ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИПідсумкова оцінка складається із суми балів за кожним об’єктом контролю.

Підсумкова оцінка за 100-бальною системою переводиться в традиційну 4-бальну та систему ECTS за такою шкалою:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно А
80-89 добре В
70-79 С
66-69 задовільно D
60-65 Е
21-59 незадовільно з можливістю повторного складання FX
0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

 


Додаток 1

 

РЕГЛАМЕНТ

організації переддипломної практики студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
денної форми навчання

спеціальності 8601 «Правознавство»

№ з/п Перелік видів організаційних заходів Термін виконання
Розробка (оновлення) програми практики До 1.09
Підбір баз практики на підприємствах і в організаціях, які мають відповідати вимогам магістерської програми; формування банку даних баз практики До 10.09
Оформлення договорів з організаціями й установами Вересень-жовтень
Підбір бази практики для конкретного студента з урахуванням теми дипломної роботи, а також замовлень на підготовку спеціалістів і його майбутнього місця роботи після закінчення навчання До 5.12
Підготовка проектів наказів про направлення студентів на практику та затвердження керівників практики від кафедри До 10.12
Перевірка підготовленості баз практики до прибуття студентів-практикантів, узгодження необхідних питань з керівництвом підприємств, установ та організацій та програми практики За 10 днів до початку практики
Забезпечення студентів щоденниками та надання індивідуальних завдань для виконання на базах практики 05–10 грудня
Відправлення на бази практики списків студентів, які проходитимуть практику За 10 днів до початку практики
Проведення інструктивних зборів зі студентами перед їх від’їздом на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам необхідних документів (направлення, програма, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання тощо) Останній тиждень теоретич­них занять
Здійснення контролю за від’їздом студентів на практику і своєчасним їх прибуттям на бази практики Перший тиждень практики

Закінчення табл.

№ з/п Перелік видів організаційних заходів Термін виконання
Контроль за забезпеченням нормальних умов праці і побуту студентів, проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки Постійно
Контроль за проходженням практики, виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, установленого на базі практики Січень-травень
Відпрацювання організаційних питань, пов’язаних з заміною бази практики За потреби
Збирання необхідних даних і підготовка проектів наказів на оплату праці безпосередніх керівників практики від підприємства, організації, установи згідно з умовами договору Січень-лютий
Розгляд на засіданнях Вченої ради факультету, засіданнях кафедри питання про проходження практики, її першого та другого етапів Відповідно до плану роботи кафедри та Вченої ради факультету
Організація захисту проміжного звіту студентів про проходження практики Березень
Організація захисту підсумкового звіту студентів про проходження практики Протягом тиж­ня після завершення практики
Підготовка інформації для розгляду питань про організацію практичної підготовки студентів на засіданнях ректорату та Вченої ради університету До 10 травня
Збір заявок випускових кафедр для укладання договорів на новий навчальний рік До 1 травня

 


Додаток 2а

Зразок заяви для закріплення

за базою практики

 

Завідувачеві кафедри

правового регулювання економіки

проф. Опришку В. Ф.

 

Студента (студентки) V курсу

денної форми навчання (група ___)

спеціальності 8601/1

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу прикріпити мене для проходження юридичної практики до ________________________________________________________________

(повна назва організації, в якій студент проходитиме практику, та її адреса)

 

Якщо база практики обрана студентом особисто за індивідуальним договором, то в заяві слід додати:

 

 

«Договір про співробітництво між ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та_______________________ додається.»

(назва установи)

 

 

та надати лист відповідної організації.

Дата Підпис


Додаток 2б

Зразок листа (запита)

організації, в якій студент

походитиме юридичну практику

(якщо база практики обрана

студентом самостійно)

БЛАНК ОРГАНІЗАЦІЇ

Ректору ДВНЗ «Київський

національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Павленку А. Ф.

Українська лізингова компанія не заперечує проти проходження студентом юридичного

(повна назва організації)

факультету Вашого університету Петренком Василем Івановичем практики в нашій організації в період з ________ до _______.

Студентові будуть надані можливості виконувати роботу за юридич­ною спеціальністю.

 

Генеральний директор __________________ П.І.Б.

(підпис)

 

 

Якщо лист виконано на номерному фірмовому бланку, то печатка організації не обов’язкова.

Якщо лист виконано не на фірмовому бланку організації або ж бланк не має номера, то підпис керівника скріплюється печаткою організації.


Додаток 3а

 

Зразок титульної сторінки проміжного звіту

про проходження практики

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

 

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ

Про проходження юридичної практики

в ____________________________________________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 20____ р. до «___» _______ 20____р.

Студента(-ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від кафедри:

________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Кількість балів за попереднім оцінюванням
звіту відповідно до встановлених критеріїв

_________________________________________

до 15 балів (до усного захисту)

Кількість балів, одержаних за усний захист звіту

_____________________________

До 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт________________

Київ 20____


Додаток 3б

 

Зразок титульної сторінки підсумкового звіту

про проходження практики

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра правового регулювання економіки

Магістерська програма

«Правове регулювання економіки»

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Про проходження юридичної практики

в _____________________________________________________________________

(повна назва організації)

з «___» ________ 20___р. до «___» _______ 20___р.

Студента(-ки) ___ групи V курсу

юридичного факультету

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник від бази практики:

______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Печатка організації

Керівник від кафедри:

______________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Кількість балів за попереднім оцінюванням звіту

Відповідно до встановлених критеріїв

_______________________________________

До 40 балів (до усного захисту)

Кількість балів, одержаних за усний захист звіту

_______________________________

До 10 балів

Підсумкова оцінка за звіт___________________

Київ 20____


Додаток 4

КАРТКА

Обліку результатів проходження переддипломної практики

студента(ки)____________________________

 

Об’єкти контролю Кількість балів за результатами оцінювання
Проміжний звіт про проходження практики  
Підсумковий звіт про проходження практики  
Ведення щоденника практики  
Додержання календарного плану та графіка індивідуально-консультативної роботи  
Виконання вибіркового індивідуального зав­дання  

 

Підсумкова оцінка за результатами проходження практики

___________________/_______________________/___________________

за 100-бальною шкалою за традиційною за шкалою ECTS

 

 

Керівник практики від кафедри:

______________________________ _______________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Члени комісії по захисту підсумкового звіту:

____________________________ ________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

____________________________ ________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


[1] Конкретна дата подання проміжного звіту встановлюється випусковою кафедрою і доводиться до відома студентів через інформаційний стенд біля деканату денної форми навчання.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 89; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.009 с.)