Тема 10. Економічна думка в Україні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Економічна думка в Україні(XIX - початок XX ст.).

Економічна думка в Україні. СуспІльно-економїчна думка в дореформений період. Антикріпосницькі ідеї в працях Я.Козельського, В. Каразіна,А.Скальковського, Д. Журавського.

Пореформені соціально-економічні проблеми в журналі “Основа”. “Громада” і економічні ідеї М. Драгоманова.

Революційно-демократичний напрям суспільно-економічної думки. Економічні погляди С. Подолинського. Економічні ідеї революційного народництва.

Ліберально-народницька економічна думка. П. Червінський, В. Варзар, О. Шлікевич. О. Русов, Т. Осадчий, М. Левитський.

Розвиток політичної економії в Україні. Т. Степанов, М. Бунге, І. Вернадський, М. Вольський, А. Антонович, І. Цехановецький. М. Коссовський, Д. Піхно, Р. Орженецький, О. Білімович, Є. Слуцький, М. Туган-Барановський.

Відображення марксизму у працях українських економістів. Економічні погляди М. Зібера.

Розвиток економічної думки в Галичині. Економічні погляди О. Терлецького, В. Навроцького, М. Павлика, І. Франка.

 

Література

1. 1. Агапова И. И. История экономической мысли. - М.: 1998. С. 208-212.

2. Бартенев С. А. История экономических учений. - М.: 1998. С. 140-141, 147-149.

3. 3. Історія економічних учень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ.І999. С. 293-338.

4. Історія економічної думки України.- К.: “Либідь”. 1993. С. 62-71.

5. Коропецький І.С. Українські економісти ХІХ століття та Західна наука.- К. 1993. С. 37-49.

6. Костюк В. Н. История экономических учений.- М.: Центр.1998. С. 137-140,149-150

 


Питання і контрольні завдання до теми № 10

1. Які економічні проблеми існували в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.?

2. У чому проявились розбіжності ліберально-дворянського та революційно-демократичного напряму суспільно-економічної думки України в сер. ХІХ ст.?

3. Якими обставинами пояснюється панування в економічній теорії в Україні сер. ХІХ ст. класичної політичної економії?

4. Яким чином В. Каразін пропонує реформувати аграрні відносини?

5. У чому проявились особливості економічних поглядів А. Скальковського?

6. У чому полягає значення праць Д. Журавського для аналізу стану та перспектив розвитку економіки України?

7. Як оцінювався характер пореформених аграрних відносин в журналі «Основа»?

8. Як М. Драгоманов ставився до результатів реформи 1861 р.?

9. Охарактеризуйте економічні ідеї революційно-народницького руху в Україні.

10. У чому полягає зміст «закону Подолинського»?

11. Охарактеризуйте еволюцію економічного світогляду І. Франка.

12. У чому полягали особливості суспільно-економічної думки ліберально -народницького напряму?

13. Як І. Вернадський ставився до соціалістичних ідей?

14. Яким було ставлення до марксистської теорії М. Зібера?

15. Який внесок в розвиток світової економічної думки зробив М. Туган-Барановський?

16. У чому суть інвестиційної теорії ціклів, яку запропонував М. Туган-Барановський?

17. У чому полягає суть теорії розподілу М. Туган-Барановського?

18. Яким був внесок Є. Слуцького в розробку основ праксеології?

19. У чому проявився вплив праць Є. Слуцького на розвиток економетрики?

20. У чому проявилась новизна вирішення проблем взаємозв’язку ціни, попиту і функції споживання у дослідженнях Є. Слуцького?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 10

1. Що з наведеного характеризує економічне і соціальне становище в Україні сер. ХІХ ст.?

а) бурхливий розвиток промисловості;

б) загострення кризи кріпосницької системи;

в) перехід від товарного до натурального господарства;

г) укріплення феодальних відносин.

2. Що з наведеного характеризує проекти В. Каразіна?

а) прихильник революційного напряму;

б) прихильник дворянського лібералізму;

в) закликав до негайного звільнення селян;

г) закликав до заміни панщини грошовим оброком.

3. В. Каразін був прихильником:

а) абсолютної монархії;

б) конституційної монархії;

в) анархії;

г) охлократії.

4. Які положення характеризують економічні погляди А. Скальковського?

а) заклик до негайної ліквідації кріпацтва;

б) захисник інтересів великих землевласників;

в) виступав за наділення землею селян, як кріпаків, так і переселенців;

г) супротивник розвитку промисловості.

5. Які з наведених причин пояснюють панування в економічній теорії України сер. ХІХ ст. класичної економічної теорії?

а) прагнення теоретично обгрунтувати захист натурального господарства;

б) прагнення довести переваги ринкової економіки;

в) прагнення довести неминучість руйнації капіталістичної системи;

г) неможливість ознайомлення з іншими економічними теоріями.

6. До економічних поглядів Д. Журавського належать:

а) необхідність заміни вільнонайманої праці на кріпаків;

б) необхідність переходу від кріпацької праці до вільнонайманої;

в) прихильник розвитку капіталістичних відносин;

г) прихильник розвитку феодальних відносин.

7. Економічні і суспільно-політичні погляди М. Драгоманова характеризуються:

а) обгрунтуванням антинародної спрямованості реформи 1861 р.;

б) вважав, що реформа 1861 р. позитивно і повно вирішила всі проблеми аграрних відносин;

в) палке заперечення капіталістичного розвитку України;

г) позитивне ставлення до капіталістичного шляху розвитку України.

8. До економічних ідей революційного народництва слід віднести:

а) заперечення самобутнього характеру розвитку України;

б) обгрунтування самобутнього характеру розвитку України;

в) ідеалізація селянства як рушійної сили революції;

г) ідеалізація великої промисловості як рушійної сили економічного розвитку.

9. Природничо - наукове визначення процесу праці (енергетичної теорії праці) належить:

а) В. Каразіну;

б) М. Драгоманову;

в) С. Подолинському;

г) І. Франко.

10. Що з переліченого характеризує економічну позицію І. Франка:

а) виступає проти встановлення суспільної власності на землю і засоби виробництва;

б) виступає за знищення експлуатації шляхом ліквідації приватної власності на землю і засоби виробництва;

в) відстоювання постулатів трудової теорії вартості;

г) відстоювання постулатів теорії граничної корисності.

11. До представників ліберального народництва як напряму суспільно-економічної думки слід віднести:


а) С. Подолинського;

б) І. Франка;

в) П. Червінського;

г) М. Левитського;

д) Т. Осадчого.


12. Пануючим напрямком в економічній теорії України ХІХ ст. був:


а) меркантилізм;

б) фізіократизм;

в) класична школа;

г) історична школа;


13. До особливостей сприйняття класичної школи політичної економії Т. Степановим слід віднести:

а) необхідність посилення соціального аспекту політичної економії;

б) необхідність посилення правового аспекту політичної економії;

в) сфера послуг має таке ж значення, як і матеріальне виробництво;

г) доведення необхідності посилення економічних функцій держави.

14. Що з наведеного характеризує економічні погляди І. Вернадського?

а) прихильник дрібного виробництва;

б) прихильник великого виробництва;

в) прихильник економічного лібералізму;

г) прихильник протекціонізму.

15. Першовідкривачем сучасної інвестиційної теорії циклів став:

а) І. Вернадський;

б) М. Бунге;

в) М. Туган-Барановський;

г) Є. Слуцький.

16. Яку позицію займав М. Туган-Барановський в теорії вартості?

а) був послідовним прихильником трудової теорії вартості;

б) був послідовним прихильником теорії граничної корисності;

в) вперше виступив за поєднання трудової теорії вартості з теорією граничної корисності;

г) був послідовним прихильником теорії трьох чинників виробництва, що створюють вартість.

17. Основною причиною циклічних коливань М. Туган-Барановський вважав:

а) диспропорційність між рухом заощаджень і інвестицій;

б) недостатній ефективний попит;

в) екстернальні чинники (війни, революції тощо)

г) антагоністичне протиріччя між виробництвом і споживанням;

18. Що з переліченого відповідає економічним поглядам М. Туган-Барановського?

а) висунув соціальну теорію розподілу доходів;

б) прагнення до соціалізму вважав помилковим;

в) відзначився як ортодоксальний прихильник марксизму;

г) заперечував циклічність економічного розвитку.

19. На розвиток якої науки мали великий вплив праці Є. Слуцького?

а) економічної статистики;

б) економічної географії;

в) економетрики;

г) менеджменту.

20. Що з переліченого характеризує економічні дослідження Є. Слуцького?

а) вирішення проблем взаємозв’язку між ціною, попитом і функцією корисності;

б) ортодоксальне сприйняття і розвиток трудової теорії вартості;

в) відкриття інвестиційної теорії циклів;

г) розробка теорії недосконалої конкуренції.

 

Тема 11. Кейнсіанство

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)