ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИМета і завдання практики

Організація юридичної практики студентів денної форми нав­чання магістерського рівня підготовки має на меті забезпечення майбутнім професіоналам набуття навичок практичної діяльності за фахом.

Відповідними завданнями переддипломної юридичної практики є:

ü закріплення знань, здобутих студентами у процесі навчання;

ü поглиблення теоретичних знань з фундаментальних, галузевих та прикладних юридичних дисциплін;

ü здобуття навичок тлумачення норм чинного законодавства та застосування їх у практичних життєвих ситуаціях;

ü набуття досвіду складання та оформлення ділової та юридичної документації;

ü ознайомлення зі звичаями ділового обороту та правилами ділового спілкування;

ü ознайомлення з основами управлінської діяльності;

ü напрацювання досвіду самостійної роботи відповідно до кваліфікації магістра за спеціальністю «Правознавство»;

ü збирання й опрацювання матеріалу, необхідного для виконання дипломної роботи;

ü підготовка до державної атестації для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Кожен студент індивідуально закріплюється для проходження практики за конкретною базою (підприємством, установою, організацією). Для цього студент подає письмову заяву на ім’я завідувача випускової кафедри (кафедри правового регулювання економіки) із проханням закріпити його для проходження практики за конкретною організацією (див. дод. 2а). Така заява подається в перший тиждень навчального року.

Для закріплення за базою практики, що вибрана студентом самостійно, необхідно подати на кафедру офіційний лист від підприємства — потенційної бази практики, в якому гарантується надання можливості студентові виконувати роботу, що відповідає юридичній спеціальності (див. дод. 2б). Такий лист подається студентом на випускову кафедру у визначений кафедрою термін, але в будь-якому разі не пізніше 1 грудня.

Закріплення студентів за базами практики оформляється відповідним наказом ректора КНЕУ, в якому визначається керівник практики від кафедри (університету) — викладач однієї з кафедр юридичного факультету.

Студенти одержують на випусковій кафедрі направлення на практику, її програму і щоденник. Кожен студент зобов’язаний після цього особисто з’явитися на індивідуальну консультацію до керівника практики від кафедри та погодити з ним індивідуальну програму проходження практики, режим консультацій і порядок складання звітів про практику.

За 2—3 дні до початку практики студенти повинні здати до відділу кадрів (канцелярії тощо) бази практики направлення на практику, а також (у разі потреби) — документи для оформлення перепустки та пройти інструктаж із правил техніки безпеки.

Студент особисто повинен простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, повідомити про це керівника практики від університету та подати йому дані про керівника від бази практики.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ

Випускова кафедра з метою належної організації проход­ження студентами юридичної практики здійснює такі заходи:

Ø розробляє та вдосконалює програму практики;

Ø організовує та визначає бази практики та в разі потреби подає заявки до відділу організаційного забезпечення навчального процесу для укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

Ø визначає відповідність баз практики за індивідуальними запитами організацій вимогам вищої школи;

Ø одержує документацію, необхідну для проходження практики студентами;

Ø формує методичне забезпечення практики студентів;

Ø організовує вибір студентами баз практики і розподіл їх за базами практики;

Ø підбирає керівників практики (за 1 керівником закріплюється не більше ніж 10 студентів);

Ø готує проекти наказів про направлення студентів на практику й затвердження керівників практики від кафедр та узгоджує їх із відповідними структурними підрозділами;

Ø оформляє щоденники й направлення на практику;

Ø надсилає на бази практики списки студентів, які проходитимуть практику;

Ø у разі потреби забезпечує заміну баз практики;

Ø забезпечує додержання регламенту практики (див. дод. 1)

Ø організовує проведення інструкційних зборів студентів (за участі представників деканату) з питань, що стосуються порядку проходження практики;

Ø видає студентам необхідну документацію й організовує їх направлення на бази практики;

Ø здійснює контроль за від’їздом студентів на практику і своєчасним їх прибуттям на бази практики;

Ø після закінчення практики організовує захист підсумкових звітів студентів у комісіях, призначених завідувачем кафедри;

Ø розглядає питання про стан організації, проходження та підсумки практики студентів на засіданнях кафедри;

Ø подає звіт кафедри про підсумки проходження практики студентами.

 

Обов’язки студента на практиці

Студент, який проходить практику, зобов’язаний:

Ø до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

Ø до від’їзду на базу практики узгодити з керівником від кафедри індивідуальний календарний план та графік індивідуально-консультативної роботи з ним;

Ø своєчасно прибути на базу практики;

Ø особисто простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, повідомити про це та подати дані про керівника від бази практики керівникові від кафедри юридичного факультету;

Ø вивчити і суворо додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки. Режим роботи, установлений для працівників бази практики, є обов’яз­ковим для студентів, що проходять практику. За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку студент несе дисциплінарну відповідальність перед адміністрацією університету та бази практики;

Ø у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками керівника від кафедри, а також від бази практики;

Ø вести щоденник (робочий зошит) практики та відображати в ньому основні види роботи і завдання, що виконуються. Щоденник (робочий зошит) заповнюється протягом усіх періодів практики;

Ø забезпечувати заповнення документації щодо проходження практики на належному рівні та пред’являти її на вимогу керівників практики для перевірки;

Ø напрацьовувати досвід практичної роботи за фахом;

Ø максимально використовувати наявні можливості бази практики незалежно від того, надаються вони в робочий чи неробочий час для здобуття професійних навичок та збору матеріалів для підготовки магістерської дипломної роботи;

Ø своєчасно складати звіти про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

 

 

Зміст практики

Методи роботи і види завдань під час проходження практики визначаються спеціалізацією магістрів на юридичному факультеті КНЕУ — правове регулювання економіки. Підготовка юристів за цією магістерською програмою спрямована на їхню діяльність у господарській сфері. Відповідно, програма практики включає такі обов’язкові складові:

ü вивчення організаційної структури та сфери діяльності юридичної особи — бази практики;

ü ознайомлення з формами і методами управління виробництвом і трудовим колективом на базі практики, їх аналіз з метою подальшого використання у практичній діяльності юриста;

ü ознайомлення з положенням про юридичний відділ, функціональними обов’язками (посадовою інструкцією) юриста та дослідження організації робочого місця юриста в установі (організації, на підприємстві);

ü ознайомлення з розподілом обов’язків між працівниками відділу, аналіз підстав і доцільності такого розподілу; підготовка відповідних висновків і пропозицій з цього питання;

ü вивчення порядку виробничих зв’язків юриста в межах юридичного відділу, з іншими підрозділами, керівництвом, сторонніми організаціями, державними органами;

ü ознайомлення з планом роботи юриста (юридичного відділу), процедурою його складання та затвердження, перевірки виконання та критеріями оцінювання результатів виконання;

ü вивчення досвіду службового листування юриста (юридичного відділу);

ü ознайомлення (за можливості) із засновницькими документами бази практики, колективним договором (угодою), правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативними наказами тощо;

ü опрацювання основних законів та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються діяльності бази практики;

ü ознайомлення з інформаційною базою, що використовується в даній організації (бібліотекою, комп’ютерними програмами тощо), її аналіз та пропозиції щодо розвитку;

ü вивчення документів, що подаються юристові для правової оцінки, участь у підготовці висновків юридичної експертизи;

ü ознайомлення з листами, претензіями, позовними заявами, скаргами та іншими документами, які готує юрист (юридичний відділ) для захисту інтересів юридичної особи — бази практики; участь у складанні таких документів;

ü ознайомлення з порядком надання юридичних консуль­тацій різноманітного характеру для працівників бази практики; участь у підготовці матеріалів до таких консультацій;

ü набуття досвіду складання різноманітних актів та ділових документів: колективного договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів договорів, позовів і претензій та відповідей на них, наказів, розпоряджень, службових записок, доповід­них, листів тощо, які готуються юристом або за його участі;

ü аналіз організації діяльності юридичної служби бази практики, розробка пропозицій щодо її вдосконалення і подання їх керівнику від бази практики.

 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

Проміжний звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг 5-7 стандартних машинописних сторінок (надрукованих або написаних від руки).

Структуру проміжного звіту становлять:

1. Титульний аркуш (Див. дод. 3а); на ньому ставиться особистий підпис студента, підпис керівника практики від кафедри. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження відповідної частини практики.

2. Вступ (має містити інформацію про час прибуття на базу практики, посилання на документ (наказ, розпорядження) щодо зарахування студента для проходження практики та призначення керівника від бази практики; загальну коротку інформацію про базу практики та визначене в її діяльності місце для студента).

3. Основна частина «Зміст діяльності на базі практики» (має містити відомості про зміст виконаної студентом за звітній період роботи, одержані та виконані доручення, практичні завдання, а також обов’язково надавати інформацію про хід збору та оброб­ки матеріалу для написання магістерської дипломної роботи).

4. Висновки(загальні висновки щодо результатів практичної діяльності за звітний період, стану підготовки відповідних частин дипломної роботи, визначення основних проблем, що виникали під час проходження практики).

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Підсумковий звіт складається в письмовій формі. Загальний обсяг звіту становить 20–25 стандартних машинописних сторі­нок. Підсумковий звіт складається за результатами проходження практики в цілому і тому має охоплювати інформацію про результати першого звітного періоду та загальні результати практики. Він формується з урахуванням проміжного звіту, але має бути більш розгорнутим, змістовним та інформативним.

Структура підсумкового звіту така:

ü Титульний аркуш (Див. дод. 3б); на титульному аркуші ставиться особистий підпис студента, підпис керівника від бази практики, який скріплюється печаткою організації (бази практики), а також підпис керівника від кафедри. Після усного захисту на титульному аркуші виставляється оцінка (у балах) за результатами проходження практики.

ü Зміст,який містить назви всіх розділів і підрозділів звіту із зазначенням сторінок, на яких вони викладені.

ü Вступ. У ньому мають міститись відомості про базу практики (бази практики — у разі, якщо різні етапи практики студент проходив на різних базах практики), її роль і значення для студен­та — майбутнього юриста. Також у цій частині звіту має бути окреслено сферу практичної діяльності, у межах якої визначались основні завдання на базі практики та зроблено їх загальний огляд.

ü Основна частина,яка відображає зміст діяльності під час проходження практики, виконані завдання, їх відповідність юридичній спеціальності, зв’язок із фаховою спеціалізацією тощо. У цій частині повинні міститись відомості не тільки про зміст діяль­ності, але й про форми і способи її організації та контролю. Тут має бути також висвітлено процес підготовки до написання магістерської дипломної роботи у взаємозв’язку з місцем проходження практики, зазначено, наскільки плідно студент використав можливості конкретної бази практики для підготовки змістової частини роботи. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програми практики.

ü Висновки (узагальнені результати проходження повного періоду практики, висновки щодо її ефективності та корисності з погляду набутих навичок та вмінь, стан підготовленості зібраних матеріалів для магістерської дипломної роботи).

ü Список використаних джерел.

ü Додатки (необов’язковий елемент).


Студент, який не виконав програму практики, отримує негативну оцінку.

Студент, який отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.

Студенту, який з поважних причин не виконав програму практики, може бути надане право проходження практики повторно.


ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ

 

Критерії оцінювання Бали
Щоденник оформлено належним чином, містить усю передбачену ним інформацію в повному обсязі, містить позитивні характеристики керівника від бази практики та керівника від університету
Щоденник у цілому містить належну інформацію, однак оформлений з порушенням установлених вимог. Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету — позитивні
Щоденник оформлений з порушенням установлених вимог, не містить передбаченої ним інформації (зокрема щодо змісту виконаних завдань). Характеристики керівника від бази практики та керівника від університету — негативні

У разі якщо щоденник містить негативну характеристику керівника від бази практики або керівника від університету, результати оцінки за іншими об’єктами контролю не враховуються і виставляється загальна негативна оцінка за проход­ження практики.

Додержання календарного плану та графіка
індивідуально-консультативної роботи

Критерії оцінювання Бали
Студент чітко додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, сумлінно та вчасно виконував усі зав­дання керівника, вчасно звітував про результати проходження відповідних етапів практики
Студент у цілому додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи з керівником практики від кафедри, однак допускав несистематичні порушення, не завжди вчасно подавав звіти про проходження практики
Студент не додержувався календарного плану проходження практики та графіка індивідуально-консультативної роботи, ухилявся від зустрічей з керівником практики від кафедри, систематично порушував установлені терміни виконання завдань, наданих керівником, та відповідних звітів про проходження практики

Додаток 2а

Зразок заяви для закріплення

за базою практики

 

Завідувачеві кафедри

правового регулювання економіки

проф. Опришку В. Ф.

 

Студента (студентки) V курсу

денної форми навчання (група ___)

спеціальності 8601/1

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу прикріпити мене для проходження юридичної практики до ________________________________________________________________

(повна назва організації, в якій студент проходитиме практику, та її адреса)

 

Якщо база практики обрана студентом особисто за індивідуальним договором, то в заяві слід додати:

 

 

«Договір про співробітництво між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та_______________________ додається.»

(назва установи)

 

 

та надати лист відповідної організації.

Дата Підпис


Додаток 2б

Зразок листа (запита)

організації, в якій студент

походитиме юридичну практику

(якщо база практики обрана

студентом самостійно)

БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ

Ректору ДВНЗ «Київський

національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Павленку А. Ф.

Українська лізингова компанія не заперечує проти проходження студентом юридичного

(повна назва організації)

факультету Вашого університету Петренком Василем Івановичем практики в нашій організації в період з ________ до _______.

Студентові будуть надані можливості виконувати роботу за юридич­ною спеціальністю.

 

Генеральний директор __________________ П.І.Б.

(підпис)

 

 

Додаток 3а

 

Зразок титульної сторінки проміжного звіту

про проходження практики

 

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

До 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт________________

Київ 20____


Додаток 3б

 

Зразок титульної сторінки підсумкового звіту

про проходження практики

 

 

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Печатка організації

Керівник від кафедри:

______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

До 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт___________________

Київ 20____


Додаток 4

КАРТКА

Мета і завдання практики

Організація юридичної практики студентів денної форми нав­чання магістерського рівня підготовки має на меті забезпечення майбутнім професіоналам набуття навичок практичної діяльності за фахом.

Відповідними завданнями переддипломної юридичної практики є:

ü закріплення знань, здобутих студентами у процесі навчання;

ü поглиблення теоретичних знань з фундаментальних, галузевих та прикладних юридичних дисциплін;

ü здобуття навичок тлумачення норм чинного законодавства та застосування їх у практичних життєвих ситуаціях;

ü набуття досвіду складання та оформлення ділової та юридичної документації;

ü ознайомлення зі звичаями ділового обороту та правилами ділового спілкування;

ü ознайомлення з основами управлінської діяльності;

ü напрацювання досвіду самостійної роботи відповідно до кваліфікації магістра за спеціальністю «Правознавство»;

ü збирання й опрацювання матеріалу, необхідного для виконання дипломної роботи;

ü підготовка до державної атестації для присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

 

ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Кожен студент індивідуально закріплюється для проходження практики за конкретною базою (підприємством, установою, організацією). Для цього студент подає письмову заяву на ім’я завідувача випускової кафедри (кафедри правового регулювання економіки) із проханням закріпити його для проходження практики за конкретною організацією (див. дод. 2а). Така заява подається в перший тиждень навчального року.

Для закріплення за базою практики, що вибрана студентом самостійно, необхідно подати на кафедру офіційний лист від підприємства — потенційної бази практики, в якому гарантується надання можливості студентові виконувати роботу, що відповідає юридичній спеціальності (див. дод. 2б). Такий лист подається студентом на випускову кафедру у визначений кафедрою термін, але в будь-якому разі не пізніше 1 грудня.

Закріплення студентів за базами практики оформляється відповідним наказом ректора КНЕУ, в якому визначається керівник практики від кафедри (університету) — викладач однієї з кафедр юридичного факультету.

Студенти одержують на випусковій кафедрі направлення на практику, її програму і щоденник. Кожен студент зобов’язаний після цього особисто з’явитися на індивідуальну консультацію до керівника практики від кафедри та погодити з ним індивідуальну програму проходження практики, режим консультацій і порядок складання звітів про практику.

За 2—3 дні до початку практики студенти повинні здати до відділу кадрів (канцелярії тощо) бази практики направлення на практику, а також (у разі потреби) — документи для оформлення перепустки та пройти інструктаж із правил техніки безпеки.

Студент особисто повинен простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, повідомити про це керівника практики від університету та подати йому дані про керівника від бази практики.

 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ ТА СТУДЕНТІВ

Випускова кафедра з метою належної організації проход­ження студентами юридичної практики здійснює такі заходи:

Ø розробляє та вдосконалює програму практики;

Ø організовує та визначає бази практики та в разі потреби подає заявки до відділу організаційного забезпечення навчального процесу для укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

Ø визначає відповідність баз практики за індивідуальними запитами організацій вимогам вищої школи;

Ø одержує документацію, необхідну для проходження практики студентами;

Ø формує методичне забезпечення практики студентів;

Ø організовує вибір студентами баз практики і розподіл їх за базами практики;

Ø підбирає керівників практики (за 1 керівником закріплюється не більше ніж 10 студентів);

Ø готує проекти наказів про направлення студентів на практику й затвердження керівників практики від кафедр та узгоджує їх із відповідними структурними підрозділами;

Ø оформляє щоденники й направлення на практику;

Ø надсилає на бази практики списки студентів, які проходитимуть практику;

Ø у разі потреби забезпечує заміну баз практики;

Ø забезпечує додержання регламенту практики (див. дод. 1)

Ø організовує проведення інструкційних зборів студентів (за участі представників деканату) з питань, що стосуються порядку проходження практики;

Ø видає студентам необхідну документацію й організовує їх направлення на бази практики;

Ø здійснює контроль за від’їздом студентів на практику і своєчасним їх прибуттям на бази практики;

Ø після закінчення практики організовує захист підсумкових звітів студентів у комісіях, призначених завідувачем кафедри;

Ø розглядає питання про стан організації, проходження та підсумки практики студентів на засіданнях кафедри;

Ø подає звіт кафедри про підсумки проходження практики студентами.

 

Обов’язки студента на практиці

Студент, який проходить практику, зобов’язаний:

Ø до початку практики одержати від керівника практики від кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

Ø до від’їзду на базу практики узгодити з керівником від кафедри індивідуальний календарний план та графік індивідуально-консультативної роботи з ним;

Ø своєчасно прибути на базу практики;

Ø особисто простежити за виданням відповідною організацією наказу (розпорядження) про його зарахування для проходження практики та призначення керівника від бази практики, повідомити про це та подати дані про керівника від бази практики керівникові від кафедри юридичного факультету;

Ø вивчити і суворо додержуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки. Режим роботи, установлений для працівників бази практики, є обов’яз­ковим для студентів, що проходять практику. За порушення трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку студент несе дисциплінарну відповідальність перед адміністрацією університету та бази практики;

Ø у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками керівника від кафедри, а також від бази практики;

Ø вести щоденник (робочий зошит) практики та відображати в ньому основні види роботи і завдання, що виконуються. Щоденник (робочий зошит) заповнюється протягом усіх періодів практики;

Ø забезпечувати заповнення документації щодо проходження практики на належному рівні та пред’являти її на вимогу керівників практики для перевірки;

Ø напрацьовувати досвід практичної роботи за фахом;

Ø максимально використовувати наявні можливості бази практики незалежно від того, надаються вони в робочий чи неробочий час для здобуття професійних навичок та збору матеріалів для підготовки магістерської дипломної роботи;

Ø своєчасно складати звіти про виконання програми практики та індивідуальних завдань.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 318; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)