Вимоги до порядку перевірки прав на об'єкти інтелектуальної власностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до порядку перевірки прав на об'єкти інтелектуальної власностіЛіцензіат, укладаючи договори про виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць, що містять об'єкти авторського права та/або суміжних прав, зобов'язаний:

а) забезпечити правильність оформлення договорів і використання авторських та/або суміжних прав на виготовлення дисків для лазерних систем зчитування, матриць;

б) отримати від замовника документальну інформацію про:

- об'єкти авторського права та суміжних прав, що будуть відтворені на диску для лазерних систем зчитування, матриці;

- суб'єктів авторського права і суміжних прав: для юридичної особи - повна назва, адреса, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові, домашня адреса, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.

в) отримати від замовника копії документів, якими підтверджується наявність у замовника прав на відтворення дисків для лазерних систем зчитування, матриць із записом на них об'єктів авторського права та/або суміжних прав, щодо яких укладається замовлення (договір) на їх виробництво. При цьому виробник та замовник несуть відповідальність за правильність використання авторських та/або суміжних прав згідно із законодавством;

г) отримати копію витягу з реєстру про визнання спеціального ідентифікаційного коду на матрицю, що імпортується (у разі використання заводом матриць, що імпортуються).

 

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

Додаток 1
до пункту 1.6 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЗАЯВА
ро видачу ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності,

_________________________________________________________________________________________

серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

номер телефону ___________________________________________________

організаційно-правова форма ________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших

обов'язкових платежів ____________________________________________

Банківські рахунки:

поточний рахунок N _______________ у ____________________________________________________

валютний рахунок N _______________ у ____________________________________________________

 

Прошу видати ліцензію на провадження виробництва дисків для лазерних систем зчитування строком на ________________________________________________________________________________

 

Місце провадження діяльності: ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності, виробничі приміщення)

_________________________________________________________________________________________

(адреса місця провадження діяльності, складські приміщення)

Виробниче обладнання _______________________________________________________________

(найменування та кількість ліній)

_________________________________________________________________________________________

З порядком отримання ліцензії ознайомлений. Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності відповідаю і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Додатки на ____________________ сторінках згідно з переліком, що додається.

(кількість)

Підпис заявника _______________ _________________________

(ініціали, прізвище)

"___"__________ 200_ р.

М. П.

 

  Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 200 __ р. N _______ __________________________________________________ ____________ _____________________ (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

Додаток 2
до пункту 1.7 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ОПИС N ______

документів, що додаються до заяви на одержання ліцензії на провадження ___________________

_________________________________________________________________________________________

(вид діяльності)

від _________________________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

 

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 200_ р. N ___________

 

№ з/п Найменування документа Кількість аркушів у документі Відмітки про наявність документів (наявні, відсутні) Примітки
         
         
         

 

 

Прийняв _____________________ документів _________________________ __________________

(цифрами і літерами) (підпис відповідальної особи) (ініціали, прізвище)

 

Дата "___"__________ 200_ р.

 

Копію опису отримав __________________________________________ __________________

(підпис суб'єкта господарювання) (ініціали, прізвище)

 

Дата "___"__________ 200_ р.

 

Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії ______________________ (підпис відповідальної особи) ___________________________ (ініціали, прізвище)
  Дата "___" _________ 200_ р.  

 

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

Додаток 3 до пункту 1.17 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних систем зчитування   ЖУРНАЛ обліку заяв суб'єктів господарювання та виданих їм ліцензій на провадження __________________________________________ (вид діяльності, на який видається ліцензія) Примітки   Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко   Начальник Управління авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко  
Прізвище заявника (або уповноваженої ним особи), якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності, і розписка в отриманні ліцензії (номер і дата документа, що підтверджує повноваження особи)
Відомості про прийняття рішення щодо видачі (відмови) ліцензії, її копії, дубліката, переоформлення, анулювання, визнання недійсною, скасування (номер, дата документа) анулювання, визнання недійсною, скасування
переоформ­лення
відмова
Видача із зазначенням виду діяльності дублі­ката
копії
ліцензії
Термін дії ліцензії
Облікова серія і номер бланка ліцензії
Дата видачі ліцензії
Присвоє­ний спе­ціальний ідентифіка­ційний код
Відомості про заявника організа­ційно-правова форма
ідентифікаційний код - для юридичної особи; ідентифікаційний код для фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
номер, дата свідоцтва про державну реєстрацію (або довідки про внесення до ЄДРПОУ України), орган, що здійснив реєстрацію
Місцезна­ходження, телефон
найенування юридичної особи або ініціали, прізвище фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності (із зазначенням найменування відокремлених підрозділів, філій)
Дата надходження заяви про видачу ліцензії, її копії, дубліката, переоформ­лення (реєстраційний номер справи суб’єкта господарю­вання)
№ з/п
             

Додаток 4
до пункту 1.22 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта

_________________________________________________________________________________________

підприємницької діяльності, місце проживання)

_________________________________________________________________________________________

 

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ______

 

_________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи ________________________________________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію ________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії ________________________________________________________________

термін дії ліцензії __________________________________________________________________________

 

Прошу переоформити ліцензію та додаток до ліцензії у зв'язку з

_________________________________________________________________________________________

(зазначити причини)

_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають внесенню до ліцензії (додається):

_________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

Підпис заявника _______________ _______________________

(ініціали, прізвище)

"___"___________ 200_ р.

М. П.

 

  Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 200 __ р. N _______ __________________________________________________ ____________ _____________________ (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 5
до пункту 1.24 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії

Заявник ____________________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта

_________________________________________________________________________________________

підприємницької діяльності, місце проживання)

_________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів ______

_________________________________________________________________________________________

ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________

вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію __________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _________________________________________

термін дії ліцензії ___________________________________________________

Прошу видати дублікат ліцензії у зв'язку з ________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

До заяви додаються:

_________________________________________________________________________________________

(указати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу

_________________________________________________________________________________________

дубліката ліцензії, пошкоджена ліцензія)

_________________________________________________________________________________________

 

Підпис заявника _______________ _______________________

(ініціали, прізвище)

"___"___________ 200_ р.

М. П.

 

  Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 200 __ р. N _______ __________________________________________________ ____________ _____________________ (посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (ініціали, прізвище)  

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

Додаток 6
до пункту 2.4 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЖУРНАЛ
обліку основних вузлів спеціалізованого обладнання для
виробництва дисків для лазерних систем зчитування

№ з/п Найменування Дата придбання Дата списання Тип Модель Серійний номер СІД – код Примітки

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

Додаток 7
до пункту 2.4 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЖУРНАЛ
обліку обсягів придбання, зберігання, використання сировини
для виробництва дисків для лазерних систем зчитування -
оптичного полікарбонату

№ з/п Дата придбання, кількість Назва та дата договору. Назва сторони Місце зберігання. Кількість Дата використання. Кількість Тип (марка) Примітка

 

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 8
до пункту 2.4 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЖУРНАЛ
обліку отриманих замовлень та укладених договорів про
виробництво та/або поставку (продаж) вироблених дисків
для лазерних систем зчитування

№ з/п Найменування замовника Місцезнаходження замовника Назва диска. Об’єкти авторського права та/або суміжних прав Назва та дата документа про підтвердження права на відтворення об’єктів авторського права та/або суміжних прав Дата, номер копії товарно-транспортних документів Примітки

 

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

 

Додаток 9
до пункту 2.4 Ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності з
виробництва дисків для
лазерних систем зчитування

ЖУРНАЛ
обліку обсягів виробництва дисків для лазерних систем зчитування

№ з/п Дата виготовлення Вид та назва диска Дата та номер замовлення (договору) Кількість виготовлених якісних (не відбракованих) дисків, шт. Кількість виготовлених відбракованих (з дефектами) дисків, шт. Загальна вага сировини – оптичного полікарбонату, використаного для виробництва дисків Примітки

 

 

Начальник Головного управління
контролю та реформування процедур
легалізації суб'єктів господарювання О.П.Апатенко

 

Начальник Управління
авторських та суміжних прав Т.М.Давиденко

 

Порядок
видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
08.08.2002 N 244

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
N 250 від 12.09.2003 Наказом Міністерства економіки N 243 від 11.08.2005)

 

Цей Порядок розроблений відповідно до статті 5 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 ) та визначає механізм розгляду та видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць (далі - ліцензії) у Міністерстві економіки України.

Загальні положення

1.1. Ліцензії на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць видаються суб'єктам господарської діяльності, зареєстрованим на території України, усіх форм власності та незалежно від місця державної реєстрації.

1.2. У ліцензії зазначається вид господарської діяльності з експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць (у повному обсязі або частково).

1.3. Ліцензії оформляються на бланках єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності", з додатком до ліцензії.

Порядок видачі ліцензій

2.1. Для одержання ліцензій на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць подаються такі документи:

- заява встановленого зразка про видачу ліцензії (додаток 1);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

- список керівного складу суб'єкта господарської діяльності (керівник, його заступники, головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, номера робочого телефону, підписаний керівником і скріплений печаткою, та довідка про засновників за підписом керівника суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

- засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичної особи);

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або оренди на складські приміщення;

- засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують дані про приміщення, у якому буде здійснюватися оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування, матрицями (для ліцензії на імпорт дисків);

- відомості про наявність залишків дисків для лазерних систем зчитування, матриць за станом на 21 квітня 2002 року (для експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування) - у разі наявності.

2.2. Суб'єкти господарської діяльності України несуть відповідальність за достовірність даних у документах, поданих до Міністерства економіки України.

2.3. Документи на одержання ліцензій (далі - документи) подаються до Міністерства економіки України і приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи (фахівця управління нетарифного регулювання департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю).

2.4. Під час приймання документів здійснюється їх перевірка на комплектність та реєстрація. На документах робиться відтиск спеціальної номерної печатки "Для реєстрації" із зазначенням дати приймання документів та вхідного номера і вноситься відповідний запис у журнал обліку заяв та виданих ліцензій суб'єктів господарювання на вид господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць (додаток 3).

2.5. Заява залишається без розгляду якщо:

- заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

- документи оформлено з порушенням вимог, установлених статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.6. Про залишення документів без розгляду заявника не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації документів повідомляють у письмовій формі із зазначенням підстав. Після усунення причин, що зумовили залишення документів без розгляду, заявник може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

2.7. Розгляд документів на видачу ліцензій здійснює управління нетарифного регулювання департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю за участю управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю, управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики юридичного департаменту. Зазначені управління згідно з цим Порядком та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд документів з таких питань:

- управління нетарифного регулювання супроводжує проходження документів, узагальнює висновки відповідних управлінь та проводить оформлення та видачу ліцензій або готує мотивовану відмову у видачі ліцензії;

- управління правового забезпечення зовнішньоекономічної політики юридичного департаменту розглядає документи на предмет їх відповідності чинному законодавству України;

- управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю розглядає документи на предмет застосування спеціальних санкцій до суб'єкта підприємницької діяльності.

2.8. Термін розгляду документів у кожному управлінні не повинен перевищувати двох робочих днів.

2.9. На підставі висновків управлінь приймається рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії у термін не пізніше десяти робочих днів з дати реєстрації заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви. Про прийняте рішення заявник повідомляється у письмовому вигляді на офіційному бланку Міністерства економіки України. Рішення надсилається або видається заявникові протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

2.10. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

- недостовірність даних у поданих заявником документах;

- невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності - експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць.

2.11. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у поданих документах нова заява про видачу ліцензії може бути прийнята не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника встановленим ліцензійним умовам нова заява про видачу ліцензії може бути прийнята після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

2.12. За видачу ліцензії справляється плата до державного бюджету в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України. При прийманні платіжного доручення контролюється цільове призначення платежу за номером рахунка. Про дату прийняття платіжного доручення робиться відмітка на копії опису прийнятих документів.

2.13. Ліцензія оформлюється не пізніше трьох робочих днів з дати надходження платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування коштів до державного бюджету. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії, Міністерство економіки України має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

2.14. Право підпису ліцензій мають Міністр економіки України та його заступники.

Підпис уповноваженої особи засвідчується печаткою Міністерства економіки України.

2.15. Видача ліцензії здійснюється за наявності належним чином оформленої довіреності (доручення) на її отримання та документа, що посвідчує особу. Видача ліцензії реєструється у пронумерованому, прошнурованому і скріпленому печаткою журналі обліку виданих ліцензій за встановленою формою (додаток 3).

2.16. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу заявника, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії і місцезнаходження яких зазначено у поданій заяві, видаються засвідчені копії ліцензій.

2.17. За видачу копії ліцензії справляється плата до державного бюджету в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

2.18. У разі створення в ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до пунктів 2.1 цього Порядку.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.019 с.)