Фондовий ринок і його учасникиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фондовий ринок і його учасникиФондовий ринок (ринок цінних паперів) - це складова частина ринку будь-якої країни. Основою ринку цінних паперів є товарний ринок, гроші й грошовий капітал. Перший є надбудовою над другим і похідним відносно них.

 

Основні види фондового ринку наведені в табл. 10.

Таблиця 10 - Класифікація фондових ринків

Критерії класифікації Види ринків
1.Спосіб розміщення цінних паперів первинний ринок; вторинний ринок
2.Вид розміщення цінних паперів ринок, на якому цінні папери розміщуються прямим зверненням емітента до покупця; ринок, на якому цінні папери розміщу­ються через інституціонального інвестора.
3. Місце операцій з цінними паперами повна фондова біржа; позасписковий біржовий ринок; торгівля „з прилавка”; „третій ярус”.
4.Економічна природа цінних паперів ринок боргових цінних паперів; ринок пайових цінних паперів; ринок похідних цінних паперів.
5. Суб’єкти випуску цінних паперів ринок державних позик; ринок муніципальних позик; ринок цінних паперів підприємств і організацій.
6.Термін обігу цінних паперів ринок з установленим строком обігу; ринок без установленого строку обігу.
7. Механізм виплати доходу ринок цінних паперів з фіксованим доходом; ринок цінних паперів зі змінним доходом.
8.Територія обігу цінних паперів місцевий ринок цінних паперів; національний ринок цінних паперів; міжнародний ринок цінних паперів.

 

Загальними принципами функціонування організованого ринку цінних

паперів є:

ü упорядкованість - наявність „правил гри”, контролю за їх вико­нанням;

ü прозорість (ринок має відповідати умовам відкритості інформації про емітентів, угоди, стан попиту і пропозиції тощо);

ü відкритість (на ринку не повинні існувати штучні бар’єри для входу і виходу);

ü рівність можливостей (недопущення переваг будь-якого суб’єкта ринку над іншим);

ü спокій (ринок не може бути „бурхливим”, бо інакше дрібні інвестори, які є його опорою, залишать ринок);

ü збалансованість (відповідність масштабів гуртового ринку роз- дрібному).

Функції ринку цінних паперів як комерційної структури поділяють на дві групи: загальноринкові й специфічні.

Загальноринкові функції цінних паперів:

ü отримання прибутку від операцій на даному ринку;

ü цінова, що забезпечує складання ринкових цін, їхній постійний рух і т.д.;

ü інформаційна, виробництво і доведення до учасників ринкової інформації про об’єкти торгівлі і її учасників;

ü регулююча, ринок встановлює правила торгівлі, порядок вирішення спірних питань між учасниками, встановлює пріоритети, органи контролю і навіть управління.

Специфічні функції ринку цінних паперів:

ü функція перерозподілу;

ü функція страхування цінових і фінансових ризиків;

ü перерозподіл коштів між: галузями і сферами ринкової діяльності;

ü перерахунок заощаджень з невиробничої у виробничу форму;

ü фінансування дефіциту державного бюджету на неінфляційній основі, тобто без випуску в обіг додаткових коштів.

В Україні відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку регулює Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. Згідно з цим Законом фондовий ринок (ринок цінних паперів) – це сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

Учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори, саморегулівні організації і професійні учасники фондового ринку.

Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери й бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.Інвестори в цінні папери - фізичні і юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові й корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Типологія інвесторів у розрізі їх основних цілей наведена у табл. 11.

Таблиця 11 - Види інвесторів

Вид інвесторів Основні цілі інвесторів
Стратегічні інвестори Контроль над підприємством з наміром отримання прибутку від його діяльності
Портфельні інституційні інвестори Збільшення капіталу збільшенням вартості портфеля
в тому числі: консервативні помірно - агресивні агресивні досвідчені „витончені”   безпечність інвестицій безпечність + прибутковість прибутковість + зростання вартості прибутковість + зростання вартості +ліквідність максимальні доходи

Серед перелічених найбільшою і впливовою є група інституціональних інвесторів.

Саморегулююча організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів і зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності законодавством.

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності:

ü діяльність з торгівлі цінними паперами;

ü діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

ü депозитарна діяльність;

ü діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Професійна діяльність учасників фондового ринку, крім депозитаріїв та фондових бірж, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулюючій організації. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

ü брокерську діяльність;

ü дилерську діяльність;

ü андеррайтинг;

ü діяльність з управління цінними паперами.

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Функції учасників, які обслуговують фондовий ринок:

ü емісійна, тобто організація випуску і розміщення цінних паперів;

ü брокерська, тобто здійснення угод з цінними паперами в ролі комісіонера чи довіреної особи;

ü дилерська, тобто здійснення угод з цінними паперами від власної особи і за свій кошт;

ü представницька, тобто представництво інтересів однієї із сторін в угоді щодо цінних паперів;

ü консалтингова - надання юридичних, економічних, технічних, навчальних та інших видів консультацій щодо цінних паперів;

ü аудиторська - перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку і реального фінансового стану емітента;

ü депозитарна - надання послуг щодо збереження, передачі, обліку цінних паперів;

ü клірингова - здійснення операцій зі збирання, перевірки й підготовки документів щодо виконання угод стосовно цінних паперів;

ü реєстраторська - ведення реєстрів власників цінних паперів;

ü регулююча - правове регулювання діяльності учасників.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.01 с.)