КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.

 

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ЖИТЛОВЕ ПРАВО»

 

Київ – 2011

Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

Кафедрою цивільно-правових дисциплін

юридичного факультету

РОЗРОБНИКИ

Т.Р. Федосєєва, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, к.ю.н., доцент  

РЕЦЕНЗЕНТ

 
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОНмолодьспорт України та Університету «КРОК»  

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №   від «__» _____________ 201_ р.
Завідувач кафедри   В.А. Тимошенко

УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ (ІНСТИТУТУ)

Протокол №   від «__» _____________ 201_ р.
Декан факультету   В.К.Гіжевський

ЗМІСТ

1. Сфера застосування

2. Опис дисципліни

3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни

4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та практичних (семінарських) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів

5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання

6. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

7. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

8. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Житлове право»:

– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму(ів) підготовки 0304 Право 6.030401 Правознавство.

– вивчається згідно навчального плану (навчальних планів) перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” з наданням другої вищої освіти за спеціальністю 0304 Право 7.03040101 Право (за галузями)

 


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

1. Шифр дисципліни (ідентифікатор)  
2. Тип дисципліни обов’язкова
3. Попередні умови попереднє вивчення дисциплін: конституційне право, адміністративне право, цивільне право, земельне право.
4. Семестр  
5. Кредити ECTS відповідно до робочого навчального плану
6. Заняття з викладачем сума лекційних + практичних (семінарських, лабораторних) занять + індивідуальні заняття з викладачем (консультації) в годинах на денній формі навчання
7. Форми підсумкового контролю диференційований залік
8. Методи проведення лекції, практичні заняття тощо
9. Результати навчання У результаті вивчення навчальної дисципліни “Житлове право” студенти повинні: - знати та застосовувати основні поняття, терміни житлового права та положення житлового законодавства; - характеризувати основні принципи житлово-правового регулювання; - вміти аналізувати спеціальну літературу, самостійно працювати з науковою та науково–публіцистичною літературою; -відмежовувати житлові правовідносини від інших видів правовідносин, - характеризувати види та заходи юридичної відповідальності за порушення житлово-правових норм; - володіти вмінням застосовувати юридичні засоби захисту житлових прав та інтересів; - аналізувати і тлумачити чинне житлове законодавство; - застосовувати житлово-правові норми до конкретних фактичних обставин.  
10. Зміст дисципліни Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна. Співвідношення житлового з цивільним, адміністративним та земельним законодавством. Об’єкти житлових правовідносин. Поняття житла та його характеристика: призначення, види, вимоги, які ставляться до житла. Поняття житлового фонду України. Правове регулювання забезпечення громадян житлом. Договір найму житла. Загальна характеристика договору найму соціального житла. Юридична природа договору найму службового жилого приміщення Порядок та умови надання жилої площі в гуртожитках та користування нею. Право власності на житло. Захист житлових прав та відповідальність за порушення житлового законодавства.  
11. Література 1.Житлове право України : курс лекцій / М.К. Галянтич, Г.І. Коваленко. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 480 с. - ISBN 966-667-032-1 2.Житлове право : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. М. Мудра. - К. : КНЕУ, 2006. - 148 с. 3.Житлове право України: науково-практичний посібник / С.О. Сліпченко, Є.О. Мічурін, О.В. Соболєв. - Х. : Еспада, 2003. - 344 с. 4.Житлове право України: навчальний посібник / М. К. Галянтич. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 528 с. 5.Житлове право України: навчальний посібник / За ред. Є.О. Харитонової. - К. : Істина, 2008. - 160 с.  
12. Мова українська

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма дисципліни «Житлове право» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради юридичного факультету Університету “КРОК” від _______________________, протокол № ____.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Основноюметою вивчення дисципліни «Житлове право» є закріплення теоретичних знань про сутність житлових правовідносин, про основні принципи та умови діяльності суб’єктів цих відносин, специфіку житла як об’єкта відносин, що зумовлює виконання таких завдань як з’ясування та аналіз проблем науки житлового права й здобуття практичних навичок правильного застосування відповідних норм, вміння узагальнювати практику використання законодавства у житловій сфері та робити відповідні висновки за результатами узагальнення, правильно використовувати роз'яснення судових та інших органів. Як результат зазначеного – слід сформувати фундаментальні та професійно орієнтовані знання та навички з правового регулювання житлових відносин.

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна “Житлове право” відноситься до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, в тій чи іншій мірі базується на всіх галузях права, при його вивченні студент закріплює і поглиблює отриманні раніше знання і отримує можливість, під час вивчення наступних дисциплін, розглядати їх під кутом зору застосування положень житлового права. Вивчається після конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного, земельного права.

 

 

Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Житлове право і житлове законодавство

Тема 1. Житлове право як наука, галузь права та навчальна дисципліна

Поняття, предмет житлового права. Житлові правовідносини: зміст та види. Принципи та функції житлового права. Методи правового регулювання житлових відносин.

Розвиток науки житлового права. Місце житлового права в системі права. Суб'єкти житлового права. Житлові права і обов'язки громадян.

Поняття джерел житлового права. Структура житлового законодавства. Конституція України про право громадян на житло. Житловий кодекс як джерело житлового права. Закони та підзаконні акти як джерело житлового права. Міжнародні акти як джерело житлового права. Роль договору у житлових відносинах. Державна житлова політика та її основні напрями. Співвідношення житлового з цивільним, адміністративним та земельним законодавством.

Рекомендована література: [1-10, 57, 64, 66-68, 71-75].

 

Модуль 2. Правова характеристика житлових відносин

 

Тема 4. Договір найму житла

Порівняльна характеристика договору найму житла за ЦК України та ЖК України. Поняття, форма і зміст договору найму житла. Зміна договору найму житла. Сторони договору найму житла. Їх права та обов'язки. Поняття члена сім'ї наймача житла. Права та обов'язки членів сім'ї наймача. Умови і порядок обміну жилого приміщення. Примусовий обмін. Збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами. Бронювання житлового приміщення. Договір піднайму житла, його форма і зміст. Права та обов'язки піднаймачів. Припинення договору піднайму житла. Тимчасові мешканці. Підстави і правові наслідки припинення договору найму житла. Розірвання договору найму житла. Порядок, підстави та умови виселення з житла.

Загальна характеристика договору найму соціального житла. Укладення, зміна та розірвання договору найму соціального житла. Юридична природа договору найму службового жилого приміщення Порядок й умови надання житлової площі в гуртожитках та користування нею.

Рекомендована література: [1-6, 11, 16, 17, 46-48, 57, 66-68, 71-75].

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ, ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Задача 1

Позивач С. протягом п'яти років знаходилася у фактичних шлюбних відносинах і проживала в квартирі співмешканця, залишаючись зареєстрованою в іншому житловому приміщенні разом із сином. Коли вона порушила питання про реєстрацію в його квартирі, згоди на це проживаючих там осіб не одержала.

Правова характеристика ситуації. Що собою представляє процедура вселення в житлове приміщення? Як узгоджується режим дотримання порядку реєстрації з конституційним правом на свободу пересування та вільний вибір місця проживання?

Задача 2

Управління «Якиманка» звернулося з позовом до Ш-ова А., Ш-вої П., Ш-вої М. про виселення з наданням іншого житлового приміщення. Позивач указав, що відповідачі проживають у двох кімнатах загальною площею 22,5 кв.м у п’ятикімнатній комунальній квартирі будинку, що підлягає капітальному ремонту, а мешканці будинку - відселенню. Однак відповідачі відмовляються переселятися в надані їм дві двокімнатні квартири.

Ш-ов А. пред'явив зустрічний позов про надання його родині замість займаного житлового приміщення чотирьохкімнатної квартири.

Рішенням районного суду позов управління задоволений, у зустрічному позові Ш-ову А. відмовлено. Суд при прийнятті рішення посилався на рішення виконкому Печерської районної ради від 15 травня 2001 р. і розпорядження Київської держадміністрації від 5 січня 2003 р., згідно яким будинок, у якому проживали Ш-ови, підлягає комплексному капітальному ремонту.

Чи правильне рішення виніс суд? З якою метою повинні проводитись перебудова, перепланування житлового приміщення і підсобних приміщень? Які дії повинно було вчинити управління? Які обставини повинні враховуватись при забезпечені житлом осіб при проведенні капітального ремонту?

Задача 3

Наймач Клюєв з сім'єю з п'яти чоловік проживає в 4-х кімнатній квартирі. У зв'язку з необхідністю капітального ремонту будинку сім'ї Клюєва на час ремонту надана трьохкімнатна квартира розміром 40,3 кв.м. Проте Клюєв і члени його сім'ї відмовилися від такого переселення, вимагаючи надання житлової площі в постійне користування.

Місцева адміністрація звернулася до суду з позовом про виселення Клюєвих на час капітального ремонту будинку в надану квартиру. Суд позовні вимоги адміністрації задовольнив.

Оскарживши рішення суду, Клюєв звернув увагу на те, що на першому поверсі будинку, де проживають відповідачі, в результаті капітального ремонту повинно бути обладнано приміщення під комплексний приймальний пункт побутового обслуговування. Його квартира також знаходиться на першому поверсі і, отже, після ремонту не збережеться. Твердження ж позивача про те, що їм буде надана інша квартира в цьому ж будинку, дуже затягує вирішення їх житлового питання, тому вони і заперечують проти переселення на маневрену площу.

Розберіть доводи сторін і сформулюйте вирішіть справу.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1.Як співвідносяться поняття «житлове приміщення» і «житло»?

2. Які види житла ви знаєте?

3. Які відмінні ознаки в одноквартирного і багатоквартирного будинку?

4. Який порядок передачі державного житлового фонду в комунальний?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які встановлено законодавством вимоги для визнання житла непридатним для проживання?

2. Який правовий режим відомчого житлового фонду у разі банкрутства, зміни форми власності або ліквідації підприємства?

3. Які об’єкти включаються у житловий фонд?

4. Які ознаки житла?

5. Правовий режим допоміжних і підсобних приміщень.

Проблемні питання:

1. Правовий режим садиби як об’єкта права власності.

2. Проблеми правового регулювання введення житлового будинку, у т.ч. самочинно збудованого, в експлуатацію

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Дайте класифікацію житлового фонду за призначенням
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Визначте правовий режим будинків-інтернатів, готелів-притулків, маневреного житлового фонду, службового та іншого спеціального житла
Розв’яжіть задачу із числа наведених у темі
Додаткові завдання:
Опрацюйте ст.4 ЖК УРСР, Конституцію України, ЦК України, ГК України на предмет узгодженості норм вказаних нормативно-правових актів.
Складіть схему органів управління в сфері житлового будівництва та житлово-комунального господарства.
     

Рекомендована література: [2,6,8,13,18,19,32,33,34,36,54,56-59,61,64-65].

Задача 1

К. звернувся в суд з позовом про надання житлового приміщення, вказавши те, що із серпня 2004 р. працює в АТ «Північний науково-дослідний інститут промисловості» за направленням після закінчення інституту, проживає в гуртожитку, однак адміністрація не виконує обов'язки щодо надання житла йому як молодому фахівцеві, виділяє житлові приміщення іншим працівникам з порушенням черговості.

Прокурор в інтересах К. просив визнати недійсним ордер на однокімнатну квартиру, надану Л. так як він виданий з порушенням прав К. на позачергове надання житла, який значиться в списку черговиків під № 1. Л. підлягає виселенню з наданням іншого житлового приміщення, а спірна квартира повинна бути надана К.

Проведіть юридичний аналіз справи.

Задача 2

Д., який став інвалідом 2 групи внаслідок Чорнобильської катастрофи і був віднесений у встановленому порядку до осіб 1 категорії, проживав разом з дружиною та дочкою в двокімнатній квартирі загальною площею 46 кв. м, житловою площею – 28 кв. м. На квартирному обліку для поліпшення житлових умов ні Д, ні його дружина Л. не перебували.

Д. звернувся до юриста за консультацією для вирішення наступних питань. Чи має право він і його сім’я на додаткову житлову площу? Якщо так, то якими нормативно-правовими актами регулюються умови і порядок її отримання?

Дайте відповідь на поставлені питання, розкрийте умови і порядок надання додаткової жилої площі особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Задача 3

В. Марголіна, яка перебуває на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, звернулась до юриста за консультацією щодо того, які права на отримання житлової площі вона має і як можна прискорити цей процес. Розуміючи, що останнім часом шансів отримати безкоштовне державне житло стає все менше, вона просила роз'яснити їй можливі способи поліпшення житлових умов, які передбачені законом. При цьому пояснила, що готова вкласти власні засоби в придбання житла, якщо держава надасть їй певні пільги або субсидії як черговику. У зв'язку з тим, що вона з чоловіком і дитиною проживає в однокімнатній квартирі (житлова площа 15 кв.м) у будинку житлово-будівельного кооперативу, її цікавить також питання про можливість поліпшення житлових умов за рахунок тих квартир, що звільняються в кооперативі. Всі члени кооперативу виплатили свої пайові внески. Яке роз'яснення повинен дати юрист?

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Який порядок та мета ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов?

2. Які правові наслідки штучного погіршення житлових умов?

3. Які пільги передбачені чинним законодавством при прийнятті на квартирний облік?

4. Охарактеризуйте процедуру ведення обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов. Зняття з обліку.

5. Які особливості обліку соціально незахищених громадян?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1.Які види обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов ви знаєте?

2.Охарактеризуйте процедуру зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Які вимоги ставляться до жилих приміщень, що надаються в порядку поліпшення умов проживання?

4. Які умови і порядок надання жилого приміщення, що звільнилось у квартирі?

5. Яке призначення ордеру та підстави і правові наслідки визнання ордеру недійсним.

 

Проблемні питання:

1. Збереження процедури ведення квартирного обліку за ЖК УРСР при формуванні нових підходів до забезпечення громадян житлом.

2. Багатоманітність категорій громадян, що мають пільги при розподілі та надані житла.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Вирішення задач із числа наведених у темі
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Вивчення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення житлом окремих категорій громадян 0,5
Розв’язування задач1 із числа наведених у темі 1,5
Додаткові завдання:
Здійснити аналіз способів забезпечення громадян житлом в Україні
Визначити проблеми існуючої системи забезпечення житлом в Україні
     

Рекомендована література: [2,4,6,20,22,24-26,28,29,35,38,44,46,50]

 

Тема 4. Договір найму житла

Метою заняття є закріплення теоретичних знань про найом житла, його укладення, зміну та припинення, особливості договору найму житла різного призначення, що має здійснюватись шляхом опрацювання конспекту лекцій, рекомендованої літератури, вирішення практичних задач, виконання завдань для самостійної роботи. Очікуваний результат - поглиблення існуючих та формування нових теоретичних знань, здобуття відповідних практичних навичок.

Міжпредметні зв’язки: конституційне право, цивільне право, земельне право, адміністративне право.

План лекції:

1. Правове регулювання відносин найму житла

2. Поняття, форма і зміст договору найму житла державної та комунальної форми власності.

3. Договір піднайму жилого приміщення, його форма і зміст.

4. Договір найму соціального житла: предмет, сторони, форма, умови.

5. Юридична природа договорів найму житла різного призначення: службового житла, житлової площі в гуртожитках, житлі для тимчасового проживання.

План практичних занять:

1.Розгляд теоретичних питань, розкритих на лекції.

2. Розв’язування задач, перевірка результатів самостійної роботи студентів.

Задачі, завдання, ділові ігри та кейси для практичних занять:

Задача 1

Г. рішенням суду було відмовлено в позові до Б. про визнання права на житлову площу у2-х кімнатній квартирі. Г вирішила оскаржити дії суду з наступних підстав. Г. познайомилася з відповідачем у справі Б. у 1990 році, а восени 1994р. вони зареєстрували шлюб. З цього часу Г. і її син - інвалід 3 групи, сталі проживати на житловій площі відповідача за згодою останнього. Однак дочка відповідача від попереднього шлюбу Б. Ольга, зареєстрована в цій же квартирі, відмовилася дати згоду на реєстрацію Г., хоч сама на площу Б. не вселялася і фактично там не проживала, а проживала в матері у 2-х кімнатній квартирі, де була зареєстрована раніше. Г. весь зазначений час проживала в спірній квартирі з Б., вела з ним спільне господарство.

Який порядок вселення на жилу площу наймача? Вирішіть справу.

Задача 2

У 2002 році Л. переїхала з Житомира і оселилася в свого діда М. у м. Києві, де продовжила навчання у медколеджі. Зареєструвалась за цим місцем проживання у січні 2003 р. У листопаді 2003 р. дід помер. Реєстрація закінчилася 31 грудня 2003 р. За словами Л. з дідом вони жили однією родиною, господарювали, що можуть підтвердити сусіди по будинку Г., Д., Ж.. Харчувалися на його пенсію, стипендію Л. і грошові кошти, які щомісячно надсилалися батьком Л. Л. вважає, що будучи членом родини діда, набула право у відповідності зі ст. 65 ЖК на його житлове приміщення.

Вирішіть справу.

Задача 3

П., член ЖБК “Арсеналець”, проживав у трикімнатній квартирі з дружиною, повнолітнім сином та неповнолітньою дочкою. П. є власником квартири, він і члени його сім’ї зареєстровані у встановленому порядку.

П. звернувся до голови правління кооперативу з проханням роз’яснити порядок і умови укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги. Сума його заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги станом на 1 листопада 2011 р. склала 4560 грн. Середньомісячний доход сім’ї наступний: у П.– у середньому 1000 грн. на місяць, у дружини – у середньому 1200 грн. на місяць, у сина - у середньому 150 грн. на місяць.

Якими нормативно-правовими актами регулюється укладення договору реструктуризації заборгованості з квартирної плати та плати за житлово-комунальні послуги? Які істотні умови цього договору? Які документи подаються для його укладення? Складіть зразковий договір реструктуризації заборгованості для П.

Задача 4

Родина В-ко переїхали для тимчасового проживання з м. Севастополя у м. Дніпропетровськ. На період відсутності гр. С. В-ко, який є власником трикімнатної квартири у м. Севастополі, уклав договір найму цієї квартири з С-вим на 2 роки. Через півроку дружина С. В-ко з дочкою вирішили повернутися до м. Севастополя, так як у м. Дніпропетровську у дочки загострились приступи астми.

Однак С-ов відмовився звільнити займане житлове приміщення, мотивуючи це тим, що умови договору він виконує повністю, а строк договору найму ще не закінчився.

Чи правомірні дії С-ва? Які підстави припинення договору найму житла передбачені чинним законодавством? Які права та обов’язки сторін повинні бути передбачені у договорі найму?

Задача 5

Двірник Корольова проживала в однокімнатній квартирі житловою площею 20 кв.м зі своєю дочкою і неповнолітньою внучкою. Квартира рішенням районної адміністрації була віднесена до службової до надання її Корольовій. Після п'яти років роботи Корольова була звільнена за власним бажанням (представлена довідка з лікувальної установи про те, що за характером захворювання Корольова не може виконувати роботу двірника в зимовий час).

Корольовій запропоновано з сім'єю звільнити службову житлову площу. Корольова відмовилася звільнити квартиру, пославшись на те, що вона звільнилася із поважної причини. Крім того, її дочка є самотньою матір'ю, і на її утриманні знаходиться неповнолітня дитина.

У суд було подано позовну заяву про виселення сім'ї Корольової без надання іншого житлового приміщення.

Яке рішення повинен винести суд?

Задача 6

Гр.Сидоренко є наймачем соціального житла - двокімнатної квартири загальною площею 56 кв.м. Разом із ним проживають його дружина та двоє малолітніх дітей. ЖЕО, яка здійснює утримання та обслуговування житлового будинку, в якому проживає гр. Сидоренко, підвищила плату за утримання житлових будинків та прибудинкових територій, мотивуючи це рішенням міськради про підвищення тарифів на відповідні послуги та необхідністю проведення ремонтних робіт у будинку. Гр. Сидоренко, не погоджуючись з такими діями ЖЕО, відмовився платити за підвищеними тарифами, оскільки це питання не врегульовано договором найму соціального житла, тарифи перевищуватимуть 20% сукупного доходу його сім’ї, що суперечить ст.28 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», займана ним квартира є соціальним житлом, а тому він не зобов’язаний нести витрати у зв’язку із проведенням ремонту будинку. Окрім того він вимагав надання йому інформації про економічне обґрунтування такого рівня цін. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання встановлення плати за найом соціального житла? Як це питання має бути визначено у договорі найму житла? Який порядок зміни тарифів на житлово-комунальні послуги? Які правові наслідки невиконання чи неналежного виконання умов договору про плату за найом житла? Здійсніть правовий аналіз ситуації.

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Які вимоги до форми договору найму житла?

2.Які вимоги до зміни договору найму житла?

3. Які ви знаєте права та обов'язки сторін договору найму житла?

4. Дайте визначення «член сім'ї наймача». Які його права та обов'язки?

5. Які умови і порядок обміну житлового приміщення?

6. Який порядок збереження житлового приміщення за тимчасово відсутніми громадянами?

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Які істотні умови договору найму житла?

2. Які права та обов’язки сторін за договором найму житла державної та комунальної власності, а які – у сторін такого договору щодо житла приватної власності?

3. Які умови та порядок розірвання договору найму соціального житла?

4. Хто такі тимчасові мешканці і які у них права та обов’язки? Бронювання житлового приміщення.

5. Які особливості договору піднайму житла?

6. Які підстави і правові наслідки припинення договору найму житла?

7. Який порядок, підстави та умови виселення з жилого приміщення у разі припинення (розірвання) договору найму житла?

Проблемні питання:

1. Співвідношення норм цивільного і житлового законодавства щодо відносин найму житла.

2. Відсутність належного правового врегулювання відносин найму житла спеціального призначення.

Зміст (опис) задач, завдань та кейсів Рекомендований час (години)
Обов’язкові завдання для денної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Опрацювання теми за підручником
Обов’язкові завдання для заочної форми навчання:
Робота над питаннями для самостійного опрацювання та проблемними питаннями
Здійсніть порівняльну характеристику договору найму житла за ЦК України та ЖК УРСР   0,5
Виділіть нормативно-правові акти, що регулюють різновиди договору найму (оренди) житла 0,5
Розв’яжіть задачу із числа наведених у темі
Додаткові завдання:
Складіть договір найму житла
Випишіть особливості договору найму службового житла, соціального житла, кімнат у гуртожитках, житлі для тимчасового проживання
     

Рекомендована література: [2,3,6,27,31,40,43,49,54,56-59,61,64-65,68,70]

 

Задача 1

Громадянка Сидоренко та громадянин Петренко отримали у спадок по ½ житлового будинку, що складається з 2 неізольованих житлових кімнат, площею 17 і 16,2 кв.м відповідно, передпокою, площею 3 кв.м, санвузла, площею 4 кв.м, та кухнею, площею 9 кв.м, який знаходиться на земельній ділянці, площею 0, 40 га. Вони звернулися із заявами до міської ради з проханням дозволити їм приватизувати кожному окремо земельну ділянку за місцем знаходження житлового будинку, по 0,20 га, мотивуючи тим, що у сімейних відносинах не перебувають і, відповідно, разом проживати в успадкованому житловому будинку не зможуть. Громадянка ж Сидоренко має намір побудувати окремий житловий будинок для проживання.

У задоволенні заяв їм було відмовлено, з посиланням на ст.121 ЗК України, згідно якої у містах встановлено розмір земельної ділянки під будівництво та обслуговування житлового будинку до 0,10 га і запропоновано їм подати заяву на приватизацію земельної ділянки розміром 0,06 га, так як вони є співвласниками одного житлового будинку і їм може бути передана земельна ділянка у спільну власність, а розмір 0,06 га встановлений рішенням міської ради для міста, у зв’язку із програмою ущільнення територій.

Чи правомірна відмова міськради? Які ви можете запропонувати варіанти вирішення справи?

Задача 2

ГромадянкаБ. звернулась до суду з позовом про усунення перешкод у користуванні майном, яке чинить її дядько, співвласник 1\2 частини житлового будинку. Вказала, що набула право власності на ½ частину будинку на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом. Однак через дії відповідача реалізувати свої права співвласника не має можливості. Так, відповідач без будь-якого узгодження з нею здійснює переобладнання приміщень житлового будинку, зайняв для особистого проживання житлові кімнати та інші приміщення, що за порядком, який склався за усною домовленістю з попереднім власником (померлим батьком гр. Б.) на протязі значного проміжку часу використовувалась її сім’єю, розмістив там свої особисті речі, при цьому продовжуючи використовувати й ті приміщення будинку, що раніше були виділені йому у користування за домовленістю між співвласниками. Окрім того, відповідач порушує порядок використання земельної ділянки, який склався, прокладає комунікації по спільно використовуваній земельній ділянці, розрив її, чим створив небезпеку пересування нею. Заперечуючи проти позову, відповідач вказав, що самостійно здійснював добудови до спірного житлового будинку, тому не вважає, що позивачка має право на ½ частину будинку, комунікації прокладає за свій кошт, і не вважає, що має погоджувати свої дії по використанні земельної ділянки, так як вона не приватизована, встановленого порядку користування нею немає.

Вирішіть спір.

Задача 3

Колишні чоловік і жінка К-ов П. і М-ська проживали в трикімнатній квартирі, що належала їм на праві спільної власності. Між ними виникла суперечка про користування цим житлом, у зв'язку з чим К-ов пред'явив позов у суд про поділ спільного майна.

Під час перебування справи у провадженні суду 9 серпня 2010 р. К-ов умер. Після його смерті суд допустив заміну померлого позивача його правонаступником, К-вим С. (сином і спадкоємцем за заповітом К-ова П.) К-ов С. змінив позовні вимоги і просив суд встановити порядок користування спільним майном-квартирою.

Не погодившись з позовом, М-ська пред'явила зустрічний позов про визнання заповіту К-ова П. щодо квартири недійсним і визнання за нею права власності на житло. Свої вимоги обґрунтовувала тим, що К-ов С. ніколи не користувався спірною квартирою, не утримував свого батька-пенсіонера, а вселення його в квартиру вкрай погіршить житлові умови її і членів її родини.

Чи можливий поділ трикімнатної квартири на два житлових приміщення якщо в ній немає другої кухні, коридору, санвузла, окремого входу?

Який порядок поділу об’єкта права спільної власності? Коли допускається виділ частки в натурі, а коли це є неможливим? Які права сторін при цьому? Яке рішення повинен прийняти суд?

Задача 4

В. проживав на першому поверсі 16-ти поверхового будинку, який знаходився на балансі місцевої адміністрації, у двокімнатній квартирі, яка була приватизована ним у встановленому порядку. До його квартири прилягала колясочна і В. почав переобладнання з метою розширення площі своєї квартири за рахунок цього приміщення. До районної адміністрації із скаргою на його дії звернулися мешканці сусідніх квартир, які вказували, що переобладнання В. здійснює самовільно, своїми діями позбавляє їх можливості використовувати колясочну за призначенням.

Обґрунтовуючи здійснене перепланування, В. відмітив, що діяв в рамках Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”, відповідно до ст. 10 якого, власники квартир багатоквартирних будинків є власниками допоміжних приміщень, які передаються у власність квартиронаймачам безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

Чи правомірні дії В.? Чи буде він притягнутий до відповідальності? Якими нормативно-правовими актами регулюється питання використання допоміжних приміщень власниками квартир та квартиронаймачами? Дайте правову характеристику справи.

Задача 5

Лаврентьєви приватизували 4-х кімнатну квартиру, розташовану на останньому поверсі в будинку-пам'ятнику історії. Капітальний ремонт будинку ніколи не проводився і на момент приватизації не планувався у зв'язку з відсутністю засобів в міському бюджеті.

Через три роки після приватизації верхні балки, що підтримують дах, зруйнувались, і квартира стала непридатною для проживання. У зв'язку з цим Лаврентьєви звернулися в місцеву адміністрацію з вимогою про надання їм у власність рівноцінної квартири. Представник адміністрації вважав, що інша житлова площа може бути надана тільки в користування і відповідно до існуючих норм надання державного (комунального) житла. Крім того, він запропонував переселитися на маневрену площу, якщо Лаврентьєви хочуть повернутися в свою квартиру після її ремонту, який вони повинні здійснити за свій рахунок. Лаврентьєви, не маючи засобів для капітального ремонту квартири, вважали, що інше житло повинно бути надано їм негайно і невтимчасове, а в постійне користування, при цьому житлова площа квартири не може бути менше раніше займаної, або місцева адміністрація повинна здійснити капітальний ремонт квартири за свій рахунок.

У якому порядку повинне здійснюватися переселення з урахуванням вищевикладених обставин? Якими нормативними актами регулюється питання проведення капітального ремонту приватизованого житла? Проаналізуйте доводи сторін та вирішіть справу.

За<

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.013 с.)