Експлуатаційні затрати грошових засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Експлуатаційні затрати грошових засобівВ експлуатаційних розрахунках застосовують головним чином прямі і приведені експлуатаційні затрати.

Прямі експлуатаційні затрати — це затрати грошових засобів, зумовлені безпосередньо роботою, що виконується.

Накладні і загальногосподарські витрати при цьому не врахову­ються. В прямі затрати включаються: затрати грошових засобів на амортизаційні відрахування Sa; ремонт Sp; технічне обслуговування STO ; вартість затрачуваних матеріалів – палива, мастильних і допо­міжних матеріалів Sмат. ; зарплату робітників, що обслуговують агрегат Sз ; вартість допоміжних робіт – підвезення палива, води матеріалів і т.д. Sдоп

В існуючої практиці, виходячи з фондів фінансування, затрати на капремонт машин додають до затрат на оновлення і включаються в амортизаційні відраху­вання, а затрати на поточний ремонт в більшості включають в відрахування на технічне обслуговування машин. В цьому випадку:

Прямі експлуатаційні затрати можуть бути віднесені до одиниці продукції або до одиниці виробітки (продуктивності) однієї машини або до всіх машин, які приймають участь в даному процесі. При цьому розрізняють нормативні і фактичні питомі експлуатаційні затрати.

Питомі експлуатаційні затрати

,

де Sріч. і Пріч. — річні експлуатаційні затрати і річна виробітка (продуктивність) машин;

— річні експлуатаційні затрати відповідно по трактору (самохідній машині), робочих машинах, допоміжних пристроях.

Приведені експлуатаційні затрати Sпр. включають в себе не тіль­ки безпосередні (прямі) затрати засобів (собівартість) але і ефектив­ність (за встановленими нормативами) (Ек =0,15), що одержують в даній галузі народного господарства при використанні капітало­вкладень:

,

де: — річні затрати на експлуатацію;

Ен = 0,15 — коефіцієнт нормативної ефективності;

К — капіталовкладення.

Якщо потрібно встановити ефективність використання даного парку, або окремої машини за фактичними затратами, що визнача­ють собівартість робіт, розрахунок ведуть за прямими затратами.

Розрахунок експлуатаційних затрат

Всі елементи експлуатаційних затрат можна поділити на такі групи:

1)1) затрати, що залежать від балансової вартості, встановлених нормативних відрахувань і терміну служби машини;

2)2) затрати зв’язані з оплатою праці;

3)3) затрати, що залежать від об’єму фактичного наробітку і пито­мої витрати матеріалів.

Перша група затрат визначається головним чином нормативни­ми відрахуваннями. Її важливішим показником є нормативний тер­мін служби машин.

Норму річних амортизаційних відрахувань на відновлення (ре­новацію) встановлюють в процентах від відновлювальної (балансо­вої) вартості машини, яка повинна враховувати не тільки прейску­рантну ціну, але і транспортні і торгівельні витрати, залишкову вар­тість машини, що списується:

,

де: — норма річних амортизаційних відрахувань;

Рн — нормативний термін служби (роки);

— річні амортизаційні відрахування;

Б — балансова вартість машин.

Чим менший нормативний термін служби машини Рн тим більші нормативні середньорічні амортизаційні відрахування і .

Відрахування на капітальний ремонт встановлюють також в процентному відношенні від балансової вартості машин і тому:

де: — амортизаційні відрахування на капремонт;

— процент відрахувань на капремонт.

Тоді:

Нормативи відрахувань на технічне обслуговування машин аТ.оп. встановлюють на 1 виробітки. Вони повинні покривати середньо­річні затрати на технічне обслуговування при нормативному термі­ну служби машин:

Друга група затрат визначається системою оплати праці і тари­фікацію робіт. В основі існуючої системи основної оплати праці робітників , що обслуговують МТА, покладені або погодинні тари­фні оклади, або тарифні оклади від виробітку.

Крім основної зарплати виплачуються надбавки за класність, за виконання робіт в стисні терміни, за збереження техніки і інше.

З врахуванням коефіцієнтів нарахувань на зарплату загальні річ­ні витрати на зарплату складають:

де: Снар. — коефіцієнт нарахувань;

hзм.річ. — кількість змін за рік;

— основна зарплата робітників;

— основна зарплата допо­міжних робочих;

Пзм. — продуктивність зміни;

Пзм.н. — нормативна змінна продуктивність;

Sнад.річ. — річні надбавки.

Третя група затрат визначається за затратами палива, змінному наробітку (продуктивності) на кожному виду робіт і комплексній ціні 1 кг палива, включаючи в себе вартість основного і пускового палива, а також мастильних матеріалів.

Річні затрати на ці матеріали знаходять слідуючим чином:

,

де: SТ — вартість палива.

Затрати на допоміжні роботи Sв залежать від технології виконан­ня робіт, конструкції машин і умов роботи.

Якщо нормативи відрахувань і аТ.оп ; Ен норми виробітку і витрати палива Пзм.н gгаі планова виробітка Пзм.н встановлені, то експлуатаційні затрат Sn i Sпр.н. розраховують слідуючим чином:

 

або

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.018 с.)