VІІІ. Порядок розв'язання спорів 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VІІІ. Порядок розв'язання спорів30. Спори, пов'язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв'язуються згідно із законодавством.

 

Зразок Додаток до Порядку

 

 

(Герб)

 

 

УКРАЇНА

 

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності

 

СВІДОЦТВО
про реєстрацію авторського права на твір
N _____

 

________________________________________________________________________________________

(вид, назва твору)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Автор(и) __________________________________________________________________________

(повне ім'я, псевдонім (за наявності)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

Твір оприлюднено __________________________________________________________________

(відомості про факт і дату оприлюднення

________________________________________________________________________________________

твору (за наявності)

________________________________________________________________________________________

 

Дата реєстрації "___" ___________ 200_ р.

 

 

Голова Державного департаменту

інтелектуальної власності ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

МП

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756

 

Розміри та порядок сплати
зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і
договорів, які стосуються права автора на твір

 

1. За підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори.

Види зборів та їх розміри наведено в таблиці.

Вид збору Розмір збору, неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
для фізичних осіб для юридичних осіб
1. За підготовку до державної реєстрації авторського права 3,25 9,5
2. За підготовку до державної реєстрації договорів, які стосуються права автора на твір 4,25 11,5
3. За внесення з ініціативи заявника змін і доповнень до заявки 0,5
4. За внесення змін до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору 0,5
5. За внесення змін до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, або виправлення очевидних помилок з ініціативи сторін договору 0,25 0,5
6. За видачу дубліката свідоцтва 0,3

 

2. Сума збору, що підлягає сплаті, визначається виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день сплати збору, у гривнях.

Іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності мають однакові з громадянами України права, передбачені цим Порядком.

Сума збору не включається до вартості послуг, пов'язаних з його сплатою.

3. Сплата зборів провадиться через банківські установи.

4. Кошти від сплати зборів підлягають зарахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Державний департамент) через спеціальні реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства виключно для забезпечення діяльності державної системи правової охорони інтелектуальної власності у сфері авторського права.

5. Державний департамент веде облік документів про сплату зборів та про результати перевірки їх відповідності установленим вимогам.

6. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою банківської установи або квитанція (форма N 0402005), де зазначаються платник, вид, сума сплаченого збору, назва об'єкта авторського права, номер заявки на реєстрацію авторського права чи заявки на реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір (далі - заявка), або номер свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір зазначаються за наявністю.

Документ про сплату збору повинен надійти до Державного департаменту разом із заявою (клопотанням) про вчинення відповідної дії, пов'язаної з державною реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, і є дійсним:

протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у цей термін розмір відповідного збору залишався незмінним;

протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

7. Сума збору повертається платникові:

частково - у разі сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим Порядком;

повністю - у разі, коли заявка не приймається до розгляду відповідно до цього Порядку.

Сума збору повертається за умови, що заяву про повернення подано до Державного департаменту протягом року від дня зарахування цієї суми до спеціального фонду Державного бюджету України, з урахуванням відшкодування витрат на її повернення.

Кошти, що підлягають поверненню, за клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який платник повинен внести за вчинення Державним департаментом іншої дії. Порядок зарахування коштів визначається МОН.

8. Обчислення термінів подання до Державного департаменту документа про сплату збору проводиться у такому порядку:

1) якщо термін становить один рік, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного року, у місяць і день, що мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії. Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом, термін закінчується в останній день цього місяця;

2) якщо термін становить один місяць чи певну кількість місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня, що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний місяць не має дня з таким же числом, термін закінчується в останній день цього місяця;

3) якщо останній день закінчення терміну збігається з вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли Державний департамент не працює, термін закінчується в перший робочий для Державного департаменту день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи іншим зазначеним днем.

9. Пільги із сплати зборів надаються громадянам України відповідно до законодавства.

10. Громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав надаються пільги зі сплати зборів, передбачені законодавством України, згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців, ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року.

Зазначені пільги надаються громадянам держав - членів Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.

 

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72

Вид твору Ставка винагороди (роялті)*
А. За публічне виконання творів літератури і мистецтва
1. П'єса, у тому числі для дітей  
у прозі
з них:  
автору п'єси
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
у віршах**
з них :  
автору п'єси
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
2. П'єса в ляльковому виконанні
у прозі  
з них:  
автору п'єси
режисеру-постановнику
художнику- сценографу і художнику по костюмах
у віршах**
з них:  
автору п'єси
режисеру-постановнику
художнику- сценографу і художнику по костюмах
Інсценізація  
3. Інсценізація твору, що не охороняється авторським правом
з них:  
автору інсценізації
перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом)
режисеру-постановнику
художнику- сценографу і художнику по костюмах
4. Інсценізація твору, що охороняється авторським правом 8,5
з них:  
автору літературного твору
автору інсценізації
режисеру-постановнику
перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом) 0,5
художнику-сценографу і художнику по костюмах
Драматичні твори у перекладі  
5. Переклад п'єси, яка не охороняється авторським правом 6,5
у прозі  
з них:  
перекладачу
автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 0,5
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
у віршах** 6,5
з них :  
перекладачу 2,5
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
6 Переклад п'єси, яка охороняється авторським правом  
у прозі 9,5
з них:  
автору п'єси
перекладачу
автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 0,5
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
у віршах** 10,5
з них :  
автору п'єси
перекладачу 2,5
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
7. Переклад інсценізації, яка охороняється авторським правом 9,5
з них :  
автору інсценізації 1,5
перекладачу інсценізації
автору літературного твору (у разі коли літературний твір охороняється авторським правом) 1,5
режисеру-постановнику
перекладачу літературного твору (у разі коли переклад літературного твору охороняється авторським правом) 0,5
художнику-сценографу і художнику по костюмах
Музично-драматичні твори  
8. Опера
з них :  
автору музики (композитору)
автору лібрето
хореографу
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
9. Опера з перекладом лібрето
з них :  
автору музики (композитору)
автору лібрето 1,5
перекладачу лібрето
автору проміжного перекладу 0,5
хореографу
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
10. Балет 12,5
з них:  
автору музики (композитору)
автору лібрето 1,5
хореографу
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
11. Оперета, музична комедія, мюзикл
з них :  
автору музики (композитору) 2,5
автору п'єси 2,5
хореографу
режисеру-постановнику
художнику-сценографу і художнику по костюмах
12. Оперета, музична комедія, мюзикл з перекладом тексту 11,5
з них :  
автору музики (композитору)
автору п'єси
перекладачу п ' єси
автору проміжного перекладу (у разі коли проміжний переклад п'єси охороняється авторським правом) 0,5
хореографу
режисеру-постановнику
художнику- сценографу і художнику по костюмах
13. Музика, написана спеціально для драматичного твору
14. Збірна музика, що супроводжує драматичні твори 1 (за кожний акт, що супроводжується музикою)
Концертні, естрадні, циркові, танцювальні та інші програми
15. Концерт із симфонічних, вокальне- симфонічних, камерних творів і творів для народних інструментів 14 (за всю програму)
16. Концерти з інших творів, крім зазначених у пункті 15, у тому числі естрадні, музичні, літературні, концерти народних пісень, свята новорічної ялинки, бали, програми вар'єте тощо 5 (за всю програму)
17. Циркова програма 1 (за всю програму)
18. Пантоміма, феєрія, балет, що тривають не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі 1 (за кожний відділ)
19. Сюжетний атракціон, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу в цирковій програмі 1 (за кожний відділ)
20. Оригінальна музика, написана спеціально для супроводження циркової пантоміми, феєрії, балету, атракціону, що триває не менше ніж протягом одного самостійного відділу 0,5 (за кожний відділ)
21. Музичні твори з текстом або без тексту (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з платним входом) 4 відсотки суми валового збору, одержаного від продажу квитків
22. Музичні твори з текстом або без тексту, літературні твори (як у разі виконання творів виконавцями, так і в разі виконання примірників творів у запису у місцях з безплатним входом) 1 відсоток доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів
2,5 відсотка загальної суми витрат організатора на проведення заходу
23. Музичні твори з текстом і без тексту як супровід спортивних змагань, показових виступів спортсменів, показу мод з платним входом 2 відсотки суми валового збору, одержаного від продажу квитків
24. Театралізовані, естрадні, новорічні ялинкові вистави з наскрізним сюжетом 6 ідсотків суми валового збору, одержаного від продажу квитків
Б. За публічний показ аудіовізуальних творів та інших творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
25. Твори науки, літератури і мистецтва (у разі публічного показу примірників аудіовізуальних творів та інших творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах) :  
у місцях з платним входом 5 відсотків суми валового збору, одержаного від продажу квитків
у місцях з безплатним входом 2,5 відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів
  2,5 відсотка загальної суми витрат на проведення зазначеного виду публічного показу
В. За публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки, літератури і мистецтва, у тому числі зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах:
26. Твори науки, літератури і мистецтва, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах ефірного, супутникового телебачення або радіомовлення ; 2 відсотки доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів
27. Твори науки, літератури і мистецтва, у тому числі комп'ютерні програми та бази даних, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах кабельного телебачення і (або) радіомовлення чи через мережу Інтернет 5 відсотків доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення зазначених передач або творів

 

* тавки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, а у разі відсутності таких доходів -загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення якого відбувається використання твору літератури і (або) мистецтва.

** вір вважається написаним віршами, якщо не менше ніж половина тексту, що виголошується зі сцени, викладена у віршованій формі (римованим, білим чи вільним віршем).

 

Примітки: 1. У разі почергового або одночасного використання творів літератури і мистецтва, зазначених у пунктах 16, 21, 22 і 25 цього додатка, мінімальні ставки винагороди (роялті) нараховуються окремо за кожний вид використання твору.

2. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1, 2, 6, 8-12 цього додатка, складаються з двох актів, мінімальні ставки винагороди (роялті) авторам п'єси, музики (опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл), лібрето збільшуються вдвічі, а з трьох і більше актів - збільшуються втричі. Кількість актів у творі та обсяг віршованого тексту визначаються за відомостями, одержаними від автора, його повіреного або від організації колективного управління його майновими правами. Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає на визначення кількості актів у творі.

3. Якщо спектакль складається з кількох одноактних чи одноактного і багатоактного твору, авторська винагорода (роялті) нараховується за кожний твір окремо у розмірі не менше, ніж за визначеною для нього мінімальною ставкою.

4. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1-13 цього додатка, виконуються впродовж двох і більше актів, мінімальні ставки винагороди (роялті) авторам інсценізації творів, проміжних перекладів творів, перекладачам творів та їх інсценізацій, режисерам-постановникам, хореографам збільшуються вдвічі.

5. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за музику до драматичних творів нараховуються за кожний акт, що супроводжується музикою, незалежно від кількості музичних номерів, а також від того, звучить музика у прямому (безпосередньому) виконанні чи відтворюється у запису.

6. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за п'єси для дітей застосовуються не тільки дитячими, а й іншими театрами. За виконання п'єс для дітей, створених за мотивами народних казок, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для оригінальних творів (п* єс) .

7. За виконання інсценізації, створеної за мотивами власних творів, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для оригінальних творів, якщо інсценізація створена без співавторства. За виконання п'єс, створених за мотивами інших творів, у тому числі творів народної творчості, можуть застосовуватися мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені для п'єсінсценізацій.

8. Мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктами 1-14 цього додатка, застосовуються також у разі концертного виконання твору.

9. Мінімальні ставки винагороди (роялті) для художників-сценографів і художників по костюмах розподіляються за договором між ними.

10. У разі коли у концертній програмі поряд з естрадними творами виконується хоча б один великий симфонічний чи вокально-симфонічний твір (симфонія, ораторія, кантата, симфонічна поема чи увертюра, інструментальний концерт з оркестром тощо) або камерний твір великої форми (тріо, квартет, квінтет, соната) чи багатоактний твір для народних інструментів, застосовується мінімальна ставка винагороди (роялті), встановлена пунктом 15 цього додатка. В інших випадках виконання збірної концертної програми, до якої входять як симфонічні, вокально-симфонічні та камерні твори малих форм, твори для народних інструментів, так і інші твори (літературні, естрадні тощо), застосовується мінімальна ставка винагороди (роялті), встановлена пунктом 16 цього додатка.

11. За виконання циркових новорічних ялинкових вистав, якщо вони спеціально створені для цирку, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктом 18 цього додатка. Якщо у вартість квитків на новорічні ялинкові вистави та аналогічні заходи включається вартість подарунків, при нарахуванні винагороди (роялті) вартість подарунків із суми валового збору виключається.

12. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за циркову програму, встановлені пунктом 17 цього додатка, застосовуються у разі, якщо її виконання здійснюється на арені цирку чи концерт складається тільки з циркових номерів. В інших випадках винагорода (роялті) авторам циркових виступів у складі збірної програми нараховується за мінімальними ставками, встановленими пунктом 16 цього додатка.

13. При виконанні музичного твору, що охороняється авторським правом і супроводжує спектакль ляльок-маріонеток (без літературного тексту) та виступи виконавців (артистів) оригінального жанру (ілюзіоністів, психоекспериментаторів тощо), застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті) у розмірі 1 відсотка суми валового збору за весь спектакль чи за кожне відділення концерту, в якому виконується цей музичний твір.

14. При виконанні творів оригінального жанру, які супроводжуються літературним текстом, застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені пунктом 16 цього додатка.

15. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті) нараховується і виплачується залежно від тривалості публічного виконання, публічного показу, публічного сповіщення або ретрансляції творів науки, літератури і мистецтва.

 

 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах, комерційний прокат їх примірників

Вид використання твору Ставка винагороди (роялті)
1. Відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у фонограмах, на всіх видах матеріальних носіїв, випуск в обіг виготовлених за межами України примірників творів згідно з договорами на їх імпорт 8 відсотків відпускної ціни* кожного відтвореного та належним чином укомплектованого примірника
2. Відтворення і (або) опублікування творів, включаючи аудіовізуальні, зафіксованих у відеограмах, на всіх видах матеріальних носіїв, випуск в обіг виготовлених за межами України примірників творів згідно з договорами на їх імпорт 8 відсотків відпускної ціни* кожного відтвореного та належним чином укомплектованого примірника
3. Комерційний прокат примірників фонограм 5 відсотків суми, одержаної за комерційний прокат примірників фонограм
4. Комерційний прокат примірників відеограм 5 відсотків суми, одержаної за комерційний прокат примірників відеограм

* Відпускна ціна - ціна першого продажу.

Примітка. У разі відтворення у примірниках фонограм і (або) відеограм одночасно творів, що охороняються авторським правом, а також тих, що не охороняються цим правом, авторська винагорода при її нарахуванні зменшується пропорційно тривалості (часу) звучання і (або) демонстрації зафіксованих у цих примірниках творів, що не охороняються авторським правом.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування творів
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва

Вид твору Ставка винагороди (роялті)*
Твори образотворчогс з мистецтва
1. Скульптура
2. Живопис 0,5
3. Графіка
4. Твори живопису, графіки, скульптури, художньої фотографії, декоративно-ужиткового мистецтва, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів) 1 (за партію промислової продукції)
Твори декоративно-ужиткового мистецтва (твори декоративного призначення: скульптура малих форм, панно, вази, тарелі, тканини та інші предмети, призначені для оформлення приміщень; твори ужиткового призначення: посуд, столові набори, ювелірні вироби, вази, шкатулки, скриньки, корзинки, ляльки, іграшки, меблі та інші художньо оформлені вироби)
5. Твори з кераміки  
із застосуванням гончарної техніки, ручного ліплення і розпису
із застосуванням механічних засобів формування, лиття і декорування
6. Твори з дерева, рогу, кістки, каменю
7. Твори із скла, металу, пластмас  
з використанням ручних засобів виготовлення і декорування
з використанням механічних засобів виготовлення і декорування
8. Трикотажні вироби, мереживо ручної роботи
машинної роботи
метражне мереживо 0,1 відсотка відпускної ціни погонного метра
9. Твори декоративного ткацтва ручної роботи
машинної роботи
10. Тканини декоративні 0,1 відсотка відпускної ціни погонного метра
11. Твори ручного і машинного в ' язання
12. Килими і килимові роботи (верети, ліжники, налавники тощо)  
ручної роботи
машинної роботи
13. Вироби з вишивкою, плетіння з бісеру  
з ручною вишивкою
з машинною вишивкою
вироби з бісеру
14. Текстильна галантерея
15. Іграшки  
настільні, настільні друковані ігри, ляльки, складні технічні, музичні набори; набори меблів, посуду, інструменту, фігурок; конструктори, головоломки
м'які набивні, надувні з полімерних плівок і гуми, з паперу і картону
фігурки тварин, казкових і літературних персонажів; каталки; мозаїки 0,5
ялинкові іграшки та прикраси 0,2
16. Предмети-прикраси, в тому числі ювелірні вироби з  
дорогоцінних металів 0,05
недорогоцінних металів
17. Меблі
Оздоблювальні матеріали
18. Шпалери 0,01 відсотка відпускної ціни погонного метра
19. Клейонка, плівка 0,01 відсотка відпускної ціни погонного метра
20. Плитка керамічна з малюнком 0,02 відсотка відпускної ціни 1 кв . метра
21. Плитка керамічна багатоколірна з малюнком (якщо малюнок складається з набору плиток) 0,06 відсотка відпускної ціни одного набору плиток
22. Художній багет 1 відсоток відпускної ціни погонного метра
     

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток відпускної ціни кожного примірника твору (виробу), якщо інше не визначено у цьому додатку.

Примітка. За відтворення творів дрібної пластики і мініатюрної скульптури застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені цим додатком за відтворення скульптурних творів.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за використання, у тому числі
відтворення, творів архітектури

Вид творів архітектури Ставка винагороди (роялті)*
1. Зображення творів архітектури, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів)  
до 100 примірників
понад 100 примірників 0,5
2. Зображення творів архітектури на керамічних виробах, металевому литві, пластмасових виробах, виробах з дерева, скла тощо  
до 100 примірників 2**
від 101 до 500 примірників 1**
понад 500 примірників 0,5**
3. Зображення творів архітектури на календарях, листівках, моделях, плакатах та іншій друкованій продукції 0,5
4. Малі архітектурні форми (лави, фонтани, альтанки, огорожі, ліхтарі, декоративні вази для квітів тощо) за наявності характерних особливостей, що дають підставу віднести їх до оригінальних творів
5. Елементи архітектурного оформлення інтер'єрів (фігурні елементи підвісних стель, підлоги, світильників, дверних ручок тощо)
6. Архітектурна графіка (відтворення) , що застосовується у комерційних виданнях 0,5
7. Кіоски, навіси на зупинках транспорту, торговельні павільйони, рекламні стенди тощо  
до 50 примірників
від 51 до 100 примірників
понад 100 примірників

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток відпускної ціни кожного примірника твору (виробу).

** Ставки винагороди (роялті) встановлено для авторів творів архітектури. Винагорода авторам творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, до яких увійшли твори архітектури, встановлюється окремо від зазначених ставок.

Вид застосування творів архітектури Ставка винагороди (роялті)*
1. Повторне використання проектів будинків і споруд або елементів проектів (у разі коли під час проектування будинків і споруд не передбачалося їх подальше використання як типових проектів)
2. Внесення змін в існуючі споруди за погодженням з автором
3. Використання (прив'язка) типових проектів будинків і споруд

* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми винагороди за створення твору архітектури або відповідної його частини на час використання проекту.

Примітка. Винагорода за повторне використання проектів творів архітектури виплачується авторам повторного використання (прив'язки) типових проектів будинків і споруд.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 72

Мінімальні ставки
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або) опублікування примірників творів наукової, художньої, публіцистичної та іншої літератури і музичного мистецтва, зафіксованих поліграфічним способом

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.012 с.)