Тема 2. Економічна думка.. Стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Економічна думка.. Стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм.Економічна думка Стародавнього Сходу. Економічна думка Стародавнього Єгипту. Закони царя Хаммурапі. Економічна думка Стародавньої Індії. “Артхашастра”. Економічна думка Стародавнього Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, моізм. Трактат “Гуань-цзи”.

Економічна думка античного світу. Стародавня Греція - Ксенофонт, Платон. Арістотель. Стародавній Рим - Катон, Гракхи, Варрон, Колумелла.

Економічні погляди раннього християнства.. Августин Блаженний.

Економічна думка середньовіччя в Західній Європі. “Салічна правда”. “Капітулярій про вілли”. Економічні погляди каноністів. Фома Аквінський.

Економічна думка України доби середньовіччя. “Руська правда”. “Повість временних літ”, “Повчання дітям” Володимира Мономаха. Галицько-Волинський літопис. Полемічні рукописи 80-х рр. XVI ст.

Меркантилізм. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. В.Стаффорд (Англія). Г.Скаруффі (Італія). Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) меркантилізму . Т.Мен (Англія). А.Монкретьєн (Франція). Ідеї меркантилізму в українській соціально-економічній думці кінця XVII - початку XVIII ст.

Економічна політика меркантилізму й сучасність.

Література

1. Агапова И.И. История зкономической мысли. Курс лекций. - М.: 1998. С.5-24

2. Аникин А.В. Юность науки. Жизнь и идеи мыслителей-зкономистов до Маркса. - М. 1985. С. 34- 49, 19-26

3. Аристотель. Никомахова этика. Политика // Соч. Т. 4. М.: Мысль. 1984. С. 53-293, 357 – 644.

4. Баликоев В.З. Общая зкономическая теория. Учебное пособие. -Новосибирск. 1996. С. 45-47

5. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и современность). - М.: БЕК. 1996. С. 3 – 5.

6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: 1994. С. 9-21

7. Історія економічних учень: Підручник. /За ред. Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. - К.: КНЕУ. 1999. С. 14-54

8. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой.- М.: ИНФРА-М. 2004. С. 12 – 41.

9. Ксенофонт. Домострой // Воспоминания о Сократе. М.: Наука. 1993. С. 197-262.

10. Костюк В.Н. История экономических учений. Курс лекций. - М.:1998. С. 11-25

11. Майбурд Е.М. Введение в историю зкономической мысли. - М.:1996. С. 45-47

12. Сурин А.И. История зкономики и экономических учений. - М.: Финансы и статистика. 1998. С. 9-14.

13. Шишкин А.Ф. Экономнческая теория. Учебник Т.І.- М.: 1996. С. 32-36

14. Экономическая теория. Хрестоматия. /Под ред. Борисова Е.Ф. - М.: Высшая школа. 1995. С. 7-12

 

Питання і контрольні завдання до теми 2

1. Виправте помилки в наступному твердженні: “Найважливішим пам’ятником Стародавньої Греції є “Артхашастра”. Автором цього документу вважають царя Хаммурапі. Мета ”Артхашастри”- зміцнити феодальну державу, розвивати продуктивні сили, регулювати ціни на товари, дотримуватися пасивного балансу державного бюджету - “збільшувати витрати і знижувати прибуток”

2. Якими положеннями характеризувались погляди Конфуція?

3. Якими положеннями можна охарактеризувати даосизм?

4. Охарактеризуйте погляди представників легізма.

5. У чому особливості вчення Ксенофонта про розподіл праці?

6. Охарактеризуйте економічні основи моделі “ідеальної держави” Платона.

7. Розкрийте поняття «Економіка» і «Хрематистика», які запропонував розділяти Арістотель.

8. Як визначає Арістотель справедливий обмін і справедливу ціну?

9. Що є спільного і особливого у економічних поглядах представників Стародавнього Риму?

10. Якою є економічна позиція раннього християнства?

11. У чому проявилась подвійність поглядів Ф. Аквінського щодо справедливої ціни, грошей і лихварства?

12. У чому полягає різниця між ідеями монетарного і мануфактурного меркантилізму?

13. У чому особливості меркантилістської політики Ж. Кольбера?

 

ТЕСТИ ДО ТЕМИ 2

1. Які з перерахованих позицій найбільш точно характеризують економічну думку стародавнього світу?

а) у центрі економічної думки - проблеми керування державою:

б) розроблені основи натурального та елементи товарного господарства;

в) мислителі стародавнього світу виступають проти рабства;

г) надана послідовна характеристика категорій і законів товарного виробництва.

2. Промовники економічної думки доринкової економіки ідеалізували:

а) ринкові економічні відносини;

б) натурально-господарські відносини;

в) велику торгівлю;

г) лихварські операції.

3. Закони Хаммурапі передбачали:

а) негативне ставлення до приватної власності;

б) сприяння всебічному розвитку товарно-грошових відносин;

в) зміцнення економічної влади держави.

4. Мислителі стародавнього світу розглядали багатство:

а) у грошовій формі;

б) у натуральній формі;

в) як у грошовій, так і в натуральній;

г) зовсім не розглядали таку категорію.

5. “Артхашастра” – трактат, який був написаний у:


а) Вавілонії;

б) Китаї;

в) Греції;

г) Індії.


6. Які з трьох наведених тез відносяться відповідно до трьох течій Стародавнього Китаю: легізму, даосизму. деїзму (раннє конфуціанство)?

а) Існуючий порядок є незмінним; люди повинні жити згідно з природними законами; пропонується ідея “великого компромісу”.

б) Люди повинні жити відповідно до закону спонтанного розвитку Всесвіту, що веде до свободи й процвітання; прагнути до збереження натурального господарства, заперечення доцільності досягнень цивілізації.

в) Керування державою повинно грунтуватись на засадах досконалого законодавства.

7. Який з напрямків економічної думки Стародавнього Китаю закликає правителів керувати на підставі етичних та моральних норм?

а) конфуціанство;

б) легізм;

в) даосизм.

8. Автором трактату “Домострой” є:

а) Конфуцій; г) Арістотель;

б) Платон; д) Фома Аквїнський.

в) Ксенофонт; є) Катон Старший.

9. Які з наступних тверджень є вірними?

а) Арістотель був прихильником розвитку товарного виробництва і засуджував існування рабства;

б) Ксенофонт був супротивником демократії, а рабство визначав неприродним явищем.

в) Платон намагався навести модель ідеальної держави.

г) Ксенофонт поставив питання про подвійне використання блага.

10. Хто з мислителів Стародавнього світу вперше висловив принцип справедливого обміну й формування справедливої ціни?

а) Конфуцій; г) Арістотель;

б) Платон; д) Катон Старший.

в) Ксенофонт; є) Марк Варрон.

11. Які з наведених тверджень є вірними стосовно вчення Арістотеля?

а) Уміння наживати статок (гроші) відносив до сфери економіки.

б) Вважав, що гроші - це результат угоди між людьми.

в) Співставлення товарів у обміні залежить від витрат праці

12. Що з приведеного відображає погляди Арістотеля щодо рабства?

а) він вперше включив рабів до стану громадян держави;

б) рабство вважав природним і необхідним;

в) раби не можуть бути предметом власності і багатства;

г) походження рабства пов’язував із розподілом праці.

13. Що з переліченого Арістотель відносив до хрематистики?

а) сукупність споживних вартостей;

б) мистецтво надбання грошей;

в) діяльність у господарчій сфері;

г) має межу у вигляді споживання.

14. Арістотель вважав, що в основі справедливої ціни лежить:

а) витрати праці на виробництво товару;

б) потреби людей у тому, чого немає у кожного з учасників обміну;

в) належність продавця до певного соціального стану;

г) у часи Арістотеля таке питання взагалі не ставилося.


15. Хто з представників Стародавнього Риму запропонував проект аграрної реформи з метою обмежити великі землеволодіння та повернути зубожілих дрібних виробників до господарювання?

а) Катон Старший;

б) Марк Варрон;.

в) Тиберій і Гай Гракхи;

г) Луций Колумелла.

16. Ібн-Хальдун був представником:

а) буддізму;

б) християнства;

в) ісламу;

г) античної культури.

17. До концепції Ібн-Хальдуна належить:

а) характеристика розвитку суспільства від примітивності до цивілізації;

б) прагнення до знищення соціального та майнового розшарування;

в) наведено звід законів – як перелік злочинів та покарань за них.

18. Що з наведеного відносять до економічної думки середньовіччя?

а) фізична праця є ганебним заняттям для вільного громадянина;

б) заклик до скасування соціальної нерівності людей;

в) рівність усіх людей перед Богом, але не між собою.

19. Згідно з економічними думками Арістотеля і Ф. Аквінського гроші – це є:

а) цілковито некорисний товар;

б) результат угоди між людьми;

в) товар, який виник стихійно;

г) будь-що, якщо воно виконую функції грошей.

20. Концепція справедливої ціни Ф. Аквінського виходить з того, що в основі вартості (цінності) лежить:

а) витратний принцип;

б) морально-єтичний принцип;

в) одночасно витратний і морально-етичний принципи;

г) доходний принцип.

21. Які з наведених поглядів Ф. Аквінський позичив у Арістотеля?

а) розподіл на економіку і хрематистику;

б) релігійні постулати;

в) позитивне ставлення до великої торгівлі, позичок і лихварства;

г) трактовку появи грошей внаслідок домовленості між людьми.

22. У вченні Фоми Аквїнського присутні думки про те, що:

а) багатство розглядається у вартісній формі;

б) засобом порівняння товарів є праця, а надлишок над витратами праці створюється в землеробстві;

в) виступав проти майнового розшарування суспільства;

г) справедлива ціна повинна бути відповідною до соціального стану людини.

23. Які з наступних тверджень є вірними відносно навчання Фоми Аквінського?

а) суперечливість вчення про справедливу ціну: з одного боку - вимога справедливого обміну на основі трудових витрат, з іншого боку - відповідно до соціального положення в суспільстві.

б) виступав проти “псування монет”: держава не має права допускати відхилення номінальної цінності монети від реальної,

в) засудження лихварства й одержання відсотка у всіх проявах.

24. Автором терміну “політична економія” вважають:

а) Арістотеля; г) А. Сміта;

б) Ф. Аквінського; д) К. Маркса;

в) А. Монкретьєна; є) У. Петті.

25. Згідно з концепцією меркантилізму джерелом грошового багатства є:

а) зростання іноземних інвестицій;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) перевищення експорту над імпортом;

г) рівність експорту та імпорту.

26. Предметом дослідження меркантилізму є:

а) сфера обігу;

б) сфера виробництва;

в) одночасно сфера обігу і сфера виробництва;

г) жодне з наведеного.

27. Пріорітетний метод економічного аналізу меркантилізму :

а) емпіричний метод;

б) каузальний метод;

в) функціональний метод;

г) сінергетичний метод.

28. Які з перерахованих позицій характеризують меркантилізм:

а) виробництво є основою суспільного прогресу;

б) накопичення багатства здійснюється у формі прибутку від зовнішньої торгівлі;

в) гроші відіграють незначну роль у процесі функціонування економіки;

г) відношення обміну є первинними в системі економічних відносин.

29. Які з наступних тверджень с вірними стосовно концепції меркантилізму?

а) її не можна назвати єдиною систематичною теорією, школи, як такої, не існувало, не було і такої самоназви.

б) трактати меркантилістів містять теоретичний аналіз виникнення багатства.

в) трактати носять в основному описовий характер і присвячені, головним чином, засобам державної політики,

г) Меркантильна доктрина з її системою протекціонізму сприяла розвитку зовнішньої торгівлі й проникненню буржуазії, що зароджується, на світові ринки.

30. Які з приведених рекомендацій належать ранньому (монетарному) меркантилізму?

а) Використовувати вивіз грошей з метою посередницької діяльності.

б) “Псування” власних грошей урядом.

в) Заборона на вивіз грошей.

г) Підтримка вітчизняних монополій шляхом обмеження конкуренції.

д) Заохочення до ввозу дешевої сировини та вивозу готових продуктів.

31. Політика “кольбертизму” характеризується як:

а) пріоритет розвитку сільського господарства;

б) заборона на ввіз хліба, але свобода його вивозу;

в) пріоритет розвитку промисловості, створення потужної мережі мануфактур.

32. Принцип «купляти дешевше в одній країні, щоб продати дорожче в іншій» є домінуючим в теорії:

а) грошового балансу;

б) торгового балансу;

в) бухгалтерського балансу;

г) матеріального балансу.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)