Теорія та практика правозахисної діяльності в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теорія та практика правозахисної діяльності в Україні 

Форма контролю:

· Контрольна робота

· залік

При вивченні курсу «Реалізація та захист конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні» необхідно враховувати, що система нормативно-правових актів, які передбачають можливості захисту конституційних прав і свобод, є дуже різноманітною, а також такою, що постійно змінюється, у зв'язку з цим при підготовці до занять необхідно стежити за змінами відповідного законодавства, знайомитися з юридичною літературою з цих питань.

Крім того, враховуючи, що суттєва частина захисту конституційних прав і свобод припадає на міжнародні правозахисні механізми, то при підготовці до занять необхідно використовувати різноманітні міжнародні документи. Додаткові вказівки та роз'яснення стосовно новел у законодавстві, а також застосування міжнародних документів можна отримати як під час лекцій та семінарських занять, так і в ході індивідуальних консультацій з викладачем.

Також необхідно враховувати, що цей курс читається після освоєння студентами курсу «Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні», під час вивчення якого були отриманні знання щодо теоретичних засад прав і свобод людини та громадянина, а тому знання повинні лягати на вже підготовлений грунт.

З огляду на те, що при вивченні курсу «Реалізація та захист конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні» студенти повинні не тільки знати про існування правозахисних механізмів, але й розуміти, яким чином вони практично функціонують, при підготовці до занять рекомендується:

уточнити коло питань, які складають предмет вивчення;

ознайомитися з методичними рекомендаціями щодо підготовки до семінарського заняття;

вивчити відповідне законодавство, відслідковуючи можливі його зміни, міжнародні документи у цій сфері, а також судові рішення;

ознайомитися з юридичною літературою з відповідної тематики (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті тощо).

Теми рефератів (контрольних робіт) за вільним вибором студента

38. Поняття правового статусу людини та громадянина.

39. Поняття та особливості громадянських (політичних) прав і свобод та проблеми їх дотримання.

40. Фундаментальні проблеми прав людини у світі та в Україні.

41. Проблема дотримання прав і свобод у доповідях Уповно­важеного Верховної Ради України з прав людини.

42. Моніторинги дотримання прав і свобод громадських організацій.

43. Вплив процесів глобалізації на стан дотримання та реалізацію прав і свобод людини та громадянина в Україні.

44. Реформування ООН у напрямі удосконалення міжнародно-правового захисту прав людини.

45. Забезпечення міжнародної безпеки в аспекті гарантування прав людини.

46. Реформування конвенційного контрольного механізму захисту прав людини.

Нормативно-правові акти:

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - № 30. - Ст. 429.

Загальна декларація прав людини від 12.12.1948 р. // Міжна­родні документи ООН з питань прав людини. - К.: Укр. правн. фундація, 1995. - С 69 - 76.

Кодекс адміністративного судочинства України : Затв. 06.07.2005 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 35 - 36, 37.-Ct.446.

Кодекс законів про працю України : Затв. 10.12.1971 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1971, додаток до № 50. -Ст. 375.

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Затв. 07.12.1984 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1984. -№51.-Ст. 1122.

Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 04.10.1950 р. // Офіційний Вісник України. - 1998. - № 13. - С 270 - 302.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 р. // Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1997. - № 5. - Ст. 24.

Конвенція СНД про права та основні свободи людини // Международные акты о правах человека : Сборник документов / Сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. - 2-е изд., доп. - М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА М), 2002. - С. 857 - 866.

Кримінальний кодекс України : Затв. 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25 - 26. - Ст. 131.

 

Кримінально-процесуальний кодекс України : Затв. 28.12.1960 p. (іззм. і доп.)//Відомості Верховної Ради України. - 1961.-№2.-Ст. 15.

Международные акты о правах человека : Сборник документов / Сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. - 2-е изд., доп. - М. : Издатель­ство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА М), 2002. - 944 с.

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 07.03.1966 p. II Закони України. - 1998. - Т. 14. - Ст. 740.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 3. - С 69 - 74.

Про адвокатуру : Закон України від 19.12.1992 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.

Про благодійництво та благодійні організації : Закон України від 16.09.1997 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№46.-Ст. 292.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. (із. зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. -1998.-№29.-Ст. 191.

Про громадянство України : Закон України від 18.01.2001 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 13. - Ст. 65.

Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення : Указ Президента України від 13.08.2002 р. // Офіційний Вісник України. - 2002. - № 33. - Ст. 1528.

Про друковані засоби масової інформації в Україні : Закон України від 16.10.1992 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№ 1. - Ст. 1.

Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. -2005.-№52.-Ст. 561.

Про застосування Конституції України при здійсненні право­суддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // Юридичний вісник. - 1997. - № 1 - Ст. 41.

Про звернення громадян : Закон України від 02.10.1996 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 47. - Ст. 256.

Про Конституційний Суд України: Закон України від

16.10.1996 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -
№ 49. - Ст. 272.

Про міліцію : Закон України від 20.12.1990 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від

21.05.1997 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -
№24.-Ст. 170.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09. 04. 1999 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№20-21.-Ст. 190.

Про національні меншини в Україні : Закон України від 25.06.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 529.

Про об'єднання громадян : Закон України від 16.06.1992 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. -Ст. 118.

професійні спілки, їх права і гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р. (із зм. і доп.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2004. - № 2. - С. 415.

Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23.04.1991 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №25.-Ст. 283.

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.1992 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382.

Про статус суддів : Закон України від 15.12.1992 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8. - Ст. 56.

Про судоустрій України : Закон України від 07.02.2002 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 27 - 28. - Ст. 180.

Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. - Ст. 43.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1998.-№20.-Ст. 99.

Цивільний кодекс України : Затв. 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40 - 44. - Ст. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України : Затв. 18.03.2004 р. (із зм. і доп.) // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 40 - 41, 42. - Ст. 492.

Література:

Алжеев И. А. Защита конституционных прав граждан Россий­ской Федерации (теория и практика) / И. А. Алжеев : Автореф. дис... канд. юрид. наук/ Российская академия управления. - М., 1993 - 20 с.

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав лю­дини I М. Антонович : Монографія. - К.: Видавничий дім «KM Academic», 2000. - 262 с.

Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н. А. Боброва. - Воронеж, 1984. - 164 с.

Бринь Т. О. Питання забезпечення конституційних прав і свобод людини в сучасних умовах І Т. О. Бринь II Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - Харків : Нац. юрид. акад. України, 2006. - Вип. 84. - С 26 - 33.

Буроменский М. В. Защита прав человека в Европейском Союзе / М. В. Буроменский, Р. Б. Хорольский // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. - Харків : Нац. юрид. акад. України, 1998. - Вип. 36. - С 84 - 90.

Волинка К. Г. Проблеми становлення єдиного механізму забез­печення прав і свобод особи / К. Г. Волинка // Вісник Запорізького юрид. ін -ту: Наук.-практ. зб. - 2000. - № 3 (12). - С 38 - 48.

Грибанова М. А. Право звернення громадян як гарантія забез­печення їх прав і свобод / М. А. Грибанова // Держава та регіони. Сер. : Право. - 2001. - № 3. - С 4 - 7.

Джафарова О. В. Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина / О. В. Джафарова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - № 20. -С 78-83.

Добрянський С Європейський Союз та Рада Європи: можли­вості міжнародно-судового захисту прав людини (порівняльний аналіз) / С Добрянський // Вісник Академії правових наук України. - 2000. -№ 3 ( 22). - С 27 - 35.

 

ЗаворотченкоТ. М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т. М. Заворотченко : Автореф. дис... канд. юрид. наук / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К, 2002. - 19 с

Заворотченко Т. Обов'язки держави та державних органів як гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина / Т. Заворотченко // Юридична Україна. - № 7. - 2006. - С. 4 - 7.

Заворотченко Т. М. Поняття конституційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Т. М. Заворотченко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 13. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001-С 94-99.

ЗаворотченкоТ. М. Поняття і види організаційно-правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина / Т. М. Заворотченко // Часопис Київського університету права, 2006. -№ 4. - С 74 - 79.

Захаров Є. Завдання, функції, права і принципи діяльності правозахисних організацій / Є. Захаров // Свобода мирних зібрань та свобода об'єднань в Україні / упоряд. : Є. Ю. Захаров. - X. : Фоліо, 2002. -СІ 87- 197.

КагановськаТ. Є. Контроль громадянського суспільства за органами державної влади України / Т. Є. Кагановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». - № 735. - Випуск № 1. - 2006. - С 5 - 7.

Калашников С. В. Система конституционных гарантий обеспе­чения прав и свобод граждан в условиях формирования в России

Стефанюк В. С Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина / В. С. Стефанюк // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: Матеріали міжнародної наук.- практ. конф. : У 2-х ч. - Ч. 1 /За ред. М. І. Панова. - Харків : Нац. юрид. акад. України, 2000. - С 26 - 30.

Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини -головний конституційний обов'язок демократичної, правової, соціальної держави / В. Тацій // Вісник АПрН України. - № 4 (23), 2000. - С 3 - 18.

Темченко В. Право у механізмі забезпечення прав і свобод людини / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. -№3.-С 44-47.

Тодика Ю. М. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод і становлення конституціоналізму в Україні / Ю. М. Тодика // Актуальні проблеми формування правової держави в Украхні. До 50-ї Річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : У 2-х ч. - Ч. 1. - X. : Нац. юрид. акад. України, 2000. - С 46 - 49.

Тодика Ю. М. Загальна декларація прав людини і проблеми забезпечення основних прав громадян України / Ю. М. Тодика // Права

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Сучасна концепція взаємодії та взаємної відповідальності особистості та держави.

2. Поняття реалізації конституційних прав і свобод та основні напрями удосконалення.

3. Форми реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина.

4. Значущість реалізації громадянських (особистих) прав і свобод.

5. Важливість реалізації політичних прав і свобод.

6. Сутність реалізації соціальних та економічних прав і свобод.

7. Значущість реалізації культурних та екологічних прав і свобод.

8. Реалізація конституційних принципів, що стосуються прав і свобод людини та громадянина.

9. Роль ініціативної особистості у контексті реалізації конститу­ційних прав і свобод.

 

10. Основні напрями удосконалення механізму реалізації конститу­ційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

11. Загальні проблеми реалізації та дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина.

12. Формування правової держави та функціонування принципу верховенства права в Україні у контексті дотримання та реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина.

13. Стан дотримання та реалізації громадянських (особистих) прав і свобод.

14. Проблеми дотримання та реалізації політичних прав і свобод.

15. Фактори, що впливають на реалізацію соціальних, еконо­мічних прав і свобод.

16. Стан дотримання та реалізації культурних та екологічних прав і свобод.

17. Органи влади та інститути громадянського суспільства, що здійснюють моніторинг дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

18. Міжнародні організації, які проводять аналіз дотримання та реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

19. Правова політика в галузі дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні.

20. Форми реалізації правової політики у сфері захисту прав людини та громадянина.

21. Поняття правового захисту прав особистості.

22. Конституційні засади захисту прав і свобод людини та грома­дянина в Україні.

23. Юридичне та соціальне значення Конституції України у сфері захисту прав особистості.

24. Конституційні принципи в аспекті захисту прав і свобод людини та громадянина

25. Правозахисний потенціал цивільного законодавства.

26. Трудове законодавство у контексті захисту прав людини.

27. Захист конституційних прав і свобод адміністративно-право­вими засобами.

28. Кримінально-правовий захист конституційних прав і свобод.

29. Правозахисний потенціал процесуальних галузей права.

30. Проблема удосконалення законодавства України в напрямі покращення захисту прав і свобод людини та громадянина.

31. Поняття та система інституційного механізму захисту консти­туційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

32. Адміністративний порядок оскарження рішень та дій або бездіяльності органів виконавчої влади та посадових осіб.

33. Судовий захист прав і свобод. Захист прав і свобод під час розгляду цивільних та кримінальних справ у судах загальної юрисдикції.

34. Діяльність спеціалізованих судів у напрямі захисту прав і свобод людини та громадянина.

35. Конституційний Суд України у механізмі захисту прав людини. Правові позиції органу конституційної юрисдикції у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина.

36. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

37. Правозахисний потенціал органів прокуратури, внутрішніх справ та інших правоохоронних органів.

38. Роль органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав людини та громадянина.

39. Діяльність правозахисних організацій та інших інститутів громадянського суспільства в Україні щодо захисту прав людини.

40. Статут ООН та Міжнародний білль про права у контексті захисту прав людини.

41. Роль головних та допоміжних органів ООН у міжнародному захисті прав людини.

42. Функціонування конвенційного контрольного механізму захисту прав людини. Розгляд індивідуальних скарг.

43. Застосування сили та інших заходів для захисту прав людини від злочинних посягань. Гуманітарна інтервенція.

44. Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав і основних свобод. Правозахисний механізм, що нею перед­бачається. Ступінь її реалізації та застосування на українських теренах.

45. Організація та функціонування Європейського суду з прав людини. Правовий механізм звернення до нього.

46. Рішення Європейського суду з прав людини, у тому числі стосовно України, їх значимість. Правові позиції Європейського суду з прав людини.

Укладач:к.ю.н., доцент кафедри державно-правових дисциплін Григоренко Євгеній Іванович

 

 

 

«Коммуникативные процессы в управленческой деятельности»

(Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета, к.псих.наук Ким Е.В.)

Темы контрольных работ

1. Теории лидерства.

2. Темперамент в системе управления.

3. Стресс в процессе управления.

4. Принятие решений как важнейшая составляющая управленческой деятельности.

5. Влияние подсознания на принятие решения.

6. Влияние людей друг на друга в процессе принятия решений.

7. Восприятие человека человеком.

8. Управленческое общение как коммуникации.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)