Тема 6: основи Податкового права. (4 год. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема 6: основи Податкового права. (4 год. )1. Поняття, суть, зміст і функції податку.

2. Правова природа податку з огляду на його юридичні ознаки та елементи.

3. Співвідношення податку, збору, мита.

4. Податкова система і система оподаткування.

5. Класифікація податків.

6. Принципи системи оподаткування в Українi.

7. Елементи юридичного складу податку:

А) Суб’єкти оподаткування:

- платники податків і податкові агенти:

-фізичні особи – як платники податків

юридичні особи – як платники податків

Б)Об’єкт оподаткування. Методи визначення об’єкта оподаткування.

В) Масштаб податку. Одиниця оподаткування. База оподаткування. Джерело сплати податку.

Г) Податковий (звітний) період. Строк сплати податку. Поняття і правове значення податкової декларації.

Е)Податкові ставки: поняття та види.

Є) Податкові пільги: поняття та види.

8. Компетенцiя органiв державної влади і мiсцевого самоврядування у сферi податкового регулювання.

9. Правове регулювання усунення подвійного оподаткування.

 

 

Контрольні питання:

1. Які функції виконують податки? Розкрийте їх зміст.

2. Класифікуйте податки за різними критеріями.

3. Назвіть специфічні ознаки податку, які розкривають його правову природу.

4. Чим податки відрізняються від неподаткових платежів?

5. Що означає обов’язковість податку?

6. Що означає адресність податків до бюджетів?

7. Що означає безеквівалентність (індивідуальна безвідплатність) податку?

8. Що означає регулярність і строковість сплати податку?

9. Що означає перехід права власності до держави або зміна правового режиму державної власності при сплаті податку?

10. Дайте визначення податкової системи та системи оподаткування. Розмежуйте ці поняття?

11. Що означає законодавча правова основа податку? В чому виражаються особливості правових форм фінансової діяльності держави по встановленню податків?

12. Хто визнається платником податків за Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами”?

13. Хто здійснює облік суб’єктів оподаткування в Україні? Дайте визначення об’єкта оподаткування.

14. Що розуміють під джерелом сплати податку? Як воно співвідноситься з об’єктом оподаткування? Назвіть джерела виконання податкових зобов’язань (погашення податкового боргу) за законодавством України.

15. Що розуміють під базою оподаткування? Яка вона співвідноситься з об’єктом оподаткування?

16. Що таке масштаб податку?

17. Що таке одиниця оподаткування (одиниця масштабу податку)? Як може бути виражена одиниця оподаткування?

18. Що таке податкова ставка? Які види ставок використовуються у фінансовій практиці? Що таке проста і складна прогресії? Що таке податковий оклад?

19. Що розуміють під податковими пільгами? Які різновиди податкових пільг передбачає чинне законодавство? Які тенденції розвитку податкового законодавства щодо надання податкових пільг?

20. Що таке податковий (звітний) період? Які податкові періоди вам відомі?

21. Що таке податкова декларація за Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами”?

22. Які строки подання податкових декларацій визначено Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами”?

23. Що таке строк сплати податку? Як встановлюються строки сплати податків в Україні?

24. Від чого за Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами” залежить строк сплати податку? Які строки сплати закріплені в даному нормативно-правовому акті?

25. Охарактеризуйте джерела податкового права. Дайте характеристику податкового закону як джерела податкового права.

26. Розкрийте зміст норм Конституції України, які закріплюють конституційні основи податкового права.

27. Дайте визначення поняття податкових правовідносин? Охарактеризуйте особливості податкових правовідносин. Хто виступає їх суб’єктом?

28. Які права і обов’язки суб’єктів оподаткування закріплює чинне законодавство України?

29. Якими правами наділені податкові органи при здійсненні ними своїх функцій у сфері оподаткування? Які при цьому на них покладаються обов’язки?

30. Які права і обов’язки у податкових правовідносинах мають інші їх учасники (податкові агенти, банки тощо).

31. Хто має право на встановлення (скасування) податків, податкових пільг, ставок податків та інших елементів баз оподаткування?

32. Як розподіляються повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування по встановленню податків?

33. До компетенції яких органів відноситься визначення порядку зарахування податків до бюджетів?

34. На які органи покладено виконання функцій обліку платників податків і здійснення податкового контролю?

 

 

Завдання:

1. Який порядок встановлення відміни податків, зборів, інших платежів, встановлення та зміна податкових ставок, механізму стягнення податків і зборів. Знайдіть та зазначте 3 приклади порушення встановленого порядку у цьому календарному році?

Вкажіть які норми Закону України "Про систему оподаткування", а також інших податкових законів спрямовані на забезпечення дії принципу стабільності податкової системи?

2. Частиною 3 ст.5 проекту Податкового кодексу України передбачена новела, доцільність якої дискутується в літературі, оскільки вона дозволяє включати до переліку об’єктів оподаткування доходи, майно та інші об’єкти, здобуті як легітимним, так і незаконним, у тому числі злочинним, шляхом. Зокрема, у ній вказується, що "для цілей оподаткування не беруться до уваги підстави виникнення об'єкта оподаткування. Незаконні дії, в результаті виконання яких виникли об'єкти оподаткування, не звільняють від обов'язку виконання податкових зобов'язань, пов'язаних з такими об'єктами". У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб", що набрав чинності з 1 січня 2004 року, вказана новела уже знайшла свою апробацію: при визначенні об’єкта оподаткування цим податком відповідно до п. 4.2.16 ст.4 Закону до складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, підтверджених обвинувальним вироком суду, незалежно від призначеної ним міри покарання. Дайте правову оцінку вказаним новелам з точки зору їх правомірності і доцільності з огляду на характеристику податку як юридичної конструкції, що має свій склад.

3. Проаналізуйте Рішення Конституційного суду України від 23 червня 2009 року N 15-рп/2009 у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України(конституційності) підпунктів 3.5, 3.6 пункту 3 статті "Прикінцеві положення" Закону України "Про Митний тариф України", абзацу восьмого частини другої статті 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (справа про тимчасову надбавку до діючих ставок ввізного мита) в частині розмежування повноважень Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в сфері податків.

4. Проаналiзуйте з точки зору відповідності чинному законодавству текст наведеної нижче телеграми, розiсланої державною податковою iнспекцiєю м.Стахановська Луганської областi 11 березня 2007 року пiдприємствам мiста: "Керiвниковi пiдприємства. Згiдно з Наказом №51 вiд 18.02.07 р. ДПА у Луганськiй областi доводить до Вашого вiдома планове завдання з податку на прибуток на березень у сумi 120 тис. грн. з оплатою до 25.03.07 р.".

5. Рішенням Львівської міської ради було надано пільгу комунальному підприємству «Айсберг» по сплаті податку на прибуток підприємств? Дайте правову оцінку даному рішенню?

6. Проаналізуйте прийняті на підставі пункту 4 Перехідних положень Конституції України у 1998-1999 роках укази Президента України з питань оподаткування, якими були запроваджені цілком нові податки і збори, змінювалися податкові ставки діючих податків (зборів), порядок їх обчислення і сплати, з точки зору їх відповідності Конституції України і Закону України "Про систему оподаткування".

7. Охарактеризуйте етапи проведення податкової реформи і шляхи удосконалення податкової системи в Українi.

Законодавство:

1. Конституцiя України.

2. Закон України вiд 25.06.91р. "Про систему оподаткування"

3. Закон України від 21.12.00 р. №1218 “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

4. Закон України від 17.02.00 р. “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” // ВВРУ.- 2000.- №12.- Ст.97.

5. Указ Президента України від 6.11.1998 р.№ 1222 «Про гербовий збір»

Проекти нормативно-правових актів:

Проект Податкового кодексу України

//http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=37984

Література:

1. Бабін І.Л. Зміст категорії "справляння податку" та категорій "збір податку", "стягнення податку", "вилучення податку" // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2003.- Випуск 200.- с.98-100.

2. Бакун О.В. Податкова правосуб’єктність громадян // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2000.- Випуск 75.- с.83-89.

3. Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство в Україні: Навч. посібник.- Одеса: Юрид. літ., 2000.- 224с.

4. Брызгалин А. В., Кудреватых С. А. К вопросу о формировании налогового права как подотрасли права // Государство и право.- 2000.- №6.- С.61-67.

5. Винницкий Д.В. Юридическая конструкция элементов налогообложения в российском налоговом праве // Государство и право. - 2004. - № 9. - С. 55-63.

6. Гаврилюк Р.О. Правова природа податку // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2000.- Випуск 100.- с.68-74; її ж: Дискусійні питання змісту юридичної категорії "податок" // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2003.- Випуск 187.- с.14-19; Предмет податкового закону // Вісник Чернівецького університету. Правознавство.- 2004.- №227.- с.5-13.

7. Гаврилюк Р. «Квантова суперпозиція» публічних фінансів і ефективність правового регулювання оподаткування: проблеми теорії // Право України. – 2009. – № 6. – С. 154-164.

8. Гаврилюк Р. Принцип симетрії приватних та публічних потреб індивіда – теоретичне ядро егалітарної парадигми податкового права // Право України. – 2009. – № 2. – С. 101-110.

9. Головач І. Поняття “податок”: історія виникнення та розвитку // Економіка. Фінанси. Право.- 2002.-№9.- с.18-23.

10. Демиденко Л.М. Розвиток теорій податків вченими Заходу // Фінанси України.- 2004.- №5.

11. Дмитрик О.О. Елементи змісту податкового правовідношення // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2001.- Випуск 121.- с.100-102.

12. Жарко Р.П. Обґрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Фінанси України.- 2004.- №6.ї

13. Жернаков М.В. Сторона и субъект налоговых правоотношений: соотношение понятий // Финансово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Выпуск 1.- Черновцы: Рута, 2003.- с.241-250.

14. Кобильнік Д.А. Система елементів податкового механізму податку як похідна форма визначення податкового обов’язку // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 154.- с.99-102; його ж:

15. Косаняк В. Застосування принципу неможливості повернення на гірше у податковому праві // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Випуск 1.- Чернівці: Видав­ництво ”Рута”, 1996.- c.193-201.

16. Кузнецов О. В. Особливості сучасної британської податкової системи // Фінанси України – 2010. - № 4 – с. 102-114.

17. Кучерявенко М.П. Система податкового законодавства України // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2001.- Випуск 121.- с.83-86; Зміст і класифікація принципів у податковому праві // Право України.- 2002.- №4.- с.38-42.

18. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права.- В 6 т.- Т.I: Генезис налогового регулирования: В 2 ч.: Ч.2.- Х.: Легас, 2002.- 791 с.; Т.II: Введение в теорию налогового права.- Х.: Легас, 2004.- 600с.; Податок як правова категорія: проблеми дефініції // Право України.- 2002.- №12.- с.70-74; Правова природа податку // Науковий вісник Чернівецького університету.- Правознавство.- 2002.- Випуск 131.- с.79-83.

19. Майстренко О. Прийняття Податкового кодексу як шлях до ефективності системи оподаткування України // Право України. – 2010. - № 6. – С. 128-135.

20. Мельник В.М. Генеза теорій податків // Фінанси україни. – 2004.- №8.

21. Оніщик Ю. В. Податкова правосуб’єктність організації- платника податку // Держава і право.- 2009.- Випуск 44.- С. 406-411.

22. Пришва Н. Фінансово-правовое регулювання відносин зі справляння обов’язкових платежів: актуальні питання // Право України.- 2004.- №5.- с.49-51.

23. Пришва Н.Ю. Місце податкового права в системі права // Часопис Київського університету права.- 2002.- №3.- с.30-34.

24. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів.- К.: ЕксОб, 2003.- 280 с.

25. Пришва Н.Ю. Фінансово-правове регулювання відносин зі справляння обов’язкових платежів: актуальні питання // Право України.- 2004.- №5.- с.49-51.

26. Рашин А.Г. Прямые и косвенные налоги как элементы налоговой системы // Государство и право.- 2003.- №3.- с.92-95.

27. Стоян В.І. Удосконалення податкової системи України // Фінанси України.- 2001.- №7.- с.115-118.

28. Сулим В. Поняття обов'язку в податковому праві // Право України.- 2004.- №3.

29. Теліщук М.М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків // Фінанси України.- 2001.- №2.- с.29-40.

30. Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні // Фінанси України.- 2005.- №6.- C.36-40.

31. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин.- Чернівці: Рута, 2000.- 280 с.

32. Юшко С. В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об’єкта оподаткування // Фінанси України – 2010. - № 5 – с. 66-76.

33. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України // Фінанси України – 2010. - № 7 – с. 3-22.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.103 (0.032 с.)