ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За програмою офіцерів запасу. 

 

Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів (денної форми навчання) за програмою офіцерів запасу здіснюється на підставі статті 11 Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та відповідно Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів ВНЗ, яка введена в дію наказом Міністрів оборони та освіти і науки України.

Військову підготовку проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилось 25 років.

Військова підготовка організується і проводиться згідно з вимогами Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах і включається до варіативних частин освітньо-професійних програм ВНЗ як самостійна навчальна дисципліна. Вона складається з теоретичного і практичного курсів навчання та навчальних зборів.

Підготовка складається з теоретичного і практичного курсів та навчального збору.

На військову підготовку відводиться не менше 675 годин, з яких 2/3 – під керівництвом викладача, а решта – самостійна підготовка. Крім того на навчальний збір відводиться не менше 184 годин, з них 144 годин під керівництвом викладача, а 40 годин – самостійної підготовки. Навчальний збір проводиться за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.

Для вивчення окремих розділів програми військової підготовки студентів за всіма військово-обліковими спеціальностями (ВОС) відводиться навчального часу не менш ніж:

50 годин – на розділ “Загальновійськова підготовка”;

24 години – на розділ “Методика роботи з гуманітарних питань”;

162 години – на розділ “Тактична і тактико-спеціальна підготовка”;

170 годин – на розділ “Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка”.

За рахунок загального бюджету навчального часу не менше 18 годин відводиться на підготовку і складання випускного іспиту.

Військова підготовка проводиться один навчальний день на тиждень протягом двох років навчання і завершується за рік до закінчення вищого навчального закладу.

Студенти можуть бути відраховані з факультету підготовки офіцерів запасу за контрактом наказом начальника ХУПС за поданням начальника факультету за таких умов:

невиконання навчального плану;

відсутності на заняттях з військової підготовки (більше ніж 20 % годин навчальних занять, що заплановані у семестрі);

за власним бажанням;

ухилення, без поважної причини, від навчальних зборів (стажування) у військах;

порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ);

порушення умов контракту студентами (для тих, хто навчається за кошти юридичних та фізичних осіб).

Про відрахування студента письмово повідомляється військовий комісаріат, де він перебуває на обліку, а кошти, які сплачені за підготовку йому не повертаються.

Військова підготовка студентів здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, навчальні збори (стажування), контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у військових навчальних підрозділах (ВВНЗ), що здійснюють військову підготовку студентів, є лекції, семінарські, лабораторні, практичні, групові, індивідуальні заняття та консультації, групові вправи, самостійні заняття під керівництвом викладача, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, тактичні (тактико-спеціальні) навчання тощо.

Навчальний день планується протягом 9 годин, з яких 6-8 годин – аудиторні заняття і 1-3 години – самостійна робота.

Основним засобом оволодіння навчальним матеріалом є самостійна робота студента у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над конкретним розділом програми військової підготовки визначається органiзацiйно-методичними вказівками зазначеної програми, іншими навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний час, призначений для самостійної роботи повинен становити не менш 33% від загального обсягу навчального часу.

Зміст військової підготовки, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, також виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, який опрацьовується на заняттях під керівництвом викладача.

Для перевірки рівня підготовленості студента до занять та оцінки якості засвоєння програмного матеріалу здійснюється поточний та підсумковий контроль. Форма проведення поточного контролю і система оцінки рівня знань визначається відповідною кафедрою (предметно-методичною комісією). Зі статутів ЗСУ вона здійснюється методом модульного тестування та контрольних опитувань якості засвоєння попереднього навчального матеріалу, а також за виконання обов’язків та військову дисципліну на заняттях.

Підсумковий контроль містить семестровий контроль та випускний іспит.

Семестровий контроль здійснюється шляхом складання заліків та іспитів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він не має заборгованостей по попереднім темам навчальної дисципліни.

При отриманні незадовільної оцінки на іспиті (заліку), дозволяється повторне складання іспиту (заліку) за рішенням начальника факультету не більше двох разів: перший раз викладачу; другий-комісії.

Навчальна заборгованість за попередній семестр повинна бути ліквідована до початку наступного семестру.

За неявку без поважних причин на іспит (залік) виставляється оцінка «незадовільно»

Індивідуальні строки складання іспитів (заліків) встановлюється за умов хвороби сімейних обставин та інших поважних причин, що підтверджується документально, за рішенням начальника факультету.

Завершальним станом військової підготовки є проведення навчального збору, який організується на польових базах ХУПС, у військових частинах та на підприємствах.

У разі проходження навчальних зборів (стажування) у військах на студентів, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.

Тривалість проведення навчального збору становить 30 діб, враховуючи і вихідні дні, навчального тижня – 6 годин навчальних занять і 2 години самостійної підготовки, а в передвихідні дні самостійна підготовка не проводиться. Під час проведення тактичного навчання, бойових стрільб, водіння бойових машин та проведення регламентних робіт тривалість навчального дня не регламентується. Студенти, які не пізніше як за місяць до початку зборів, подали скарги на стан здоров’я, направляються у військові комісаріати для обстеження військово-лікарською комісією. При цьому не атестуються до офіцерського складу особи, які визнані комісією за станом здоров’я непридатними для проходження навчального збору. Вони звільняються від навчального збору і випускні екзамени не складають.

Начальником навчального збору призначається один з заступників начальника ХУПС, який є прямим начальником для всього особового складу збору.

Студенти на навчальному зборі розподіляються на відділення, взводи і роти і іменуються курсантами, а ті хто пройшов строкову службу і мають військові звання – за їх військовим званням. На них поширюються всі права і обов’язки військовозобов’язаних, згідно з чинним законодавством.

За практичне несення внутрішньої служби курсантам виставляються оцінки в журнали обліку занять.

Під час проходження навчального збору студенти можуть не допускатись до складання випускного іспиту і не атестуватись до офіцерського складу, якщо вони систематично або грубо порушують військову дисципліну та громадський порядок. Наказом начальника навчального збору вони усуваються від проходження збору і направляються до навчального закладу. В цьому випадку студентам проходження навчального збору не зараховується.

Під час навчального збору, після проходження всієї його програми та складання випускного іспиту, студенти приймають Військову присягу, про що в приписному свідоцтві та особовій картці студента робиться відмітка «Військову присягу склав (день, місяць, рік)»

Заключним етапом підсумкового контролю є випускний екзамен, для проведення якого виділяється 3 дні на взвод (2 дні на підготовку та 1 день на складання випускного екзамену).

Студенти, які отримали незадовільну оцінку під час складання випускного екзамену, допускаються до повторного його складання у термін, встановлений екзаменаційною комісією, але не пізніше ніж за 3 місяці до закінчення навчання у вищому навчальному закладі.

У випадку отримання повторної незадовільної оцінки на випускному екзамені студент до присвоєння первинного офіцерського звання не атестується.

Екзаменаційна комісія діє протягом року з дня видання наказу про створення комісії.

Первинне офіцерське звання «молодший лейтенант запасу» присвоюється Міністром оборони України студентам за умов:

а) які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу;

б) склали Військову присягу;

в) склали встановлені екзамени;

г) атестовані до офіцерського складу;

д) закінчили вищій навчальний заклад.

Студенти, які не атестовані до офіцерського складу після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. Якщо студент проходив військову підготовку за кошти юридичних або фізичних осіб, то раніше сплачені кошти за надання освітніх послуг, пов’язаних з цією підготовкою, йому не повертаються.

 

У заключній частині викладач підводить підсумки групового заняття з оголошенням результатів оцінювання студентів, відповідає на запитання студентів, надає завдання на самостійну підготовку та оголошує тему наступного заняття.

 

Завдання для самостійної роботи.

1. Закон України «Про Збройні Сили України» статті : 1, 3, 7, 8, 13, 16, 17.

2. Воєнна доктрина України, статті : 7, 8, 12, 13, 18, 26, 28, 30, 31, 34.

3. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» статті : 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37.

4. Інструкція про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів

вищих навчальних закладів, статті : 1.2, 2.5, 3.1.1, 3.3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.8.1, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6.3, 4.6.4, 4.8, 4.9, 4.13, 14.14, 14.15, 4.15.1, 4.19, 4.19.1, 14.19.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.

5. Статут Внутрішньої служби Збройних Сил України стаття 9.

 

 

 

Питання для самоконтролю.

 

1. Ким здійснюється керівництво в сфері воєнної безпеки і оборони?

2. Який орган є центральним органом військового управління, а який – основним органом військової виконавчої влади?

3. Які види військ входять до складу Збройних Сил України?

4. Які війська відносяться до спеціальних військ?

5. На які оперативні командування територіально поділяються Збройні Сили України?

6. На які об’єднання, з’єднання та військові частини розподіляються Збройні Сили України в мирний та воєнний час?

7. Який призовний вік на військову строкову службу і який термін служби?

8. До якого віку офіцери запасу можуть бути призвані на військову службу і на який строк?

9. Який граничний вік перебування на військовій службі встановлений для солдат і сержантів строкової служби та служби за контрактом?

10. Який граничний вік перебування на військовій службі встановлений для прапорщиків (мічманів) і офіцерів (молодших, старших і вищих)?

11. Який мінімальний термін перебування на військовій службі встановлений для військовослужбовців, які поступили добровільно за контрактом на посади : сержантів і солдатів, прапорщиків, офіцерів?

12 Які дні вважаються початком і закінченням військової служби для військовослужбовців строкової служби або призваних із запасу, а також тих, хто прийнятий на контрактну службу із запасу?

13. За яких умов військовослужбовці звільняються в запас і у відставку?

14. В який термін після звільнення в запас громадяни зобов’язані стати на військовий облік у військовому комісаріаті?

15. За яких умов громадянам надається відстрочка від призову на військову службу?

16. За яких умов громадяни звільняються від призову на військову службу?

17. До якого віку студенти можуть бути прийняті на військову підготовку?

18. За яких умов студент може бути відрахований з факультету підготовки офіцерів запасу?

19 Скільки часу військової підготовки відводиться на підготовку під керівництвом викладача і скільки – на самостійну підготовку?

 

 

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.011 с.)