ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запобігання надзвичайних ситуацій. 

Запобігти прояву НС можна завдяки загальнодержавним, відомчим і територіальним заходам організаційно-економічного характеру (превентивні заходи): декларування промислової безпеки об'єктів і ліцензування діяльності небезпечних виробничих об'єктів.

Декларування безпекиоб'єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання НС, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації їх наслідків.

Одним з основних завдань декларування є покладання на підприємця обов'язків щодо здійснення комплексу робіт з оцінки небезпеки експлуатованих ним об'єктів з урахуванням запроваджених заходів щодо запобігання виникнення і розвитку аварій.

Розробка декларацій промислової безпеки передбачає:

- всебічну оцінку ризику аварій і пов'язані з нею загрози;

- аналіз достатності запроваджених заходів щодо запобігання, забез-печення готовності організації до експлуатації небезпечного виробничого об'єкта у відповідності вимогам промислової безпеки, а також до локалізації і ліквідації наслідків аварії на небезпечному об'єкті;

- розробку заходів, спрямованих на зниження масштабів наслідків аварій і розміру збитків, завданих у разі аварії;

- розробка декларації промислової безпеки об'єктів підвищеної небезпеки обов'язкова для підприємств, на яких одержують, використовують, переробляють, утворюють, зберігають, транспортують та знищують небезпечні речовини.

Декларації промислової безпеки розробляють у складі проектної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, консервацію і ліквідацію небезпечного виробництва. Вона затверджується керівником організації, яка експлуатує об'єкт підвищеної небезпеки. Керівник цієї організації несе відповідальність за повноту і достовірність відомостей, які містяться у декларації.

Ліцензування діяльності об'єктів підвищеної небезпеки є складовою частиною соціально-економічного механізму забезпечення безпеки населення і захисту навколишнього середовища від аварій та катастроф.

Ліцензія – це спеціальний дозвіл на здійснення конкретного виду діяльності з обов'язковим додержанням ліцензійних вимог та умов, виданий органом що ліцензує для юридичної або фізичної особи (ліцензіат).

Суб’єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, що мають намір розпочати експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки, надсилають до державної адміністрації, виконавчих органів селищної або міської рад заяву на отримання дозволу на експлуатацію об’єкту підвищеної небезпеки, до якої додаються:

– декларація безпеки;

– договір обов’язкового страхування відповідальності шкоди, яка може бути заподіяна аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки;

– план локалізації і ліквідації аварій на об’єкті підвищеної небезпеки;

– копія дозволу на будівництво і/або реконструкцію об’єкту підвищеної небезпеки;

– висновки передбачених законом державних та, в разі наявності, громадських експертиз;

– копію рішення відповідної ради про надання згоди на розміщення об’єкту підвищеної небезпеки на території села, селища, міста (у разі коли місце знаходження об’єкту є така територія).

Відповідна державна адміністрація, виконавчі органи розглядають заяву, погоджують з територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади і надсилають суб’єкту господарської діяльності письмовий дозвіл на експлуатацію об’єкту підвищеної небезпеки або обґрунтовану відмову з переліком додаткових заходів, які він повинен виконати для отримання дозволу (ліцензії). Копія дозволу на експлуатацію об’єкту підвищеної небезпеки надсилається також спеціально уповноваженим органам виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

Як засвідчує практика, ліцензування експлуатації об'єктів і робіт підвищеної небезпеки сприяє більш якісному навчанню інженерно-технічного персоналу і робітників, зайнятих експлуатацією потенційно небезпечних виробництв і об'єктів, підвищенню відповідальності за стан безпеки юридичних осіб та індивідуальних підприємців, а також підвищенню ефективності нагляду і контролю за безпекою виробничої діяльності потенційно небезпечних об'єктів.

Ліцензування діяльності в комплексі із заходами з декларування безпеки і страхування відповідальності за завдану шкоду під час експлуатації небезпечного об'єкту сприяє запобіганню аварій і катастроф техногенного, біологічного та соціального характеру, зменшенню їх масштабів.

Забезпечення безпеки підприємств шляхом страхування цивільної відповідальності за шкоду від експлуатації

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об’єктах з підвищеною небезпекою, здійснюється згідно Постанови Кабінету Міністрів України прийнятої 3 серпня 1998 року «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» та Постанови КМ України від 16 листопада 2002 р. N 1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру».

Метою обов'язкового страхування цивільної відповідальності підприємствами є забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об'єктах підвищеної небезпеки.

Треті особи – фізичні та юридичні особи, яким може бути заподіяна або вже заподіяна пряма шкода внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки. Не включають до цього списку людей, які знаходилися в трудових відносинах із страхувальником, незаконно перебували на території або виконували в цей час службові обов'язки на об'єкті підвищеної небезпеки.

Страхова сума визначається за кожним конкретним об'єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки (всього 3 категорії).

Але в нинішніх умовах рівень страхового захисту виробництв і споруд є недостатнім. Відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій у значній мірі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Таким чином, якщо вчасно провести дослідження стійкості роботи підприємства до впливу можливих вражаючих чинників і вчасно виконати заходи по підвищенню стійкості то, як показує практика, витрати на ліквідацію наслідків стають на порядок меншими, а головне – менше страждають люди і довкілля. Виконавши заходи організаційно - економічного характеру можна стимулювати роботи по запобіганню НС.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть послідовність дій в процесі управління ризиками та дайте їх характеристику.

2. Перелічте заходи, що сприяють зниженню реалізації потенційних небезпек.

3. Охарактеризуйте заходи організаційно-економічного характеру запобігання надзвичайних ситуацій.

4. Розкрийте суть страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об’єктах з підвищеною небезпекою.

Література:6, 18, 21, 22, 26, 31, 33, 37, 41, 42, 43.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)