíí³ ÿðëèêà â ³íøó ïàïêó, ôàéë, íà ÿêèé â³í ïîñèëàºòüñÿ, òàêîæ çàëèøàºòüñÿ íà ì³ñö³.

Ззîâí³ ÿðëèê â³äð³çíÿºòüñÿ òèì, ùî ìຠó ë³âîìó íèæíüîìó êóòêó çîáðàæåííÿ ñòð³ëêè ïåðåõîäó. Íàéïîøèðåí³øèìè º ÿðëèêè ïðîãðàì іç ïàêåòó Mocrosoft Office:

- запускає на виконання текстовий редактор Microsoft Word for Windows;
- запускає на виконання табличний процесор Excel;  
- запускає на виконання графічний редактор Paint (PaintBrush).

Якщо додатки використовують не дуже часто, то їхні ярлики розміщувати на робочому столі немає сенсу. У такому випадку їх можна помістити у спеціальну папку.

Файли можуть містити різноманітну інформацію, а тому піктограми, якими їх позначають, мають різні зображення, найпоширенішими з яких є:

- виконавча програма;
- документ, підготовлений за допомогою текстового редактора Word for Windows;
- файл, що містить графічне зображення, створене редактором Paint;
- документ, підготовлений за допомогою табличного процесора Excel;
- файл, що містить текст у форматі ДОС;
- файли та папки з довідковою інформацією;
- файл, який не має спеціального значка тощо.

Панель задач Windows

Ïàíåëü çàäà÷ - öå ñ³ðà ñìóãà, ùî çàâæäè ì³ñòèòü êíîïêó âèêëèêó ñòàðòîâîãî ìåíþ “Ïóñê” ³ ðÿä ³íøèõ îá’ºêò³â. Âîíà переважно çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ íèæíüîãî êðàþ åêðàíà (õî÷à ¿¿ ìîæíà ðîçì³ùóâàòè çâåðõó, ë³âîðó÷ àáî ïðàâîðó÷). ϳñëÿ çàâàíòàæåííÿ Windows, âîíà ìຠâèãëÿä, зображений íà Рис.10.9. ßêùî â³äêðèòè ÿêåñü â³êíî, òî ðàçîì іç éîãî ïîÿâîþ íà ðîáî÷îìó ñòîë³, íà ïàíåë³ çàäà÷ óòâîðþºòüñÿ êíîïêà ç ³ì’ÿì öüîãî â³êíà. ×èì á³ëüøå â³êîí áóäå îäíî÷àñíî â³äêðèòî, òèì á³ëüøå êíîïîê áóäå ðîçì³ùåíî на ïàíåë³ çàäà÷. Ïðè öüîìó ¿õ ðîçì³ðè áóäóòü â³äïîâ³äíî çìåíøóâàòèñü (Рис.10.10.).

 

Рис.10.10. Ïàíåëü çàäà÷ іç êíîïêàìè â³äêðèòèõ â³êîí

Ò³ëüêè îäíå ç â³äêðèòèõ â³êîí ìîæå áóòè àêòèâíèì. Íà ðîáî÷îìó ñòîë³ òàêå â³êíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä íåàêòèâíèõ òåìíèì êîëüîðîì фону çàãîëîâêó, à íà ïàíåë³ çàäà÷ êíîïêà ç ³ì’ÿì àêòèâíîãî, ó äàíèé ìîìåíò äîäàòêó, âèãëÿäຠÿê íàòèñíóòà. Âñ³ ³íø³ â³äêðèò³ â³êíà â ïàíåë³ çàäà÷ ìàþòü âèãëÿä íåíàòèñíóòèõ êíîïîê. Ùîá ïåðåêëþ÷èòèñü íà ³íøå â³äêðèòå â³êíî (àêòèâ³çóâàòè éîãî), òðåáà çàô³êñóâàòè êóðñîð ìèøки íà â³äïîâ³äí³é êíîïö³ â ïàíåë³ çàäà÷ àáî ó áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ ïîòð³áíîãî â³êíà íà ðîáî÷îìó ñòîë³. Ô³êñàö³ºþ êóðñîðó ìèøки íà êíîïö³ â ïàíåë³ çàäà÷ ìîæíà òàêîæ ðîçãîðíóòè çãîðíóòå â³êíî.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.013 с.)