ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нагляд за безпекою життєдіяльності 

Контроль за дотриманням законодавства з безпеки життєдіяльності в Україні здійснюють різні державні та громадські організації. Компетенції державних органів різних рівнів:

- загальна - Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерства, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, місцеві адміністрації;

- спеціальна -контролюють діяльність підприємств, установ, організацій і громадян з питань охорони праці, охорони здоров'я, охорони навколишнього природнього середовища тощо;

- галузева -контролюють діяльність підприємств, установ, організацій і громадян з питань охорони праці, охорони здоров'я, охорони навколишнього природнього середовища у кожній з галузей народного господарства.

Вищий наглядза додержанням і правильним застосуванням законів, у тому числі з безпеки життєдіяльності, здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурори.

 

Теми рефератів

1. Дослідження системи управління безпекою та захистом у НС в харчовій галузі.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності

2. Назвіть основні документи системи правового забезпечення безпеки життєдіяльності.

3. Перелічте органи управління безпекою життєдіяльності та їх компетенції в Україні.

4. Дайте характеристику компетенцій державних органів нагляду за дотриманням і застосуванням законів з безпеки життєдіяльності.

 

Література: 1, 2, 3, 6, 18, 19, 20, 38, 39.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (тлумачення від 15.05.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.

gov.ua

2. «Кодекс цивільного захисту України» від 2 жовтня 2012 р. № 5403-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. zakon.rada.gov.ua

3. «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій». Указ Президента України № 20/2013 від 16 січня 2013 р.

4. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» № 1052 (редакція від 16.12.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid=248721664

5. https://ru.wikipedia.org

6. Безпека життєдіяльності: підручник / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халму-радов, В.І. Применко та ін.] - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 448 с.

7. Безпека життєдіяльності: Підручник /В.Г.Цапко, Д.І Мазоренко, Ю.С.Скобло, Л.М.Тіщенко; За ред. В.Г.Цапка. – К.: Знання, 2008. – 397 с.

8. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 384 с.

9. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник для студ. вищих навч. закладів. За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравела, 2003. – 408 с.

10. ГОСТ 12.003–74*ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

11. ГОСТ 12.1.005–88*.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

12. Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019-2001.

13. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 248 від 08.04.2014. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2014 р. за № 472/25249.

14. ДСанПіН 3.3.2-007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

15. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

16. ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір.

17. Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник /За ред. Є.П.Желібо, 6-е вид.- К.:Каравела, 2008.- 344 с.

18. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. посібн./ За ред. Є.П. Желібо, 6-е вид. - К.: Каравела, 2011. – 344 с.

19. Закон України «Про Національну поліцію» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page4

20. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003р. зі змінами і доповненнями від 18.04.2013р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www. // zakon.rada.gov.ua

21. Конспект лекцій з курсу «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання /Укл. О.А. Нетребський, О.О.Фесенко /Одеса: ОНАХТ, 2010.- 55 с.

22. Конспект лекцій з курсу «Безпека життєдіяльності» для бакалаврів усіх професійних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Нетребський, С.М. Неменуща /Одеса: ОНАХТ, 2014.- 89 с

23. Купчик М.П., Гандзюк М.П , Степанець І Ф, Вендичанський В.Н., Литвиненко А.М., Іваненко. О. В. Основи охорони праці. - К.: Основа, 2000. - 416 с.

24. Літвак С.М. , Михайлюк В.О. «Безпека життєдіяльності». Навч. посібн. Миколаїв, 2000.- 208с

25. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- ч.3: Цивільна оборона. - 155 с.

26. Наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1400 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

27. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

28. Національний стандарт України. Безпека у надзвичайних ситуаціях / ДСТУ 5058 : 2008. - Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – С.17.

29. Національна доповідь про стан техногенної і природної безпеки в Україні в 2014 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mns.gov.ua

30. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи. Введені в дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1.12.1997 р. № 62.

31. НПАОП 0.00-7.13-14 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. sot.zp.ua

32. Постанова Кабінету Міністрів України №1198 від 03.08.1998 р. «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру».

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001р. №1557 «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня».

35. Постанова КМ України від 16 листопада 2002 р. N 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру»

36. Постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»

37. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 № 65. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 р. за № 293/17588.

38. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005. – 304 с.

39. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.- 320 с.

40. ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». Наказ Держбуду України №88 від 03.12.2002 р.

41. «Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожеженої безпеки». Наказ МНС України № 388 від 10.10.2003р.

42. «Положення про моніторинг потенційно-небезпечних об’єктів» від 6 листопада 2003 р. № 425 міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від насілідків Чорнобильської катастрофи.

43. «Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» затверджено наказом № 637 від 4 грудня 2002 р. Міністерства праці та соціальної політики України.

44. «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів» наказ № 98 від 23.02.2006 р. Міністерства України з питань НС та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи.

45. «Правила пожежної безпеки України» наказ Міністерства внутрішніх справ №1417 від 30.12.2014 р. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. №252/26697. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// otipb.at.ua

46. Закон України «Про Службу безпеки України» № 2229-XII від 25.03.1992 (редакція від 28.12.2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

ЗМІСТ

 

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Лекція № 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. . . . . . . . . 4

Лекція № 2. Управління ризиком . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 13

Лекція № 3. Природні небезпечні процеси і явища та їх загрози . . . 26

Лекція № 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки . . . . . . . . . . . . . . 36

Лекція № 5. Пожежна безпека на підприємствах . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Лекція № 6. Соціально-політичні небезпеки. Соціальні та психологіч-

ні чинники ризику . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Лекція № 7. Управління силами та засобами підприємства під час надзвичайної ситуації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Лекція № 8. Управління та державний нагляд за безпекою життєдіяльності . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 

В.М. Лисюк, С.М. Неменуща

 

К О Н С П Е К Т Л Е К Ц І Й

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)