Тема 12. Еволюція неокласичних ідей.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Еволюція неокласичних ідей.Неолібералізм.

Еволюція неокласичної теорії на початку XX ст. Перегляд неокласичної концепції. Теорії монополістичної конкуренції. Дж.Робінсон, Й.Шумпетер.

Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання.

Вчення про виробничу функцію. Функція Кобба-Дугласа. Багатофакторні моделі економічної динаміки Р.Солоу, Дж.Мід. Виникнення і загальна характеристика неолібералізму, його різні форми. “Лондонська”, “фрайбурзька”, “паризька”, “чиказька” школи. Лондонська школа неолібералізму. Ф.Хайек.

Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорія порядків. В.Ойкен і його концепція “їдеальних типів господарських систем”. В.Рьопке, А. Мюллер-Армак. Л.Ерхард.

Теорії “соціального ринкового господарства” та “сформованого суспільства”.

Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М.Фрідмена.

Неокласичне відродження. “Економіка пропозиції”. А.Лаффер, Р.Мандель. Теорія “раціональних очікувань” Т.Сарджент, Р.Лукас, С.Фішер.

Неокласичний синтез. П.Самуельсон.

Досвід застосування рекомендацій неокласичної теорії в економіці різних країн.

Література

1. Агапова И.И. История экономической мысли. - М.: ЭКМОС. 1998. С. 176-197

2. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах. -М.: Юрист. 1998. С.189-200, 225-264.

3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд.-М.: Дело ЛТД.1994. С. 629-641.

4. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: МНФРА-М. 2004. С. 554-561, 567-570,587-597, 603-618.

5. Історія економічних вчень. Підручник. / За ред. Корнійчук Л.Я.. Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін.- К.: КНЕУ.1999. С. 371-454

6. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.:1998. С.128-136, 179-182, 208-221

7. Ойкен В. Основы национальной экономии.- М.: Экономика. 1996.

8. Титова Н.Е. История зкономических учений. Курс лекций. - М.: ВЛАДОС. 1997. С.105-126

9. Усоскин В.М. “Денежный мир” Милтона Фридмена.- М.: Мысль. 1989.

10. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М. 1992.

11. Худокормов А.Г. История экономических учений.: (современный этап) - М.: ИНФРА-М. 1998. С. 59-89,111-177.

12. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник для вузов. 2-е изд.- М.: ИНФРА-М. 1998. С. 189-207.

 

Питання і контрольні завдання до теми № І2

1. Якими були основні причини, що привели до відродження неокласичних ідей?

2. Еволюція неокласичної економічної теорії чітко окреслила нормативну і позитивну функції науки. Охарактеризуйте їх зміст.

3. Які типи ринку аналізує в своїй теорії Дж. Робінсон?

4. У чому полягає сутність і характерні риси неолібералізму?

5. Які особливості притаманні неоліберальним теоріям економічного зростання?

6. Що уявляє собою модель економічного зростання Р. Солоу?

7. Які залежності показує виробнича функція Кобба-Дугласа? Який вона має вигляд?

8. У чому проявилась суть вчення Ф. Хайека про спонтанний ринковий порядок?

9. Якими є основні положення теорії “соціального ринкового господарства” Фрайбурзької школи?

10. У чому полягає суть вчення В. Ойкена про економічні порядки?

11. На яких засадах базується економічна концепція монетаристів?

12. У чому полягає позиція монетаристів щодо залежності між інфляцією та безробіттям?

13. Яку роль в теорії монетаристів відіграє кількісна теорія грошей?

14. Про що йде мова у “грошовому правилі” М. Фрідмена?

15. У чому полягає зміст теорії «запізнювання» М. Фрідмена? Яке значення має ця теорія для аналізу промислового циклу?

16. У чому полягає суть теорії “економіки пропозиції”?

17. Охарактеризуйте “ефект Лаффера”.

18. У чому полягає суть теорії раціональних очікувань?

19. У чому різниця адаптивних і раціональних очікувань?

20. Яке пояснення причинам циклічних коливань дає Р. Лукас?

21. Що саме об’єднав неокласичний синтез?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 12

1. У ХХ ст. розвиток економічної теорії відзначився наступними тенденціями:

а) остаточне розмежування різних економічних шкіл;

б) інтегрування економічних учень;

в) всесвітня перемога марксизму;

г) остаточне теоретичне знищення головних постулатів класичної школи політекономії.

2. Особливістю циклічних криз 70-80 –х рр. ХХ ст. стало:

а) поширення безробіття;

б) спад виробницова;

в) стагфляція;

г) падіння прибутків.

3. Принцип, що об’єднує всі напрями і школи неокласичної традиції- це є:

а) орієнтація виключно на потенціал державного регулювання економіки;

б) орієнтація на потенціал ринкової економіки та ринкового механізму;

в) прагнення до виключно егалітарного розподілу доходів;

г) спільна мета – теоретична перемога над марксизмом.

4. Які з наведених тверджень є вірними?

а) фактично всі сучасні доктрини не виключають регулюючого впливу держави, різниця лише в об’єктах і межах цього втручання;

б) всі сучасні економічні доктрини спираються виключно на макроекономічний підхід;

в) всі сучасні економічні доктрини спираються виключно на мікроекономічний підхід;

г) неокласичний синтез започаткував зближення кейнсіанської та неокласичної шкіл.

5. Напрям сучасної економічної теорії, що абсолютизує саморегулюючий потенціал ринку, отримав назву:

а) неокласичний синтез;

б) неолібералізм;

в) консервативна неокласика;

г) неоінституціоналізм.

6. Хто з перелічених економістів розробляв теорію недосконалої конкуренції?


а) П. Самуельсон;

б) М. Фрідмен;

в) В . Ойкен;

г) Дж. Робінсон;

д) Р. Солоу.


7. Ринкова ситуація, при якій існує один покупець і багато продавців – це є:


а) монополія;

б) олігополія;

в) поліполія;

г) дуополія;

д) монопсонія.


8. Тип ринку, який контролюється кількома фірмами має назву:


а) монопсонія;

б) монополія;

в) дуополія;

г) олігополія.


9. В теорії Й. Шумпетера конкуренція нового типу, яка побудована на новаторрстві, отримала назву:

а) досконала конкуренція;

б) недосконала конкуренція;

в) ефективна конкуренція;

г) монополістична конкуренція.

10. З перерахованих характеристик виділіть такі, що відбивають принципи консервативної економічної політики:

а) посилення державного втручання в економіку;

б) скорочення адміністративно-правових методів регулювання і посилення ролі економічних методів регулювання;

в) стимулювання розвитку ринкової конкуренції;

г) підвищення податків, розширення соціальних виплат і пільг.

11. На яких джерелах формувалася неокласична теорія економічного зростання?

а) теорії факторів виробництва;

б) теорії додаткової вартості;

в) теорії ефективного попиту;

г) теорії виробничої функції.

12. Що з наведеного характеризує спільні риси неолібералізму:

а) принцип активного державного регулювання економіки;

б) принцип саморегулювання економіки;

в) вільна конкуренція;

г) обмежена конкуренція.

13. Що з наведеного характеризує економічну позицію Ф. Хайєка?

а) перевага віддається мікроекономічному аналізу;

б) перевага віддається макроекономічному аналізу;

в) акцент – на фактор невизначеності в економічних процесах;

г) провідна ідея державного порядку.

14. Провідною складовою теоретичних побудов Ф. Хайєка стало:

а) вчення про недосконалу конкуренцію;

б) вчення про державне регулювання економіки;

в) вчення про спонтанний характер економічного розвитку;

г) вчення про побудову соціалізму.

15. Розробка теорії соціального ринкового господарства належить:


а) Ф. Хайєку;

б) Дж. Робінсон;

в) В. Ойкену;

г) М. Фрідмену.


16. Термін “соціальне ринкове господарство” вперше висловив:


а) М. Фрідмен;

б) А. Мюллер-Армак;

в) П. Самуельсон;

г) Й. Шумпетер;

д) Р. Солоу.


17. В основі монетаристської концепції лежить:

а) теорія граничної корисності;

б) теорія ордолібералізму;

в) кількісна теорія грошей;

г) теорія недосконалої конкуренції.

18. Який відсоток щорічного приросту грошової маси є, згідно із Фрідменом, оптимальним:


а) 2%;

б) 4%;

в) 6%;

г) 8%.


19. Що є визначальним чинником “грошового правила” М. Фрідмена щодо додаткової щорічної пропозиції грошей:

а) середньорічний темп очікування інфляції,

б) середньорічний темп приросту ВНП;


в) сереньорічний темп приросту чистих інвестицій;

г) середньорічний темп приросту безробіття.

20. М. Фрідмен і його прихильники зробили значний внесок в розвиток:

а) теорії соціального ринкового господарства;

б) теорії “довгих хвиль””

в) теорії раціональних очікувань;

г) теорії економіки пропозиції;

д) кількісної теорії грошей.

21. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Монетаристи стверджують, що між зміною попиту на гроші і динамікою номінального доходу існує пряма залежність.

б) Прихильники теорії раціональних очікувань стверджують, що ринки продуктів і праці в значній мірі монополізовані, а ціни і ставки заробітної плати носять негнучкий характер.

в) Крива Лаффера демонструє, що зниження норми податків збільшує обсяг податкових надходжень.

22. Гіпотеза, відповідно до якої фірми і домогосподарства очікують, що бюджетна й кредитно-грошова політика значно вплинуть на економіку і, керуючись власною вигодою, заздалегідь уживають заходів, які визначають неефективність цієї політики - це:

а) кейнсіанська економічна теорія;

б) монетарна економічна теорія

в) теорія раціональних очікувань;

г) теорія економіки пропозиції.

23. Філософські, ідеологічні й аналітичні погляди економістів, які стали альтернативою кейнсіанству і запропонували політику стабілізації економіки, що висуває па перший план роль грошей в економічному розвитку -це:

а) теорія раціональних очікувань;

б) теорія неокласичного синтезу;

в) теорія економіки пропозиції;

г) монетаристська теорія.

24. Що з наведеного характеризує монетаризм:

а) циклічність економічного розвитку має грошову природу;

б) державне втручання знижує стабільність ринкової економіки;

в) ринкова економіка внутрішньо нестабільна;

г) в сучасній ринковій економіці відсутня вільна конкуренція.

25. Хто з приведених економістів ввів термін «інновації»:


а) Л.Мізес;

б) П.Самуельсон;

в) Й.Шумпетер;

г) М. Фрідмен;

д) Е. Денісон.


26. До якого напрямку економічної думки тяжіє теорія економіки пропозиції:

а) неокласичного;

б) кейнсіанського;

в) неоіиституціонального;

г) марксистського;

д) дрібнобуржуазного.

27. Прихильники теорії раціональних очікувань:

а) відстоюють позитивні можливості державного регулювання;

б) виступають проти державного регулювання як неефективного і безперспективного;

в) прогнози людей щодо економічного становища містять систематичні помилки;

г) прогнози людей базуються на всій доступній їм інформації і не містять систематичних помилок.

28. Автором ідеї «раціональних очікувань» став:


а) А. Лаффер;

б) М. Фрідмен;

в) Дж. Мут;

г) П. Самуельсон.


29. Який з наведених висловів можна представити як гасло монетаризму:

а) «Попит породжує пропозицію».

б) «Пропозиція породжує попит»;

в) «Гроші мають значення».

г) «Кожному – за його справами».

30. Теорія економіки пропозиції за основу моделі взяла:

а) суспільний капітал і суспільні інтереси;

б) індивідуальний капітал і приватну ініциативу;

в) стимулювання сукупного попиту;

г) особливості розвитку національних економік.

31. Теоретичне обгрунтування засадних принципів теорії економіки пропозиції належить:


а) М. Фрідмену;

б) А. Лафферу;

в) Ф. Хайєку;

г) Р. Манделю.


32. Шлях до зростання виробництва прихильники теорії економіки пропозиції вбачають в наступному:

а) стимулюванні сукупного попиту;

б) стимулюванні праці, заощаджень та інвестицій;

в) знищенні приватної власності;

г) егалітарному розподілі доходів.

33. Що показує «крива Лаффера»?

а) зворотній зв’язок між інфляцією та безробіттям;

б) надмірне зростання податкових ставок скорочує надходження в бюджет;

в) зв’язок між кількістю грошей в обігу і величиною національного доходу;

г) зв’язок між витратами факторів виробництва і отриманим випуском продукції.

34. Які заходи антиінфляційного характеру пропонує теорія економіки пропозиції?

а) підвищення податків;

б) скорочення податків;

в) скорочення витрат на соціальні нужди;

г) розширення соціальних витрат бюджету.

35. Обгрунтування постулатів неокласичного синтезу здійснив:


а) А. Лаффер;

б) Р. Лукас;

в) М. Фрідмен;

г) П. Самуельсон;

д) Ф. Хайєк.


 

 

Тема 13. Інституціоналізм

Загальна характеристика інституціоналізму та основні етапи його розвитку.

Американський інституціоналізм початку ХХст. та його головні напрямки. Соціально-психологічний інституціоналізм Т.Веблена. Соціально-правовий інституціоналізм Дж.Р.Коммонса.

Кон’юнктурно-статистичний інституціоналізм У.Мітчелла.

Неоінституціоналізм.

Соціальний (індустріально- технологічний) інституціоналізм. Дж.К. Гелбрейт. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності Р.Коуз (США). Теорія суспільного вибору. Дж. Б’юкенен.

Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепцій технологічного детермінізму. Теорія “стадій економічного зростання” У.Ростоу. Концепції “індустріального суспільства” П.Дракера (США), Р.Арона, “технологічного суспільства” Ж.Еллюля (Франція).

Теорії “конвергенції”.

“Нове індустріальне суспільство” Дж.К.Гелбрейта.


Концепції футурології. “Постіндустріальне суспільство” Д.Белла. “Суперіндустріальне суспільство” А.Тоффлера. Суспільство “нової цивілізації”, “цілісної гуманної цивілізації “. Футурологія і глобальне моделювання.

Література

1. Агапова И.И. История экономической мысли. - М.: ЭКМОС. 1998. С.120-126.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ., 4-е изд.-М.: “Дело Лтд”. 1994. С. 656-659.

3. Бартенев С.А. История экономических учений в вопросах и ответах.- М.: Юрист. 1998. С. 193-116.

4. Веблен Т. Теория праздного класса. –М.: Прогресс. 1984.

5. Гэлбрэйт Дж.К. Экономические теории и цели общества.- М. 1973.

6. Гэлбрэйт Дж. К. Жизнь в наше время.- М. 1986.

7. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 312 – 329.

8. Історія економічних вчень. Підручник. /За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. -К.: КНЕУ. 1999. С. 454-497.

9. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.:І998. С.203-208.

10. Митчелл У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка.- М.- Л. 1930.

11. Титова Н.Е. История экономических учений. Курс лекиий. - М.: ВЛАДОС. 1997. С. І34-144.

12. Худокормов А.Г. История экономических учений. - М.: ИНФРА-М. 1998. С.90-103, 43-58, 11-176.

13. Ядгаров Я.С. История экономических учений. Учебник для вузов. 2-е изд.-М. : ИНФРА-М. 1998. С. 157-165.

 

Питання і контрольні завдання до теми № 13

1. У чому полягає своєрідність інституціонального напряму в економічній науці?

2. Якими були історико-економічні передумови виникнення інституціонального напряму?

3. Які теоретичні засади класиків і неокласиків критикували інституціоналісти?

4. В якій країні, коли та ким був започаткований інституціональний напрям?

5. Який зміст вкладається в поняття “інститути”?

6. Що є спільного і у чому проявилися розбіжності між інституціоналізмом та історичною школою Німеччини?

7. У чому полягають особливості методології інституціоналізму?

8. У чому проявився “технологічний детермінізм” Т. Веблена?

9. Чому напрямок, який започаткував Т. Веблен, стали називати “соціальним дарвінізмом”?

10. У чому полягає “ефект Веблена”?

11. Яку суперечність капіталізму Т. Веблен вважав головною і яким чином пропонував її усунення?

12. У чому специфіка визначення вартості в теорії Дж. Коммонса?

13. Що розумів Дж. Коммонс під “колективними інститутами” і яку роль вони виконують у суспільстві?

14. Як Дж. Коммонс пропонував регулювати відносини між працею і капіталом?

15. Які види угод виділив Дж. Коммонс і у чому їх особливості?

16. Що розуміє Дж. Коммонс під “адміністративним капіталізмом” і чому він називав його “розумним капіталізмом”?

17. На які ідеї Т. Веблена спирався у своїй теорії У. Мітчелл?

18. Чому інституціоналізм У. Мітчелла називають емпіричним?

19. Яку школу було засновано У. Мітчеллом і якими проблемами вона займалась?

20. На що повинно бути спрямоване державне регулювання в теорії У. Мітчелла?

21. Що є спільного і у чому проявились розбіжності трьох основних течій раннього інституціоналізму?

22. У чому проявилися особливості неоінституціоналізму? Як вплинула науково-технічна революція на розвиток економічної теорії?

23. Що Дж.К. Гелбрейт відносив до “врівноважувальних сил”?

24. Які зміни відбулися в інституті власності “зрілої корпорації” згідно концепції Дж.К. Гелбрейта?

25. Якими аргументами доводить Дж.К. Гелбрейт узгодження інтересів суспільства, корпорацій і індивідів?

26. Кого і за якими головними ознаками Дж.К. Гелбрейт відносить до техноструктури?

27. Які точки стикання нової інституціональної теорії з неокласиками?

28. Що уявляють собою спонтанний порядок та ієрархія в теорії Р. Коуза?

29. У чому суть “теореми Коуза”та який зв’язок вона розкриває?

30. Як теорія “прав власності” трактує категорію власності?

31. До якої сфери і яким чином теорія суспільного вибору застосувала принцип раціональної економічної поведінки?

32. У чому суть теорій трансформації капіталізму?

33. Що означає “народний капіталізм” в теорії “диффузії власності”?

34. Які основні риси аграрного, індустріального й суперіндустріального суспільства в теорії Е. Тоффлера?

35. Що є спільного в теоріях “індустріального суспільства” У. Ростоу, Р. Арона, Ж. Еллюля, Дж. Гелбрейта?

36. Неоінституціоналісти доводили, що в сучасному суспільстві конфлікт між багатими і бідними майже скасований, але виникає новий конфлікт і нова класова структура. Про що йде мова?

37. У чому суть “теорій конвергенції”? Коли з’явилась ця теорія і чому? Чи відбулася конвергенція двох систем?

38. Якими головними ознаками можна охарактеризувати постіндустріальне суспільство?

39. Чи є тотожними поняття постіндустріального та інформаційного суспільства?

40. У чому проявилась альтернативність концепцій футурології і марксизма?

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 13

1. Інституціоналізм як своєрідний напрям економічної науки виник у:


а) США;

б) Франції;

в) Англії;

г) Німеччині;

д) Італії.


2. Автором терміну “інституціонализм” був:


а) Т. Веблен;

б) У. Гамільтон;

в) Дж. К. Гелбрейт;

г) Дж.Р. Коммонс;

д) У. Мітчелл.


3. Що з переліченого відносять до категорії “інститут”?


а) профспілки;

б) гроші;

в) сім’я;

г) держава;


д) національний дохід.

4. До чинників виникнення інституціоналізму можна віднести:

а) перехід до мануфактурного виробництва;

б) перехід до монополістичного капіталізму;

в) посилення ролі науки і техніки як самостійної сили економічного зростання;

г) сповільнення темпів економічного зростання;

д) посилення дрібного виробництва.

5. Що з наведеного характеризує інституціональний напрям?

а) універсалізм і позаісторизм;

б) абстрактно-теоретичний підхід;

в) схематизм;

г) аналіз соціальної психології;

д) будування “робінзонад”.

6. До основних характерних ознак інституціонализму слід віднести:

а) заперечення междисциплінарного підходу на користь “чистої” економічної теорії;

б) спроби розробити моделі статичного характеру;

в) спроби інтегрувати економічну теорію з соціологією, психологією, юриспруденцією тощо;

г) прагнення обмежити державне втручання в економічне життя.

7. Яке з наведених тверджень є вірним для інституціонального підходу?

а) ринок є універсальним, високоефективним механізмом розподілу економічних ресурсів;

б) виробництво будь-якого обсягу продукції автоматично забезпечує дохід, необхідний для закупівлі всієї продукції на ринку;

в) ринок зазнає змін із розвитком суспільства, а рушієм економічного розвитку є психологія колективу та суспільства;

г) “чиста” економічна теорія повинна бути позбавленою від психологізму та історизму.

8. Спільність методології інституціоналізму й історичної школи Німеччини проявилась у тому, що обидва напрями:

а) враховують особливості історичного розвитку і чинники соціального середовища;

б) визнають можливість автоматичного саморегулювання ринкової економіки;

в) відстоюють ідею примата вільної конкуренції;

г) заперечують роль держави у регулюванні господарських процесів.

9. Який метод, що використовувався класичною школою, не сприйняли інституціоналісти?


а) емпіричний;

б) каузальний;

в) історичний;

г) абстрактний.


10. Предметом економічного аналізу інституціоналісти вважали:

а) сферу виробництва;

б) одночасно сфери виробництва і обігу;

в) сферу обігу;

г) аналіз економічних і неекономічних чинників.

11. Рушійною силою соціально-економічного розвитку інституціоналісти вважали:

а) класову боротьбу;

б) прагнення до отримання вигоди;

в) соціальну психологію;

г) вільну конкуренцію.

12. Пріорітетними методами досліджень в інституціональній теорії є:


а) каузальний;

б) історико-економічний;

в) діалектичний;

г) емпіричний;


д) соціальної психології.

13. Які з наступних положень характеризують принципи інституціоналізму?

а) Економічні відношення розвиваються згідно з дією об’єктивних економічних законів;

б) Рушійною силою суспільного розвитку є держава, сім’я, профспілки, інші соціальні явища;

в) В основі аналізу лежить дослідження продуктивних сил і виробничих відношень;

г) Економічні категорії - приватна власність, гроші, прибуток, торгівля - виступають як прояв індивідуальної психології;

д) Основою суспільного прогресу є мотиви поведінки, спосіб мислення, звичаї, традиції, правові й моральні норми.

14. Виділіть основні напрями раннього інституціоналізму:


а) дрібнобуржуазний;

б) соціально-психологічний;

в) соціально-правовий;

г) утопічний;


д) кон’юнктурно-статистичний.

15. Який новий методологічний підхід започаткував Т. Веблен?

а) економічний універсалізм;

б) індивідуальний раціоналізм;

в) технологічний детермінізм;

г) економічний лібералізм.

16. Засновником якої науки можна вважати Т. Веблена?

а) економічної географії;

б) економічної статистики;

в) економічної кібернетики;

г) економічної соціології.

17. Для економічного вчення Т. Веблена є характерним:

а) дослідження суспільних відносин з погляду утилітаризму;

б) дослідження суспільної психології, інстинктів, навичок і схильностей людей;

в) дослідження особливостей і відмінностей у розвитку національних господарств;

г) дослідження економічних процесів і явищ з точки зору окремого індивіда.

18. Яке з наведених положень належить Т. Веблену:

а) основною економічною категорією є угода, тобто усвідомлення взаємозалежності конфліктних інтересів;

б) в основі своєрідності кожного економічного циклу лежить комплекс змін в сфері природи, політики і науки;

в) еволюція суспільної структури – це є процес природного добіру інститутів по мірі прискорення науково-технічного прогресу і зростання ролі технократії.

19. Основною суперечністю капіталізму Т. Веблен вважав:

а) суперечність між промисловцями і землевласниками;

б) суперечність між дрібними виробниками і великими промисловцями;

в) суперечність між індустрією і бізнесом;

г) суперечність між пролетаріями і капіталістами.

20. Теорію Т. Веблена можна характеризувати як:


а) економічний романтизм;

б) націонал-соціалізм;

в) соціал-дарвінізм;

г) економічний лібералізм.


21. Головним чинником економічного розвитку Т. Веблен вважав:


а) працю;

б) землю;

в) інформацію;

г) техніку.


22. “Ефект Веблена” характеризує ситуацію впливу споживчої поведінки на зростання попиту:

а) коли ціни є незмінними;

б) коли ціни зростають;

в) коли ціни знижуються;

г) коли ціни дорівнюють нулю.

23. Результатом запропонованих Т. Вебленом реформ повинно стати:

а) становлення дрібнобуржуазного капіталізму;

б) становлення соціалістичного суспільства;

в) становлення “індустріальної системи”;

г) становлення державно-монополістичного капіталізму.

24. Основою економічних процесів Дж. Коммонс вважає:


а) біологію;

б) право;

в) статистику;

г) математику.


25. Вихідною економічною категорією Дж. Коммонс вважав:


а) інстинкти;

б) угоду;

в) товар;

г) інтерес;

д) потреби.


26. Що з наведеного досліджував Дж. Коммонс?

а) роль корпорацій і профспілок;

б) поведінку раціонального індивіда;

в) роль інстинктів, що закладені біологічною природою людини;

г) формування “асоціації” через створення промислових угрупувань.

27. Головною рушійною силою в теорії Дж. Коммонса виступає:

а) інстинкти, що закладені біологічною природою людини;

б) юридично-правові відносини;

в) науково-технічний прогрес;

г) приватний інтерес.

28. Згідно теорії Дж.Коммонса вартість формується:

а) витратами капіталу;

б) витратами праці;

в) співвідношенням попиту і пропозиції;

г) юридичною угодою “колективних інститутів”.

29. Які етапи в еволюції капіталізму виділив Дж. Коммонс?

а) капіталізм вільної конкуренції;

б) грошове господарство;

в) фінансовий капіталізм;

г) кредитне господарство;

д) адміністративний капіталізм.

30. Яка категорія є визначальною в теорії Дж. Коммонса?


а) колективні інститути;

б) батьківський інстинкт;

в) ефективний попит;

г) діловий цикл.


31. Для подолання суперечностей капіталізму Дж. Коммонс пропонує:

а) революційні зміни, що спрямовані на егалітарний розподіл багатства;

б) реформи в сфері обігу, що спрямовані на прямий товарообмін;

в) реформи, що спрямовані на удосконалення правових норм;

г) реформи, що спрямовані на зростання ролі технократії.

32. Антимонопольні концепції Т. Веблена і Дж. Коммонса були вперше запроваджені:

а) в період промислової революції;

б) в період світової економічної кризи 1929-1933 рр.;

в) в період “нового курсу” Ф. Рузвельта;

г) після другої світової війни.

33. Засновником якої течії раннього інституціоналізму став У.К. Мітчелл?

а) соціально-психологічної;

б) соціально-правової;

в) кон’юнктурно-статистичної;

г) немає вірної відповіді.

34. Економічне вчення У.К. Мітчелла стало основою:

а) теорії граничної корисності;

б) теорії “ефективного попиту”;

в) теорії безкризового циклу;

г) теорії недосконалої конкуренції.

35. Інституціоналізм У. Мітчелла можна охарактеризувати як:


а) технократичний;

б) емпіричний;

в) правовий;

г) бюрократичний;

д) романтичний.


36. Які з наступних тверджень є вірними стосовно інституціоналізму У. Мітчелла?

а) модель поведінки гедоніста- оптимізатора;

б) модель політичної колективної угоди;

в) модель ділового циклу;

г) модель мультиплікатора.

37. Яку школу створив У. Мітчелл?

а) ультра-класицизму;

б) кон’юнктурознавства;

в) раціональних очікувань;

г) монетаризму.

38. Які з наступних тверджень співвідносяться з: 1) кейнсіанством; 2) неокласицизмом; 3) інституціоналізмом?

а) дослідження місця і ролі фірми у ринковому господарстві;

б) обгрунтування необхідності активного державного втручання, яке спрямоване на формування ефективного попиту;

в) дослідження впливу на економічне життя правових норм, психологічних та соціальних чинників.

39. Неоінституціоналісти об’єктом дослідження обрали:

а) місце і роль окремої фірми у функціонуванні економіки;

б) місце і роль науково-технічної ревоюції, інформації, влади в економічному житті;

в) дослідження механізму зворотнього впливу грошового світу на товарний світ;

г) природу виникнення і зростання багатства.

40. Хто є автором теорії трансакційних витрат?


а) Дж. Б’юкенен;

б) Дж.К. Гелбрейт;

в) Р. Коуз;

г) Р. Хейлбронер.


41. В теорії “прав власності” категорія власності :

а) трактується як відношення людини до речей;

б) виводиться з проблеми обмеженості ресурсів;

в) виводиться з відношень між людьми з приводу привласнення благ;

г) трактується як відношення одних благ до інших благ.

42. Дж. К. Гелбрейт висунув концепцію:


а) безкризового циклу;

б) раціональних очікувань;

в) врівноважувальної сили;

г) колективних інститутів.


43. Дж.К. Гелбрейт був прихильником:

а) соціально-психологічного інституціоналізму;

б) соціально-правового інституціоналізму;

в) кон’юнктурно-статистичного інституціоналізму;

г) індустріально-технологічного інституціоналізму.

44. Дж.К. Гелбрейт рушійною силою економічного розвитку вважав:


а) конкуренцію;

б) інстинкти людей;


в) техніку і технології;

г) юридично-правові відносини.

45. Кого Дж.К. Гелбрейт відносив до техноструктури:

а) дрібних акціонерів;

б) власників контрольних пакетів корпорацій;

в) менеджерів, інженерів, економістів;

г) робочих;

д) землевласників.

46. Причиною “революції керуючих”, згідно з Дж.К. Гелбрейтом, є зростання значення такого ресурсу, як:


а) праця;

б) капітал;

в) підприємницькі здібності;

г) інформація.


47. Коріння нової інституціональної теорії (Р. Коуз, Дж. Б’юкенен) поринають в:


а) меркантилізм;

б) фізиократію;

в) марксизм;

г) неокласицизм.


48. Які з наведених положень є справедливими для нової інституціональної теорії?

а) Використання мікроекономічного аппарату для аналізу неринкових явищ.

б) Заперечення мікроекономічного підходу до аналізу неринкових явищ.

в) Засновками поведінки економічних агентів є гедонізм і раціоналізм.

г) Засновками поведінки економічних агентів є обмежена раціональність і опротуністичність.

49. Витрати на пошук інформації, проведення переговорів, узгодження конфліктів в теорії Р. Коуза набули назви:


а) альтернативних витрат;

б) квазіпостійних витрат;

в) неявних витрат;

г) трансакційних витрат.


50. Використання принципа раціональної економічної поведінки в ситуації політичного вибору було застосовано:

а) в теорії трансакційних витрат;

б) в теорії прав власності;

в) в теорії суспільного вибору;

г) в теорії конвергенції.

51. Опортуністична поведінка економічних агентів в інтерпретації нової інституціональної теорії передбачає:

а) дію, перш за все, на користь національних інтересів;

б) будь-які форми порушення зобов’язань, якщо це обіцяє прибуток;

в) поведінку, що суперечить всьому передовому і прогресивному;

г) індивідуалістичний гедонізм і раціоналізм.

52. Нова інституціональна теорія харатеризується розробкою :

а) теорії додаткової вартості;

б) теорії суспільного вибору;

в) теорії трансакційних витрат;

г) теорії ефективного попиту;

д) кількісної теорії грошей.

53. Кого вважають родоначальником теорії «індустріального суспільства»?


а) Т. Веблена;

б) Дж.К. Гелбрейта;

в) П. Дракера;

г) Ж. Еллюля;

д) Д. Белла.


54. У які часи набула поширення й актуальності «теорія конвергенції»?


а) кінець ХІХ ст.;

б) 30-ті рр. ХХ ст.;

в) 60- ті рр. ХХ ст.;

г) кінець ХХ ст.


55. В теорії конвергенції доводиться:

а) капіталізм і соціалізм набувають спільних рис;

б) гармонія інтересів праці і капіталу;

в) концептуальна схема суспільного розвитку будується навколо вісі власності;

г) мінімізація державного втручання в економіку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.014 с.)