Схема нарахування балів з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема нарахування балів з дисципліниВиди та зміст обов’язкових завдань Максимальна оцінка Примітки
Поточний контроль
Індивідуальні виступи на практичному (семінарському) занятті 10-15
доповнення до виступів  
участь в дискусії  
експрес опитування  
тестування (з набору суджень вибрати вірні)  
Розв’язання задач  
Доповідь з актуального питання  
реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками)  
підсумкова контрольна робота  
залік  
разом  

Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.

Умови нарахування балів

У цьому підрозділі описуються критерії нарахування балів за виконання студентами основних видів обов’язкових завдань.

Індивідуальні виступи на практичному (семінарському) занятті– це навчально-контрольна форма, яка передбачає демонстрацію студентом знання конкретного положення (положень) або пояснення (тлумачення) питання за темою заняття. (на усну відповідь на семінарському занятті відводиться 3-5 хв.)

Оцінювання усної відповіді на практичному (семінарському) занятті:

«20» (оцінка в балах) – студент повно, аргументовано, свідомо відповідає на питання;

«15» (оцінка в балах) – студент в основному повно розкриває теоретичний зміст питання, допускає помилки часткового характеру;

«10» (оцінка в балах) – студент відповідає в основному правильно, але не вміє зв’язати свою відповідь з іншими знаннями з дисципліни та використати їх для розв’язання практичного завдання;

«5» (оцінка в балах) – студент відповідає на питання частково правильно, з багатьма помилками та неточностями, при відповіді активно користується підручними матеріалами (читає з конспекту);

«0» (оцінка в балах) – студент не орієнтується в програмному матеріалі, не виконує практичного завдання, проте може дати часткову відповідь на окремі питання теоретичного характеру.

Участь у дискусії – публічне обговорення суперечливого питання.

Дискусія на семінарському занятті може бути запланованою, передбаченою, або ж виникнути стихійно. Запланована дискусія готується всіма її учасниками – і викладачем, і студентами, методично вимагає чіткого визначення теми дискусії, її активних учасників, очікуваних висновків з питань, що дискутуються. Участь студента у дискусії може бути і спонтанною, що потребує від студента розуміння теми, особливості дискутивної форми досягнення знань, уміння логічно викласти свою думку і толерантно її аргументувати.

Відповідно, ці якості (або їх відсутність) оцінюються викладачем:

«5» (оцінка в балах) – активна участь у дискусії аргументованого характеру, що демонструє високий рівень знань студента з дисципліни;

«3» (оцінка в балах) – участь студента у запланованій дискусії з аргументованим формулюванням власної позиції, яке демонструє обізнаність в темі навчальної дисципліни, що розглядається;

«1» (оцінка в балах) – участь у дискусії, що не підкріплюється аргументами теоретичного характеру, а базується на практичному досвіді студента у конкретній сфері;

Експрес-опитування – спосіб діагностики знань студентів, що дає можливість швидкого контролю знань. Використовується на семінарському занятті як допоміжна форма.

Експрес-опитування включає в себе, як правило, 10 конкретних положень за темою семінарського заняття, на кожне з яких студент має дати одну відповідь. Форма відповіді «+» – («ТАК») – коли положення студент вважає правильним, «-» («НІ») – коли положення хибне.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Доповідь з актуального питання – це усне повідомлення з питання, що передбачене планом заняття, або завдання для індивідуальної самостійної роботи студента, або проблемними питаннями житлового права (відводиться 3-5 хв.).

При оцінюванні доповіді з актуального питання окрім критеріїв, що застосовуються до оцінки доповіді, береться до уваги:

- логічність викладу матеріалу,

- уміння зацікавити колег-студентів,

- уміння утримувати увагу слухачів.

Оцінювання:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повністю;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита частково;

«1» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево.

Тест– коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується у різних галузях науки для одержання кількісних характеристик певних явищ, у нашому випадку – знань.

Тестова форма контролю рівня підготовки студента до теми семінарського заняття виконує не тільки контрольну, але й навчальну функцію.

Питання тесту є розгорнутими, тобто можуть передбачити не одну правильну відповідь. Тест до семінарського заняття, як правило, включає 10 питань, до яких пропонуються «закриті» відповіді.

Тривалість – не більше 10 хв.

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

Вирішення ситуативної задачі передбачає пояснення студентом правовідносин, що описані в завданні, визначення суб’єктів цих правовідносин, їх об’єкту та предмета, прав і обов’язків суб’єктів у правовідносинах, нормативного регулювання конкретних правовідносин, власне, відповіді на поставлене запитання з посиланням на норми чинного законодавства.

Оцінювання ситуативної задачі:

«5» (оцінка в балах) – студент повно, аргументовано, свідомо відповідає на питання;

«4» (оцінка в балах) – студент в основному повно розкриває теоретичний зміст питання, допускає помилки часткового характеру;

«3» (оцінка в балах) – студент відповідає в основному правильно, але не вміє зв’язати свою відповідь з іншими знаннями з дисципліни та використати їх для розв’язання практичного завдання;

«2» (оцінка в балах) – студент відповідає на питання частково правильно, з багатьма помилками та неточностями, при відповіді активно користується підручними матеріалами (читає з конспекту);

«1» (оцінка в балах) – студент не орієнтується в програмному матеріалі, не виконує практичного завдання, проте може дати часткову відповідь на окремі питання теоретичного характеру.

Реферат – доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі). Реферат виконується на одну з проблемних тем. Повинен містити титульний аркуш, план, вступ, основну частину, висновки та список використаних джерел (не менше 10 найменувань теоретичних джерел).

Оцінювання реферату:

«5» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота оформлена з додержанням встановлених вимог;

«4» (оцінка в балах) – тема розкрита повно, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – високий, висновки самостійні та обґрунтовані, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«3» (оцінка в балах) – тема розкрита, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – достатній, присутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«2» (оцінка в балах) – тема розкрита поверхнево, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – недостатній, присутні висновки, що не завжди мають ознаки самостійності, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки;

«1» (оцінка в балах) – тема розкрита частково, рівень опрацювання теоретичних та нормативних джерел – низький, виклад роботи є копіюванням теоретичних положень підручників, відсутні висновки, робота в основному оформлена з додержанням встановлених вимог, проте є деякі недоліки.

 

Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90 та вище Відмінно (A) Відмінно
80–89 Дуже добре (B) Добре
70–79 Добре (C)
60–69 Задовільно (D) Задовільно
50–59 Достатньо (E)
25–49 Незадовільно (FX) Незадовільно
1–24 Неприйнятно (F)

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ККР) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Комплексна контрольна робота (ККР) формується з числа запитань, проблемних питань, задач, завдань та кейсів, які виконувались під час аудиторних занять, самостійної роботи або призначені для проведення контрольних заходів.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.027 с.)