Господарське право як навчальна дисципліна 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Господарське право як навчальна дисциплінаГосподарське право як навчальна дисципліна - це сукупність знань і нави­чок правового регулювання господарської діяльності та використання відповід­них правових норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юри­дичної діяльності.

Навчальна дисципліна «Господарське право» ґрунтується на надбаннях господарсько-правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування господарського права, тенденцій його розвитку та вдоскона­лення тощо), передбачає аналіз і вивчення основних засад правового регулю­вання господарських відносин і практики застосування актів господарського законодавства.

Обсяг і зміст господарського права як навчальної дисципліни залежить від профілю підготовки (для нотаріусів, суддів, слідчих - у загальному вигляді, для юрисконсультів, адвокатів-господарників, суддів господарських судів - макси­мально широко).

Загальний курс має певну систему, яка складається з двох частин, - загальної та спеціальної.

Загальна частина містить у собі матеріал щодо основних положень правового регулювання господарської діяльності незалежно від галузі та сфери цієї діяль­ності, і включає такі розділи і теми:

РОЗДІЛ І. Поняття, метод і система господарського права (5 тем).

Тема 1. Господарська діяльність.

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю. Тема 3. Господарські правовідносини. Тема 4. Господарське законодавство. Тема 5. Поняття господарського права.

РОЗДІЛ II. Суб'єкти господарських правовідносин (5 тем).

Тема 6. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин.

Тема 7. Правове становище підприємств.

Тема 8. Правове становище господарських товариств.

Тема 9. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання (учасників господарських відносин).

Тема 10. Правове становище окремих видів суб'єктів організаційно-господарських повноважень.

РОЗДІЛ III. Майнова основа господарювання (2 теми).

Тема 11. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.

Тема 12. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері гос­подарювання.

РОЗДІЛ І V. Господарські зобов'язання (3 теми).

Тема 13. Зобов'язальні відносини у сфері господарювання.

Тема 14. Господарський договір.

Тема 15. Окремі види господарських договорів.

РОЗДІЛ V. Відповідальність у господарських відносинах (1 тема).

Тема 16. Господарсько-правова відповідальність.

РОЗДІЛ VI. Правове регулювання економічної конкуренції (1 тема).

Тема 17.

РОЗДІЛ VII. Правове регулювання банкрутства (2 теми). Тема 18. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької ді­яльності.

Тема 19. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі прова­дження у справі про банкрутство.

Спеціальна частина господарського права як навчальної дисципліни містить матеріал щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галу­зях і сферах господарського життя, а саме:

РОЗДІЛ VIII. Особливості правового регулювання окремих видів госпо­дарських відносин (10 тем).

Тема 20. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання.

Тема 21. Правове регулювання біржової діяльності.

Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських від­носин) у сфері господарювання.

Тема 23. Правове регулювання капітального будівництва.

Тема 24. Правове забезпечення інноваційної діяльності.

Тема 25. Правове регулювання фінансової діяльності.

Тема. 26. Особливості правового регулювання комерційної концесії.

Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 28. Правовий режим іноземного інвестування.

Тема 29. Спеціальні режими господарювання.

 

Нормативно-правові акти

Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

Закон України від 22.12.1993 р. «Про міжнародні договори України» // ВВР України. - 1994. - № 10. - Ст. 45.

Закон України від 18.09.1991 р. «Про інвестиційну діяльність» // ВВР Украї­ни. - 1991. - № 47. - Ст. 646.

Закон України «Про статистику» від 17.09.1992 р. (в ред. Закону від 13.07.2000 р.) // ВВР України. - 2000. - № 43. - Ст. 362).

Закон України від 08.10.1992 р. «Про основи містобудування» // ВВР Украї­ни. - 1992. - № 52. - Ст. 683.

Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції Закону від 01.12.2005 р.) // ВВР України. - 2006. - № 7. - Ст. 84.

Закон України від 16.12.1993 р. «Про державну службу» // ВВР України. -1993. - № 52. - Ст. 490.

Закон України від 21.09.1999 р. «Про господарську діяльність у Збройних Си­лах України» // Урядовий кур'єр. - 1999. - 17 листопада.

Закон України від 13.01.2000 р. «Про економічний експеримент щодо стабілі­зації підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області» // Голос України. - 2000. - 17 лютого.

Закон України від 23.03.2000 р. «Про державне прогнозування та розроблен­ня програм економічного і соціального розвитку України» // Урядовий кур'єр. -2000. - 28 квітня.

Закон України від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господар­ської діяльності» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 2 серпня.

Закон України від 19.10.2000 р. «Про державну підтримку малого підприєм­ництва» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 22 листопада.

Закон України від 21.06.2001 р. «Про народні художні промисли» // ВВР України. - 2001. - № 41. - Ст. 199.

Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003. - 14 березня.

Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003р. // Голос України. - 2003. - 12-13 березня.

Закон України від 15.05.2003 р. «Про особисте селянське господарство» // ВВР України. - № 9. - Ст. 79.

Закон України від 10.07.2003 р. «Про кооперацію» // ВВР України. - 2004. -№ 5. - Ст. 35.

Закон України від 11.09.2003 р. «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // ВВР України. - 2004. - № 9. - Ст. 79.

Закон України від 16.03.2004 р. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» // Офіційний ві­сник України. - 2004. - № 15. - Ст. 1028.

Закон України від 02.06.2005 р. «Про запровадження мораторію на видачу лі­цензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лоте­рей» // ВВР України. - 2005. - № 26. - Ст. 367.

Закон України від 23 червня 2005 р. «Про міжнародне приватне право» // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 163 (31 серпня).

Закон України від 08.09.2005 р. «Про стимулювання розвитку регіонів» // Ві­домості Верховної Ради України. - 2005. - № 51. - Ст. 548.

Закон України від 21.09.2006 року «Про управління об'єктами державної власності» // ОВУ. - 2006. - № 41. - Ст. 2726.

Закон України від 15.03.2006 р. «Про холдингові компанії в Україні» // ВВР України. - 2006. - № 34. - Ст. 291.

Концепція переходу Української PCP до ринкової економіки. Схвалена Верхо­вною Радою Української PCP 01.11.1990 р. // ВВР УРСР - 1990. - № 48 - Ст. 631.

Постанова Верховної Ради України від 12.09. 1991 р. «Про порядок тимчасо­вої дії на території України окремих актів законодавства СРСР» // ВВР Украї­ни. - 1991.-№ 46. - Ст. 621.

Концепція судово-правової реформи в Україні. Схвалена Постановою Верхо­вної Ради України від 28.04. 1992 р. // ВВР України. - 1992. - № ЗО. - Ст. 428.

Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493/92 «Про державну реєстра­цію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів України. - 1995. - № 1. - С. 3-4.

Указ Президента України від 10.06.1997 р. «Про порядок офіційного оприлюд­нення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» // Правове регулю­вання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С.Е.Демський; відп. ред. С.П.Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 356-357.

Указ Президента України від 30.12.1997 р. «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України»// Правове регулювання інформаційної діяль­ності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р. / Упорядник С.Е.Демський; відп. ред. С.П.Павлюк. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 354-355.

Положення про Державний комітет з питань регуляторної політики та під­приємництва: Затв. Указом Президента України від 25.05.2000 р. № 721/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 22. - Ст. 888.

Указ Президента України від 01.06.2005 р. «Про деякі заходи щодо забезпечен­ня здійснення державної регуляторної політики» // Урядовий кур'єр. - 2005. -№ 105(08.06.2005).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. № 731 «Про затвер­дження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади» // Бюлетень нормативних актів. -1995.-№1.-С. 5-11.

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 502 «Про створен­ня Інституту нормотворчої діяльності при Кабінеті Міністрів України» // Офі­ційний вісник України. - 1999. - № 14.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвер­дження переліку органів ліцензування» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 1 грудня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 р. № 1719 «Про запро­вадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності» // Урядовий кур'єр. - 2000. - 23 листопада.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 376 «Про затвер­дження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових ак­тів та користування ними» // Урядовий кур'єр. - 2001. - 4 травня.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 р. № 1577 «Про затвер­дження Положення про Міністерство юстиції України» // Урядовий кур'єр. -2006.-№220(22.11.2006).

Порядок скасування рішень про державну реєстрацію нормативно-правових актів: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 29.01.1999 р. № 54/3347 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 5.

Положення про Центр європейського та порівняльного права: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 28.10.2004 р. № 126/5 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 44 (від 19.11.2004) . - Ст. 2920.

 

Додаткова література

Беляневич В.Е. Про «запровадження» судового прецеденту // Вісник госпо­дарського судочинства. - 2002. - № 3. - С. 173-177.

Беляневич В.Е. Новітня кодифікація і судова практика // Вісник господар­ського судочинства. - 2004. - № 2. - С. 226-230.

Бобкова А.Г., Дутов М.М. О некоторых результатах принятия и применения Хозяйственного кодекса Украины: Брошюра / ИЭПИ НАН Украины. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - 22 с.

Васильев ГА. Реалізація господарського законодавства за допомогою засобів прокурорського впливу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН Украї­ни. - Донецьк, 1997. - 17 с.

Вінник О. Проблеми кодифікації законодавства, що регулює суспільні відно­сини у сфері ринкової економіки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Вип. 36. - 1998. - С. 10-15.

Вінник О. Приватні та публічні інтереси, їх роль і відображення в господар­ському праві // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 4. - С. 6; № 5.-С. 11-13.

Вінник ОМ. Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2004. - 32 с.

Гайворонский В., Жуишан В. Предпринимательство, хозяйственная и трудовая деятельность: законодательное регулирование // Предпринимательство, хозяй­ство и право. - 1998. - № 9.

Герчикова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государ­ственное и внутрифирменное: Учебное пособие. - М.: Консалтбанкир, 2002. - 704 с.

Дойников И.В. Правовое регулирование государственного предприниматель­ства: Учебно-методическое пособие. - М., 2001. - 112 с.

Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним за­конодавством України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська на­ціональна юридична академія. - О., 2006. - 20 с.

Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юсти­ції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. - К, 2005. -21с.

Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - M.: НОР­МА, 2002. - 176 с.

Задихайло Д.В. Державне регулювання ринкових відносин як актуальна юри­дична проблема // Українське комерційне право. - 2005. - № 6. - С. 10-17.

Задихайло Д.В. Конституційний економічний порядок: проблема система­тизації нормативно-правового забезпечення // Вісник Академії правових наук України. - 2006. - № 4. - С. 127-137.

Зинченко С.А. Предмет и метод хозяйственного права. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1984.

Знаменский ГЛ. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и средства. - К.: Наукова думка, 1980. - 188 с.

Знаменский ГЛ. Общественный хозяйственный порядок и законодатель­ство // Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины. Сб. научных статей и материалов конференции. - Донецк: ИЭПИ АН Украины, 1993. - С. 17-34.

Знаменский ГЛ. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996. - 63 с.

Знаменський ГЛ. Співвідношення загального та спеціального законодавства України // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - № 1 (32).

Знаменский ГЛ. Новый этап в развитии хозяйственного законодательства Украины // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / HAH Украины.ИЭПИ; Редкол: Мамутов В.К. (отв.ред.) и др. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - С. 37-40.

Знаменський Г.Л. Не повторювати помилки минулого // Юридичний вісник. -2005. - № 52 (31.12.2005). - С. 12.

Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). -М.: Юридическая литература, 1986.

Концепция модернизации хозяйственного законодательства на базе Хозяйствен­ного кодекса Украины (проект) // Економіка та право. - 2006. - 2 (15). - С. 5-16.

Кузнецова Н. Проблеми кодифікації цивільного та комерційного законодав­ства в Україні // Новий Цивільний кодекс України - основний інструмент фор­мування громадянського суспільства в Україні та трансформації її правової сис­теми. Збірник статей та матеріалів. - Київ, 1997. - С 67-71.

Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регу­лировании предпринимательской деятельности. - М., 2001. - 212 с.

Лаптев В.В. Хозяйственное право - право предпринимательской деятельнос­ти // Государство и право. - 1994. - № 4 - С. 61-69.

Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. - М.: Юристь, 1997.- 140 с.

Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. научн. трудов. - К.: Юринком Интер, 2003. - 544 с.

Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственной мысли в суверенной Украине // Хозяйственное законодательство Украины: прак­тика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / HAH Украины. ИЭПИ; Редкол: Мамутов В.К. (отв.ред.) и др. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - С. 12-36.

Мамутов В.К., Знаменський ГЛ. Від Руської правди і магдебурзького права // Віче.- 1992. -№.-С. 14-16.

Мамутов В.К., Чувпило 0.0. Господарче право зарубіжних країн. - К.: Ділова Україна, 1996.-352 с.

Матвеев Г. Потрібні кодекси - Цивільний і Підприємницький // Віче. -1995. - № 4. - С. 27-29.

Мережко 0.0. Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria): Автореф. дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2002. - 39 с.

Пронська Г. Про професіоналізм і моральність у науковій дискусії // Закон і бізнес. - 1997. - № 37. - С. 6; № 38. - С. 6.

Пушкін O.A. Методологічні підходи дослідження проблеми правового регулю­вання підприємницьких відносин // Методологічні проблеми приватного права. 36. наукових праць. - К: Манускрипт, 1996. - С 28-35.

Пушкін О., Селіванов В. Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів // Право України. - 1994. - № 5-6. - С. 9.

Пушкін О., Селіванов В. Про співвідношення проектів Цивільного і Господар­ського (Комерційного) кодексів України // Урядовий кур'єр. - 1995. - 26.09. - С. 7.

Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Укра­їні: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2006. - 19 с.

Саніахметова И.О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник. - К: Юрінком Інтер, 1999. - 336 с.

Саніахметова Н. Поняття державного регулювання підприємництва // Укра­їнське комерційне право. - 2005. - № 6. - С. 10-17.

Смирнова K.B. Джерела права Європейського Союзу: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 2005. - 20 с.

Советское хозяйственное право: Учебник / Под ред. Побирченко И. Г. - К.: Вища школа, 1985. - 335 с.

Судебная практика как источник права / Коллектив авторов. - М.: Юристъ, 2000.- 160 с.

Сумиггулин В.К. Право и неправо // Государство и право. - 2002. - № 3. -С. 5-8.

Сюр Н.В. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський на­ціональний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 20 с.

Томкіна 0.0. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. - К, 2005. -21 с.

Торговый свод СССР. - М.: Издание Комиссии по внутренней торговле при СТО, 1923. - 129 с.

Хозяйственное право: Учебник / Под общ. ред. Лаптева B.B. - М.: Юридичес­кая литература, 1983. - 528 с.

Хозяйственный (Коммерческий) кодекс Украины. Проект. - К., 1995.

Чувпило A.A. Тенденции правового регулирования хозяйственной деятель­ности в зарубежных странах: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / HAH Украины. - Донецк, 1996. - 39 с.

Чувпило A.A. Экономическая политика и право Евросоюза // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в кон­тексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / HAH Украины. ИЭПИ; Редкол: Ма­мутов В.К. (отв.ред.) и др. - Донецк: Юго-восток, Лтд, 2005. - С. 101-103.

Цитович П. Учебник торгового права. - К: Оглоблин, 1891. - 300 с.

Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4-х томах. - СПб., 1908.

Шпомер A.I. Ліцензування господарської діяльності як засіб державного ре­гулювання економіки // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 2. -С. 41-44.

Ющик О.І. Господарський кодекс у правовій системі України // Вісник госпо­дарського судочинства. - 2001. - № 1. - С. 135-140.

Ющик О.І. Галузі та інститути правової системи (міфи і реальність). - К: Оріяни, 2002.- 112 с.

 

РОЗДІЛ II

СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

 

ТЕМА 6.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

1.Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господар­ського права).

2.Основи правового статусу суб'єктів господарювання.

3.Особливості правового статусу суб'єктів організаційно-господарських по­вноважень.

4.Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин.

 

1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)

Згідно зі ст. 2 Господарського кодексу України, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної вла­ди та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Проте не всі перелічені категорії осіб є суб'єктами господарських правовідносин (господарського права). Такими суб'єктам є лише ті учасники відносин у сфері господарювання, яким притаманна сукупність необхідних для цього ознак (рис), а саме:

• безпосереднє здійснення господарської діяльності (виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг), що є предметом діяльності індивідуаль­них підприємців, підприємств різних організаційно-правових форм, ви­робничих кооперативів, інших господарських організацій основної ланки економіки, або управління господарською діяльністю, що притаманно для власників майна підприємств, господарських об'єднань, холдингових ком­паній, промислово-фінансових груп, господарських міністерств і відомств;

• створення (набуття статусу суб'єкта господарських відносин) у вста­новленому законом порядку, хоча порядок створення для різних суб'єктів

господарських відносин різний залежно від виду (суб'єкт господарюван­ня чи орган/організація господарського керівництва), організаційно-правової форми (унітарне підприємство, господарське товариство, вироб­ничий кооператив), основного або виключного виду діяльності (комер­ційний банк, страхова компанія, фондова біржа, промислово-фінансова група та ін.); набуття статусу суб'єкта господарських відносин (що, як правило, є завершальною стадією процесу створення господарської ор­ганізації) зазвичай пов'язується з їх державною реєстрацією; державна реєстрація може здійснюватися в загальному порядку (відповідно до по­ложень ГК України - ст. 58, ЦК України - статті 50, 89, Закону України від 15.05.2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців») та/або в спеціальному порядку (передбачається За­коном «Про банки і банківську діяльність» - статті 17-18, 22, Законом «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» - пункти 13-14 ч. 2 ст. 7; «Про інститути спільного інвестування (пайові та кор­поративні інвестиційні фонди)» - статті 8, 11; постановою Кабінету Мі­ністрів України від 20.07.1996 р. № 781 «Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп» (п. 2) та ін.);

• наявність майна, необхідного для здійснення обраної суб'єктом або покладе­ної на нього господарської діяльності чи управління такою діяльністю; таке майно може закріплюватися за суб'єктами господарського права на різних правових титулах: праві власності (господарські товариства, виробничі ко­оперативи), праві господарського відання (державне та комунальне комер­ційні підприємства), праві оперативного управління (казенне підприємство, комунальне некомерційне підприємство), праві користування (може засто­совуватися з будь-яким з названих правових титулів; є характерною озна­кою орендного підприємства);

• наявність господарської правосуб'єктності, тобто визнаної державою за певним суб'єктом господарських відносин можливості бути суб'єктом прав (мати і здійснювати господарські права та обов'язки, відповідати за їх належ­не виконання і мати юридичну можливість захищати свої права та законні інтереси від можливих порушень); обсяг господарської правосуб'єктності учасників господарських правовідносин фіксується в законі та в їх уста­новчих документах і залежить від низки чинників (зокрема, від правового титулу майна, виду та характеру діяльності).

Суб'єкти господарського права (господарських правовідносин) - це учас­ники господарських відносин, що безпосередньо здійснюють господарську діяльність або управляють такою діяльністю, створені у встановленому законом порядку, мають необхідне для здійснення такої діяльності майно і володіють господарською правосуб'єктністю.

Суб'єкти господарського права надзвичайно різноманітні, тому їх класифіку­ють, тобто поділяють на групи.

За критерієм характеру здійснюваної діяльності розрізняють:

• суб'єкти господарювання, тобто суб'єкти господарського права, які безпо­середньо здійснюють господарську діяльність (до них належать індивідуальні підприємці, підприємства, виробничі кооперативи, більшість госпо­дарських товариств, комерційні банки та ін.); • суб'єкти організаційно-господарських повноважень, які здійснюють управ­ління господарською діяльністю, в т. ч. організацію такої діяльності (до них належать господарські й функціональні міністерства та відомства, ор­гани місцевого самоврядування та їх виконкоми, господарські об'єднання, промислово-фінансові групи, холдингові компанії, власники майна підпри­ємств, Національний депозитарій України). Залежно від форм власності, на базі якої вони функціонують, розрізняють дер­жавні, комунальні, колективні, приватні та змішані (функціонують на базі двох і більше форм власності) суб'єкти господарського права. До перших (державних) належать державні та казенні підприємства, державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, господарські міністерства та відомства. До других (комунальних) належать комунальні підприємства, органи місцевого самовряду­вання та їх виконавчі органи. До третіх (колективних) - господарські товариства, виробничі кооперативи, добровільні господарські об'єднання, унітарні підпри­ємства, створені кооперативами, господарськими товариствами, громадськими та релігійними організаціями До четвертих (приватних) - індивідуальні підприєм­ці, приватні підприємства. До п'ятих (змішаних) - орендні підприємства, спільні підприємства, а також промислово-фінансові групи, до складу яких можуть вхо­дити господарські організації різних форм власності.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.009 с.)