ТОП 10:

Діагностика зовнішньоекономічної діяльності 

№ з/п Індикатори Формули для розрахунку Критеріальні значення Змістове наповнення показників
1. Прямий ефект від експорту Чиста виручка від реалізації на експорт – Собівартість продукції, призначеної на експорт Збільшення Відображає прибуток, отриманий внаслідок реалізації експортної операції
2. Порівняльний ефект від експорту Прибуток, отриманий від експортної діяльності – Прибуток, отриманий від реалізації аналогічного обсягу продукції на внутрішньому ринку Збільшення Демонструє різницю між прибутками, отриманими на внутрішньому та зовнішньому ринках за інших рівних умов
3. Рівень ефективності експорту Прибуток від експортної діяльності / Собівартість продукції, призначеної на експорт Збільшення Демонструє рентабельність експортної операції

г) виявлення доцільності здійснення експортної діяльності та формування організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю шляхом визначення економічної ефективності цих заходів.

Виконання цього підрозділу передбачає наявність сформованих двох припущень:

1) підприємство до цього не здійснювало зовнішньоекономічної діяльності і в цьому році вона здійснюється вперше;

Організаційна структура управління суб’єктом господарювання не містила підрозділів чи посадових осіб, що здійснювали зовнішньоекономічну діяльність; натомість тепер, у зв’язку із започаткуванням експортної діяльності, такі підрозділи (чи посадові особи) з’являються (згідно п. а підр. 1.2).

Як наслідок, студент повинен визначити економічну ефективність доцільності впровадження цих обох заходів.

Обґрунтування економічної ефективності починається з виявлення економії (втрат) на витратах виробничо-господарської діяльності після впровадження заходу. Розрахунок економії (втрат) слід вести за елементами та статтями собівартості з розрахунку на одиницю продукції (вид послуг, вид роботи, період часу тощо). Встановлену економію за кожним елементом і статтею витрат слід помножити на очікуваний обсяг виробничо-господарської діяльності. На основі цього заповнюються графи табл. 1.11. При необхідності для ілюстрації специфіки виконаної роботи і розрахунку запропонованих заходів, можуть вводитись інші показники, які характеризують ефективність виробничо-господарської діяльності.

В умовах загострення конкуренції на світовому та вітчизняному ринках товарів і послуг перед підприємствами (організаціями) дедалі жорсткіше постають завдання щодо підвищення конкурентоспроможності власної продукції (послуг), що, як правило, незмінно пов’язано зі зменшенням витрат на виробництво (надання) та реалізацію.

З урахуванням недоцільності та складності обґрунтованого підвищення цін на товари (послуги) підприємств, що спричиняє необхідність більш деталізованішого вивчення ринку як такого, впливу чинників попиту, пропозиції, еластичності, обсягів (структури, цін, маркетингових особливостей тощо) продукції конкурентів, – необхідно надзвичайно обережно підходити до можливостей підвищення ціни на пропоновані продукцію (послуги) як передумови очікуваного збільшення корисного результату (доходу, прибутку). А тому – рекомендованішим є зосередження уваги на потенційних можливостях зниження собівартості як у частині умовно-змінних, так і умовно-постійних витрат. Виявлена економія за рахунок впровадження відповідних заходів є додатковим прибутком підприємства у контексті передумов та напрямів для подальшого економічного розвитку.

Поняття «умовно-змінні» та «умовно-постійні» витрати співвідносить відповідні види (групи) витрат окрім мірила – «Обсяг виробництва (реалізації, надання послуг)» – з фактором часу, тобто «прив’язує» відповідну ознаку витрат (змінність/постійність) до періоду, протягом якого ці витрати були здійснені (тобто – до певного релевантного діапазону).

Собівартість (собівартість виробництва та реалізації товарів, надання послуг) може змінюватись:

1. За рахунок зміни (зменшення) умовно-змінних витрат (додаток А, п. 12.1 «Економія (втрата) коштів на собівартості виробництва» пп. А) Матеріальні витрати; Б) Витрати на оплату праці; В) Відрахування на соціальні заходи) (корективи стосуються змін витрат на одиницю обсягу за рахунок заходу і вносяться у відповідні вищевказані графи).

2. За рахунок скорочення умовно-постійних витрат внаслідок зростання обсягів виробництва і реалізації – (додаток А, п. 12.1 «Економія (втрата) коштів на собівартості виробництва» пп. Г) Аморизація; Д) Інші операційні витрати, 12.2. Економія (втрата) коштів на адміністративних витратах, 12.3. Економія (втрата) коштів на збутових витратах, 12.4. Економія (втрата) коштів на інших операційних витратах).

Таблиця 1.11

Економічні результати проектних рішень для ПАТ «Агробізнес ЛТД»*

 

№ з/п Показники Фактичні величини показників Зміни показників у результаті впровадження проектних рішень (+ збільшення, – зменшення)
Створення «вбудованого» експортного відділу
Дохід, тис. грн. -  
Чистий прибуток, тис. грн. +15,45  
Активи, тис. грн. -  
Власний капітал, тис. грн. -  
Кредиторська заборгованість, тис. грн. -  
Рентабельність власного капіталу, % 9,17 +0,23  
Рентабельність активів, % 0,45 +0,01  
Рентабельність реалізованої продукції, % 0,29 +0,02  
Капіталовіддача реалізованої продукції, % 151,85 -  
Повна собівартість, тис. грн. - 15,45  
Умовно–постійні витрати в структурі повної собівартості, % 29,2 -  
Економія (втрата) коштів за елементами витрат з урахуванням зміни обсягів реалізації продукції, тис. грн. - 15,45  
12.1 Економія (втрата) коштів на собівартості виробництва: -  
А) Матеріальні витрати -  
- сировина і основні матеріали; -  
- купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби; -  
- паливо та енергія; -  
- будівельні матеріали; -  
- запасні частини; -  
- тара і тарні матеріали; -  
- допоміжні та інші матеріали. -  
Б) Витрати на оплату праці -  
- заробітна плата за окладами і тарифами; -  
- премії та заохочення; -  
- компенсаційні виплати; -  
- оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу; -  
- інші витрати на оплату праці. -  
В) Відрахування на соціальні заходи (єдиний внесок та його розподіл за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (в т. ч.): -  
- відрахування на пенсійне забезпечення; -  
- відрахування на соціальне страхування; -  
- страхові внески на випадок безробіття; -  
- відрахування на індивід. страхування персоналу підприємства та інші соціальні заходи. -  
Г) Амортизація -  
- основних засобів; -  
- нематеріальних активів; -  
- інших необоротних нематеріальних активів. -  
Д) Інші операційні витрати -  
- на відрядження; -  
- на послуги зв’язку; -  
- на виплату матеріальної допомоги; -  
- плата з розрахунково-касове обслуговування; -  
- інші витрати. -  
12.2 Економія (втрата) коштів на адміністративних витратах + 71,65  
- загальні та корпоративні витрати; - Еупв
- витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу; +43,591  
- інші витрати. +28,059  
12.3 Економія (втрата) коштів на збутових витратах -  
- витрати на пакувальні матеріали та ремонт тари; -  
- оплата праці та комісійні продавцям; -  
- витрати на маркетинг; -  
- інші витрати. -  
12.4 Економія (втрата) коштів на інших операційних витратах -87,1  
- витрати на дослідження та розробки; -  
- собівартість реалізованої валюти; -  
- визначені штрафи та пені -87,1  

* - умовний прикладПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.144.129 (0.004 с.)