Права й обов'язки ліцензіата

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права й обов'язки ліцензіата8.1. Ліцензіат має право згідно із законодавством України оскаржити в суді неправомірні дії голови та членів комісії, які проводили перевірку, а також рішення про застосування спеціального заходу.

8.2. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, то дія даного рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва. Експертно-апеляційна рада інформує орган ліцензування щодо одержання такої скарги.

 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи Держпідприємництва України О.П.Апатенко

 

Начальник Управління економіки та
регіональної політики Державного
департаменту інтелектуальної власності України Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

ПОСВІДЧЕННЯ

 

Видане голові комісії _________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

та членам комісії: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

для проведення перевірки суб'єкта господарювання _______________________________________

_________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

 

щодо додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

 

за період з "__"_________ 200__ р. до "__"__________ 200__ р.

 

у термін з "__"_________ 200__ р. до "___"_________ 200__ р.

 

______________ ______________________________ __________________

(посада) (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)

 

 

Термін продовжено до "____"________________ 200__ р.

 

______________ ______________________________ __________________

(посада) (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)

 

 

Директор Департаменту контролю

та дозвільної системи

Держпідприємництва України О.П.Апатенко

 

Начальник Управління економіки

та регіональної політики

Державного департаменту

інтелектуальної власності України Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки

№ з/п Номер посвідчення Найменування суб'єкта господарювання Місцезнаходження суб'єкта господарювання Склад комісії Термін проведення перевірки Реєстраційний номер та дата наказу Вид перевірки

 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

 

Начальник Управління економіки
та регіональної політики
Державного департаменту
інтелектуальної власності України Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 3
до пункту 6.1 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

 

АКТ
ПЛАНОВОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

ід "___"______________ 200__ р. N _______

 

 

Підстава ___________________________________________________________________________

(дата та номер посвідчення)

 

Голова комісії ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

 

члени комісії: _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________________________________

 

за участю представника (ків):__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада інших учасників перевірки - посадових

_________________________________________________________________________________________

осіб органів контролю, суб'єктів авторських і/або суміжних прав або їх представників)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

з "___"____________ 200__ р. до "___"_____________ 200__ р.

 

провели планову перевірку дотримання Ліцензійних умов

 

_________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, місце здійснення діяльності, телефон)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав)

_________________________________________________________________________________________

 

у присутності _______________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарювання)

_________________________________________________________________________________________

 

Перевіркою встановлено:

_________________________________________________________________________________________

(кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт (номер статті, частини тощо)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Голова комісії ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

______________________________

 

Представники органів контролю: ______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

______________________________

 

______________________________

 

 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник суб'єкта господарювання, у присутності якого проведено перевірку ____________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

 

Начальник Управління економіки
та регіональної політики
Державного департаменту
інтелектуальної власності України Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 4
до пункту 6.1 Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування

АКТ
ПОЗАПЛАНОВОЇ (РАПТОВОЇ)
ПЕРЕВІРКИ

 

від "___"______________ 200__ р. N __________

 

 

Підстава ___________________________________________________________________________

(письмове повідомлення)

 

Представники органів контролю (у тому числі державний інспектор з питань інтелектуальної власності) ________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_________________________________________________________________________________________

 

та _______________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали інших учасників перевірки - посадових осіб органів контролю, суб'єктів авторських і /або суміжних прав або їх представників)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

у присутності _______________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада особи, уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання)

 

з "___"____________ 200__ р. до "___"_____________ 200__ р.

 

провели позапланову (раптову) перевірку дотримання Ліцензійних умов

_________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, місце здійснення діяльності, телефон)

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав)

_________________________________________________________________________________________

 

Перевіркою встановлено:

_________________________________________________________________________________________

(кожне порушення, з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, номер статті, частини тощо)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

Представники органів контролю:

________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

________________________________________________

 

________________________________________________

Державний інспектор з питань

інтелектуальної власності ________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник або уповноважений представник

суб'єкта господарювання, у присутності

якого проведено перевірку ________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

 

Начальник Управління економіки
та регіональної політики
Державного департаменту
інтелектуальної власності України Т.М.Давиденко

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 17.02.2003 N 9/29

Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (далі - Закон), Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 17 травня 2002 року N 675 "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 серпня 2002 року N 84/247 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2002 року за N 726/7014 (далі і Ліцензійні умови), та інших нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування.

1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі і ліцензіати) Ліцензійних умов здійснюють Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (його територіальні органи) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) як орган ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових (раптових) перевірок.

До перевірок можуть залучатись органи контролю, визначені Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", в межах їх повноважень.

1.3. Цей Порядок регламентує:

- організацію проведення перевірок;

- оформлення результатів перевірок;

- повноваження осіб, які здійснюють перевірку;

- контроль за виконанням розпоряджень органів контролю про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов (у разі їх наявності);

- подання до органу ліцензування пропозицій щодо розгляду питання про анулювання або тимчасового зупинення дії ліцензії відповідно до встановлених підстав.

Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується керівником органу контролю або його заступником. Річні плани перевірок органу ліцензування узгоджуються з органами контролю, ураховуючи, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові (раптові) перевірки провадяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за письмовим зверненням до органу ліцензування про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, а також у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їхніх прав.

2.3. Для проведення перевірки ліцензіата орган контролю видає розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та членів комісії та надає голові комісії посвідчення про проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, з посиланням на розпорядчий документ (додаток 2).

2.5. До участі в перевірках можуть залучатися державні інспектори з питань інтелектуальної власності (за погодженням з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України), фахівці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо (за відповідним погодженням).

2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово (листом, факсом) або телефонограмою, зареєстрованою в установленому законодавством порядку, за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки.

2.7. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих днів, але в разі великого обсягу робіт термін може бути продовжено керівником органу контролю (його заступником) на п'ять робочих днів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.008 с.)