Порядок оформлення результатів перевіркиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок оформлення результатів перевірки6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов (згідно з формою, наведеною в додатку 3).

6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта перевірки надається керівникові (уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіатові (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається органом, що здійснив перевірку.

6.1.2. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Для філій та інших структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку.

6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася (також це засвідчується підписами голови та членів комісії). Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник, ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) мають право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта й проведення перевірки.

Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.1.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.1.6. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов, а саме:

- виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

- установлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

- установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

- неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

- виявлення повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

- установлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

- відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування - органи контролю складають відповідні акти, кожний з яких є підставою для анулювання ліцензії.

6.2. У разі виявлення порушень органи контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензіатом Ліцензійних умов видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та надсилають його ліцензіату з повідомленням про вручення, або орган ліцензування (Мінекономіки) приймає рішення про анулювання ліцензії.

6.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в пункті 6.2 розпорядження не видається.

6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити усунення порушень Ліцензійних умов та в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження про усунення порушень.

6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та/або ненадання ним інформації, передбаченої пунктами 6.3, 6.4 цього Порядку, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання або тимчасового зупинення дії ліцензії. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов також складається за результатами позапланової перевірки.

6.6. У разі проведення перевірки Держпідприємництва і виявлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень складається акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, його засвідчена копія направляється до органу ліцензування - Мінекономіки.

6.7. З метою припинення порушень вимог Закону додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

- обмеження, тимчасова заборона діяльності ліцензіата у разі її невідповідності вимогам Закону;

- анулювання ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва при повторному порушенні Ліцензійних умов;

- тимчасове зупинення дії ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва у випадку виявлення порушень вимог Закону, допущених експортером, імпортером, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня виявлення порушення;

- опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, імпортованих або тих, що експортуються з порушенням вимог Закону, обладнання для їх виробництва, що не відповідають вимогам Закону.

Спеціальні заходи застосовуються за рішенням органу ліцензування (Мінекономіки).

Зазначене рішення може передбачати застосування одного або кількох спеціальних заходів. Обраний спеціальний захід повинен бути адекватний фактичним обставинам і його застосування повинне виключати можливість подальшого порушення Закону.

6.8. Держпідприємництво, що шляхом перевірки виявив порушення Ліцензійних умов, через які до ліцензіата можуть застосовуватися спеціальні заходи, не пізніше наступного робочого дня після складання акта перевірки надають Мінекономіки інформацію про повні реквізити ліцензіата та зміст конкретного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.

6.9. Мінекономіки приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення таких підстав для анулювання ліцензії:

- акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

- акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

- акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

- акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

- акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

- акта про неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

- акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Ліцензіата повідомляють про це рішення із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення особисто.

6.10. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі актів, зазначених у пункті 6.9 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

6.11. Орган ліцензування повинен мати письмове підтвердження (повідомлення про вручення листа-попередження) щодо інформування ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання його ліцензії.

6.12. У разі неприбуття ліцензіата або його представників розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує одержання повідомлення.

6.13. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів:

- акта попередньої перевірки, у якому зафіксовано порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

- розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

- акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

- наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювалися перевірки.

6.14. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

6.15. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься Мінекономіки до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Мінекономіки про анулювання попередньої ліцензії.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.013 с.)